Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zmiana w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych

Zmiana w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis usługi:

Zgłoszenie zmiany w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydział:

Wydział Usług Komunalnych

Co powinienem wiedzieć?

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu - w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany (zgodnie z art. 18 ust. 7 pkt 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.). Zmiany w wydanym zezwoleniu mogą dotyczyć zmiany oznaczenia przedsiębiorcy (nazwy, nazwiska), adresu siedziby firmy.
Nieprzestrzeganie tego warunku powoduje cofnięcie zezwolenia
(art. 18 ust. 10 pkt 2 ww. ustawy).

Kto może załatwić sprawę?

Sprawę może załatwić osobiście przedsiębiorca posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych lub wyznaczony przez niego pełnomocnik.
Pełnomocnikiem może zostać osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnik zobowiązany jest każdorazowo dołączyć do akt załatwianej sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Dokument ten bez względu na formę, treść i nazwę podlega opłacie skarbowej. W przypadku, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki) lub rodzeństwu dokument taki podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Termin załatwienia sprawy do 30 dni.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Zgłoszenie zmiany w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 3. Wzór pełnomocnictwa
  - w przypadku załatwienia sprawy przez pełnomocnika strony
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Opłata skarbowa za wydanie decyzji zmieniającej zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi: 10  zł.
W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów) lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata za zgłoszenie zmiany w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych:
10 zł Opłata skarbowa za wydanie decyzji zmieniającej zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Pobrać i wypełnić wniosek - zgłoszenie zmiany w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych.

Krok 2
Uiścić opłatę za wydanie decyzji.

Krok 3
Wypełniony wniosek wraz z dowodem uiszczenia opłaty (oraz pełnomocnictwem o ile sprawa jest załatwiana przez pełnomocnika strony) należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 • przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem,
 • przesłać pocztą lub kurierem (dla celów dowodowych  zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres:

Urząd Miejski w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

 • złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy (w Biurze Podawczym w holu na parterze urzędu).

Krok 4
Na podstawie złożonego kompletnego wniosku wydawana jest decyzja zmieniająca zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Krok 5
Decyzja zmieniająca zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych może być:

 • odebrana  przez wnioskodawcę osobiście w siedzibie urzędu (pokój 366),
 • przesłana na wskazany adres korespondencyjny.
   

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Urząd Miejski w Gliwicach
Wydział Usług Komunalnych
III piętro, pokój nr 366
Telefon  32-239-11-58, 32- 238-54-24
Faks 32 238-55-80
uk@um.gliwice.pl
 

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak

 • Pocztą tradycyjną
 • wniosek przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym (jako pismo ogólne do podmiotu publicznego) klikając w link: Pismo ogólne do podmiotu publicznego - stary wzór
   

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania,
 2. Art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 3. Część I pkt 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
   

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie 14 dni od daty otrzymania zezwolenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Złożenie do organu przedmiotowego oświadczenia nie podlega wycofaniu. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Kategoria sprawy:

UK - Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Numer karty

UK.23/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMarta Świstun
Data wytworzenia informacji2020-07-29 07:59:12
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-29 07:59:12
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 09:19:31
2Utworzenie dokumentuAlicja Banach29-07-2020 07:59:12