Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zmiana zakresu wpisu w rejestrze stacji kontroli pojazdów

Zmiana zakresu wpisu w rejestrze stacji kontroli pojazdów

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zmiana zakresu wpisu w rejestrze działalności regulowanej przedsiębiorcy prowadzącego stację kontroli pojazdów potwierdzona w formie zaświadczenia

Co powinienem wiedzieć?

O zmianę zakresu wpisu potwierdzonego w formie zaświadczenia może ubiegać się podmiot gospodarczy (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej) deklarujący prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze miasta Gliwice w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów.

Wniosek o zmianę zakresu wpisu powinien być wypełniony i podpisany przez przedsiębiorcę (stronę) przed jego złożeniem.

Kto może załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej załatwienia.

Za udzielone pełnomocnictwo należy wnieść opłatę skarbową, szczegółowe informacje znajdują się w pkt "Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?" opisu usługi.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do 7 dni (zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego).

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Zmiana zakresu wpisu dokonanego w rejestrze przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów
 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej w przypadku rozszerzania wpisu o zakres uprawnień dotyczących przeprowadzania badań technicznych, w pozostałych przypadkach bezpłatnie (szczegółowe informacje znajdują się w pkt "Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?" opisu usługi);
 3. Do wglądu: dowód osobisty strony.
 4. Pełnomocnictwo KM
  - W przypadku, gdy wniosek podpisany przez stronę składa pełnomocnik należy przedstawić:
 • oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię pełnomocnictwa;
 • do wglądu: dowód osobisty pełnomocnika.

Do udzielonych pełnomocnictw należy uiścić opłatę skarbową określoną w punkcie "Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?".

Sprawdź co musisz wiedzieć aby poprawnie wypełnić wniosek.
Na dzień złożenia wniosku o zmianę wpisu przedsiębiorca winien dysponować dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków wchodzących w zakres dokonywanych zmian.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Opłata za dokonanie zmiany zakresu wpisu - 206 zł,
(dotyczy przypadku rozszerzenia wpisu o uprawnienia do wykonywania badań technicznych),
Zwolnienie z opłaty skarbowej następuje w przypadku złożenia wniosku o zmianę zakresu wpisu dotyczącego zmiany miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, jego nazwiska lub zmiany siedziby firmy.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomatach (zlokalizowanych na parterze w urzędzie na ul. Zwycięstwa 21) umożliwiających dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą, jak i gotówką lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata za zmianę zakresu wpisu w rejestrze działalności regulowanej przedsiębiorcy prowadzącego stację kontroli pojazdów potwierdzona w formie zaświadczenia:
206 zł Opłata za dokonanie zmiany zakresu wpisu
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Należy wypełnić wniosek o zmianę zakresu wpisu dokonanego w rejestrze działalności regulowanej przedsiębiorcy prowadzącego stację kontroli pojazdów oraz druk oświadczenia;

Krok 2
Uiścić niezbędne opłaty w przypadku, kiedy są wymagane;

Krok 3
Złożyć dokumenty w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach (istnieje możliwość weryfikacji dokumentów w pokoju 319 (III piętro);
Komplet dokumentów można przesłać także drogą elektroniczną lub pocztową. W przypadku konieczności uiszczenia opłaty, proszę o dołączenie dokumentu potwierdzającego jej dokonanie.

Krok 4
W przypadku odbioru zaświadczenia o dokonanej zmianie wpisu do rejestru  przez pełnomocnika należy okazać pełnomocnictwo wystawione przez wnioskodawcę,

Krok 5
Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę poprzez pocztę tradycyjną lub osobiście w siedzibie Urzędu – o formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Pokój 319, III piętro
Telefon: 32-239-11-72
e-mail: km@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Komplet dokumentów można przesłać drogą pocztową. W przypadku konieczności uiszczenia opłaty, proszę o dołączenie dokumentu potwierdzającego jej dokonanie.

Istnieje  również możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie klikając w link
- Dokonanie zmiany danych w rejestrze przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdu

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. z 2006 r. nr 40, poz. 275);
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz. U. z 2004 r. nr 223, poz. 2264);
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz prowadzeniem badań technicznych pojazdów (Dz.U. z 2004 r. nr 223, poz. 2261 z późn. zm.);
 5. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221);
 6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.);
 7. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwic w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania lub ogłoszenia stronie.

Wydział:

Wydział Komunikacji - Referat Transportu i Działalności Regulowanej

Kategoria sprawy:

KM - Stacje kontroli pojazdów

Numer karty

KM.3/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMarzena Zdebel
Data wytworzenia informacji2020-08-11 07:47:55
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-08-11 07:47:55
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska06-03-2023 09:26:54
2Aktualizacja treści w punkcie dotyczącym możliwości załatwienia sprawy bez konieczności przychodzenia do urzęduAnna Imbiorska06-03-2023 09:21:14
3Zmiana tytułu dokumentuAnna Imbiorska06-03-2023 09:18:22
4aktualizacja treści w kroku 3Anna Imbiorska06-03-2023 09:18:22
5aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 15:12:40
6Utworzenie dokumentuAlicja Banach11-08-2020 07:47:55