Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zmiana zakresu wpisu w rejestrze stacji kontroli pojazdów

Zmiana zakresu wpisu w rejestrze stacji kontroli pojazdów

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zmiana zakresu wpisu w rejestrze działalności regulowanej przedsiębiorcy prowadzącego stację kontroli pojazdów potwierdzona w formie zaświadczenia

Co powinienem wiedzieć?

 O zmianę zakresu wpisu potwierdzonego w formie zaświadczenia może ubiegać się podmiot gospodarczy (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej) deklarujący prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze miasta Gliwice w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów.
Wniosek o zmianę zakresu wpisu powinien być wypełniony i podpisany przez przedsiębiorcę (stronę) przed jego złożeniem. 
Na dzień złożenia wniosku o zmianę wpisu przedsiębiorca winien dysponować dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków wchodzących w zakres dokonywanych zmian.

Kto może załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej załatwienia (pełnomocnictwo pisemne) dołączając do akt załatwianej sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do 7 dni (zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego).

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Zmiana zakresu wpisu dokonanego w rejestrze przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów
  Wniosek powinien być podpisany przez przedsiębiorcę
 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej w przypadku rozszerzania wpisu o zakres uprawnień dotyczących przeprowadzania badań technicznych, w pozostałych przypadkach bezpłatnie (szczegółowe informacje znajdują się w pkt "Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?" opisu usługi);
 3. Do wglądu: dowód osobisty strony.
 4. Pełnomocnictwo KM
  - W przypadku, gdy wniosek podpisany przez stronę składa pełnomocnik należy przedstawić:
 • oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię pełnomocnictwa;
 • do wglądu: dowód osobisty pełnomocnika.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Opłata za dokonanie zmiany zakresu wpisu - 206 zł,
(dotyczy przypadku rozszerzenia wpisu o uprawnienia do wykonywania badań technicznych),
Zwolnienie z opłaty skarbowej następuje w przypadku złożenia wniosku o zmianę zakresu wpisu dotyczącego zmiany miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, jego nazwiska lub zmiany siedziby firmy.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki) lub rodzeństwu dokument taki podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomatach (zlokalizowanych na parterze w urzędzie na ul. Zwycięstwa 21) umożliwiających dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą, jak i gotówką lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata za zmianę zakresu wpisu w rejestrze działalności regulowanej przedsiębiorcy prowadzącego stację kontroli pojazdów potwierdzona w formie zaświadczenia:
206 zł Opłata za dokonanie zmiany zakresu wpisu
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Należy wypełnić wniosek o zmianę zakresu wpisu dokonanego w rejestrze działalności regulowanej przedsiębiorcy prowadzącego stację kontroli pojazdów oraz druk oświadczenia (formularz do pobrania w pkt "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty");

Krok 2
Uiścić niezbędne opłaty w przypadku, kiedy są wymagane;

Krok 3
Złożyć dokumenty w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach (istnieje możliwość weryfikacji dokumentów w pokoju 319 (III piętro);
Komplet dokumentów można przesłać także drogą elektroniczną lub pocztową (uwaga: złożenie wniosku elektronicznego wiąże się z koniecznością dostarczenia do Urzędu oryginału dokumentów). W przypadku konieczności uiszczenia opłaty, proszę o dołączenie dokumentu potwierdzającego jej dokonanie.

Krok 4
W przypadku odbioru zaświadczenia o dokonanej zmianie wpisu do rejestru przez pełnomocnika zobowiązany jest on dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do akt sprawy (wzór pełnomocnictwa określony w pkt. „Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?”.

Krok 5
Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę poprzez pocztę tradycyjną lub osobiście w siedzibie Urzędu – o formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Pokój 319, III piętro
Telefon: 32-239-11-72
e-mail: km@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Komplet dokumentów można przesłać także drogą elektroniczną lub pocztową. W przypadku konieczności uiszczenia opłaty, proszę o dołączenie dokumentu potwierdzającego jej dokonanie.
Sprawę można załatwić częściowo elektronicznie klikając w link:
- Dokonanie zmiany danych w rejestrze przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdu 
(uwaga: złożenie wniosku elektronicznego wiąże się z koniecznością dostarczenia do Urzędu oryginału dokumentów).

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić częściowo elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. z 2006 r. nr 40, poz. 275);
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz. U. z 2004 r. nr 223, poz. 2264);
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz prowadzeniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1070);
 5. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221 z późn. zm.);
 6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.);
 7. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmownej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Złożenie do organu przedmiotowego oświadczenia nie podlega wycofaniu.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).
 

Kategoria sprawy:

KM - Stacje kontroli pojazdów

Wydział:

Wydział Komunikacji - Referat Transportu i Działalności Regulowanej

Numer karty

KM.3/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMarzena Zdebel
Data wytworzenia informacji2020-08-11 07:47:55
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-08-11 07:47:55
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatora ustawyAlicja Białorucka11-12-2023 15:41:36
2Aktualizacja podstawy prawnej w kartach usługKrystyna Kasprzyk05-07-2023 11:54:05
3Aktualizacja treści w punkcie dotyczącym trybu odwoławczegoAnna Imbiorska05-07-2023 10:13:29
4Aktualizacja podstawy prawnej w kartach usługKrystyna Kasprzyk05-07-2023 09:12:48
5Aktualizacja kartyDorota Rynkiewicz09-05-2023 11:35:09
6aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska06-03-2023 09:26:54
7Aktualizacja treści w punkcie dotyczącym możliwości załatwienia sprawy bez konieczności przychodzenia do urzęduAnna Imbiorska06-03-2023 09:21:14
8Zmiana tytułu dokumentuAnna Imbiorska06-03-2023 09:18:22
9aktualizacja treści w kroku 3Anna Imbiorska06-03-2023 09:18:22
10aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 15:12:40
11Utworzenie dokumentuAlicja Banach11-08-2020 07:47:55