Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

Zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

Co powinienem wiedzieć?

Podatnikom przysługuje zwolnienie z podatku rolnego oraz ulga w tym podatku dotycząca gruntów nabytych z przeznaczeniem na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha.

Okres zwolnienia wynosi 5 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nabyto grunty. Po upływie tego okresu ulga w podatku rolnym polega na obniżeniu podatku: o 75% w pierwszym roku i o 50% w drugim roku.

Zwolnienie i ulga stanowią pomoc de minimis w rolnictwie. Jest to wsparcie, którego skumulowana wartość w okresie 3 lat podatkowych nie przekracza kwoty 20 tys. euro.

Zwolnienie i ulgę otrzymuje podatnik w drodze decyzji organu podatkowego, wydanej na podstawie przez niego złożonego wniosku. Do wniosku o przyznanie ulgi, należy dołączyć formularz informacji przedstawianych przez ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie. 

Zwolnienia i ulgi podatkowe udzielone na wniosek podatnika stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Przyznanie pomocy de minimis w rolnictwie zostanie potwierdzone wydaniem zaświadczenia o pomocy de minimis.  Zaświadczenie takie wydaje się z urzędu w dniu udzielenia pomocy de minimis i sporządza się je zgodnie ze wzorem, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20.03.2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 350 z późn. zm.).

Prezydent Miasta Gliwice – podaje do publicznej wiadomości w terminie do 31 maja następnego roku, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

Kto może załatwić sprawę?

Podatnik załatwia sprawę osobiście lub przez pełnomocnika ustanowionego na podstawie pełnomocnictwa – PPS-1 pełnomocnictwo szczególne wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty (za wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej).

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – do 2 miesięcy.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o udzielenie zwolnienia z podatku i ulgi w podatku rolnym.
 2. Informacja o gruntach (IR – 1) wraz z załącznikami.
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Złożenie wniosku w sprawie uzyskania zwolnienia z podatku rolnego oraz ulga w podatku rolnym jest wolne od opłat.

Z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w danej sprawie należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa wynikającego ze złożonego dokumentu, do konkretnej sprawy) - przykładowe wielości stosunków pełnomocnictw

Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Opłatę skarbową można uiścić:

 • w „opłatomatach” znajdujących się na parterze budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21, (umożliwiających dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą, jak i gotówką);
 • korzystając z bankowości elektronicznej;
 • na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi;
 • przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy:

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
Bank Millenium numer: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

dla osób dokonujących wpłat z zagranicy numer rachunku:
IBAN: PL 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055
BIC (SWIFT): BIGBPLPW

 • za pośrednictwem platformy internetowej gliwice.oplatyurzedowe.pl. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty.

Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Opłata alternatywna:
17 zł PPS-1 - pełnomocnictwo szczególne
17 zł PPD-1 - pełnomocnictwo do doręczeń

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wszczęcie postępowania w zakresie udzielenia ulgi następuje na wniosek podatnika.
Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć:

 • W Biurze Podawczym (na parterze Urzędu);
 • Listownie (za pośrednictwem poczty lub innej placówki świadczącej tego typu usługi) na adres: Urząd Miejski – Wydział Podatków i Opłat: 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21;
 • Drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.

Krok 2
Druki wniosku znajdują się w Punkcie Informacyjnym Wydziału Podatków i Opłat mieszczącym się na parterze Urzędu Miejskiego w Biurze Obsługi Interesantów oraz w pokoju 453 mieszczącym się na IV piętrze, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Krok 3
Wnieść opłatę od złożenia pełnomocnictwa, za wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej.

Krok 4
W przypadku, gdy złożony wniosek będzie posiadał braki formalne lub będzie niekompletny (brak załączonych wszystkich niezbędnych dokumentów) podatnik zostanie wezwany o jego uzupełnienie w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.

Krok 5
Złożony przez podatnika wniosek wraz z wymaganą dokumentacją stanowi materiał dowodowy, który podlega rozpoznaniu na okoliczność wystąpienia przesłanek uzasadniających przyznanie ulgi.

Krok 6
Wydanie rozstrzygnięcia w sprawie przyznania bądź odmowy przyznania ulgi następuje w drodze decyzji organu podatkowego. Decyzja zostaje doręczona podatnikowi na adres zamieszkania (lub korespondencji) za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Informacji w sprawie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym udziela:

 • Referat Wymiaru Podatku (RWp) – IV piętro, pokój 453 – tel. 32 239-12-21
 • e-mail: po@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak. Przedmiotowy druk wraz z dowodem wpłaty za wydanie zaświadczenia można przesłać listownie (za pośrednictwem poczty lub innej placówki świadczącej tego typu usługi) na adres Urzędu Miejskiego.
Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link:

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

Podstawa prawna:

 1. Art. 12 ust. 1 pkt 4, ust. 3 – 8 i ust. 12 pkt 1, art. 13d ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 333 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2023 r.  poz. 702 z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze (Dz. U. UE seria L nr 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

 1. Odwołanie od decyzji można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice.
 2. Zażalenie można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice.
 3. Odwołanie/zażalenie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
 • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 • Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
 1. O zachowaniu terminu decyduje data nadania odwołania/zażalenia.
 2. Wniesienie odwołania/zażalenia jest wolne od opłat.
 3. Odwołanie/zażalenie powinno zawierać:
 • Zarzuty przeciw decyzji/postanowieniu.
 • Określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania/zażalenia.
 • Wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Kategoria sprawy:

PO – Podatki

Wydział:

Wydział Podatków i Opłat

Numer karty

PO.13/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćTomasz Jasiński
Data wytworzenia informacji2024-01-25 11:11:19
Informację wprowadził do BIPAlicja Białorucka
Data udostępnienia informacji w BIP2024-01-25 11:11:19
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiana opisu dokumentuAlicja Białorucka30-01-2024 13:56:21
2Aktualizacja kartyAlicja Białorucka30-01-2024 13:56:21
3Zmiana statusu dokumentuAlicja Białorucka25-01-2024 13:30:15
4Utworzenie dokumentuAlicja Białorucka25-01-2024 11:11:19