Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zwolnienie spod egzekucji składników majątkowych zobowiązanego

Zwolnienie spod egzekucji składników majątkowych zobowiązanego

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zwolnienie spod egzekucji składników majątkowych zobowiązanego

Co powinienem wiedzieć?

Po wszczęciu postępowania egzekucyjnego, w trakcie prowadzonej egzekucji organ egzekucyjny stosuje wobec różnych składników majątkowych zobowiązanego środki egzekucyjne (zajęcia), które mają doprowadzić do zaspokojenia obowiązku określonego w tytule wykonawczym (mogą to być np. zajęcie rachunku bankowego, świadczenia z ZUS albo wierzytelności).

W pewnych przypadkach zobowiązany może wystąpić do organu egzekucyjnego o zwolnienie spod egzekucji takich składników, które do niego należą.

Może to nastąpić przy równoczesnym spełnieniu trzech przesłanek:

 1. zobowiązany musi mieć na to zgodę wierzyciela
 2. zobowiązany musi złożyć stosowny wniosek
 3. za wyłączeniem przemawiać ma ważny interes zobowiązanego (pojęcie to jest nieostre, zatem podlega ocenie wierzyciela i organu egzekucyjnego).

Zwolnienie może dotyczyć wyłącznie części majątku (składników majątkowych), nie może natomiast dotyczyć całości majątku.

Kto może załatwić sprawę?

Zobowiązany bądź pełnomocnik, ale ustanowiony dopiero po wszczęciu postępowania egzekucyjnego.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Termin załatwienia sprawy przez organ administracji publicznej określa się jako bez zbędnej zwłoki, oznacza to, że niezwłocznie załatwiane są sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania.

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (w tym przypadku od złożenia wniosku).

Jednocześnie do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Pisemna zgoda wierzyciela na zwolnienie.
 2. Wniosek o zwolnienie z egzekucji składników majątkowych zobowiązanego
 3. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy zobowiązanego reprezentuje pełnomocnik, wraz z dowodem wpłaty, jeśli konieczne jest jej uiszczenie.

Druk do pobrania:

 • w Punkcie Informacyjnym Wydziału Podatków i Opłat mieszczącym się na parterze Urzędu Miejskiego w Biurze Obsługi Interesantów,
 • w pok. 449, 450, 451 mieszczących się na IV piętrze Urzędu Miejskiego.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Brak opłat za zwolnienie spod egzekucji składników majątkowych zobowiązanego.

Z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w danej sprawie należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa wynikającego ze złożonego dokumentu, do konkretnej sprawy) - przykładowe wielości stosunków pełnomocnictw.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Opłatę skarbową można uiścić:

 • w „opłatomatach” znajdujących się na parterze budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21, (umożliwiających dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą, jak i gotówką);
 • korzystając z bankowości elektronicznej;
 • na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi;
 • przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy:

 

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
Bank Millenium numer: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

dla osób dokonujących wpłat z zagranicy numer rachunku:
IBAN: PL 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055
BIC (SWIFT): BIGBPLPW

 • za pośrednictwem platformy internetowej gliwice.oplatyurzedowe.pl. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty.
  Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo dotyczące spraw egzekucyjnych
 

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić wniosek.

Krok 2
W przypadku ustanowienia pełnomocnika, dołączyć pełnomocnictwo wraz z dowodem wpłaty (w sytuacji, gdy konieczne jest dokonanie opłaty skarbowej).

Krok 3
Złożyć wypełniony wniosek:

 • W Biurze Podawczym (na parterze Urzędu),
 • Listownie (za pośrednictwem poczty lub innej placówki świadczącej tego typu usługi) na adres: Urząd Miejski – Wydział Podatków i Opłat: 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21.

Krok 4
Załatwienie sprawy następuje w drodze:

 • postanowienia w sprawie zwolnienia prawa majątkowego spod egzekucji,
 • postanowienia w sprawie odmowy zwolnienia prawa majątkowego spod egzekucji.

 

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

 1. Referat Postępowania Egzekucyjnego (RPe) - IV piętro

pokój 449 - tel. 32-239-12-22, 32-238-54-00,
pokój 450 - tel. 32-239-13-33,
pokój 451 - tel. 32-239-12-76, 32-239-12-66.

 1. e-mail: po@um.gliwice.pl.

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wniosek w sprawie wraz ze zgodą wierzyciela wyrażoną na piśmie (konieczny jest oryginał tego dokumentu) można przesłać listownie (za pośrednictwem poczty lub innej placówki świadczącej tego typu usługi) na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2505 z późn. zm.) – art. 38 – 41.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

 1. Na postanowienie w sprawie zwolnienia spod egzekucji składników majątkowych zobowiązanego służy mu zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice.
 2. Zażalenie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
 • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 • Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
 1. O zachowaniu terminu decyduje data nadania zażalenia.
 2. Wniesienie zażalenia jest wolne od opłat.
 3. Zażalenie powinno zawierać:
 • Zarzuty przeciw postanowieniu,
 • Określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia,
 • Wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
   

Kategoria sprawy:

PO - Egzekucja należności podatkowych

Wydział:

Wydział Podatków i Opłat

Numer karty

PO.18/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćArtur Kuczmarski
Data wytworzenia informacji2020-09-07 09:13:41
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-09-07 09:13:41
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAlicja Białorucka01-02-2024 09:29:21
2Aktualizacja publikatora ustawyAlicja Białorucka22-11-2023 09:32:11
3Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić? - korekta treściKrystyna Kasprzyk29-03-2023 12:39:10
4Zmiany w dokumencieKrystyna Kasprzyk12-12-2022 09:11:29
5Zmiana tytułu dokumentuAlicja Banach07-09-2020 11:05:11
6Zmiana opisu dokumentuAlicja Banach07-09-2020 11:05:11
7Utworzenie dokumentuAlicja Banach07-09-2020 09:13:41