Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis usługi:

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wydział:

Wydział Środowiska

Co powinienem wiedzieć?

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu posiadającemu użytki rolne wchodzące w skład gospodarstwa rolnego na terenie Gliwic.

Poniżej link do informacji o warunkach ubiegania się o pomoc publiczną dotyczącą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego na cele rolnicze https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Przy ustalaniu limitu nie uwzględnia się:

 1. gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
 2. gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Stawkę zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego określa corocznie Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.

Kto może załatwić sprawę?

Producent rolny lub osoba przez niego upoważniona.
Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu.

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Wniosek składa się w terminach od dnia 1 lutego do ostatniego lutego i od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.

Decyzję o zwrocie podatku akcyzowego wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:
od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego
od dnia 1 października do dnia 31 października – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
  - wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 2466)
 3. Załączniki do wniosku:
 • Faktury VAT albo potwierdzone przez upoważnionego przez prezydenta miasta pracownika urzędu miasta za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,

 • Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru,

 • Wykaz działek ewidencyjnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego , określonych w ewidencji gruntów i budynków na dzień 1 lutego danego roku jako użytki rolne. Nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,

 • Dokument wydany przez  kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje
  o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji  i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz. 546  oraz z 2018 r. poz. 1642) - w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła,

 • Oświadczenie o prowadzonej działalności.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z załącznikami nie podlega opłacie skarbowej - zwolnienie na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomatach mieszczących się w siedzibie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:


Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Podawczym - Biura Obsługi Interesantów, w sekretariacie Wydziału Środowiska lub przesłać pocztą na adres urzędu.

Krok 2
Odbiór decyzji może nastąpić osobiście u osoby prowadzącej sprawę lub poprzez wysyłkę.

Krok 3
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego następuje zgodnie z deklaracją złożoną we wniosku na rachunek bankowy.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Pokój 330 - III piętro
Tel. 32-238-56-79
sr@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Komplet dokumentów można przesłać pocztą.
Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link
- Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić częściowo elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 2. Ustawa z dnia10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Tryb odwoławczy

Od decyzji o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.


Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Kategoria sprawy:

SR - Gospodarstwo rolne

Numer karty

ŚR.19/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAgnieszka Czyżewska
Data wytworzenia informacji2020-07-28 09:09:47
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-28 09:09:47
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja kartyAnna Imbiorska22-01-2024 08:33:55
2aktualizacja publikatora ustawyAlicja Białorucka14-08-2023 09:16:49
3Dodanie do karty usług dodatkowego oświadczenia o prowadzonej działalnościKrystyna Kasprzyk11-07-2023 13:40:02
4Zmiana opisu dokumentuKrystyna Kasprzyk07-07-2023 08:28:07
5Aktualizacja kart usług zmiana numeru podstawy prawnej (Dz.U.)Krystyna Kasprzyk07-07-2023 08:28:07
6aktualizacja karty w module: Co powinienem wiedzieć?Alicja Białorucka21-06-2023 12:42:48
7aktualizacja linkuAnna Imbiorska22-02-2023 10:18:40
8Utworzenie dokumentuAlicja Banach28-07-2020 09:09:47