Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Co powinienem wiedzieć?

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu posiadającemu użytki rolne wchodzące w skład gospodarstwa rolnego na terenie Gliwic.

Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu.
Limit roczny ustala się jako sumę:

 1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
 2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła, ustala się jako iloraz sumy dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonych z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy i liczby 12.

Przy ustalaniu limitu nie uwzględnia się:

 1. gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
 2. gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Stawkę zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego określa corocznie Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.

Kto może załatwić sprawę?

Producent rolny lub osoba przez niego upoważniona.
Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu.

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Wniosek składa się w terminach od dnia 1 lutego do ostatniego lutego i od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.

Decyzję o zwrocie podatku akcyzowego wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:
od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego
od dnia 1 października do dnia 31 października – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
  - wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 2466)
 3. Załączniki do wniosku:
 • Faktury VAT albo potwierdzone przez upoważnionego przez prezydenta miasta pracownika urzędu miasta za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,

 • Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru,

 • Wykaz działek ewidencyjnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego , określonych w ewidencji gruntów i budynków na dzień 1 lutego danego roku jako użytki rolne. Nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,

 • Dokument wydany przez  kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje
  o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji  i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz. 546  oraz z 2018 r. poz. 1642) - w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z załącznikami nie podlega opłacie skarbowej - zwolnienie na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, (Dz.U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.).

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomatach mieszczących się w siedzibie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:


Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Podawczym - Biura Obsługi Interesantów, w sekretariacie Wydziału Środowiska lub przesłać pocztą na adres urzędu.

Krok 2
Odbiór decyzji może nastąpić osobiście u osoby prowadzącej sprawę lub poprzez wysyłkę.

Krok 3
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego następuje zgodnie z deklaracją złożoną we wniosku na rachunek bankowy.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Pokój 330 - III piętro
Tel. 32-238-56-79
sr@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Komplet dokumentów można przesłać pocztą.
Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link
- Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić częściowo elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r., poz. 2142).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.


Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Od decyzji o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice.

Wydział:

Wydział Środowiska

Kategoria sprawy:

SR - Gospodarstwo rolne

Numer karty

ŚR.19/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAgnieszka Czyżewska
Data wytworzenia informacji2020-07-28 09:09:47
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-28 09:09:47
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1aktualizacja linkuAnna Imbiorska22-02-2023 10:18:40
2Utworzenie dokumentuAlicja Banach28-07-2020 09:09:47