Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Dotacje do zmiany ogrzewania

Dotacje do zmiany ogrzewania

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis usługi:

Dotacje celowe do zmiany systemu grzewczego na system proekologiczny

Wydział:

Wydział Środowiska

Co powinienem wiedzieć?

Zadanie jest realizowane celem wspierania przedsięwzięć polegających na likwidacji starych i uciążliwych emisyjnie kotłów oraz pieców na paliwo stałe i ich zastąpieniu przez niskoemisyjne systemy grzewcze.

Podstawowym warunkiem uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich tradycyjnych palenisk węglowych, które nie spełniają kryteriów niskoemisyjnych.

O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w lokalu wnioskowanym do dotacji, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz osoby prawne niedziałające w celu osiągnięcia zysku, z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Regulamin dopuszcza przyznawanie dotacji w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na powierzchni nieprzekraczającej 50% lokalu objętego wnioskiem – koszty kwalifikowane w takich wypadkach pomniejsza się proporcjonalnie do udziału powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej w całkowitej powierzchni lokalu. Przykładowo jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest na 20% powierzchni całkowitej, to koszty kwalifikowane zmniejsza się o 20%. Analogicznie postępuje się w przypadku wynajmu pomieszczeń pod działalność gospodarczą.

Dotacja z budżetu Miasta Gliwice jest udzielana na zadania odebrane w roku bieżącym lub poprzedzającym złożenie wniosku [Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska - nr XX/497/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 13.10.2016 r. [tekst jednolity z dnia 10.11.2022 r. Uchwała nr XLI/852/2022 Rady Miasta Gliwice].

W przypadku, gdy dotacja stanowi pomoc de minimis:

- formularz określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zmianami),
- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie otrzymane w tym roku oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy w tym okresie, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały XX/497/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 13.10.2016 r. [tekst jednolity z dnia 10.11.2022 r. Uchwała nr XLI/852/2022 Rady Miasta Gliwice].

Kto może załatwić sprawę?

Wnioskodawcą jest inwestor po zrealizowaniu zadania. Inwestora może reprezentować osoba upoważniona w zakresie określonym tym upoważnieniem. (Pełnomocnictwo w sprawie ubiegania się o dotację do pobrania niżej - w dziale "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty").

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Wnioski są rozpatrywane na posiedzeniach komisji przynajmniej raz na kwartał. Komisja spotyka się na posiedzeniu w terminie do 15 dnia kolejnego kwartału i rozpatruje wnioski złożone w ubiegłym kwartale. Orientacyjny termin wypłaty dotacji nastąpi do trzech miesięcy od daty posiedzenia komisji.

Wnioski zakwalifikowane do dotacji w roku bieżącym a niezrealizowane z uwagi na wyczerpanie na ten cel środków zachowują ważność a wypłata dotacji jest realizowana ze środków budżetu miasta w pierwszej kolejności w następnym roku,  pod warunkiem zabezpieczenia środków w planie budżetu miasta Gliwice.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

  1. Wniosek w sprawie przyznania dotacji celowej do zmiany systemu ogrzewania - osoby fizyczne
  2. Wniosek w sprawie przyznania dotacji celowej do zmiany systemu ogrzewania – wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz osoby prawne niedziałające w celu osiągnięcia zysku
  3. Pełnomocnictwo w sprawie ubiegania się o dotację celową na wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska
  4. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy w tym okresie, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały XX/497/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia13 października 2016 r. (z późniejszymi zmianami)

Załączniki w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna:
- zgoda właściciela budynku i lokalu na wykonanie instalacji (np. w formie uchwały wspólnoty)
- w przypadku, gdy inwestor (wnioskodawca) nie posiada tytułu prawnego do lokalu w formie aktu notarialnego lub wnioskodawca jest współwłaścicielem lokalu należy uzyskać dodatkową zgodę współwłaścicieli/właścicieli lokalu na 4 stronie ww. wniosku, w pkt. III (nie dotyczy współwłasności na zasadzie wspólności małżeńskiej). W przypadku lokali gminnych zgodę winien wyrazić ZBM (I lub II) TBS. W pozostałych przypadkach zgodę wydaje właściciel lokalu/budynku,
- faktury lub rachunki imienne przedstawiające poniesione przez inwestora koszty kwalifikowane. W przypadku faktur obejmujących w części zakres robót lub usług niekwalifikowanych wniosek należy uzupełnić o zestawienie stanowiące integralny załącznik do faktury (zawierające dane z faktury: nr faktury, data wystawienia, dane nabywcy i sprzedawcy). Zestawienie winno być sporządzone przez wystawcę faktury lub rachunku i obejmować zakres materiałów i usług ujętych na fakturze wraz z ich cenami. Ponadto, w przypadku płatności przelewem należy dołączyć "potwierdzenie transakcji” wykonanego przelewu. Spójność i jednoznaczność zestawienia z fakturą będą podlegały ocenie komisji.
       
ponadto:
a) przy zmianie instalacji na gazową lub olejową:
- opinię uprawnionego podmiotu potwierdzającą prawidłowość podłączenia urządzenia do przewodu kominowego oraz wykonania wentylacji,
b) przy zmianie instalacji na elektryczną:
- protokół odbioru/uruchomienia instalacji sporządzony przez uprawnionego instalatora lub oświadczenie wnioskodawcy, że montaż i uruchomienie urządzenia elektrycznego przez uprawnionego instalatora nie było wymagane;
c) przy podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej:
- protokół odbioru wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania.

Załączniki w przypadku, gdy wnioskodawcą jest wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa oraz osoba prawna niedziałająca w celu osiągnięcia zysku:
- zgoda właściciela budynku na wykonanie instalacji (np. w formie uchwały wspólnoty)
- zestawienie lokali podlegających dotacji ( należy uzupełnić tabelę na 3 stronie ww. wniosku)
- faktury lub rachunki imienne przedstawiające poniesione przez inwestora koszty kwalifikowane. W przypadku faktur obejmujących w części zakres robót lub usług niekwalifikowanych wniosek należy uzupełnić o zestawienie stanowiące integralny załącznik do faktury (zawierające dane z faktury: nr faktury, data wystawienia, dane nabywcy i sprzedawcy). Zestawienie winno być sporządzone przez wystawcę faktury lub rachunku i obejmować zakres materiałów i usług ujętych na fakturze wraz z ich cenami. Ponadto w przypadku płatności przelewem należy dołączyć "potwierdzenie transakcji wykonanego przelewu. Spójność i jednoznaczność zestawienia z fakturą będą podlegały ocenie komisji,
- uchwałę powołującą Zarząd
- umowę o zarządzanie (jeżeli wnioskodawcę reprezentuje zarządca)
- dokument upoważniający do występowania w obrocie prawnym - nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych

W przypadku, gdy dotacja stanowi pomoc de minimis:
- formularz określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zmianami),
- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie otrzymane w tym roku oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy w tym okresie, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały XX/497/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 13.10.2016 r. [tekst jednolity z dnia 10.11.2022 r. Uchwała nr XLI/852/2022 Rady Miasta Gliwice].

ponadto:
a) przy zmianie instalacji na gazową lub olejową:
- opinię uprawnionego podmiotu potwierdzającą prawidłowość podłączenia urządzenia do przewodu kominowego oraz wykonania wentylacji
b) przy zmianie instalacji na elektryczną:
- protokół odbioru/uruchomienia instalacji sporządzony przez uprawnionego instalatora lub oświadczenie wnioskodawcy, że montaż i uruchomienie urządzenia elektrycznego przez uprawnionego instalatora nie było wymagane;
c) przy podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej:
- protokół odbioru wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania

Dotyczy wszystkich wnioskodawców

W przypadku jeśli zmiana systemu grzewczego jest połączona z termomodernizacją (lub nastąpiła w okresie do 4 lat przed datą złożenia wniosku o dotację) dodatkowo do wniosku załącza się:

- protokół odbioru podpisany przez firmę usługową wykonującą termomodernizację lub oświadczenie o zakończeniu prac w przypadku robót wykonywanych systemem gospodarczym,
- faktury lub rachunki, przedstawiające poniesiony przez inwestora lub wspólnotę/spółdzielnię mieszkaniową koszt termomodernizacji.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Wniosek nie wymaga opłat, chyba że wnioskodawca składa go przez pełnomocnika.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomatach znajdujących się w budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21 lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:


Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
uzyskanie zgody zarządcy lub właściciela budynku, właściciela lokalu, zarządcy sieci (gazowej, cieplnej, elektrycznej) itp.,

Krok 2
Zgłoszenie budowy i robót budowlanych  lub uzyskanie pozwolenia na budowę  (w zależności od wymogów prawa budowlanego) w Wydziale Architektury i Budownictwa UM Gliwice,

Krok 3
wykonanie inwestycji z zachowaniem wymogów prawa budowlanego oraz uzyskanie stosownych protokołów odbioru wraz z usunięciem wszystkich palenisk węglowych tj. kotłów, kuchni i pieców węglowych. Kotły centralnego ogrzewania na paliwo stałe winny zostać zezłomowane.

Krok 4
podpisanie umowy na dostawę nośnika ciepła lub energii (gaz sieciowy, ciepło z sieci, energia elektryczna),

Krok 5
Formularze wniosków można pobrać ze strony internetowej (patrz powyżej) lub na stanowisku Wydziału Środowiska w Biurze Obsługi Interesanta.

Krok 6
Wnioski podlegają wstępnej weryfikacji na stanowisku Wydziału Środowiska w Biurze Obsługi Interesantów (parter, hol Urzędu). Załączniki, z wyłączeniem formularzy UM, należy przedstawić w oryginałach do wglądu natomiast do wniosku dołączyć ich kserokopie – potwierdzone za zgodność z oryginałem: „zgodne z oryginałem”, podpisane własnoręcznie przez wnioskodawcę i opatrzone datą.

Krok 7
Zweryfikowany wniosek wraz z kompletem załączników (określonych na druku wniosku) należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów na stanowisku Biura Podawczego, wnosząc uprzednio stosowną opłatę skarbową w przypadku działania przez pełnomocnika.

Wniosek  składa się w terminie maksymalnie do końca następnego roku po odbiorze inwestycji. Dotacja może być przyznana pod warunkiem obowiązywania Regulaminu w danym roku i możliwości wypłaty dotacji.

Krok 8
posiedzenie komisji rozpatrującej wnioski – przynajmniej raz na kwartał,

Krok 9
wizja lokalna potwierdzająca wykonanie zadania w obecności przedstawiciela miasta i wnioskodawcy połączona ze spisaniem protokołu i podpisaniem umowy o przyznanie i wypłatę dotacji,

Krok 10
rozliczenie dotacji,

Krok 11
przelew dotacji,

Krok 12
możliwość ponownej kontroli systemu grzewczego w okresie do 10 lat celem potwierdzenia spełniania warunków zawartych w umowie.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Biuro Obsługi Interesantów (hol Urzędu) – stanowisko Wydziału Środowiska – codziennie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego,
tel.: 32-239-12-36
e-mail: sr@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Nie. Należy stawić się w Urzędzie Miejskim osobiście lub przez pełnomocnika ponieważ sprawa wymaga okazania oryginałów załączników.

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

  1. Art. 403 ust. 3-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska
  2. Uchwała Nr XX/497/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 października 2016 r. [tekst jednolity z dnia 10.11.2022 r. Uchwała nr XLI/852/2022 Rady Miasta Gliwice] w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska

Tryb odwoławczy

Do sądu administracyjnego.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.


Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Kategoria sprawy:

SR - Dotacje celowe

Numer karty

ŚR.3/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJoanna Wasilewska
Data wytworzenia informacji2020-07-28 10:05:34
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-28 10:05:34
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAlicja Białorucka15-04-2024 13:38:46
2Aktualizacja kartyAlicja Białorucka08-04-2024 12:05:56
3aktualizacja publikatora ustawyAlicja Białorucka14-08-2023 09:10:58
4aktualizacja linku - wzór umowyAlicja Białorucka24-07-2023 13:03:32
5aktualizacja kartyAlicja Białorucka24-07-2023 12:54:02
6aktualizacja linkuAnna Imbiorska22-02-2023 10:15:14
7Utworzenie dokumentuAlicja Banach28-07-2020 10:05:34