Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Dzierżawa nieruchomości Gminy Gliwice do 3 lat

Dzierżawa nieruchomości Gminy Gliwice do 3 lat

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Dzierżawa nieruchomości Gminy Gliwice do 3 lat

Co powinienem wiedzieć?

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zawarciem umowy dzierżawy całości bądź części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gliwice, w celu przeznaczenia gruntu np. : pod teren ogródka przydomowego, na teren pod garażem, na teren do prowadzenia działalności gospodarczej itp. należy w tym celu złożyć wniosek o dzierżawę nieruchomości.
Ustalenie poniższych danych przed złożeniem wniosku umożliwi sporządzenie kompletnego wniosku i przyśpieszy jego rozpoznanie:

 1. oznaczenie nieruchomości (numer geodezyjny działki i obręb, w jakim działka się znajduje) – należy pamiętać, że w przypadku garaży lub ogródków nadane im numery porządkowe nie wskazują numeru geodezyjnego działki. Powyższe dane można ustalić samodzielnie w oparciu o dostępny na stronie internetowej  Urzędu wgląd do  Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/), w Wydziale Geodezji i Kartografii tut. Urzędu lub u pracowników  Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w zakresie zasobu nieruchomości Miasta Gliwice,
 2. właściciel nieruchomości – informację tą można uzyskać w Wydziale Geodezji i Kartografii lub Wydziale Gospodarki Nieruchomościami. W przypadku gdy właścicielem nieruchomości jest Miasto Gliwice wniosek zostanie przekazany do Referatu Zarządzania Nieruchomościami. Jeżeli nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste z wnioskiem o dzierżawę należy wystąpić do użytkownika wieczystego,
 3. powierzchnia jaka ma być wydzierżawiona -  we wniosku należy wskazać powierzchnię (ilość metrów kwadratowych) z jakiej zamierzacie Państwo  korzystać wraz ze wskazaniem powierzchni obiektów budowlanych znajdujących się na nieruchomości.
 4. numer porządkowy - jeżeli wniosek dotyczy np. terenu pod garażem lub wykorzystywanego jako ogródek rekreacyjny, któremu nadano numer porządkowy, należy podać te oznaczenia. W przypadku ich braku rozpoznanie wniosku ułatwi szkic sytuacyjny,
 5. wysokość stawek czynszu dzierżawnego - określone są w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5279/21 z dnia 21.12 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za wydzierżawiane grunty oraz powierzchnię użytkową budynków wchodzących w skład zasobu nieruchomości zarządzanego przez Prezydenta Miasta oraz zasad ustalenia odpłatności w przypadku obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi.


Podanie numeru telefonu ułatwi kontakt z Państwem, przyśpieszy wyjaśnianie ewentualnych wątpliwości, a także pozwoli na szybkie poinformowanie o przygotowanych dla Państwa dokumentach.

Kto może załatwić sprawę?

Wniosek o  dzierżawę nieruchomości można złożyć osobiście lub z pośrednictwem innej osoby w biurze podawczym Urzędu.  Wniosek można również przesłać pocztą (tradycyjną) na adres Urzędu.

W celu podpisania umowy dzierżawy należy stawić się osobiście lub udzielić innej osobie pełnomocnictwa. Przed podpisaniem umowy pełnomocnik powinien przedstawić pełnomocnictwo osoby, w imieniu której występuje.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Jeżeli dla nieruchomości obowiązuje wykaz, na podstawie którego nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, średni czas oczekiwania na załatwienie sprawy  wynosi  ok. 30 dni.

Czas ten ulega wydłużeniu jeżeli zachodzi konieczność opracowania i podania do publicznej wiadomości wykazu, określającego warunki wydzierżawienia nieruchomości lub zorganizowania przetargu - jeżeli wykaz  taki tryb przewiduje. Średni czas oczekiwania na załatwienie sprawy  wynosi  około 180 dni.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Wniosek powinien być złożony na piśmie sporządzonym samodzielnie albo z wykorzystaniem formularza (formularz do pobrania poniżej); formularz można także otrzymać w Biurze Obsługi Interesantów znajdującym się na parterze budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21 oraz ul. Jasnej 31A.

 1. Wniosek o dzierżawę nieruchomości miasta Gliwice

Wniosek powinien zawierać:

 1. dokładne określenie podmiotu występującego z wnioskiem o wydzierżawienie nieruchomości, w tym podanie numeru PESEL
  - w przypadku osób fizycznych, numeru NIP - w przypadku przedsiębiorców, adresu zamieszkania lub siedziby, adresu korespondencyjnego,
 2. dokładne oznaczenie nieruchomości której dotyczy wniosek – poprzez wskazanie numeru działki, obrębu i ulicy przy której się znajduje,
 3. określenie powierzchni jaka ma być przeznaczona do wydzierżawienia wraz ze wskazaniem powierzchni obiektów budowlanych znajdującychsię na nieruchomości,
 4. dokładne wskazanie przeznaczenia nieruchomości lub jej części,
 5. ewentualnie uzasadnianie,
 6. własnoręczny podpis – w przypadku gdy  o dzierżawę wnioskuje więcej osób np. małżonkowie, podpisy powinny  złożyć wszystkie osoby. W przypadku osób prawnych podpis składa osoba mogąca reprezentować wnioskodawcę.

Do wniosku należy załączyć:

 1. odręczny szkic wnioskowanej nieruchomości, jeżeli wniosek o dzierżawę dotyczy części nieruchomości,
 2. w przypadku przedsiębiorców, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności - kserokopię dokumentów: NIP, Regon, PKD oraz aktualnego odpisu  z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wydanych lub potwierdzonych o aktualności nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku).

Jeżeli umowa dzierżawy ma być zawarta w wyniku rezygnacji na rzecz wnioskodawcy przez dotychczasowego dzierżawcę należy wskazać dotychczasowego dzierżawcę, który obowiązany jest złożyć oświadczenie o rezygnacji i potwierdzić je własnoręcznym podpisem. W tym celu można posłużyć się formularzem wniosku o dzierżawę po rezygnacji (plik do pobrania poniżej); dostępnym na stanowisku Gospodarka nieruchomościami w Biurze Obsługi Interesantów (parter) albo załączyć stosowne oświadczenie  do wniosku o dzierżawę.
Dodatkowo w przypadku, gdy na nieruchomości znajduje się obiekt budowlany, stanowiący własność osoby prywatnej, do wniosku należy załączyć również kopię dokumentu, na podstawie którego dotychczasowy dzierżawca zbywa obiekt na rzecz wnioskodawcy.

 1. Wniosek o dzierżawę nieruchomości po rezygnacji
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Złożenie wniosku nie podlega żadnym opłatom.

Wysokość czynszu dzierżawnego określona w umowie dzierżawy ustalana jest na podstawie stawek podanych w wykazie określającym warunki wydzierżawienia danej nieruchomości lub zostaje ustalony w wyniku przeprowadzonego przetargu, w oparciu o stawki określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5279/21 z dnia 21.12.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za wydzierżawiane grunty oraz powierzchnię użytkową budynków wchodzących w skład zasobu nieruchomości zarządzanego przez Prezydenta Miasta oraz zasad ustalenia odpłatności w przypadku obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Ustalić dane niezbędne do wypełnienia wniosku, zgodnie z pkt."Co powinienem wiedzieć?".

Krok 2
Sporządzić dokładny wniosek i złożyć go w biurze podawczym, drogą mailową lub przesłać do Urzędu za pośrednictwem poczty.

Krok 3
W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia  sprawy - stawić się na wezwanie Wydziału w celu podpisania umowy dzierżawy.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Jasna 31A
parter, pok. 29, tel. 32-338-64-32, 32-338-64-33, pok. 31, tel. 32-338-64-35, 32-338-64-36,
e-mail: gn@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wniosek może być przesłany pocztą tradycyjną lub drogą mailową.
W wyjątkowych przypadkach braku możliwości stawienia się osobiście w celu podpisania umowy dzierżawy lub niemożności upoważnienia do tego  innej osoby, umowa jest wysyłana do wnioskodawcy w 2 egzemplarzach, przy jednoczesnym zobowiązaniu wnioskodawcy do odesłania 1 z nich.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link
- Oddawanie nieruchomości w dzierżawę i w użyczenie

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić częściowo elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 3. Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5279/21 z dnia 21.12.2021 r. z późn. zm. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za wydzierżawiane grunty oraz powierzchnię użytkową budynków wchodzących w skład zasobu nieruchomości zarządzanego przez Prezydenta Miasta oraz zasad ustalenia odpłatności w przypadku obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi.
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacja szczegółowa o ochronie danych osobowych

Kategoria sprawy:

GN - Udostępnianie nieruchomości

Wydział:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Numer karty

GN.5/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMagdalena Wojtowicz
Data wytworzenia informacji2020-07-23 12:51:19
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-23 12:51:19
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja RODOAnna Imbiorska28-03-2023 15:09:27
2Utworzenie dokumentuAlicja Banach23-07-2020 12:51:19