Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Fabrycznie nowy pojazd – rejestracja

Fabrycznie nowy pojazd – rejestracja

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Fabrycznie nowy pojazd – rejestracja

Co powinienem wiedzieć?

Rejestracji pojazdu dokonuje się w urzędzie zgodnym z miejscem zamieszkania (dla osób prawnych: siedziby) właściciela.
Producent lub importer nowego pojazdu jest obowiązany dołączyć do faktury wystawionej nabywcy pojazdu oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci, albo  może złożyć takie oświadczenie na fakturze.
W/w oświadczenie dotyczy pojazdów samochodowych zaliczanych do kategorii:
M1 – pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu osób mające nie więcej niż 8 miejsc oprócz siedzenia kierowcy (razem 9 miejsc)
N1 – pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu ładunków mające maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 tony.
a także trójkołowych motorowerów.
Do kategorii M1 i N1 należą  nie tylko samochody osobowe i samochody ciężarowe o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, ale także niektóre pojazdy specjalne (np. samochód kempingowy, samochód pogrzebowy).

Ww. oświadczenie  o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci dotyczy pojazdów wprowadzonych do obrotu na terytorium kraju do dnia 31.12.2015 r.
Ciężar udowodnienia kiedy nastąpiło wprowadzenie na terytorium kraju pojazdu spoczywa na wprowadzającym pojazd.


Rejestracja pojazdu oznacza, że:

 • przed otrzymaniem dowodu rejestracyjnego, urząd wydaje na wniosek właściciela pozwolenie czasowe,
 • odbiór stałego dowodu rejestracyjnego, następuje najczęściej do 3 tygodni.

Jak uzyskać tablice indywidualne?  -> Tablice indywidualne.

W przypadku pojazdu, będącego pojazdem elektrycznym albo pojazdem napędzanym wodorem, albo motorower wyposażony w silnik elektryczny, organ wydaje zalegalizowane tablice rejestracyjne zgodnie z rozporządzeniem dla oznaczenia rodzaju paliwa wykorzystywanego do ich napędu.

 

Kto może załatwić sprawę?

Sprawę może załatwić właściciel / właściciele osobiście lub osoba przez nich upoważniona.
Jeżeli właścicielem jest podmiot zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym  sprawę mogą załatwić osoby wchodzące w skład organów uprawnionych do reprezentacji (uwzględniając sposób reprezentacji określony w KRS), prokurent lub inna osoba upoważniona przez uprawnione organy tego podmiotu.
Jeżeli właścicielem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna sprawę załatwia właściciel / właściciele firmy osobiście lub osoba przez nich upoważniona.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

W przypadku, gdy na dzień złożenia wniosku o rejestrację był dołączony komplet wymaganych dokumentów sprawa jest załatwiana w dwóch etapach:

 1. przy złożeniu wniosku sprawa załatwiana jest „od ręki” przez wydanie  tablic rejestracyjnych, pozwolenia czasowego.
 2. do 30 dni następuje odbiór nowego dowodu rejestracyjnego otrzymanego z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
  W szczególnych przypadkach oczekiwanie na odbiór może wynieść 44 dni. W dniu odbioru dowodu sprawa załatwiana jest „od ręki” przy zgłoszeniu się do odpowiedniego stanowiska.

W przypadku warunkowej czasowej rejestracji z urzędu opisanej poniżej w punkcie „Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?” będzie konieczna dodatkowa wizyta w urzędzie do 30 dni od dnia złożenia wniosku o rejestrację celem uzupełnienia brakujących dokumentów wraz z dowodem opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz celem przedłużenia terminu ważności pozwolenia czasowego.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o rejestrację / czasową rejestrację / wyrejestrowanie pojazdu - oryginał.
 2. Oryginał świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.
 3. Dokument potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzającego zwolnienie od akcyzy – oryginały. Dotyczy sprowadzonych z Unii Europejskiej samochodów osobowych, pojazdów rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e), samochodów ciężarowych (kategoria homologacyjna N1), podrodzaj „furgon”, „furgon/podest”, „ciężarowo-osobowy”, „terenowy”, „wielozadaniowy” lub „van” lub samochodów specjalnych (kategoria homologacyjna M1 i N1). Autoryzowany salon sprzedaży może przekazać właścicielowi pojazdu zamiast dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy lub dokumentu potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy oświadczenie, że salon posiada oryginał lub kopię tego dokumentu.
 4. Oświadczenie KM
  Możliwa jest warunkowa czasowa rejestracja pojazdu z urzędu bez dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju (dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy), jeżeli właściciel pojazdu złoży oświadczenie, że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu.  Brakujący dokument należy dołączyć do wniosku do 30 dni.
 5. Oświadczenie (oryginał) o podleganiu obowiązkowi zapewniania sieci zbierania pojazdów – dotyczy pojazdów wymienionych powyżej w punkcie. „Co powinienem wiedzieć?”  Oświadczenie takie może być także zawarte na fakturze.
 6. Oryginały dowodów własności (np. faktury zakupu).
 7. Pełnomocnictwo KM
  Jeżeli właściciel / właściciele nie załatwiają sprawy osobiście – oryginał upoważnienia.
 8. Zaświadczenie (oryginał lub kserokopia) o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli właścicielem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna - zaświadczenie nie jest wymagane, jeżeli dane można sprawdzić w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 9. Dowody opłat za wydanie tablic i innych druków oraz oznaczeń dokonanych zgodnie z punktem „Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić”- oryginały.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Opłata za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodu rejestracyjnego i innych oznaczeń:

 • dla samochodu i ciągnika samochodowego: 160 zł składniki opłaty- tablice rejestracyjne: 80 zł, dowód rejestracyjny: 54 zł, znaki legalizacyjne: 12,50 zł, pozwolenie czasowe 13,50 zł - nowa opłata obowiązuje od 01.07.2023 r.
 • dla motocykla, czterokołowca, przyczepy i ciągnika rolniczego: 120 zł lub w przypadku warunkowej czasowej rejestracji z urzędu czterokołowca opisanej powyżej w pkt.3 w części „Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?”:  66,50   (dowód opłaty składa się wraz z wnioskiem) oraz 54 zł (dowód opłaty składa się wraz z brakującymi dokumentami) składniki opłaty- tablica rejestracyjna: 40 zł, dowód rejestracyjny: 54 zł, znaki legalizacyjne: 12,50 zł, pozwolenie czasowe 13,50 zł) - nowa opłata obowiązuje od 01.07.2023 r.

 • dla motoroweru: 110 zł (tablica rejestracyjna: 30 zł, dowód rejestracyjny: 54 zł, znaki legalizacyjne: 12,50 zł, pozwolenie czasowe 13,50 zł) - nowa opłata obowiązuje od 01.07.2023 r.


Powyższych opłat można dokonać przy stanowisku obsługi w Referacie Rejestracji Pojazdów przez terminal płatniczy – płatność tylko kartą lub w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów), na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi albo przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2202 0000 0005 0904 4009

Do składanego wniosku musi zostać dołączony oryginał dowodu uiszczenia opłaty (otrzymany w opłatomacie, banku, poczcie lub wydrukowany z Internetu) albo uwierzytelniona kopia tego dowodu zapłaty tj. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego oraz rzecznika patentowego.

Każdy dowód wpłaty powinien zawierać dane z jakiego tytułu jest dokonana opłata, np. rejestracja, numer rejestracyjny lub numer nadwozia lub VIN.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można przy stanowisku obsługi w Referacie Rejestracji Pojazdów przez terminal płatniczy – płatność tylko kartą lub w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów), na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi albo przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata za rejestrację fabrycznie nowego pojazdu:
160 zł Opłata za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodu rejestracyjnego i innych oznaczeń dla samochodu i ciągnika samochodowego
120 zł Opłata za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodu rejestracyjnego i innych oznaczeń dla motocykla, czterokołowca, przyczepy i ciągnika rolniczego
110 zł Opłata za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodu rejestracyjnego i innych oznaczeń dla motoroweru
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić  wniosek o rejestrację.

Krok 2
Wnieść opłatę za wydane tablice, oznaczenia, druki (opisana powyżej w punkcie „Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?”).

Krok 3
Wnieść opłatę od złożenia pełnomocnictwa, jeżeli dotyczy.

Krok 4
Przygotować pozostałe załączniki do wniosku wymienione powyżej w punkcie „Sprawdź, czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty”.

Krok 5
Złożyć dokumenty na stanowiskach w sali Rejestracji Pojazdów.

Uwaga: w sali Rejestracji Pojazdów funkcjonuje automatyczny system kolejkowy -  przed zgłoszeniem się na stanowisko należy pobrać bilet z automatu biletowego (znajdującego się na początku sali) naciskając przycisk „A”. Dokumenty można złożyć na stanowisku, nad którym wyświetla się numer biletu.

Krok 6
Przy złożeniu wniosku sprawa załatwiana jest „od ręki” przez wydanie  decyzji o czasowej rejestracji, zalegalizowanych tablic rejestracyjnych, pozwolenia czasowego.

Krok 7
W przypadku warunkowej czasowej rejestracji z urzędu samochodu osobowego lub czterokołowca bez dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju (dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy) do 30 dni należy uzupełnić brakujące dokumenty wraz z dowodem opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz przedstawić pozwolenie czasowe celem przedłużenia terminu ważności.

Krok 8
W przypadku, gdy na dzień złożenia wniosku o rejestrację był dołączony komplet wymaganych dokumentów:  do 30 dni następuje odbiór decyzji o rejestracji wraz z nowym dowodem rejestracyjnym otrzymanym z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
W szczególnych przypadkach oczekiwanie na odbiór może wynieść 44 dni. W dniu odbioru dowodu sprawa załatwiana jest „od ręki” przy zgłoszeniu się do odpowiedniego stanowiska i zwrócenia pozwolenia czasowego.

Informację o możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego można uzyskać m.in. telefonicznie dzwoniąc na podane poniżej numery.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice - Referat Rejestracji Pojazdów (na parterze urzędu, na prawo od wejścia od ulicy Zwycięstwa).

Tel. 32-239-13-29 / 32-239-11-79 / 32-238-56-90 / 32-239-12-10 / 32-238-54-96 / 32-238-54-03 / 32-238-54-85
lub
filia Wydziału Komunikacji - ul. Jasna 31a, 44-100 Gliwice - parter budynku, pok. 33-34.
Tel. 32 338-64-57 / 32 338-64-58 / 32 338-64-59

E-mail: km@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link - Pierwsza rejestracja pojazdów nowych zakupionych na terenie RP

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić częściowo elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Art. 72, 73 ust. 1 i art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.08.2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz.U. z 2022 r. poz. 1847).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.08.2022r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. 2022 r. poz. 1849).
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 100).
 5. Art. 84 ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2277).
 6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775).
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników  z dnia 4 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1848).
 8. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców z dnia 26.09.2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1246).
 9. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 2111).
 10. Ustawa z dnia 20.01.2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 2056).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Strona wnosi odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Kategoria sprawy:

KM - Rejestracja pojazdów

Wydział:

Wydział Komunikacji - Referat Rejestracji Pojazdów

Numer karty

KM.62/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćEwa Domoń
Data wytworzenia informacji2020-07-20 07:51:08
Informację wprowadził do BIPSylwia Niklewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-20 07:51:08
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAlicja Białorucka13-12-2023 11:25:35
2zmiana wysokości opłatAlicja Białorucka28-06-2023 14:09:10
3aktualizacja RODOAnna Imbiorska02-06-2023 15:19:58
4Podlinkowanie "Informacja szczegółowa o ochronie danych osobowych zbieranych przez Urząd Miejski w Gliwicach"Krystyna Kasprzyk19-04-2023 10:57:04
5aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 12:20:01
6Zmiana statusu dokumentuSylwia Niklewicz20-07-2020 10:03:16
7Zmiana opisu dokumentuSylwia Niklewicz20-07-2020 09:29:21
8Utworzenie dokumentuSylwia Niklewicz20-07-2020 07:51:08