Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Tablice indywidualne

Tablice indywidualne

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Tablice indywidualne

Co powinienem wiedzieć?

Tablice indywidualne dla danego pojazdu można zamówić tylko dla pojazdów samochodowych (czyli nie są wydawane m.in. dla motorowerów) w następujących przypadkach:

 1. w przypadku, gdy ma być dokonana zmiana tablic z powodu rejestracji pojazdu,
 2. w przypadku, gdy nastąpiło zgubienie, kradzież lub zniszczenie w stopniu powodującym nieczytelność dotychczasowych tablic,
 3. w przypadku, gdy dotychczasowe tablice są czarne.

Jeżeli pojazd posiada już tablice białe wydane wcześniej z wyróżnikiem prawidłowym dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach, nie można ich zmienić na wniosek właściciela.

Tablice indywidualne zawierają: wyróżnik województwa oraz wyróżnik indywidualny. W województwie śląskim wyróżnik województwa zawiera na początku literę „S” lub „I”, następnie cyfrę nadaną przez Urząd Miejski w Katowicach (od 0 do 9).

Wyróżnik indywidualny jest określany przez właściciela pojazdu. Wyróżnik indywidualny nie może zawierać treści obraźliwych lub niezgodnych z zasadami współżycia społecznego.

Wyróżnik ten może się składać z  liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem jednak, że nie więcej niż 2 ostatnie  litery można zastąpić liczbą. Wyróżnik indywidualny może być tworzony z następujących liter: A, B, C, D, E, F, G H,I, J, K L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Przykład treści tablicy indywidualnej: S1  KOTEK, S0   EWA71.

Urząd zleci producentowi wykonanie tablic indywidualnych, jeżeli otrzyma na wysłane przez pracownika zapytanie do Urzędu Miejskiego w Katowicach potwierdzenie, że istnieje możliwość nadania tablicy indywidualnej o żądanym wyróżniku (czyli, że nie jest wyczerpany limit 10 pojazdów zarejestrowanych w województwie śląskim o takim samym wyróżniku indywidualnym).

Uwaga: tablice indywidualne są przypisane do danego pojazdu, ale nie do właściciela pojazdu. Dotychczasowy właściciel pojazdu, na którego wniosek były wydane tablice indywidualne, w przypadku sprzedaży pojazdu nie może zachować, ani też zamówić tych samych tablic dla innego pojazdu.
Tablice indywidualne wydane dla pojazdu w innym urzędzie na terenie RP w trakcie kolejnej rejestracji pojazdu w Urzędzie Miejskim w Gliwicach są jedynie legalizowane (zmieniane są na nich znaki legalizacyjne), a nie złomowane.
 

Kto może załatwić sprawę?

Sprawę może załatwić właściciel / właściciele osobiście lub osoba przez nich upoważniona.
Jeżeli właścicielem jest podmiot zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym  sprawę mogą załatwić osoby wchodzące w skład organów uprawnionych do reprezentacji (uwzględniając sposób reprezentacji określony w KRS), prokurent lub inna osoba upoważniona przez uprawnione organy tego podmiotu.
Jeżeli właścicielem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna sprawę załatwia właściciel / właściciele firmy osobiście lub osoba przez nich upoważniona.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Sprawa jest załatwiana w trzech etapach:

 1. Złożenie wniosku ze wskazaniem wyróżnika indywidualnego.
 2. Odbiór tablic indywidualnych. Średni czas oczekiwania na otrzymanie tablic indywidualnych wynosi ok. 3 tygodni.
 3. Do 30 dni od nadania tablic indywidualnych następuje odbiór nowego dowodu rejestracyjnego otrzymanego z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. W szczególnych przypadkach oczekiwanie na odbiór dowodu może wynieść 44 dni. W dniu odbioru dowodu sprawa załatwiana jest „od ręki” przy zgłoszeniu się do odpowiedniego stanowiska.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Z wyjątkiem opłat za wydanie tablic dokumenty są wymagane takie, jak  zgodnie z procedurą postępowania odpowiednio dla:

lub

lub

lub

lub

 1. Dowody opłat za wydanie tablic i innych druków oraz oznaczeń dokonanych zgodnie z punktem „Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić”- oryginały.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Opłata za wydanie tablic indywidualnych:

 • dla tablic samochodowych: 1000 zł
 • dla tablicy motocyklowej:  500 zł

Sprawdź wysokość opłat za wydanie pozostałych druków oraz oznaczeń Wysokość opłat podczas rejestracji pojazdu (Wysokość opłat za druki, nalepki i tablice rejestracyjne)


Powyższych opłat można dokonać przy stanowisku obsługi w Referacie Rejestracji Pojazdów przez terminal płatniczy – płatność tylko kartą lub w opłatomacie mieszczącym  się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów), na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi albo przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2202 0000 0005 0904 4009


Do składanego wniosku musi zostać dołączony oryginał dowodu uiszczenia opłaty (otrzymany w opłatomacie, banku, poczcie lub wydrukowany z Internetu) albo uwierzytelniona kopia tego dowodu zapłaty tj. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego oraz rzecznika patentowego.

Każdy dowód wpłaty powinien zawierać dane z jakiego tytułu jest dokonana opłata, np. tablice indywidualne, numer rejestracyjny lub numer nadwozia lub VIN.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można przy stanowisku obsługi w Referacie Rejestracji Pojazdów przez terminal płatniczy – płatność tylko kartą lub w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów), na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi albo przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata za rejestrację pojazdu + tablice indywidualne:
1080 zł Opłata za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodu rejestracyjnego i innych oznaczeń dla samochodów osobowych lub ciężarowych, ciągnik samochodowy
580 zł Opłata za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodu rejestracyjnego i innych oznaczeń dla motocykla
Opłata za rejestrację pojazdu sprowadzonego z zagranicy + tablice indywidualne:
1080 zł Opłata za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodu rejestracyjnego i innych oznaczeń dla samochodów osobowych lub ciężarowych, ciągnik samochodowy
580 zł Opłata za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodu rejestracyjnego i innych oznaczeń dla motocykla
Opłata alternatywna
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić wniosek ze wskazaniem wyróżnika indywidualnego. Wniosek musi być odpowiedni dla załatwianej sprawy wymienionej powyżej w punkcie „Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?”

Krok 2
Wnieść opłatę za wydane tablice, oznaczenia, druki (opisana powyżej w punkcie „Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?”).

Krok 3
Wnieść opłatę od złożenia pełnomocnictwa, jeżeli dotyczy.

Krok 4
Przygotować pozostałe załączniki do wniosku wymienione powyżej w punkcie „Sprawdź, czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty”.

Krok 5
Złożyć dokumenty na stanowiskach w sali Rejestracji Pojazdów.
Na tym etapie mogą też być wydane „od ręki” przy złożeniu wniosku o czasową rejestrację tablice tymczasowe, jeżeli są potrzebne na czas oczekiwania na otrzymanie tablic indywidualnych.
Jak otrzymać tablice tymczasowe?  -> Tablice tymczasowe.
Uwaga: w sali Rejestracji Pojazdów funkcjonuje automatyczny system kolejkowy -  przed zgłoszeniem się na stanowisko należy pobrać bilet z automatu biletowego (znajdującego się na początku sali) naciskając przycisk „A”. Dokumenty można złożyć na stanowisku, nad którym wyświetla się numer biletu.

Krok 6
Odbiór tablic indywidualnych. Średni czas oczekiwania na otrzymanie tablic indywidualnych wynosi ok. 3 tygodni.
Na tym etapie również „od ręki” przy zgłoszeniu następuje wydanie pozwolenia czasowego, z już przyznanym indywidualnym numerem rejestracyjnym.
Informację o możliwości odbioru tablic można uzyskać m.in. telefonicznie dzwoniąc na podane poniżej numery.

Krok 7
Do 30 dni następuje odbiór nowego dowodu rejestracyjnego otrzymanego z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.. W szczególnych przypadkach oczekiwanie na odbiór może wynieść 44 dni. W dniu odbioru dowodu sprawa załatwiana jest „od ręki” przy zgłoszeniu się do odpowiedniego stanowiska.
Informację o możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego można uzyskać m.in. telefonicznie dzwoniąc na podane poniżej numery.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice - Referat Rejestracji Pojazdów (na parterze urzędu, na prawo od wejścia od ulicy Zwycięstwa).

Tel. 32-239-13-29 / 32-239-11-79 / 32-238-56-90 / 32-239-12-10 / 32-238-54-96 / 32-238-54-03 / 32-238-54-85
lub
filia Wydziału Komunikacji - ul. Jasna 31a, 44-100 Gliwice - parter budynku, pok. 33-34.
Tel. 32 338-64-57 / 32 338-64-58 / 32 338-64-59

E-mail: km@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link - Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić częściowo elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.08.2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz.U. z 2022 r. poz. 1847).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.08.2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. 2022 r. poz. 1849).
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 100).
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775).
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników  z dnia 4 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1848).
 7. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców z dnia 29.06.2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1246).
 8. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 2111).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Kategoria sprawy:

KM - Rejestracja pojazdów

Wydział:

Wydział Komunikacji - Referat Rejestracji Pojazdów

Numer karty

KM.60/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćEwa Domoń
Data wytworzenia informacji2020-07-24 12:20:43
Informację wprowadził do BIPSylwia Niklewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-24 12:20:43
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja kartyAnna Imbiorska08-03-2024 11:46:00
2Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAlicja Białorucka13-12-2023 10:48:57
3zmiana wysokości opłatAlicja Białorucka28-06-2023 13:03:52
4aktualizacja RODOAnna Imbiorska02-06-2023 15:17:19
5Podlinkowanie "Informacja szczegółowa o ochronie danych osobowych zbieranych przez Urząd Miejski w Gliwicach"Krystyna Kasprzyk19-04-2023 10:53:07
6aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 12:12:57
7Zmiana opisu dokumentuSylwia Niklewicz24-07-2020 12:27:36
8Utworzenie dokumentuSylwia Niklewicz24-07-2020 12:20:43