Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Gliwicka Inicjatywa Lokalna 2023

Gliwicka Inicjatywa Lokalna 2023

Mieszkańcy mają inicjatywę!

Zakończył się etap oceny wniosków zgłoszonych do realizacji w roku 2023 w ramach procedury Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej.

Ponownie mieszkańcy okazali się bardzo aktywni i pomysłowi. Do 19 sierpnia złożono w sumie 31 wniosków (był to termin graniczny, który umożliwiał wpisanie zadania na listę do realizacji w 2023 r.).

Wszystkie wnioski zostały poddane ocenie przez pracowników Urzędu Miejskiego i miejskich jednostek organizacyjnych. Z zadań, które pozytywnie przeszły weryfikację, do realizacji skierowane zostały te, które uzyskały kolejno najwyższą liczbę punktów i zmieściły się w puli środków zaplanowanych na realizację zadań w danym zakresie.

W efekcie w przyszłym roku miasto wspólnie z wnioskodawcami będzie realizować 10 inicjatyw. 2 inicjatywy, mimo że otrzymały ocenę pozytywną, nie zmieściły się w puli środków. Wkład miasta w realizację zaplanowanych inicjatyw wynosi 1 010 374,15 zł.

Jakie zadania zaproponowali mieszkańcy? W tym roku zgłoszono sporo propozycji dotyczących realizacji warsztatów, zadań sportowych  i kulturalnych. Są to np. treningi koszykówki dla młodzieży czy zorganizowanie „Społecznego Saloniku Kultury” w Sośnicy. Wśród zadań inwestycyjnych pojawiły się m.in.: modernizacja placu zabaw, montaż zbiorników celem gromadzenia deszczówki czy też rozbudowa obiektu sportowego.

Poniżej znajduje się wykaz wniosków wskazanych do realizacji, wykaz wniosków pozytywnie ocenionych, ale nie mieszczących się w puli zaplanowanej na realizację zadań z danej puli tematycznej, oraz zestawienie wniosków, które otrzymały ocenę negatywną lub zostały wycofane przez wnioskodawców.

Wykaz wniosków skierowanych do realizacji

Wykaz wniosków ocenionych pozytywnie, ale niemieszczących się w puli

Wykaz wniosków ocenionych negatywnie, bądź wycofanych

 

Ogólne zasady

Podstawowym aktem prawnym regulującym na poziomie kraju kwestię inicjatyw lokalnych jest ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z przepisami Gliwicka Inicjatywa Lokalna w szczególny sposób promować ma bezpośrednie zaangażowanie wnioskodawców w realizację zadań publicznych. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły, które muszą mieścić się w katalogu zadań wskazanych we wspomnianej powyżej ustawie. Aby ubiegać się o wsparcie miasta dla inicjatywy lokalnej, konieczne jest włączenie się wnioskodawców w realizację zadania. Można zadeklarować świadczenie pracy społecznej, świadczenia pieniężne lub rzeczowe. Procedurę Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej dopełniają  poniższe dokumenty:

Wybór zadań do realizacji w 2023 roku nastąpi do 15 listopada 2022 roku.

Na wsparcie zadań wybranych do realizacji w 2023 roku zaplanowano łącznie 5 558 480 zł ( w 7 pulach na realizację zadań w zakresach określonych w art. 19 b ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, oraz 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). W ramach tej kwoty 3 015 480 zł planuje się na realizację zadań wieloletnich wybranych do realizacji w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej 2022.

Rejestr złożonych wniosków jest dostępny w zakładce "Rejestry" (link do rejestru).

Składanie wniosków

Wnioski złożone do 19 sierpnia 2022 r. będą sukcesywnie oceniane, a zadania wybrane do realizacji zostaną wprowadzone do projektu budżetu miasta na rok 2023. Wnioski złożone po 19 sierpnia 2022 r. będą oceniane niezwłocznie po ich złożeniu, jednak trafią na listę zadań, spośród których dopiero w kolejnym roku będą wybierane zadania do realizacji w 2024 roku.

Składając wniosek warto skorzystać z pomocniczego formularza wniosku, który stanowi załącznik do zarządzenia Nr PM – 5400/2022 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej 2023

Pomocniczy formularz wniosku:

Sugeruje się następujące miejsca składania wniosków:

  •     pisemnie w siedzibie Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych przy ul. Zwycięstwa 1 w godzinach urzędowania lub listownie na powyżej wskazany adres Centrum; o dacie złożenia wniosku decyduje data jego doręczenia przez operatora pocztowego do siedziby Centrum;
  •     pisemnie w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 –  w Biurze Obsługi Interesantów oraz w filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A, w godzinach urzędowania,
  •     za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Centrum: gods@gods.gliwice.eu,
  •     za pośrednictwem platformy ePUAP na adres skrzynki Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych: /GCOP/SkrytkaESP; wniosek należy złożyć poprzez wybranie usługi „pismo ogólne”, dodając wypełniony wniosek.

Rejestr złożonych wniosków jest dostępny w zakładce "Rejestry"  (link do rejestru).

 

 

Konsultacje Społeczne

Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej był konsultowany z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Radami Dzielnic.

Szczegóły dotyczące zasad przeprowadzenia konsultacji zawiera zarządzenie nr PM-3517/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z 21 stycznia 2021 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej, a ich wyniki prezentuje Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej.

Poprzednie edycje

Informacje o wnioskach złożonych w 2021 r.

Informacja o wnioskach złożonych w 2019 r.

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćEwa Baron
Data wytworzenia informacji2023-01-31 11:30:12
Informację wprowadził do BIPEwa Baron
Data udostępnienia informacji w BIP2023-01-31 11:30:12
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1PublikacjaEwa Baron31-01-2023 12:31:52
2Zmiana statusu dokumentuEwa Baron31-01-2023 12:31:52
3Utworzenie dokumentuEwa Baron31-01-2023 11:30:12