Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Obsługa klientów w czasie epidemii / Gliwicki pakiet pomocy dla przedsiębiorców - instrukcja

Gliwicki pakiet pomocy dla przedsiębiorców - instrukcja

I. Czynsze za lokale i nieruchomości miejskie

Szczegółowe zasady udzielania przez miasto ulg w tym zakresie określa Uchwała XIV/243/2020 Rady Miasta Gliwice z 23 kwietnia 2020 r., która obowiązuje od 28 kwietnia. Przedsiębiorcy mogą na jej podstawie skorzystać  m.in. z odroczenia terminu zapłaty należności z tytułu czynszu najmu, dzierżawy i opłat za  użytkowanie miejskich nieruchomości do końca 2020 r., umorzenia części należnego czynszu  i opłat za użytkowanie lub rozłożenia ich na  raty.

Umorzenie lub rozłożenie czynszu na raty

Na podstawie wspomnianej wyżej uchwały przedsiębiorcy, którzy wynajmują, dzierżawią albo korzystają na podstawie umów użytkowania z lokali lub nieruchomości miejskich, a z powodu ograniczeń związanych z pandemią mają problemy z płynnością finansową, mogą również ubiegać się o:

 • umorzenie czynszu do 81,3% jego wysokości,

lub

 • rozłożenie czynszu na maksymalnie 12 rat,

Dlaczego miasto nie umarza czynszów w całości? - Przedsiębiorca, który całkowicie zaprzestał działalności w związku z epidemią i jego obroty spadły praktycznie do zera, będzie miał umorzoną całość kwoty netto czynszu. Niestety rząd nie zrezygnował z pobierania VAT-u od umorzonych czynszów – stąd zwolnienie do 81,3%, resztę stanowi bowiem VAT, który miasto musi odprowadzić do budżetu państwa – wyjaśnia Aleksandra Wysocka, zastępca prezydenta Gliwic, odpowiedzialna m.in. za gospodarowanie miejskimi nieruchomościami.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, zakładka WIRTUALNE BIURO OBSŁUGI/FORMULARZE DO POBRANIA (bezpośredni link: bip.gliwice.eu/strona=51, należy wybrać w polu wyszukiwania „Wydział Gospodarki Nieruchomościami - formularze dla przedsiębiorców starających się o udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych w związku z COVID-19”). Dostępne są trzy formularze do wyboru, w zależności od terminu rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Należy go skierować do podmiotu, z którym zawarta została umowa najmu (np. ZBM I TBS,ZMB II TBS, MZUK, ZDM, szkoła czy stosowny wydział Urzędu Miejskiego w Gliwicach).

Przedsiębiorca musi wykazać pogorszenie płynności finansowej – tj, spadek obrotów gospodarczych - z powodu COVID-19. Będzie to stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych (w okresie po 1 marca 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku), w porównaniu do analogicznych 2 miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. W przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, za miesiące uważa się także 30 kolejno po sobie następujące dni kalendarzowe.

Podmioty, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej po 1 kwietnia 2019 r., do porównania spadku obrotów mogą przyjąć łączny obrót z dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku 2019. W przypadku firm, które rozpoczęły działalność po 1 stycznia 2020 r., do porównania spadku obrotów przyjmuje się łączny obrót ze stycznia i lutego 2020 r.

Ulgi uzależnione są od wykazanego przez wnioskodawcę spadku obrotów. Jeżeli:

 • spadek obrotów wyniósł od 50% do 100%  ->  umorzona zostanie odpowiadająca mu część czynszu (np. spadek obrotów wynosi 75% - umorzone zostaje 75% czynszu), nie więcej jednak niż 81,3%,
 • spadek obrotów wyniósł co najmniej 30% -> należność za czynsz zostanie rozłożona na raty,
 • spadek obrotów wyniósł co najmniej 15% -> termin spłaty należności zostanie odroczony do końca 2020 r.

UWAGA! Na tego typu pomoc mogą liczyć wyłącznie te podmioty, które nie zalegały z opłatami na koniec 2019 r., a także na podstawie przepisów unijnych dotyczących dozwolonej pomocy publicznej - były w dobrej sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 r.

 

Do wniosku należy dołączyć wymagane w uchwale załączniki , tj. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (można go znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, zakładka WIRTUALNE BIURO OBSŁUGI/FORMULARZE DO POBRANIA/„Wydział Gospodarki Nieruchomościami - formularze dla przedsiębiorców starających się o udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych w związku z COVID-19 (bezpośredni link: https://bip.gliwice.eu/pub/boi/GN_21_2.xlsx) oraz dokumenty potwierdzające spadek obrotów.

 

Przykład 1

Przedsiębiorca składa wniosek 10 maja br. i wykazuje spadek obrotów w marcu i kwietniu na poziomie 75% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Umorzone mogą zostać:

 • 75% należności głównej przypadającej za okres od dnia ogłoszenia stanu epidemicznego czyli 14 marca, do dnia poprzedzającego złożenie wniosku , czyli do 9 maja;
 • w całości odsetki od dnia wymagalności do dnia umorzenia;
 • w całości rekompensata czyli tzw. 40 euro;

Jeżeli stan epidemii będzie trwał nadal i ten sam przedsiębiorca złoży kolejny wniosek 7 lipca 2020 r., wykazując spadek obrotów za maj i czerwiec 2020r. w stosunku do maja i czerwca 2019 r. w wysokości 90 %, to umorzone zostanie (j.w.) 81,3% należności przypadającej za okres od 10 maja 2020 r. do 6 lipca 2020 r., w całości odsetki od terminu wymagalności do dnia umorzenia oraz w całości rekompensata czyli tzw. 40 euro.

Przykład 2

Przedsiębiorca składa wniosek 10 maja br. i wykazuje spadek obrotów w marcu i kwietniu na poziomie 35% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Może liczyć na ulgę w postaci:

 1. zgody na rozłożenie na 12 równych miesięcznych rat ( w przypadku zaokrągleń pierwsza lub ostania rata mogą się różnić  od pozostałych):
 • należności głównej wynikającej  z zawartej umowy;
 • odsetek naliczonych od należności głównej przypadających za okres od terminu wymagalności do dnia zawarcia ugody o rozłożenie na raty;
 • rekompensaty za koszty odzyskania należności naliczonych zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r., o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych; (tzw. 40 euro).

INFORMACJI UDZIELA:

ZBM I TBS:  tel. (32) 339 29 41, (32) 339-29-11 e-mail:  pomoc@zbmgliwice.pl,
ZBM II TBS: tel. (32) 331 06 01, (32) 300 00 24, e-mail:  mhubsch@tbs2.pl, maleksandrowicz@tbs2.pl,
MZUK: tel. (32) 335 61 58, (32) 335 04 54,
ZDM: tel. (32) 300 86 53, (32) 300 86 45,
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach: tel.  32 338 64 20,  32 338 64 17, e-mail: gn@um.gliwice.pl.

 

II. Ulgi podatkowe

Udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych następuje na podstawie art. 67a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa, zgodnie z którymi na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych jego ważnym interesem lub interesem publicznym organ podatkowy może udzielić następujących ulg:

 • odroczyć termin płatności podatku lub zaległości podatkowej,
 • rozłożyć na raty podatek lub zaległość podatkową,
 • umorzyć w całości lub części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną (zaległością podatkową jest podatek lub jego rata nie uregulowana w terminie płatności).

Na podstawie uchwały nr XIV/233/2020 Rady Miasta Gliwice, zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej, od 1 kwietnia br. miasto nie nalicza tej opłaty w decyzjach o rozłożeniu na raty lub odroczeniu terminu płatności podatku/zaległości podatkowych. Ponadto na podstawie uchwały nr XVIII/358/2020 przedłużono okres nie naliczania tej opłaty do dnia 31.12.2020 r.

Prezydent Miasta jako organ podatkowy nie jest uprawniony do zwalniania z podatku, obniżania jego wysokości lub zaniechania jego poboru.

Gdzie złożyć wniosek?

Rozpatrywaniem wniosków zajmuje się Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego. Wniosek musi być pisemny i opatrzony podpisem podatnika lub osób go reprezentujących. Można przesłać go w formie papierowej (pocztą tradycyjną) lub złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego (przy wejściu od strony ulicy Wyszyńskiego, albo przy ulicy Jasnej 31A) lub drogą elektroniczną z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (w takim wypadku powinien z zawierać adres elektroniczny SEKAP/ePUAP wnoszącego podanie).

W złożonym podaniu należy wskazać rodzaj wnioskowanej ulgi (z wyżej wymienionych), rodzaj zobowiązania podatkowego wraz z okresami (np. podatek od nieruchomości za dany kwartał przy osobach fizycznych lub za miesiąc/e przy osobach prawnych), a w przypadku odroczenia, rozłożenia na raty – proponowane nowe terminy płatności, liczbę i wysokość rat.

Wnioskodawca powinien opisać, w jaki sposób pandemia koronawirusa wpłynęła na jego przedsiębiorstwo oraz przedstawić informacje świadczące o pogorszeniu się sytuacji finansowej, np.

 • osoba fizyczna ubiegająca się o ulgę w podatku za III kwartał 2020 r. przedstawia dane o wysokości przychodów, kosztów i wyników finansowych w III kwartale 2020 r. tj. za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień 2020 r. oraz w analogicznym okresie ubiegłego roku,
 • osoba fizyczna ubiegająca się o ulgę w podatku za IV kwartał 2020 r. przedstawia dane o wysokości przychodów, kosztów i wyników finansowych za miesiące październik i listopad 2020 r. oraz w analogicznym okresie ubiegłego roku,
 • osoba prawna ubiegająca się o ulgę w podatku za dany miesiąc przedstawia dane o wysokości przychodów oraz kosztów w tym miesiącu oraz za dwa poprzedzające go miesiące 2020 r. oraz w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Na potwierdzenie sytuacji finansowej należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • os. fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – np. wydruki z księgi przychodów i rozchodów, podsumowania roczne, raporty kasowe,  inne dokumenty pozwalające na potwierdzenie, przychodu, kosztów i wyniku finansowego.
 • os. prawne np. kserokopie rachunku zysków i strat, raporty lub zestawienia finansowe za dane miesiące.

We wniosku należy podać również informację o wysokości uzyskanej pomocy publicznej rekompensującej negatywne skutki ekonomiczne z powodu COVID-19 (w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, czy finansowej).

UWAGA!

Ulgi w postaci umorzenia jakiejkolwiek części zaległości podatkowych stanowią pomoc de minimis ( art. 67 b § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej). Niezbędne jest zatem dołączenie do wniosku wypełnionych formularzy dostępnych pod adresem:

https://bip.gliwice.eu/storage/wirtualne-biuro-obslugi/formularze-do-pobrania/po/po-30.pdf
https://bip.gliwice.eu/storage/wirtualne-biuro-obslugi/formularze-do-pobrania/po/po-11.pdf

W przypadku gdyby podatnik wnioskował wyłącznie o odroczenie/ rozłożenie na raty płatności podatku/ zaległości podatkowych ulga taka będzie stanowiła:

 • pomoc de minimis - należy przedłożyć wtedy formularze j.w. oraz sprawozdania finansowe z okresu 3 ostatnich lat  - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311 ze zm.)

lub

 • pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce (pomoc ta może być przyznana jednak wyłącznie podmiotom które na dzień 31.12.2019 r. nie znajdowały się w trudnej sytuacji finansowej oraz termin odroczenia/ rozłożenia na raty nie przekroczy 31.12.2022 r.)  Niezbędne jest zatem dodatkowo przedłożenie formularza dostępnego pod adresem:

https://bip.gliwice.eu/storage/wirtualne-biuro-obslugi/formularze-do-pobrania/po/po-137.pdf

INFORMACJI UDZIELA:
Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego: tel.: (32) 239–11–07, (32) 239–13–07.

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćTomasz Bartel
Data wytworzenia informacji2020-09-02 08:19:49
Informację wprowadził do BIPTomasz Bartel
Data udostępnienia informacji w BIP2020-09-02 08:19:49
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja stronyTomasz Bartel11-02-2021 15:28:58
2Aktualizacja części IITomasz Bartel08-12-2020 07:12:35
3Utworzenie dokumentuTomasz Bartel02-09-2020 08:19:49