Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Głosowanie korespondencyjne /SAM2024/

Głosowanie korespondencyjne /SAM2024/

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE


WYBORY DO RADY MIASTA GLIWICE, SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ORAZ WYBORY PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

 

W zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. wyborach do Rady Miasta Gliwice, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Prezydenta Miasta Gliwice głosować korespondencyjnie mogą:

 • wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • wyborcy podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;
 • wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Wyborca, który zechce dokonać zgłoszenia osobiście, to może przekazać wniosek w formie korespondencji pocztowej na adres: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: katowice@kbw.gov.pl

Wyborca może również dokonać zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego do komisarza wyborczego za pośrednictwem urzędu gminy, w której jest ujęty w obwodzie głosowania zgodnie z adresem zameldowania na pobyt stały lub adresem stałego zamieszkania.


Uwaga!

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy ujęci w stałym obwodzie głosowania zgodnie z adresem zameldowania na pobyt stały lub adresem stałego zamieszkania na terenie Gliwic (opis usługi dla wyborców którzy nie posiadają stałego zameldowania, a chcą zostać ujęci w stałym obwodzie głosowania).

Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy umieszczeni w spisach wyborców w:

 • obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych,
 • domach pomocy społecznej,
 • zakładach karnych, aresztach śledczych i domach studenckich,

Głosować korespondencyjne nie mogą także wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania.

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłaszać do 13 dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 25 marca 2024 r., a wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, do 5 dnia przed dniem wyborów tj. do dnia 02 kwietnia 2024 r.

Wyborca, który rozpoczął podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po terminie wskazanym powyżej, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do 2 dnia przed dniem wyborów tj. do dnia 05 kwietnia 2024 r.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (tzw. II tura) w wyborach na Prezydenta Miasta Gliwice. W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tura) wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić komisarzowi wyborczemu zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu, najpóźniej w 10. dniu przed dniem ponownego głosowania tj. do dnia 11 kwietnia 2024 r .

Uwaga!
Należy pamiętać, że o dotrzymaniu terminu decyduje otrzymanie wniosku przez właściwy organ, a nie data stempla pocztowego.

Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie oraz adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO (PDF – nowe okno)

Uwaga! Do zgłoszenia wyborca niepełnosprawny dołącza kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie komisarzowi wyborczemu lub urzędowi gminy.

W zgłoszeniu wyborca niepełnosprawny może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a oraz może zamieścić lub podać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego oraz informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych.

Zgłoszenia należy składać:

 • w formie korespondencji pocztowej na adres: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice.
 • w formie poczty elektronicznej na adres: katowice@kbw.gov.pl
 • w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 – Wydział Spraw Obywatelskich – pokój nr 218, II piętro budynku Urzędu Miejskiego w następujących godzinach:
  • poniedziałek, wtorek, środa od godz. 8:00 do 16:00
  • czwartek od godz. 8:00 do godz. 17:00
  • piątek od godz. 8:00 do godz. 15:00.

Zgłoszenie może być dokonane:

 1. ustnie,
 2. na piśmie utrwalonym w postaci:
 • papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,
 • elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji,
 1. telefonicznie - w przypadku wyborcy niepełnosprawnego oraz wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych - nr telefonów:
  (32) 23 91 227 -
  w godzinach pełnienia dyżuru przez urzędnika wyborczego,
  (32) 23 91 250, (32) 23 91 103, (32) 23 85 434 - w godzinach pracy urzędu.

Wyborca głosujący korespondencyjnie będzie ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla jego stałego miejsca zamieszkania (zgodnie z adresem ujęcia w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania).

Pakiet wyborczy wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego otrzyma nie później niż 6 dnia przed dniem wyborów. Pakiet wyborczy zostanie doręczony przez przedstawiciela Poczty Polskiej wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru.

Jeżeli wyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu.

Natomiast wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, otrzyma pakiet wyborczy nie później niż 2 dni przed dniem wyborów. Pakiet zostanie doręczony do drzwi mieszkania lub innego lokalu, w którym przebywa wyborca, przy zachowaniu środków ochrony osobistej.

W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 1 dzień od dnia pierwszego doręczenia.

Przekazanie koperty zwrotnej przez wyborcę

Przedstawiciel Poczty Polskiej odbierze zamkniętą kopertę zwrotną od wyborcy niepełnosprawnego i wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 60 lat, którzy otrzymali pakiet wyborczy, na podstawie okazanego przez nich dokumentu potwierdzającego tożsamość. Odbiór następuje tylko za osobistym pokwitowaniem i okazaniem dokumentu tożsamości przez wyborcę najpóźniej w:

 • dniu wyborów, jeżeli wyborca w momencie doręczenie pakietu wyborczego zgłosił potrzebę jej odbioru, pod adresem wskazanym przez tego wyborcę,
 • przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów – w placówce Poczty Polskiej usytuowanej na obszarze gminy, w której wyborca jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania,
 • trzecim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów w dowolnej placówce Poczty Polskiej.

Wyborca niepełnosprawny oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 60 lat może w dniu wyborów, do czasu zakończenia głosowania, dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej - tylko osobiście za okazaniem dokumentu tożsamości przez wyborcę!

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych przekazuje, najpóźniej w dniu wyborów, przedstawicielowi Poczty Polskiej zamkniętą kopertę zwrotną pod adresem, pod który doręczono mu pakiet wyborczy, przy zachowaniu środków ochrony osobistej.

Informacja telefoniczna:

(32) 23 91 227 - w godzinach pełnienia dyżuru przez urzędnika wyborczego,
(32) 23 91 250, (32) 23 91 103, (32) 23 85 434 - w godzinach pracy urzędu.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie (platforma gov.pl), klikając w link:
Zgłoś, że chcesz głosować korespondencyjnie

POWIĄZANE USŁUGI:

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania obywatela polskiego

Głosowanie przez pełnomocnika

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy) – informacja szczegółowa o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy)

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćDamian Cichorz
Data wytworzenia informacji2024-01-30 09:37:42
Informację wprowadził do BIPDamian Cichorz
Data udostępnienia informacji w BIP2024-01-30 09:37:42
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiana statusu dokumentuDamian Cichorz30-01-2024 09:43:33
2Utworzenie dokumentuDamian Cichorz30-01-2024 09:37:42