Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (imprezy)

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (imprezy)

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie organizowanych imprez

Co powinienem wiedzieć?

O zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie organizowanych imprez mogą starać się tylko przedsiębiorcy posiadający stałe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza lub w miejscu sprzedaży oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zezwolenia na jednorazową  sprzedaż napojów alkoholowych jest wydawane na 2 dni.

Kto może załatwić sprawę?

Sprawę może załatwić osobiście Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie lub wyznaczony przez niego pełnomocnik.

Pełnomocnikiem może zostać osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnik zobowiązany jest każdorazowo dołączyć do akt załatwianej sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Dokument ten bez względu na formę, treść i nazwę podlega opłacie skarbowej. W przypadku,
gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dzieci) zstępnemu (dziadkowie, wnuki) lub rodzeństwu dokument taki podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do 1 miesiąca (zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego).

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Gliwice
 2. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
  1. zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z zaświadczeniem o opłacie za zezwolenia (w przypadku zezwoleń wydanych przez Prezydenta Miasta Gliwice  wystarczy podać tylko ich numery),
  2. zgoda właściciela lub zarządcy terenu na organizację imprezy i sprzedaż alkoholu lub właściciela lokalu na organizację imprezy i sprzedaż alkoholu (w przypadku imprez organizowanych w pomieszczeniach)
  3. zgoda organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych.
 3. Wzór pełnomocnictwa
  - w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika strony.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia oraz załączniki do wniosku - nie podlegają opłacie.
 2. Opłata za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (2 dni):
  43,75 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa
  43,75 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 %  do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa )
  175 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Wpłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu dokonywać można przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2202 0000 0005 0904 4009

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można  przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Pobrać Wniosek o zezwolenie na jednorazową  sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie organizowanej imprezy ze strony internetowej UM Gliwice lub w pokoju nr 366 na III piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21

Krok 2
Zebrać wymagane we wniosku załączniki:

 1. zezwolenie/a na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone do spożycia w miejscu lub poza miejscem wraz z zaświadczeniem o opłacie za zezwolenia sprzedaży.
  Zezwolenia wydaje „organ zezwalający” (tzn. wójt,  burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na lokalizację punktu sprzedaży.
 2. pisemną zgodę właściciela lub zarządcy terenu na organizację imprezy i sprzedaż napojów alkoholowych,
 3. pisemną zgodę organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych,

(załączniki muszą być dostarczone w oryginalne lub kserokopie winny być potwierdzone za zgodność z ze stanem faktycznym)

Krok 3
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami (oraz pełnomocnictwem o ile sprawa jest załatwiana przez pełnomocnika strony) należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. przesłać pocztą lub kurierem (dla celów dowodowych zaleca się
  przesłanie listem poleconym) na adres:

Urząd Miejski w Gliwicach
Wydział Usług Komunalnych
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

 1. złożyć bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Gliwicach w godzinach jego pracy w Biurze Podawczym na parterze budynku urzędu.

Krok 4
W celu otrzymania informacji o wysokości opłaty Wnioskodawca powinien skontaktować się z urzędem bezpośrednio lub telefonicznie.

Krok 5
Przygotowane zezwolenie Przedsiębiorca odbiera osobiście okazując dowód osobisty lub inny dokument tożsamości bądź ustanowiony pełnomocnik okazując dowód osobisty lub inny dokument tożsamości w pokoju nr 366 na III piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Urząd Miejski w Gliwicach
Wydział Usług Komunalnych
III piętro, pokój nr 366
Telefon 32-238-54-24, 32-239-11-58
Faks 32 238-55-80
uk@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link
- Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
 

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Art. 18 pkt 1, 2, 3, 3a i art. 181 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców,
 3. Art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 5. Uchwała nr XXXIX/842/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Gliwice,
 6. Uchwała nr XXXIX/843/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Gliwice,
 7. Uchwała nr XXX/639/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 7 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Gliwice.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie 14 dni od daty otrzymania zezwolenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Złożenie do organu przedmiotowego oświadczenia nie podlega wycofaniu. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).

Wydział:

Wydział Usług Komunalnych

Kategoria sprawy:

UK - Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Numer karty

UK.13/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćEwa Czempiel, Marta Świstun
Data wytworzenia informacji2020-07-29 07:46:03
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-29 07:46:03
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 09:20:49
2Utworzenie dokumentuAlicja Banach29-07-2020 07:46:03