Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (imprezy)

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (imprezy)

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis usługi:

Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie organizowanych imprez

Wydział:

Wydział Usług Komunalnych

Co powinienem wiedzieć?

Jeśli posiadasz zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza lub w miejscu sprzedaży, to możesz ubiegać się o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych podczas imprezy czy pikniku.

Są trzy rodzaje zezwoleń (w zależności od mocy alkoholu):

 • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo;
 • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 • powyżej 18% zawartości alkoholu.

Zezwolenia na jednorazową  sprzedaż napojów alkoholowych wydawane jest na okres do 2 dni.

Kto może załatwić sprawę?

Sprawę może załatwić osobiście Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych lub wyznaczony przez niego pełnomocnik Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Do akt sprawy pełnomocnik zobowiązany jest dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Za udzielone pełnomocnictwo należy wnieść opłatę skarbową, szczegółowe informacje znajdują się w pkt "Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?" opisu usługi.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do jednego miesiąca. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (zgodnie z  Kodeksem postępowania administracyjnego).

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Gliwice
 2. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
    • zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z zaświadczeniem o opłacie za zezwolenia (w przypadku zezwoleń wydanych przez Prezydenta Miasta Gliwice  wystarczy
      podać tylko ich numery),
    • zgoda właściciela lub zarządcy terenu na organizację imprezy i sprzedaż alkoholu lub właściciela lokalu na organizację imprezy i sprzedaż alkoholu (w przypadku imprez
      organizowanych w pomieszczeniach),
    • zgoda organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych.
 3. Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej. Wzór pełnomocnictwa

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Opłata za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (do 2 dni):
43,75 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa
43,75 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 %  do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa )
175 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Wpłat z tytułu jednorazowych zezwoleń na sprzedaż alkoholu należy dokonywać (przelewem, na poczcie lub innej placówce świadczące tego typu usługi) na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2202 0000 0005 0904 4009

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Powyższej opłaty dokonać można za pomocą:

 • opłatomatu (zlokalizowanego w urzędzie na ul. Zwycięstwa 21) umożliwiającego dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą, jak i gotówką,
 • platformy internetowej, za pośrednictwem strony internetowej: gliwice.oplatyurzedowe.pl,
 • na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi,
 • przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty.
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić wniosek.

Krok 2
Przygotować wymagane dokumenty (oryginały do wglądu bądź potwierdzone za zgodność z oryginałem).

Krok 3
Złożyć dokumenty w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Komplet dokumentów może zostać przesłany drogą pocztową.
Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link - Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Krok 4
Przygotowane zezwolenie Przedsiębiorca (pełnomocnik) odbiera osobiście okazując dowód osobisty lub inny dokument tożsamości w pokoju nr 366 na III piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21.
Zezwolenia mogą zostać przesłane pocztą.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Urząd Miejski w Gliwicach
Wydział Usług Komunalnych
III piętro, pokój nr 366
Telefon 32 238-54-24, 32 239-11-58
Faks 32 238-55-80
uk@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Komplet dokumentów może zostać przesłany drogą pocztową.
Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link
- Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
 

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Art. 18 ust. 1, 2, 3 i art. 181 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców,
 3. Art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 5. Uchwała nr XXXIX/842/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Gliwice,
 6. Uchwała nr XXXIX/843/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Gliwice,
 7. Uchwała nr XXX/639/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 7 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Gliwice.

Tryb odwoławczy

Decyzja wydana w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony, jest ostateczna (art. 127 § 1a Kpa). Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia skargi do  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice.

Zgodnie z art. 54 § 2a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 259 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą, organ sporządza uzasadnienie zaskarżonej decyzji i przekazuje je do sądu wraz ze skargą, aktami sprawy oraz odpowiedzią na skargę.

Zgodnie z art. 230 § 1 ustawy w związku z § 2 ust. 2 pkt 27 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniach przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 535) od skargi pobierana jest opłata za wpis stały w wysokości 500 złotych.

Jednocześnie informuję, iż strona ma  prawo ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych lub o przyznanie prawa pomocy na zasadach określonych w przepisach szczegółowych ustawy.

Od decyzji odmownej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Złożenie do organu przedmiotowego oświadczenia nie podlega wycofaniu.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Kategoria sprawy:

UK - Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Numer karty

UK.13/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćEwa Czempiel, Marta Świstun
Data wytworzenia informacji2020-07-29 07:46:03
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-29 07:46:03
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja kartyAnna Imbiorska11-07-2024 15:17:13
2Aktualizacja podstawy prawnejAnna Imbiorska13-12-2023 10:40:46
3Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska13-12-2023 10:40:04
4Aktualizacja kartyAlicja Białorucka11-12-2023 12:27:50
5Aktualizacja linku ePUAPAlicja Białorucka08-12-2023 11:47:03
6aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 09:20:49
7Utworzenie dokumentuAlicja Banach29-07-2020 07:46:03