Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Karta kwalifikacji kierowcy

Karta kwalifikacji kierowcy

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Karta kwalifikacji kierowcy

Co powinienem wiedzieć?

Każdy starosta (w miastach na prawach powiatu - prezydenta miasta) na terenie całej Polski może wydać kartę kwalifikacji kierowcy i dokonać w tej karcie wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego, o którym mowa w rozdziale 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Wpis jest dokonywany na pisemny wniosek kierowcy, na podstawie informacji zawartej w profilu kierowcy zawodowego albo przedłożonych dokumentów.

Kartę kwalifikacji kierowcy wydaje się  osobie, która posiada ważne zagraniczne prawo jazdy, ale nie spełnia warunku do wydania polskiego prawa jazdy.

Osoba ubiegająca się o wydanie karty kwalifikacji kierowcy winna zapoznać się również z opisem usługi:
-> Profil kierowcy zawodowego
-> Wymiana zagranicznego prawa jazdy określonego w konwencjach o ruchu drogowym lub wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
 

Kto może załatwić sprawę?

Osoba ubiegająca się o wydanie karty kwalifikacji kierowcy lub osoba przez nią upoważniona wraz z pełnomocnictwem oraz notarialnym potwierdzeniem tożsamości w/w osoby.

Pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę można pobrać:

 • w formie elektronicznej -> wzór pełnomocnictwa do pobrania niżej - w dziale "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty".
 • osobiście w formie papierowej -> w informacji głównej Biura Obsługi Interesantów (parter Urzędu Miejskiego).
   

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

do 30 dni

 • 2 dni robocze (od dnia otrzymania wymaganych dokumentów) - czas w jakim organ musi przekazać dane producentowi tj. Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.
 • 7 dni roboczych (od dnia złożenia zamówienia przez organ) - czas w jakim Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie musi odesłać do organu wyprodukowany dokument prawa jazdy.
   

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wydanie karty kwalifikacji kierowcy,
 2. Informacja szczegółowa o przetwarzaniu danych osobowych,
 3. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty kwalifikacji kierowcy,
 4. kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym, jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię, na której jest w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię, na której jest w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się dołączenie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych,
 5. kopia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 6.  kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 7. oświadczenie o spełnieniu warunku określonego w art. 39b ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym - w przypadku ubiegania się o profil kierowcy zawodowego potrzebny do uzyskania kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszone,
 8. oświadczenie o spełnieniu warunku określonego w art. 39d ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym - w przypadku ubiegania się o profil kierowcy zawodowego potrzebny do ukończenia szkolenia okresowego,
 9. kopię wydanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwie członkowskim Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w odpowiednim zakresie świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej - w przypadku ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego, który jest potrzebny do uzyskania kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji uzupełniającej przyspieszonej; dokumentu nie składa się, jeżeli znajduje się on w aktach kierowcy,
 10. kopię wydanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwie członkowskim Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w odpowiednim zakresie świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej - w przypadku ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego, który jest potrzebny do ukończenia szkolenia okresowego; dokumentu nie składa się, jeżeli znajduje się on w aktach kierowcy. Warunek ten nie dotyczy przypadku, gdy osoba posiada wydane do dnia 10 września 2008 r. prawa jazdy kategorii D1, D1+E, D i D+E lub do dnia 10 września 2009 r. prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C lub C+E;
 11. kopię karty kwalifikacji kierowcy lub prawa jazdy z wpisem kodu 95, które zostały wydane w odpowiednim zakresie przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwo członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej - w przypadku ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego, który jest potrzebny do:
 • uzyskania kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, jeżeli nie posiada świadectwa kwalifikacji zawodowej wydanego w odpowiednim zakresie przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwo członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej,
 • ukończenia szkolenia okresowego, jeżeli nie posiada świadectwa kwalifikacji zawodowej wydanego w odpowiednim zakresie przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwo członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, a prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D lub D+E wydano po dniu 10 września 2008 r. lub prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C lub C+E wydano po dniu 10 września 2009 r.,
 1. kopię posiadanego prawa jazdy (czytelną) wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego albo właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej, bądź kopię międzynarodowego prawa jazdy wraz z kopią krajowego prawa jazdy wydanego za granicą, jeżeli prawo jazdy nie jest zgodne ze wzorem określonym w Konwencjach o ruchu drogowym. Kopia tłumaczonego dokumentu stanowi integralną część składanego tłumaczenia. Wymóg składania tłumaczenia nie dotyczy krajowego prawa jazdy wydanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwie członkowskim Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,

 2. dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamości – do wglądu,

 3. Pełnomocnictwo KM- w przypadku upoważnienia innej osoby do załatwienia sprawy.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Wysokość opłaty za wydanie lub wymianę karty kwalifikacji kierowcy wynosi: 150 zł (Nowa opłata obowiązuje od 01.07.2023 r.)

Powyższej opłaty dokonać można:

 • w Opłatomatach (zlokalizowanych na parterze w urzędzie na ul. Zwycięstwa 21) umożliwiających dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą, jak i gotówką,
 • za pośrednictwem platformy internetowej gliwice.oplatyurzedowe.pl,
 • na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi,
 • przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A

Urząd Miejski w Gliwicach Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2202 0000 0005 0904 4009

 • W przypadku, gdy płatnikiem jest inna osoba niż wnioskodawca w tytule przelewu należy wskazać imię , nazwisko, PESEL osoby, której wpłata dotyczy tj. danych które pozwolą organowi na zidentyfikowanie osoby, dla której ma zostać wydana karta kwalifikacji kierowcy.
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie karty kwalifikacji kierowcy stanowi integralną część wniosku i należy go fizycznie załączyć do wniosku lub przekazać drogą elektroniczną na adres: km@um.gliwice.pl.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.

Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można ww. formie na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:

Opłata za wydanie lub wymianę karty kwalifikacji kierowcy z wpisem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego:

150 zł Wysokość opłaty za wydanie lub wymianę karty kwalifikacji kierowcy

Opłata alternatywna:

17 zł Opłata za pełnomocnictwo

Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.
 

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić wniosek o wydanie karty kwalifikacji kierowcy.
Wniosek o wydanie karty kwalifikacji kierowcy do pobrania:

 • w formie elektronicznej (w dziale wyżej "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty").
 • w formie papierowej w informacji głównej Biura Obsługi Interesantów (parter Urzędu Miejskiego).
   

Krok 2
Przygotować załączniki do ww. wniosku.

Krok 3
Złożyć dokumenty o wydanie/wymianę karty kwalifikacji kierowcy lub celem otrzymania profilu kierowcy zawodowego przed przystąpieniem do szkolenia: stanowisko nr 1 i 2 na sali obsługi/Referat Rejestracji Pojazdów (parter urzędu). Należy pobrać bilet z biletomatu (E).

Krok 4
Sprawdzić stan realizacji sprawy i korespondencji

 • bezpośrednio wg pkt "Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?"
   

Krok 5
Odbiór dokumentu:
Kartę kwalifikacji kierowcy wydaje się uprawnionej osobie (pełnomocnikowi wg  pkt  "Kto może załatwić sprawę?"), w zależności od określonego we wniosku sposobu jego przekazania:

 • bezpośrednio na stanowisku nr 1 i 2  na sali obsługi/Referat Rejestracji Pojazdów  (parter urzędu). Należy pobrać bilet z biletomatu (E).

W przypadku wymiany karty kwalifikacji kierowcy warunkiem wydania nowego dokumentu jest zwrot dotychczas posiadanego.
 

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Stanowisko nr 1 i 2 na sali obsługi/Referat Rejestracji Pojazdów (parter urzędu) lub Referat Praw Jazdy - pokoje 314/315 (III piętro) Urzędu Miejskiego
Tel. 32-238-54-92/ 32 238-56-30/32-239-11-96 / 32-238-54-70 / 32-238-56-52
E-mail: km@um.gliwice.pl
 

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Nie dotyczy.
 

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2023 r. poz. 622 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 poz. 775 późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz.2142 z późn. zm),
 4. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 z późn. zm.),
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy (Dz. U. z 2022 r., poz. 742),
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. z 2022 r. poz. 739 z późn. zm.),
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231 z późn. zm.),
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U z 2022, poz. 2503),
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie badań  psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2022 r., poz. 165),
 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U z 2018r. , poz. 1885 z późn. zm.).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio
w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu wydającego decyzję tj. Prezydenta Miasta Gliwice  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 §1i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Zgodnie z art. 127a KPA w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wniesienie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołanie nie podlega wycofaniu. Na podstawie art. 130 § 4 KPA decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Kategoria sprawy:

KM - Prawa jazdy

Wydział:

Wydział Komunikacji - Referat Praw Jazdy

Numer karty

KM.144/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJoanna Macuga
Data wytworzenia informacji2022-08-31 15:21:43
Informację wprowadził do BIPAnna Imbiorska
Data udostępnienia informacji w BIP2022-08-31 15:21:43
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja kartyAnna Imbiorska16-10-2023 13:24:03
2Aktualizacja publikatoraAlicja Białorucka03-10-2023 13:22:10
3Zmiana wysokości opłatyAnna Imbiorska28-06-2023 09:28:43
4aktualizacja RODOAnna Imbiorska30-05-2023 10:53:26
5Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy? - modyfikacja publikatorówKrystyna Kasprzyk18-04-2023 14:35:46
6aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 11:04:22
7Zmiana statusu dokumentuAnna Imbiorska02-09-2022 10:44:43
8Zmiana opisu dokumentuAnna Imbiorska31-08-2022 15:23:42
9Utworzenie dokumentuAnna Imbiorska31-08-2022 15:21:43