Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Koordynacja Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Koordynacja Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis usługi:

Koordynacja Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Wydział:

Wydział Geodezji i Kartografii

Co powinienem wiedzieć?

 1. Terminy narady koordynacyjnej
  Po złożeniu wniosku, weryfikacji złożonych dokumentów oraz dokonaniu opłaty za skoordynowanie sieci uzbrojenia terenu, narada koordynacyjna odbywa się w terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych i dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia dokonania zawiadomienia podmiotów.
 2. Propozycję usytuowania projektowanych sieci zamieszcza się na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta.
 3. Uzgodnieniu nie podlegają przyłącza oraz sieci uzbrojenia terenu sytuowane wyłącznie w granicach działki budowlanej.
 4. Uzgodnieniu nie podlega usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu w całości w granicach terenu zamkniętego lub części takich sieci sytuowanych w granicach terenu  (PKP i MON). O usytuowaniu takich sieci lub ich części położonych w granicach terenu zamkniętego decyduje projektant w uzgodnieniu z podmiotem, który zarządza terenem zamkniętym.
 5. Przy wykorzystaniu Modułu projektanta mapa z naniesionymi projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu powinna być podpisana podpisem kwalifikowanym, podpisem  osobistym lub podpisem zaufanym przez projektanta.

Kto może załatwić sprawę?

Wniosek o skoordynowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu składa inwestor lub projektant, a w przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnik.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Po złożeniu wniosku, weryfikacji złożonych dokumentów oraz dokonaniu opłaty za skoordynowanie sieci uzbrojenia terenu, narada koordynacyjna odbywa się w terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych i dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia dokonania zawiadomienia podmiotów.

Odpisy protokołu narady koordynacyjnej wydaje się wnioskodawcy w dniu jej zakończenia, a innym podmiotom zawiadomionym o naradzie – w terminie 3 dni od dnia złożenia żądania w tej sprawie.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Usługa sieciowa – Modułu projektanta pod adresem:
  https://gliwice.eu/urzad-miejski/uslugi-geodezyjne  (wersja w pełni elektroniczna)

  Wniosek wypełnić elektronicznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, do wniosku należy dołączyć:

 • mapę do celów projektowych w postaci elektronicznej (plik dxf, dwg, pdf) podpisaną podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym przez kierownika prac geodezyjnych.

 • kopię mapy do celów projektowych w postaci elektronicznej z naniesionymi projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu zawierającą klauzulę o treści „Za zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych, Imię…Nazwisko…nr uprawnień projektowych…, data opracowania…” zapisaną w pliku w formacie PDF. Projektant opatruje ten plik  podpisem kwalifikowanym, podpisem  osobistym lub podpisem zaufanym.

 • w przypadku ustanowienia pełnomocnika -  pełnomocnictwo w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub osobistym mocodawcy albo zeskanowane pełnomocnictwo wraz z informacją, iż oryginał lub urzędowo poświadczony dokument w wersji papierowej został przesłany pocztą lub został doręczony poprzez biuro podawcze Urzędu.

 • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo jego uwierzytelnioną kopię. Dowód zapłaty może mieć również formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

 • przebieg wyłącznie projektowanych sieci w formacie dxf zapisanych jako polininia (linia łamana, która składa się z elementów prostych) dla każdej sieci zapisanej w odrębnej warstwie.

 • warunki techniczne, uzgodnienia lub inne dokumenty mające wpływ na przebieg narady w formacie PDF.

Wniosek wraz załącznikami należy przesłać za pośrednictwem modułu.

 1. Model tradycyjny - projektowane sieci wrysowane na mapach drukowanych (wersja papierowa)
  Wniosek o koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Do wniosku dołączyć:

 • mapę do celów projektowych w postaci elektronicznej (plik dxf, dwg, pdf) podpisaną podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym przez kierownika prac geodezyjnych.
 • minimum 2 egzemplarze propozycji usytuowania projektowanych sieci zamieszczonej na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta zawierającą klauzulę o treści „Poświadczam za zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych, Imię…Nazwisko…nr uprawnień projektowych…, data opracowania…”.
 • pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty,
 • przebieg wyłącznie projektowanych sieci w formacie dxf zapisanych jako polininia (linia łamana, która składa się z elementów prostych) dla każdej sieci zapisanej w odrębnej warstwie.
 • warunki techniczne, uzgodnienia lub inne dokumenty mające wpływ na przebieg narady.

(wniosek wraz załącznikami należy składać w teczce wiązanej)

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

 1. W przypadku opłaty za skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu opłatę nalicza się według załącznika do ustawy z dnia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1752 (tabela 16). Opłatę pobiera się przed rozpatrzeniem wniosku.

Po otrzymaniu „Dokumentu Obliczenia Opłaty” należność można wnieść w opłatomacie na parterze w Biurze Obsługi Interesantów lub przelewem na rachunek opłat geodezyjnych w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 60 1160 2202 0000 0005 0904 4181

(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN : PL60 1160 2202 0000 0005 0904 4181 Numer BIC (Swift): BIGBPLPWXXX)

(tytułem zapłaty – podać numer „Dokumentu Obliczenia Opłaty”)

 1. W przypadku opłaty za wysyłanie dokumentów po naradzie koordynacyjnej pod wskazany adres opłatę nalicza  się jak za przesyłkę poleconą zgodnie z obowiązującym w dniu wystawienia Dokumentu Obliczenia Opłaty cennikiem usług powszechnych ogłoszonym przez operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.

  Po ustaleniu z pracownikiem w/w formy odbioru zostanie wystawiony Dokument Obliczenia Opłaty za wysyłkę.
   
 2. W przypadku działania przez pełnomocnika należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa). Opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.
  Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomacie na parterze budynku Urzędu w Biurze Obsługi Interesantów przy ul. Zwycięstwa 21 lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN; PL 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055:
BIC (SWIFT); BIGBPLPW)

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Usługa sieciowa – Modułu projektanta dostępna  pod adresem:
https://gliwice.eu/urzad-miejski/uslugi-geodezyjne  (wersja w pełni elektroniczna)

Krok 1

 1. Przygotować mapę do celów projektowych w postaci elektronicznej (plik dxf, dwg, pdf) podpisaną podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym przez kierownika prac geodezyjnych.
 2. Przygotować kopię mapy do celów projektowych w postaci elektronicznej z naniesionymi projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu zawierającą klauzulę o treści „Za zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych, Imię…Nazwisko…nr uprawnień projektowych…, data opracowania…” zapisaną w pliku komputerowym w formacie PDF. Projektant opatruje ten plik  podpisem kwalifikowanym, podpisem  osobistym lub podpisem zaufanym.
 3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika - pełnomocnictwo podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub osobistym mocodawcy wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty skarbowej lub zeskanowane pełnomocnictwo wraz z informacją, iż oryginał w wersji papierowej został przesłany pocztą lub został doręczony poprzez biuro podawcze Urzędu. Na życzenie wnioskodawcy oryginał pełnomocnictwa  zostanie zwrócony po poświadczeniu  w myśl przepisów art. 76a § 2b Kodeksu postępowania administracyjnego.
 4. Przygotować przebieg wyłącznie projektowanych sieci w formacie dxf zapisanych jako polininia (linia łamana, która składa się z elementów prostych) dla każdej sieci zapisanej w odrębnej warstwie.
 5. Przygotować warunki techniczne (format pdf), uzgodnienia lub inne dokumenty mające wpływ na przebieg narady.

Krok 2
Uruchomić usługę sieciową Modułu projektanta https://gliwice.eu/urzad-miejski/uslugi-geodezyjne, wypełnić wniosek, dołączyć w/w dokumenty oraz wysłać wniosek do organu.

Krok 3
Po skoordynowaniu projektowanej sieci wnioskodawca otrzymuje odpis protokołu narady koordynacyjnej w wersji elektronicznej do pobrania w Module projektanta.

Model tradycyjny - projektowane sieci wrysowane na mapach drukowanych (wersja papierowa)

Krok 1

 1. Przygotować mapę do celów projektowych w postaci elektronicznej (plik dxf, dwg, pdf) podpisaną podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym przez kierownika prac geodezyjnych.
 2. Przygotować minimum 2 egzemplarze mapy z  propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zamieszczonej na kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta zawierającą klauzulę o treści „Poświadczam za zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych, Imię…Nazwisko…nr uprawnień projektowych…, data opracowania…”,
 3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty skarbowej. Na życzenie wnioskodawcy oryginał pełnomocnictwa  zostanie zwrócony po poświadczeniu  w myśl przepisów art. 76a § 2b Kodeksu postępowania administracyjnego.
 4. Przygotować przebieg wyłącznie projektowanych sieci w formacie dxf zapisanych jako polininia (linia łamana, która składa się z elementów prostych) dla każdej sieci zapisanej w odrębnej warstwie.
 5. Przygotować warunki techniczne, uzgodnienia lub inne dokumenty mające wpływ na przebieg narady.

Krok 2
Należy wypełnić wniosek, dołączyć wszystkie załączniki do wniosku, złożyć w Biurze Podawczym (wejście od strony ul. Wyszyńskiego) w godzinach urzędowania lub za pośrednictwem poczty.

Krok 3
Po skoordynowaniu projektowanej sieci Protokół można odebrać osobiście (inwestor, projektant lub pełnomocnik) w pokoju 429, IV piętro Urzędu (w okresie pandemii po telefonicznym umówieniu wizyty) lub za pośrednictwem operatora pocztowego po wniesieniu opłaty za przesyłkę. 
 

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Urząd Miejski w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, Wydział Geodezji i Kartografii, pokój 429 IV piętro
tel. 32-239-12-49, tel. 32-239-13-39.
Adresy e-mail: ge@um.gliwice.pl, doktor_e@um.gliwice.pl
 

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

 1. Wydział udostępnia usługę sieciową w postaci Modułu projektanta dostępną pod adresem: https://gliwice.eu/urzad-miejski/uslugi-geodezyjne, gdzie proces koordynacji sieci uzbrojenia terenu możliwy jest do przeprowadzenia w całości on-line.
 2. Dokumentację wraz z wnioskiem można przesłać pocztą na adres:
  Urząd Miejski w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.
   

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1752.
 

Tryb odwoławczy

W przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną. Odwołanie od decyzji należy wnieść do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem Prezydenta Miasta. Wniesienie odwołania od decyzji nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej zaskarżonej decyzji.
 

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacja ogólna o przetwarzaniu danych osobowych

Kategoria sprawy:

GE - Koordynacja Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Numer karty

GE.11/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćKrzysztof Kowalski
Data wytworzenia informacji2020-07-23 09:20:17
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-23 09:20:17
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja kartyAnna Imbiorska11-06-2024 14:34:38
2Aktualizacja publikatora podstawy prawnej oraz aktualizacja w punkcie jakie opłaty należy ponieśćAnna Imbiorska11-12-2023 15:22:26
3Modyfikacja treści zawartej w części dot. opłat jakie nalezy ponieśćKrystyna Kasprzyk31-03-2023 09:24:43
4aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 10:42:49
5Utworzenie dokumentuAlicja Banach23-07-2020 09:20:17