Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Koordynacja Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Koordynacja Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Koordynacja Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Co powinienem wiedzieć?

 1. Terminy narady koordynacyjnej
  Po złożeniu wniosku, weryfikacji złożonych dokumentów oraz dokonaniu opłaty za skoordynowanie sieci uzbrojenia terenu, narada koordynacyjna odbywa się w terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych i dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia dokonania zawiadomienia podmiotów.
 2. Propozycję usytuowania projektowanych sieci zamieszcza się na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta.
 3. Uzgodnieniu nie podlegają przyłącza oraz sieci uzbrojenia terenu sytuowane wyłącznie w granicach działki budowlanej.
 4. Uzgodnieniu nie podlega usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu w całości w granicach terenu zamkniętego lub części takich sieci sytuowanych w granicach terenu  (PKP i MON). O usytuowaniu takich sieci lub ich części położonych w granicach terenu zamkniętego decyduje projektant w uzgodnieniu z podmiotem, który zarządza terenem zamkniętym.
 5. Przy wykorzystaniu Modułu projektanta dokumenty powinny być podpisane podpisem kwalifikowanym lub osobistym odrębnie od wniosku, który należy podpisać Profilem Zaufanym.
   

Kto może załatwić sprawę?

Wniosek o skoordynowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu składa inwestor lub projektant, a w przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnik.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Po złożeniu wniosku, weryfikacji złożonych dokumentów oraz dokonaniu opłaty za skoordynowanie sieci uzbrojenia terenu, narada koordynacyjna odbywa się w terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych i dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia dokonania zawiadomienia podmiotów.

Odpisy protokołu narady koordynacyjnej wydaje się wnioskodawcy w dniu jej zakończenia, a innym podmiotom zawiadomionym o naradzie – w terminie 3 dni od dnia złożenia żądania w tej sprawie.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Usługa sieciowa – Modułu projektanta pod adresem:
  https://gliwice.eu/urzad-miejski/uslugi-geodezyjne  (wersja w pełni elektroniczna)

  Wniosek wypełnić elektronicznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, do wniosku należy dołączyć:

 • mapę do celów projektowych w postaci elektronicznej (plik dxf) podpisaną podpisem kwalifikowanym lub  podpisem osobistym przez kierownika prac geodezyjnych.

 • kopię mapy do celów projektowych w postaci elektronicznej z naniesionymi projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu podpisaną za zgodność z oryginałem przez projektanta podpisem kwalifikowanym lub osobistym zawierającą klauzulę o treści „Poświadczam za zgodność z oryginałem, Imię…Nazwisko…nr uprawnień projektowych…”.

 • w przypadku ustanowienia pełnomocnika -  pełnomocnictwo w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub osobistym mocodawcy albo zeskanowane pełnomocnictwo wraz z informacją, iż oryginał lub urzędowo poświadczony dokument w wersji papierowej został przesłany pocztą lub został doręczony poprzez biuro podawcze Urzędu.

 • dowód uiszczenia stosownej opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa.

 • warunki techniczne, uzgodnienia lub inne dokumenty mające wpływ na przebieg narady.

Wniosek wraz załącznikami należy przesłać za pośrednictwem modułu.

 1. Model tradycyjny - projektowane sieci wrysowane na mapach drukowanych (wersja papierowa)
  Wniosek o koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Do wniosku dołączyć:

 • minimum 2 egzemplarze propozycji usytuowania projektowanych sieci zamieszczonej na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta zawierającą klauzulę o treści „Poświadczam za zgodność z oryginałem, Imię…Nazwisko…nr uprawnień projektowych…”.
 • pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty,
 • wartości współrzędnych punktów załamania projektowanej sieci w formacie dxf.

(wniosek wraz załącznikami należy składać w teczce wiązanej)

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

 1. W przypadku opłaty za skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu opłatę nalicza się według załącznika do ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. poz. 897 (tabela 16). Opłatę pobiera się przed rozpatrzeniem wniosku.

Po otrzymaniu „Dokumentu Obliczenia Opłaty” należność można wnieść w opłatomacie na parterze w Biurze Obsługi Interesantów lub przelewem na rachunek opłat geodezyjnych:
ING Bank Śląski S.A.
Numer rachunku: 23 1050 1230 1000 0023 5269 1410
(tytułem zapłaty – podać numer „Dokumentu Obliczenia Opłaty”)

 1. W przypadku opłaty za wysyłanie dokumentów po naradzie koordynacyjnej pod wskazany adres opłatę nalicza  się jak za przesyłkę poleconą zgodnie z obowiązującym w dniu wystawienia Dokumentu Obliczenia Opłaty cennikiem usług powszechnych ogłoszonym przez operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego. Opłata za wysłanie Protokołu z narady koordynacyjnej pod wskazany adres wynosi 8,50 zł zgodnie z punktem 14 załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
   
  Po ustaleniu z pracownikiem w/w formy odbioru zostanie wystawiony Dokument Obliczenia Opłaty za wysyłkę.
   
 2. W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
  Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.
 3. Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomacie na parterze budynku Urzędu w Biurze Obsługi Interesantów przy ul. Zwycięstwa 21 lub przelewem na rachunek bankowy w ING BSK S.A.

Urząd Miejski w Gliwicach
ING BSK S.A nr : 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055


(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN:  PL51 1050 0099 5261 0410 0000 0055
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW)

Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Usługa sieciowa – Modułu projektanta dostępna  pod adresem:
https://gliwice.eu/urzad-miejski/uslugi-geodezyjne  (wersja w pełni elektroniczna)

Krok 1

 1. Przygotować mapę do celów projektowych w postaci elektronicznej (plik dxf) podpisaną podpisem kwalifikowanym lub  podpisem osobistym przez kierownika prac geodezyjnych.
 2. Przygotować kopię mapy do celów projektowych w postaci elektronicznej z naniesionymi projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu podpisaną za zgodność z oryginałem przez projektanta podpisem kwalifikowanym lub osobistym zawierającą klauzulę o treści „Poświadczam za zgodność z oryginałem, Imię…Nazwisko…nr uprawnień projektowych…”..
 3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika - pełnomocnictwo podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub osobistym mocodawcy wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty skarbowej lub zeskanowane pełnomocnictwo wraz z informacją, iż oryginał w wersji papierowej został przesłany pocztą lub został doręczony poprzez biuro podawcze Urzędu. Na życzenie wnioskodawcy oryginał pełnomocnictwa  zostanie zwrócony po poświadczeniu  w myśl przepisów art. 76a § 2b Kodeksu postępowania administracyjnego.
 4. Przygotować warunki techniczne (format pdf), uzgodnienia lub inne dokumenty mające wpływ na przebieg narady.

Krok 2
Uruchomić usługę sieciową Modułu projektanta https://gliwice.eu/urzad-miejski/uslugi-geodezyjne, wypełnić wniosek, dołączyć w/w dokumenty oraz wysłać wniosek do organu z podpisem Profilem Zaufanym.

Krok 3
Po skoordynowaniu projektowanej sieci wnioskodawca otrzymuje odpis protokołu narady koordynacyjnej w wersji elektronicznej do pobrania w Module projektanta.

Model tradycyjny - projektowane sieci wrysowane na mapach drukowanych (wersja papierowa)

Krok 1

 1. Przygotować minimum 2 egzemplarze mapy z  propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zamieszczonej na kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta zawierającą klauzulę o treści „Poświadczam za zgodność z oryginałem, Imię…Nazwisko…nr uprawnień projektowych…”
 2. W przypadku ustanowienia pełnomocnika - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty skarbowej. Na życzenie wnioskodawcy oryginał pełnomocnictwa  zostanie zwrócony po poświadczeniu  w myśl przepisów art. 76a § 2b Kodeksu postępowania administracyjnego.

Krok 2
Należy wypełnić wniosek, dołączyć wszystkie załączniki do wniosku, złożyć w Biurze Podawczym (wejście od strony ul. Wyszyńskiego) w godzinach urzędowania lub za pośrednictwem poczty.

Krok 3
Po skoordynowaniu projektowanej sieci Protokół można odebrać osobiście (inwestor, projektant lub pełnomocnik) w pokoju 429, IV piętro Urzędu (w okresie pandemii po telefonicznym umówieniu wizyty) lub za pośrednictwem operatora pocztowego po wniesieniu opłaty za przesyłkę. 

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Urząd Miejski w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, Wydział Geodezji i Kartografii
tel. 32-239-12-49, tel. 32-239-13-39.
Adresy e-mail: ge@um.gliwice.pl, doktor_e@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

 1. Wydział udostępnia usługę sieciową w postaci Modułu projektanta dostępną pod adresem: https://gliwice.eu/urzad-miejski/uslugi-geodezyjne, gdzie proces koordynacji sieci uzbrojenia terenu możliwy jest do przeprowadzenia w całości on-line.
 2. Dokumentację wraz z wnioskiem można przesłać pocztą na adres:
  Urząd Miejski w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.
   

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne tj. z dnia 8 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2052)

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.

Tryb odwoławczy

W przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną. Wniesienie odwołania od decyzji nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej zaskarżonej decyzji.

Wydział:

Wydział Geodezji i Kartografii

Kategoria sprawy:

GE - Koordynacja Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Numer karty

GE.11/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćKrzysztof Kowalski
Data wytworzenia informacji2020-07-23 09:20:17
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-10-29 12:23:43
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuAlicja Banach23-07-2020 09:20:17