Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Pozwolenie na budowę

Co powinienem wiedzieć?

Zgodnie z art. 28 ustawy Prawo budowlane roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31.
Zamknięty katalog budów i robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia zawiera art. 29 ust. 2 i ust. 4 ustawy Prawo budowlane. Natomiast w 29 ust. 1 i ust. 3 wskazano obiekty i roboty budowlane podlegające zgłoszeniu.
-> Zgłoszenie robót (Zgłoszenie budowy bądź robót budowlanych niewymagających decyzji o pozwoleniu na budowę)
Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.
Wzór oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę ważna jest 3 lata - wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata (art. 37 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane).
Dodatkowe informacje dotyczące procesu budowlanego a także przykłady uzupełnionych wniosków są również dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju https://budowlaneabc.gov.pl

Wniosek o pozwolenie na budowę (PB-1)  można złożyć w postaci elektronicznej za pomocą generatora wniosków na stronie https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

Kto może załatwić sprawę?

 1. Osoba fizyczna działająca osobiście lub przez pełnomocnika.
 2. Osoba prawna działająca przez swoje organy lub działająca przez pełnomocnika. Właściwą reprezentację osoby prawnej stwierdza się poprzez jej statut oraz odpowiedni rejestr.
 3. Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, działająca przez kierowników bądź osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie ze statutem, regulaminem bądź umową lub działająca przez pełnomocnika.
 4. Wspólnota mieszkaniowa licząca nie więcej niż 3 lokale tzw. „mała wspólnota” – działająca przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wszystkich właścicieli lokali lub na podstawie wniosku wszystkich współwłaścicieli.
 5. Wspólnota mieszkaniowa licząca powyżej 3 lokali tzw. „duża wspólnota” – działająca przez Zarząd Wspólnoty bądź pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie uchwały właścicieli lokali.
   

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Decyzje o pozwoleniu na budowę wydawane są w terminie 1-go miesiąca, od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie  skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku, przy czym do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Informacja: Średni czas załatwiania sprawy wynosi ok. 30 dni po odliczeniu ww. terminów.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o pozwolenie na budowę (PB-1)
 2. - 3 egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu (sporządzonego na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta (wraz z naniesionymi granicami własności oraz charakterystycznymi rzędnymi terenu*) oraz 3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów. Projekt powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609).
 3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)
 4. Oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany - o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
 5. W przypadku instalacji radiokomunikacyjnych - Oświadczenie projektanta dotyczące instalacji radiokomunikacyjnej.
 6. Oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej.
 7. Aktualne na dzień opracowania projektu zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Zawodowej.
 8. Kopia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (o ile jest wymagana patrz. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko).
 9. Opinia Wydziału Geodezji i Kartografii w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (o ile jest wymagana).
 10. Decyzja zezwalająca na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych lub gruntów leśnych przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne (o ile jest wymagana).
 11. Pełnomocnictwo AB

  Jeżeli Inwestor działa przez pełnomocnika - oryginał (lub urzędowo poświadczony odpis) pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł.

* Charakterystyczne rzędne terenu powinny być wykonane w obowiązującym układzie państwowym i należy je zlecić geodecie na etapie aktualizacji mapy do celów projektowych.
 

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Opłacie skarbowej nie podlegają sprawy związane z budownictwem mieszkaniowym oraz dotyczące nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej i zdrowia.
Opłaty skarbowej nie uiszczają jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego, w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W pozostałych przypadkach:

I. Za zatwierdzenie projektu budowlanego, odrębną decyzją poprzedzającą wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę – 47 zł

II. Za pozwolenie na budowę:

 • budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna: 1 zł za każdy m2 powierzchni użytkowej, nie więcej niż 539 zł
 • budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym: 14 zł
 • innego budynku: 48 zł
 • studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków: 20 zł
 • budowali związanych z produkcją rolną: 112 zł
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi: 2143 zł
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1km: 105 zł
 • innych budowli: 155 zł
 • urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym: 91 zł

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującą więcej niż jeden obiekt budowlany, wymieniony powyżej, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.

Na przebudowę lub remont obiektu budowlanego oraz wznowienie robót budowlanych: 50% stawek określonych w punkcie II.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.

Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:

Opłata za pozwolenie na budowę:
Decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowę/przebudowę

Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Formularze wniosków można pobrać ze strony internetowej https://bip.gliwice.eu/formularze

Krok 2
Wnioski podlegają wstępnej weryfikacji na stanowisku Wydziału AB/PP w Biurze Obsługi Interesantów (aktualnie stanowisko nieczynne do odwołania).

Krok 3
Wypełniony i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników określonych na drukach wniosków należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów na stanowisku Biura Podawczego, wnosząc uprzednio stosowną opłatę skarbową.

Krok 4
Potwierdzeniem wykonania usługi jest decyzja administracyjna, którą odebrać można w siedzibie Urzędu w Wydziale Architektury i Budownictwa osobiście lub przez pełnomocnika, po wcześniejszym umówieniu wizyty z pracownikiem wydziału prowadzącym sprawę.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Informacja telefoniczna - Sekretariat Wydziału AB – pok. 516-518 (V piętro) – codziennie w godzinach urzędowania Urzędu Miejskiego.
Numer telefonu 32-239-12-37
e-mail: ab@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wniosek wypełniony i podpisany, wraz z wszystkimi załącznikami można przesłać drogą pocztową.
Wniosek o pozwolenie na budowę (PB-1)  można złożyć w postaci elektronicznej za pomocą generatora wniosków na stronie https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.  Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.);
 3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.  Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.);
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2111);
 5. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.);
 6. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 840).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

Tryb odwołania:
Od decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie 14-tu dni od daty doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że z tym dniem decyzja może podlegać wykonaniu. Zrzeczenie się prawa do odwołania pociąga za sobą taki skutek, że decyzja jest ostateczna i zarazem prawomocna. Skoro jest prawomocna to nie może być zaskarżona do sądu.

Wzór oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania

Kategoria sprawy:

AB - Pozwolenie na budowę

Wydział:

Wydział Architektury i Budownictwa

Numer karty

AB.2/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAleksandra Lemańska, Joanna Kołek
Data wytworzenia informacji2020-07-09 13:50:24
Informację wprowadził do BIPSylwia Niklewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-09 13:50:24
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAlicja Białorucka15-12-2023 11:13:22
2aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 10:17:50
3Zmiana opisu dokumentuSylwia Niklewicz09-07-2020 14:16:53
4Utworzenie dokumentuSylwia Niklewicz09-07-2020 13:50:24