Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Profil kandydata na kierowcę

Profil kandydata na kierowcę

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Profil kandydata na kierowcę

Co powinienem wiedzieć?

Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę niezbędne jest celem:

 • przystąpienia do szkolenia w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy i pozwolenia do kierowania tramwajem
 • przystąpienia do egzaminu państwowego przez osobę ubiegającą się o wymianę wydanego za granicą prawa jazdy  nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym
 • przystąpienia do egzaminu państwowego przez osobę ubiegającą się o przywrócenie cofniętego uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem cofniętego na okres przekraczający rok lub cofniętego w związku z utratą kwalifikacji
 • przystąpienia do egzaminu państwowego przez osobę ubiegającą się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, którego była pozbawiona na okres przekraczający rok
 • przystąpienia do egzaminu państwowego przez osobę  posiadającą prawo jazdy z ograniczeniem do kierowania pojazdem z automatyczną skrzynia biegów, a ubiegającą się o prawo jazdy bez ograniczenia

Osoba ubiegająca się o wydanie profilu kierowcy winna zapoznać się również z opisem usługi:
-> Wymiana  prawa jazdy wydanego za granicą nieokreślonego w Konwencjach o ruchu drogowym
-> Wydanie pierwszego prawa jazdy
-> Nowa kategoria prawa jazdy
-> Zwrot prawa jazdy po upływie zakazu prowadzenia pojazdów
-> Kategorie prawa jazdy i wymagany minimalny wiek do kierowania

Kto może załatwić sprawę?

Osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy lub osoba przez niego upoważniona.
Pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę można pobrać:

 • w formie elektronicznej -> wzór pełnomocnictwa do pobrania niżej - w dziale "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty".
 • osobiście w formie papierowej -> w informacji głównej Biura Obsługi Interesantów (parter Urzędu Miejskiego).
   

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

2 dni robocze (od dnia otrzymania wymaganych dokumentów) - czas w jakim organ musi wygenerować w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia
 2. kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

  Uwaga!

 

 1. jeśli posiadasz wrodzone lub nabyte wady wzroku, możesz zrobić fotografię w ciemnych okularach. Jednak podobne zdjęcie - w okularach - musisz mieć w dokumencie tożsamości. Dodatkowo do wniosku załącz orzeczenie o niepełnosprawności (osoba do 16 roku życia), lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (osoba, która ukończyła 16 lat) z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
 2. jeśli nosisz nakrycie głowy zgodnie z religią, którą wyznajesz - możesz je mieć na zdjęciu, jeśli twarz będzie nadal widoczna. Jednak podobne zdjęcie - z nakryciem głowy - musisz mieć na dokumencie tożsamości. Dodatkowo do wniosku załącz zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi w zakresie posiadanych kategorii prawa jazdy wydane przez lekarza uprawnionego do badań lekarskich osób kierujących pojazdami – o ile jest wymagane
 2. Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami - o ile jest wymagane
 3. Dwustronna kserokopia posiadanego prawa jazdy
 4. Kserokopia karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego prawo pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – dotyczy cudzoziemców
 5. Pełnomocnictwo KM
  - w przypadku upoważnienia innej osoby do załatwienia sprawy
 6. Oświadczenie rodzica/opiekuna o wyrażeniu zgody na ubieganie się o prawo jazdy
  - o ile jest wymagane

Ww. dokumenty stanowią podstawę do uzyskania profilu kierowcy przed przystąpieniem do szkolenia w zakresie odpowiedniej kategorii prawa jazdy i egzaminu państwowego.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę nie podlega opłacie.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można:

 • w Opłatomatach (zlokalizowanych na parterze w urzędzie na ul. Zwycięstwa 21) umożliwiających dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą, jak i gotówką,
 • za pośrednictwem platformy internetowej gliwice.oplatyurzedowe.pl,
 • na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi,
 • przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:


  Urząd Miejski w Gliwicach
  Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić wniosek o wydanie prawa jazdy:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy do pobrania w formie elektronicznej (w dziale wyżej "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty").
 • wniosek do pobrania w formie papierowej we właściwym ośrodku szkolenia kierowców na terenie kraju

Krok 2
Przygotować załączniki do ww. wniosku:

 • orzeczenie lekarskie zgodne z wymaganiami opisanymi w pkt  "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?"
 • orzeczenie psychologiczne zgodne z wymaganiami opisanymi w pkt  "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty"
 • fotografia zgodna z wymaganiami opisanymi w pkt "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty"
 • dwustronna kserokopia dokumentu prawa jazdy
 • kserokopia karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego prawo pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (o ile jest wymagana)
 • pełnomocnictwo (o ile jest wymagane)
 • dowód osobisty (do wglądu)

Krok 3
Złożyć dokumenty celem otrzymania profilu kierowcy przed przystąpieniem do szkolenia/egzaminu (uzyskanie uprawnień po raz pierwszy w zakresie danej kategorii prawa jazdy):
stanowisko nr 1 na sali obsługi/Referat Rejestracji Pojazdów (parter urzędu). Należy pobrać bilet z biletomatu (E).

Krok 4
Sprawdzić stan realizacji sprawy i korespondencji:
- bezpośrednio wg pkt "Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?"

Krok 5
Odbiór dokumentu:
Profil kierowcy wydaje się uprawnionej osobie (pełnomocnikowi wg pkt  "Kto może załatwić sprawę?"), w zależności od określonego we wniosku sposobu jego przekazania:
- bezpośrednio na stanowisku nr 1 na sali obsługi/Referat Rejestracji Pojazdów (parter urzędu). Należy pobrać bilet z biletomatu (E).
- lub drogą elektroniczną, po wyrażeniu zgody na przesłanie dokumentu na wskazany adres mailowy.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Stanowisko nr 1 na sali obsługi/Referat Rejestracji Pojazdów (parter urzędu) lub Referat Praw Jazdy - pokoje 310/314/315 (III piętro) Urzędu Miejskiego
Tel. 32-239-11-96 / 32-238-54-70 / 32-239-11-81 / 32-238-56-52, 32-238-54-92
E-mail: km@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Nie dotyczy.

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212),
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania  administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.),
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz.1923),
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231 z późn. zm.),
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 702 z późn. zm.),
 7. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2019 r., poz. 2546),
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U z 2019, poz. 1659),
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie badań  psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r., poz. 937 z późn. zm.),
 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U z 2018r. , poz. 1885 z późn. zm.),
 11. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83),
 12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach z dnia 28 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019r., poz.  1206).
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu wydającego decyzję tj. Prezydenta Miasta Gliwice  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 §1i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Zgodnie z art. 127a KPA w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Wniesienie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołanie nie podlega wycofaniu. Na podstawie art. 130 § 4 KPA decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Wydział:

Wydział Komunikacji - Referat Praw Jazdy

Kategoria sprawy:

KM - Prawa jazdy

Numer karty

KM.75/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJoanna Macuga
Data wytworzenia informacji2020-08-10 07:37:32
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-08-10 07:37:32
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiany w dokumencieAlicja Banach10-08-2020 07:39:36
2Utworzenie dokumentuAlicja Banach10-08-2020 07:37:32