Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Wydanie pierwszego prawa jazdy

Wydanie pierwszego prawa jazdy

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Wydanie pierwszego prawa jazdy

Co powinienem wiedzieć?

Prawo jazdy wydaje się po otrzymaniu za pośrednictwem ośrodka egzaminowania informacji o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu.

Wtórnik dokumentu prawa jazdy jest wydawany przez starostę na wniosek osoby zainteresowanej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej.

Prawo jazdy otrzymuje osoba, która:

 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe albo z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na swoje więzi osobiste,
 • przebywa regularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, a jednocześnie, że ze względu na swoje więzi zawodowe kolejno przebywa w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej,
 • przebywa nieregularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, ponieważ przebywa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w celu wypełniania zadania o określonym czasie trwania,
 • przebywa na terytorium innego państwa ze względu na podjęte w tym państwie studia lub naukę w szkole.

Kierujący może posiadać tylko jedno ważne krajowe prawo jazdy.

Osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy  winna zapoznać się również z opisem usługi:
-> Profil kierowcy

Osoba ubiegająca się o wydanie dokumentu prawa jazdy z jednoczesną wymianą prawa jazdy wydanego za granicą winna zapoznać się również  z opisem usługi:
Wymiana dokumentu prawa jazdy wydanego za granicą:
-> Wymiana  prawa jazdy wydanego za granicą nieokreślonego w Konwencjach o ruchu drogowym
-> Wymiana zagranicznego prawa jazdy określonego w konwencjach o ruchu drogowym lub wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

Kto może załatwić sprawę?

W zakresie odbioru dokumentu prawa jazdy posiadacz prawa jazdy lub osoba przez niego upoważniona.

Pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę można pobrać:

 • w formie elektronicznej -> wzór pełnomocnictwa do pobrania niżej - w dziale "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty".
 • osobiście w formie papierowej -> w informacji głównej Biura Obsługi Interesantów (parter Urzędu Miejskiego).
   

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

do 30 dni

 • 2 dni robocze (od dnia otrzymania wymaganych dokumentów) - czas w jakim organ musi przekazać dane producentowi tj. Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie
 • 7 dni roboczych (od dnia złożenia zamówienia przez organ) - czas w jakim Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie  musi odesłać do organu wyprodukowany dokument prawa jazdy
   

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia
 2. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie dokumentu.
 3. kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

  Uwaga!
 1. jeśli posiadasz wrodzone lub nabyte wady wzroku, możesz zrobić fotografię w ciemnych okularach. Jednak podobne zdjęcie - w okularach - musisz mieć w dokumencie tożsamości. Dodatkowo do wniosku załącz orzeczenie o niepełnosprawności (osoba do 16 roku życia), lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (osoba, która ukończyła 16 lat) z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
 2. jeśli nosisz nakrycie głowy zgodnie z religią, którą wyznajesz - możesz je mieć na zdjęciu, jeśli twarz będzie nadal widoczna. Jednak podobne zdjęcie - z nakryciem głowy - musisz mieć na dokumencie tożsamości. Dodatkowo do wniosku załącz zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi w zakresie posiadanych kategorii prawa jazdy wydane przez lekarza uprawnionego do badań lekarskich osób kierujących pojazdami.
 2. Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami o ile jest ono wymagane.
 3. Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli jest wymagana.
 4. Kserokopia karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego prawo pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – dotyczy cudzoziemców.
 5. Pełnomocnictwo KM
  - w przypadku upoważnienia innej osoby do załatwienia sprawy.

Ww. dokumenty (poza opłatą za wydanie dokumentu) stanowią podstawę do uzyskania profilu kierowców przed przystąpieniem do szkolenia w zakresie odpowiedniej kategorii prawa jazdy.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Wysokość opłaty za wydanie dokumentu prawa jazdy wynosi: 100 zł  + 0,50 zł
(opłaty ewidencyjnej z dopiskiem  KOMOUK)

Powyższej opłaty dokonać można:
•    w Opłatomatach (zlokalizowanych na parterze w urzędzie na ul. Zwycięstwa 21) umożliwiających dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą, jak i gotówką,
•    za pośrednictwem platformy internetowej gliwice.oplatyurzedowe.pl,
•    we wszystkich placówkach ING Banku Śląskiego na terenie całego kraju (bez dodatkowych opłat prowizyjnych),
•    na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi,
•    przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Gliwicach
ING BSK S.A. nr 03 1050 1230 1000 0022 7694 9514

 

 • W przypadku, gdy płatnikiem jest inna osoba niż wnioskodawca w tytule przelewu należy wskazać imię , nazwisko, PESEL osoby, której wpłata dotyczy tj. danych które pozwolą organowi na zidentyfikowanie osoby, dla której ma zostać wydany dokument prawa jazdy.
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie dokumentu prawa jazdy stanowi integralną część wniosku i należy go fizycznie załączyć do wniosku lub przekazać drogą elektroniczną na adres: km@um.gliwice.pl.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można ww. formie na rachunek bankowy w ING BSK S.A.

Urząd Miejski w Gliwicach
ING BSK S.A nr : 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055


(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN:  PL51 1050 0099 5261 0410 0000 0055
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW)


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata za wydanie pierwszego prawa jazdy:
100,50 zł Wysokość opłaty za wydanie dokumentu prawa jazdy
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić wniosek o wydanie prawa jazdy:

 • Wniosek o wydanie prawa jazdy do pobrania w formie elektronicznej (w dziale wyżej "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty").
 • wniosek o wydanie prawa jazdy w formie papierowej w informacji głównej Biura Obsługi interesantów (parter Urzędu Miejskiego) lub w Wydziale Komunikacji - pokoje 310/314/315 (III piętro Urzędu Miejskiego)

Krok 2
Przygotować załączniki do ww. wniosku:

 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (o ile jest wymagane)
 • orzeczenie lekarskie zgodne z wymaganiami opisanymi w pkt. "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?"
 • orzeczenie psychologiczne (o ile jest wymagane) zgodne z wymaganiami opisanymi w pkt. "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?"
 • fotografia zgodna z wymaganiami opisanymi w pkt. "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?"
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie dokumentu wg pkt. "Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?" - po uzyskaniu pozytywnego egzaminu państwowego
 • kserokopia karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego prawo pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (o ile jest wymagana)
 • pełnomocnictwo (o ile jest wymagane)
 • dowód osobisty (do wglądu)

Krok 3
Złożyć dokumenty celem otrzymania profilu kierowcy przed przystąpieniem do szkolenia:
Referat Praw Jazdy pokoje 310/314/315
III piętro Urzędu Miejskiego

Krok 4
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego sprawdzić stan realizacji sprawy i korespondencji:

Krok 5
Odbiór dokumentu:
Prawo jazdy wydaje się uprawnionej osobie (pełnomocnikowi wg pkt. "Kto może załatwić sprawę?") w zależności od określonego we wniosku sposobu jego przekazania:

 • bezpośrednio na stanowisku nr 1 na sali obsługi/Referat Rejestracji Pojazdów  (parter urzędu). Należy pobrać bilet z biletomatu (E).
 • za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
   

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Referat Praw Jazdy - pokoje 310/314/315
III piętro Urzędu Miejskiego
Tel. 32-239-11-96 / 32-238-54-70 / 32-239-11-81 / 32-238-56-52
E-mail: km@um.gliwice.pl
Stanowisko Praw Jazdy w Biurze Obsługi Interesantów - parter Urzędu Miejskiego
Tel. 32-239-11-80

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę SEKAP, klikając w link
- Wydanie krajowego prawa jazdy / pozwolenia na kierowanie tramwajem po raz pierwszy

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212),
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania  administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.),
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz.1546 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231 z późn. zm.),
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U z 2016 r. poz. 702 z późn. zm.)
 7. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2019 r., poz. 2546),
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U z 2019, poz. 1659),
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014, poz. 937 z późn. zm.),
 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U z 2018r. , poz. 1885 z późn. zm.),
 11. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz.U. z 2014 r. poz. 974),
 12. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83),
 13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach z dnia 28 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019r., poz. 1206).
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu wydającego decyzję tj. Prezydenta Miasta Gliwice w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Zgodnie z art. 127a KPA w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Wniesienie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołanie nie podlega wycofaniu. Na podstawie art. 130 § 4 KPA decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Wydział:

Wydział Komunikacji - Referat Praw Jazdy

Kategoria sprawy:

KM - Prawa jazdy

Numer karty

KM.73/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJoanna Macuga
Data wytworzenia informacji2020-08-10 11:16:22
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-08-10 11:16:22
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuAlicja Banach10-08-2020 11:16:22