Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Gliwice

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Gliwice

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Gliwice

Co powinienem wiedzieć?

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Gliwice mogą być oddawane w użytkowanie wieczyste. Użytkownik wieczysty nieruchomości może złożyć wniosek o przekształcenie przysługującego mu prawa w prawo własności nieruchomości. Przekształceniu podlegają nieruchomości szczegółowo określone w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Nabycie prawa własności następuje na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego. Ostateczna decyzja jest podstawą wpisu w księdze wieczystej nowego właściciela/i.
Obok opisywanego sposobu nabycia prawa własności przez użytkownika wieczystego istnieje również możliwość nabycia – w trybie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami - prawa własności w drodze umowy sprzedaży nieruchomości od właściciela - Gminy Gliwice (po wcześniejszym wyrażeniu zgodny przez Prezydenta Miasta Gliwice.)

Kto może załatwić sprawę?

 1. Z wnioskiem o przekształcenie prawa mogą wystąpić:
 • osoby fizyczne będące w dniu 13.10.2005 r. (dzień wejścia w życie ustawy o przekształceniu (...)) użytkownikami wieczystymi nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych.
 • osoby fizyczne i prawne będące w wyżej wskazanej dacie właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego,
 • spółdzielnie mieszkaniowe, będące w dniu wejścia w życie ustawy (13.10.2005 r.) właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży,
 • osoby fizyczne, będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości niezależnie od jej przeznaczenia, jeżeli użytkowanie wieczyste uzyskały:
 • w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 05.grudnia 1990 r.,
 • na podstawie art. 7 dekrety z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m ST. Warszawy (Dz. U. nr 50, poz. 279) w tym osoby, które prawo użytkowania wieczystego albo udział w tym prawie nabyły na tej podstawie po  dniu wejścia w życie ustawy (13.10.2005 r.)
 • osoby fizyczne i prawne będące następcami prawnymi osób, o których mowa w pkt. 1 b.
 1. Jeżeli użytkownikami wieczystymi nieruchomości jest większa ilość podmiotów (taka sytuacja ma miejsce najczęściej gdy nieruchomość zabudowana jest budynkiem wielolokalowym lub garażami, a współużytkownikami wieczystymi są właściciele mieszkań lub garaży), to z wnioskiem o przekształcenie powinni wystąpić, co do zasady, wszyscy współużytkownicy wieczyści, jednakże dla wszczęcia postępowania wystarczające jest żeby stosowne wnioski złożyli współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę. Aby mogło dojść do przekształcenia, koniecznym jest, aby żaden współużytkownik wieczysty nie złożył sprzeciwu wobec zamierzenia pozostałych. W przeciwnej sytuacji, Organ zawiesza postępowanie a art. 199 kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio (tzn. współużytkownicy wieczyści, których udziały w prawie wynoszą co najmniej połowę mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli).
   
 2. Jeżeli na dzień 13.10.2005 r. użytkownikiem wieczystym nieruchomości względem której wystąpiono o przekształcenie prawa był:
 • Polski Związek Działkowców,
 • państwowa osoba prawna,

wówczas nieruchomość taka nie podlega przekształceniu.
Nie podlegają także przekształceniu nieruchomości, wobec których toczy się postępowanie administracyjne mające na celu nabycie nieruchomości lub ich części pod inwestycję celu publicznego.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego - 30 dni.
Organ może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy – zgodnie z art. 35 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

  Wniosek o przekształcenie składa się na urzędowym formularzu - druk można pobrać także w urzędzie.
  Do wniosku należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej.

Formularze dotyczące przedsiębiorców występujących z wnioskiem o udzielenie bonifikaty lub o rozłożenie na raty należności z tytułu przekształcenia (szczegółowy opis w punkcie "Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?":

 1. Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 3. Oświadczenie o sytuacji majątkowej zobowiązanego
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Wniosek o przekształcenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,00 zł płatnej przy jego składaniu (oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku). W  przypadku, jeżeli w sprawie występuje wielu współużytkowników wieczystych opłatę uiszcza jeden z nich.
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności następuje odpłatnie. Wysokość opłaty za przekształcenie stanowi wartość prawa własności pomniejszona o wartość prawa użytkowania wieczystego przekształcanej nieruchomości. Obie wartości wyceniane są przez rzeczoznawcę majątkowego w toku prowadzonego postępowania administracyjnego. Wysokość należności określona jest w decyzji administracyjnej.
W odniesieniu do nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków, opłatę za przekształcenie prawa obniża się o 50 %.
Opłatę za przekształcenie prawa, rozkłada się, na wniosek użytkownika wieczystego na raty, na czas nie dłuższy niż 20 lat.
W przypadku złożenia takiego wniosku przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, czy tez jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, organ, w świetle przepisów art. 5 ww ustawy, zobligowany jest do uwzględnienia przepisów o pomocy publicznej, co wiąże się, w przypadku złożenia takiego wniosku, z przedłożeniem przez stronę informacji, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) i przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) to jest:

 1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie strona otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 2. formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis dostępnego na stronie internetowej tut. Urzędu (www.gliwice.eu - BIP - Wirtualne Biuro Obsługi- Formularze do pobrania – Wydział Podatków i Opłat);
 3. sprawozdań finansowych za okres trzech ostatnich lat obrotowych, sporządzanych zgodnie z przepisami o rachunkowości (lub ich kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do  reprezentowania Spółki).

Powyższe wymogi wynikają z faktu, iż maksymalna wysokość pomocy de minimis w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych nie może przekroczyć kwoty 200 tys. euro (w sektorze transportu drogowego 100 tyś euro) a wnioskodawca musi wykazać, że jego sytuacja finansowa na tyle dobra, że udzielenie mu takiej pomocy jest zasadne.

W przypadku, gdy wnioskodawca w ciągu roku w którym ubiega się o pomoc de minimis oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat otrzymał inną pomoc (np. tzw. „pomoc regionalną”), konieczne będzie ustalenie intensywności tej pomocy.

Wierzytelność z tytułu rozłożenia  na raty opłaty za przekształcenie prawa podlega zabezpieczeniu hipoteką przymusową na nieruchomości objętej przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W przypadku przekształcenia udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości związanego z odrębną własnością lokalu, hipoteka obciąża nieruchomość lokalową.

Przekształcenie prawa następuje nieodpłatnie na rzecz osób fizycznych wskazanych w pkt. 1 d ) lub ich następców prawnych oraz spółdzielni mieszkaniowych lub ich następców prawnych, będących użytkownikami wieczystymi lub współużytkownikami wieczystymi nieruchomości, które uzyskały w sposób określony w pkt. 1d).

W przypadku rozłożenia opłaty na raty, nieuiszczona część opłaty z tytułu przekształcenia podlegać będzie oprocentowaniu w wysokości 5%, zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy ”przekształceniowej”, co będzie się wiązać z przygotowaniem indywidualnej uchwały Rady Miasta Gliwice.

Zgodnie z Uchwałą nr XVII/362/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie warunków udzielania osobom fizycznym bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Miasta Gliwice oraz ustalenia stawki procentowej bonifikaty:

 • osobom fizycznym, będącym użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym lub udział w prawie użytkowania wieczystego związany z odrębnym prawem własności lokalu mieszkalnego,
 • nie posiadającym zaległości finansowych wobec Miasta Gliwice,
  jak również
 • deklarującym zapłatę należności, pozostałej po bonifikacie, jednorazowo

udziela się 60 % bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Organ właściwy do wydania decyzji żąda zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie, po jej waloryzacji, jeżeli osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności, przed upływem 5 lat, licząc od dnia przekształcenia, zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż cele, które stanowiły podstawę udzielenia bonifikaty (nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, spółdzielni mieszkaniowej, w przypadku ustanowienia odrębnej własności na rzecz członków oraz właścicieli lokali, którym przekształcono udział w prawie użytkowania wieczystego w prawo własności.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Złożyć wniosek o przekształcenie wraz z załącznikami.

Krok 2
Określić sposób zapłaty należności, po wcześniejszym uzyskaniu informacji o wysokości należności oraz warunkach spłaty.

Krok 3
Wpłacić należność za przekształcenie określoną w decyzji administracyjnej o przekształceniu.

Krok 4
Ujawnić prawo własności w Sądzie Rejonowym Wydział VIII Ksiąg Wieczystych.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Jasna 31A
parter, pok. 7, tel. 32-338-64-21
e-mail: gn@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Korespondencyjnie lub osobiście.
Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę SEKAP, klikając w link
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminy w prawo własności

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić częściowo elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 83) - weszła w życie 13 października 2005 r.
 2. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 373)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zmianami)
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.)
 5. Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1061).
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Wydział:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Kategoria sprawy:

GN - Użytkowanie wieczyste

Numer karty

GN.10/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJoanna Pietrowicz
Data wytworzenia informacji2020-07-23 13:41:46
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-12-03 07:54:46
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuAlicja Banach23-07-2020 13:41:46