Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby

Co powinienem wiedzieć?

W odniesieniu do inwestycji celu publicznego, przepisy prawa nie przewidują możliwości przeniesienia, na rzecz innej osoby, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Tryb załatwiania sprawy:
Decyzja o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy

 1. Należy upewnić się, czy decyzja o warunkach zabudowy podlegająca przeniesieniu stała się ostateczna i kiedy to nastąpiło.
 2. Stronami w postępowaniu administracyjnym w sprawie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej przeniesienie.
 3. Z wnioskiem o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy może wystąpić zarówno osoba, na rzecz której decyzja o warunkach zabudowy ma zostać przeniesiona, jak i osoba, na rzecz której decyzja została wydana.
 4. W odniesieniu do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których decyzje o warunkach zabudowy zostały wydane przed dniem 15 listopada 2008 r., w przypadku wystąpienia z wnioskiem o przeniesienie takiej decyzji, do wniosku o przeniesienie należy dołączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, którą uprzednio należy uzyskać w Wydziale Środowiska UM Gliwice.
   

Kto może załatwić sprawę?

 1. Osoba fizyczna działająca osobiście lub przez pełnomocnika*.
 2. Osoba prawna działająca przez swoje organy lub działająca przez pełnomocnika*.
  Właściwą reprezentację osoby prawnej stwierdza się poprzez jej statut oraz odpowiedni rejestr.
 3. Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej działająca przez kierowników bądź osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie ze statutem, regulaminem bądź umową lub działająca przez pełnomocnika*.
 4. Wspólnota mieszkaniowa  – działająca przez Zarząd Wspólnoty lub Zarządcę bądź pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa* udzielonego w formie uchwały właścicieli lokali.

* pełnomocnikiem w postępowaniu administracyjnym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do jednego miesiąca.
Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa na dokonanie określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
 2. Oryginał decyzji o warunkach zabudowy Nr .......... z dnia ........ , wraz z załącznikiem Nr 1 – graficznym (mapa) i załącznikiem Nr 2 – opisowym (wyniki analizy).
 3. Zgoda strony (osoby), na rzecz której została wydana decyzja na jej przeniesienie, wyrażona w formie pisemnej.
 4. Oświadczenie osoby, na rzecz której decyzja ma zostać przeniesiona, o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w wydanej decyzji, wyrażona w formie pisemnej.
 5. Wzór pełnomocnictwa AB
  - oryginał lub odpis pełnomocnictwa - jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.
 6. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (o ile jest wymagana).
 7. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy.
 8. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo od każdego stosunku pełnomocnictwa – opłata wnoszona w przypadku ustanowienia pełnomocnika.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Opłata skarbowa za wydanie decyzji w kwocie: 56 zł
(część I pkt 9 załącznika do ustawy z dnia16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można przelewem na rachunek bankowy. Wykaz rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata skarbowa za wydanie decyzji:
56 zł Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Należy upewnić się czy decyzja o warunkach zabudowy podlegająca przeniesieniu stała się ostateczna, gdyż tylko taka decyzja może zostać przeniesiona ma rzecz innej osoby (podmiotu).

W przypadku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – przejdź do kroku 2. Natomiast dla inwestycji niewymagającej uzyskania ww. decyzji przejdź od razu do kroku 3.

Krok 2
Należy zapoznać się z opisem usługi -> Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach oraz złożyć stosowny wniosek w Wydziale Środowiska UM Gliwice, wypełniając formularz wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dostępny we wskazanej karcie opisu usługi.
Uzyskaną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach opatrzoną klauzulą ostateczności należy dołączać do wniosku o wydanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy.

Krok 3
Strona (osoba), która otrzymała decyzję o warunkach zabudowy składa oświadczenie na piśmie, że wyraża zgodę na jej przeniesienie na rzecz innej osoby. Jeżeli w imieniu strony wyżej wymienioną zgodę ma wyrazić ustanowiony przez nią pełnomocnik, to w treści pełnomocnictwa oprócz umocowania do reprezentacji strony w postępowaniu administracyjnym musi pojawić się zapis umożliwiający pełnomocnikowi składanie oświadczeń woli w imieniu mocodawcy.

Krok 4
Osoba, na rzecz której decyzja o warunkach zabudowy ma zostać przeniesiona, składa oświadczenie na piśmie, że przyjmuje wszystkie warunki zawarte w wydanej decyzji.

Krok 5
Należy wypełnić wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (formularz do pobrania wyżej - w dziale "Sprawdź, czy posiadasz wszystkie potrzebne dokumenty").

Krok 6
Dokonać koniecznych wpłat z tytułu opłaty skarbowej, pamiętając o przytoczonych wyżej sytuacjach, w których wnioskodawca jest zwolniony z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej.

Krok 7
Sprawdzić poprawność wypełnienia wniosku oraz kompletność niezbędnych załączników. W przypadku składania wniosku w budynku Urzędu przy ul. Jasnej 31A można dokonać wstępnej weryfikacji w pokojach Referatu Lokalizacji Wydziału Planowania Przestrzennego – nr 216, II piętro.

Krok 8
Wniosek można złożyć w Biurze Obsługi Interesantów na stanowisku Biura Podawczego w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 lub przy ul. Jasnej 31A albo przesłać pocztą, albo złożyć drogą elektroniczną (poprzez platformę ePUAP lub podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym) z załączonymi dowodami potwierdzającymi dokonanie niezbędnych opłat.

Krok 9
W wyniku przeprowadzonego przez organ pierwszej instancji (Urząd) postępowania administracyjnego następuje wydanie przez Prezydenta Miasta Gliwice decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy, kończącej postępowanie.

Krok 10
Odbiór osobisty (w Wydziale Planowania Przestrzennego) lub przesłanie pocztą decyzji wraz z załącznikami.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Jasna 31A:
Sekretariat Wydziału Planowania Przestrzennego

- pokój 219 (II piętro) - codziennie w godzinach urzędowania Urzędu Miejskiego -
tel. 32 338-65-02.
pp@um.gliwice.pl
Referat Lokalizacji Wydziału Planowania Przestrzennego nr 216 (II piętro) – w godzinach urzędowania Urzędu Miejskiego.

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link
- Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Od decyzji w terminie 14 dni od daty jej doręczenia służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Złożenie do organu przedmiotowego oświadczenia nie podlega wycofaniu. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).

Kategoria sprawy:

PP - Warunki zabudowy

Wydział:

Wydział Planowania Przestrzennego

Numer karty

PP.2/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAndrzej Ociepa
Data wytworzenia informacji2020-07-24 12:11:40
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-24 12:11:40
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Informacja szczegółowa o przetwarzaniu danych osobowych - aktualizacjaKrystyna Kasprzyk07-07-2023 11:40:44
2aktualizacja linkuAnna Imbiorska22-02-2023 08:01:45
3Utworzenie dokumentuAlicja Banach24-07-2020 12:11:40