Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Sesje rady miasta / Porządek sesji nr XVII/2020

Porządek sesji nr XVII/2020

Sesja z dnia 30-07-2020 r o godz. 15:00 w trybie zdalnym

1 Otwarcie sesji.
2 Stwierdzenie prawomocności obrad.
3 Przyjęcie protokołu sesji z dnia 25 czerwca 2020 r.
4 Komunikaty.
5 Informacja o pracy Prezydenta Miasta.
6 Projekt uchwały (druk nr 364/2020) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice
7 Projekt uchwały (druk nr 366/2020) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok.
8 Projekt uchwały (druk nr 362/2020) o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
9 Projekt uchwały (druk nr 363/2020) w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10 Projekt uchwały (druk nr 361/2020) w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych niektórych ulic na terenie miasta Gliwice.
11 Projekt uchwały (druk nr 367/2020) w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta Gliwice.
12 Projekt uchwały (druk nr 349/2020) w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice.
13 Projekt uchwały (druk nr 353/2020) w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Gliwice na rok 2020 na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
14 Projekt uchwały (druk nr 354/2020) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych obejmujących: działkę nr 45/2 obręb Ligota Zabrska, działki o nr 36/4 oraz 37 obręb Ligota Zabrska, działki o nr 41 oraz 42 obręb Ligota Zabrska, działkę nr 39 obręb Ligota Zabrska oraz działkę nr 38 obręb Ligota Zabrska, będące własnością Miasta Gliwice.
15 Projekt uchwały (druk nr 356/2020) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności części nieruchomości obejmujących niezabudowane działki nr 526/2 i 527/2, obręb Politechnika, położone przy ul. Kujawskiej w Gliwicach, stanowiące własność miasta Gliwice.
16 Projekt uchwały (druk nr 355/2020) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości obejmującej działkę nr 1168 obr. Stare Miasto oraz działkę nr 1169 obr. Stare Miasto zabudowane budynkiem położonym przy ul. Stanisława Moniuszki 13 w Gliwicach, stanowiącą własność miasta Gliwice.
17 Projekt uchwały (druk nr 357/2020) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą i wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy ul. Tadeusza Kościuszki 29.
18 Projekt uchwały (druk nr 358/2020) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia nowych umów dzierżawy i wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach pomiędzy ulicami Gipsową i Ustroń.
19 Projekt uchwały (druk nr 350/2020) w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gliwicach na rok szkolny 2020/2021.
20 Projekt uchwały (druk nr 351/2020) w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego.
21 Projekt uchwały (druk nr 352/2020) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Gliwice przez inne niż miasto Gliwice osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
22 Projekt uchwały (druk nr 359/2020) w sprawie wyznaczenia daty wyborów do Rad Dzielnic: Czechowice, Ligota Zabrska, Szobiszowice, Wójtowa Wieś.
23 Projekt uchwały (druk nr 360/2020) w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rad Dzielnic: Czechowice, Ligota Zabrska, Szobiszowice, Wójtowa Wieś oraz ustalenia wysokości diet członków Miejskiej Komisji Wyborczej i obwodowych komisji wyborczych.
24 Projekt uchwały (druk nr 365/2020) w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających.
25 Projekt uchwały (druk nr 368/2020) w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach.
26 Projekt uchwały (druk nr 369/2020) w sprawie rozpatrzenia petycji podmiotów świadczących usługi hotelarskie, dotyczącej obniżenia wymiaru podatku od nieruchomości na czas trwania pandemii COVID-19.
27 Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.
28 Zamknięcie sesji.