Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Sesje rady miasta / Porządek sesji nr XXI/2020

Porządek sesji nr XXI/2020

Sesja z dnia 26-11-2020 r o godz. 15:00 w trybie zdalnym

1 Otwarcie sesji.
2 Stwierdzenie prawomocności obrad.
3 Przyjęcie protokołu sesji z dnia 22 października 2020 r.
4 Komunikaty.
5 Informacja o pracy Prezydenta Miasta.
5 a Projekt uchwały (druk nr 448/2020) w sprawie przyjęcia apelu do Rządu RP w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy oraz o przyjęcie i uznanie kwot wynegocjowanych w tych dokumentach
6 Projekt uchwały (druk nr 432/2020) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice
7 Projekt uchwały (druk nr 433/2020) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok
8 Projekt uchwały (druk nr 427/2020) zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
9 Projekt uchwały (druk nr 426/2020) w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i formy wykonywania zadań własnych gminy z zakresu gospodarki nieruchomościami
10 Projekt uchwały (druk nr 429/2020) w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym
11 Projekt uchwały (druk nr 439/2020) w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice
12 Projekt uchwały (druk nr 444/2020) w sprawie udzielenia zgody na przyznanie bonifikaty od ustalonych Miejskiemu Zarządowi Usług Komunalnych w Gliwicach opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu
13 Projekt uchwały (druk nr 445/2020) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony z dotychczasowym dzierżawcą, nieruchomości położonej w Gliwicach na południe od ulicy Piaskowej
14 Projekt uchwały (druk nr 446/2020) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia nowej i kolejnej umowy dzierżawy na czas nieoznaczony z wnioskodawcą, nieruchomości stanowiących własność miasta Gliwice, położonych w Gliwicach przy ulicy Jana Kasprowicza
15 Projekt uchwały (druk nr 434/2020) w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Gliwice na rok 2021
16 Projekt uchwały (druk nr 435/2020) w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Gliwice na lata 2021-2025
17 Projekt uchwały (druk nr 436/2020) zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Gliwice oraz nadania jej statutu
18 Projekt uchwały (druk nr 437/2020) zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym, rodzinom zastępczym zawodowym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego oraz osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka
19 Projekt uchwały (druk nr 447/2020) w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy
20 Projekt uchwały (druk nr 438/2020) w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Gliwice
21 Projekt uchwały (druk nr 425/2020) w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Żłobków Miejskich w Gliwicach
22 Projekt uchwały (druk nr 443/2020) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych
23 Projekt uchwały (druk nr 440/2020) w sprawie o zmianie uchwały w sprawie Statutu Miasta Gliwice
24 Projekt uchwały (druk nr 430/2020) w sprawie w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia petycji
25 Projekt uchwały (druk nr 431/2020) w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia skargi na prezesa jednego z gliwickich stowarzyszeń
26 Projekty uchwał w sprawie rozpatrzenia petycji (druki nr 441/2020, 442/2020):
26 a Projekt uchwały (druk nr 441/2020) w sprawie rozpatrzenia petycji
26 b Projekt uchwały (druk nr 442/2020) w sprawie rozpatrzenia petycji
27 Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.
28 Zamknięcie sesji.