Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Sesje rady miasta / Porządek sesji nr XXIV/2021

Porządek sesji nr XXIV/2021

Sesja z dnia 25-03-2021 r o godz. 15:00 w w trybie zdalnym

1 Otwarcie sesji.
2 Stwierdzenie prawomocności obrad.
3 Przyjęcie protokołu sesji z dnia 18 lutego 2021 r.
4 Komunikaty.
5 Informacja o pracy Prezydenta Miasta.
6 Projekt uchwały (druk nr 517/2021) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice.
7 Projekt uchwały (druk nr 513/2021) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok.
8 Projekt uchwały (druk nr 516/2021) zmieniającej uchwałę w sprawie umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Gliwice oraz jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.
9 Projekt uchwały (druk nr 520/2021) zmieniającej uchwałę w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i Europejską Kartą Samorządu Lokalnego.
10 Projekt uchwały (druk nr 501/2021) zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
11 Projekt uchwały (druk nr 511/2021) w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
12 Projekt uchwały (druk nr 534/2021) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice.
13 Projekt uchwały (druk nr 535/2021) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
14 Projekt uchwały (druk nr 502/2021) w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie miasta Gliwice w 2021 roku.
15 Projekt uchwały (druk nr 536/2021) w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych dla miasta Gliwice wraz z zasadami udzielania dotacji celowej- program „Mój deszcz”.
16 Projekt uchwały (druk nr 525/2021) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Gliwice w 2021 r.
16 a Projekt uchwały (druk nr 538/2021) w sprawie uchwalenia i przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Gliwice organowi regulacyjnemu do zaopiniowania (druk nr 538).
17 Projekt uchwały (druk nr 527/2021) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego przy ul. Pszczyńskiej, w rejonie węzła autostradowego „Gliwice-Sośnica”.
18 Projekt uchwały (druk nr 528/2021) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice”.
19 Projekt uchwały (druk nr 529/2021) w sprawie zmiany uchwały numer XIX/369/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od linii kolejowej i na zachód od ul. Portowej.
20 Projekt uchwały (druk nr 524/2021) w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Gliwice na rok 2021 na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
21 Projekt uchwały (druk nr 531/2021) w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice.
22 Projekt uchwały (druk nr 532/2021) w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Gliwice na lata 2021-2025.
23 Projekt uchwały (druk nr 526/2021) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty.
24 Projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami i wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność miasta Gliwice, położonych w Gliwicach (druki nr 509, 521, 522):
24 a Projekt uchwały (druk nr 509/2021) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą i wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność miasta Gliwice, położonych w Gliwicach przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej.
24 b Projekt uchwały (druk nr 521/2021) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą i wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach pomiędzy ul. Franciszkańską i ul. Bł. Czesława.
24 c Projekt uchwały (druk nr 522/2021) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą i wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 179.
25 Projekt uchwały (druk nr 523/2021) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia nowej umowy dzierżawy i wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach na rogu ul. Jaskółczej i ul. Kosów.
26 Projekt uchwały (druk nr 530/2021) w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Miasta Gliwice na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028.
27 Projekt uchwały (druk nr 503/2021) w sprawie włączenia Przedszkola Miejskiego nr 18 w Gliwicach do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Gliwicach.
28 Projekt uchwały (druk nr 504/2021) w sprawie włączenia Przedszkola Miejskiego nr 22 w Gliwicach do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach.
29 Projekt uchwały (druk nr 537/2021) w sprawie złożenia wniosku do Ministra Obrony Narodowej o wydanie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum nr 8 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Cichociemnych w Gliwicach.
30 Projekt uchwały (druk nr 512/2021) w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice.
31 Projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia wniosków Prezydenta Miasta o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa przedsięwzięć inwestycyjnych przy ul. Dworskiej w Gliwicach (druki nr 505, 506, 507, 508):
31 a Projekt uchwały (druk nr 505/2021) w sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa przedsięwzięcia inwestycyjnego przy ul. Dworskiej w Gliwicach (etap I – budynek A1).
31 b Projekt uchwały (druk nr 506/2021) w sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa przedsięwzięcia inwestycyjnego przy ul. Dworskiej w Gliwicach (etap I – budynek A2).
31 c Projekt uchwały (druk nr 507/2021) w sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa przedsięwzięcia inwestycyjnego przy ul. Dworskiej w Gliwicach (etap II i III – budynek B1 i C1).
31 d Projekt uchwały (druk nr 508/2021) w sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa przedsięwzięcia inwestycyjnego przy ul. Dworskiej w Gliwicach (etap II i III – budynek B2 i C2).
32 Projekt uchwały (druk nr 514/2021) w sprawie przyjęcia "Programu Zdrowia Psychicznego dla Miasta Gliwice na lata 2021-2024".
33 Projekt uchwały (druk nr 510/2021) w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację w 2021 r.
34 Projekt uchwały (druk nr 515/2021) zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania.
35 Projekt uchwały (druk nr 533/2021) w sprawie wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej.
36 Projekt uchwały (druk nr 518/2021) w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach.
37 Projekt uchwały (druk nr 519/2021) w sprawie negatywnego rozpatrzenia petycji w prawie zwiększenia wysokości bonifikaty udzielanej przy sprzedaży dawnych mieszkań zakładowych.
37 a Projekt uchwały (druk nr 539/2021) w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia petycji w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
37 b Projekt uchwały (druk nr 540/2021) w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.
38 Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.
39 Zamknięcie sesji.