Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Rozpatrywanie indywidualnych spraw konsumentów. Pomoc prawna Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Rozpatrywanie indywidualnych spraw konsumentów. Pomoc prawna Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Rozpatrywanie indywidualnych spraw konsumentów. Pomoc prawna Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Co powinienem wiedzieć?

Miejski Rzecznik Konsumentów udziela bezpłatnej pomocy prawnej w indywidualnych sprawach konsumenckich.
Rzecznik konsumentów nie działa jako pełnomocnik konsumenta na zlecenie (tak jak adwokat czy radca prawny) lecz działa na rzecz konsumenta wspierając go informacją i pomocą prawną.
Istotą działania rzecznika konsumentów jest podejmowanie działań w sposób polubowny.

Sprawy konsumenckie to takie sprawy, które dotyczą zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.
Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna (np. spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna), prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
Miejski Rzecznik Konsumentów udziela pomocy wyłącznie konsumentom mieszkańcom Gliwic. Za mieszkańca Gliwic uważana jest osoba fizyczna przebywająca na terytorium miasta z zamiarem stałego pobytu.
Konsumenci zamieszkujący na terenie innych powiatów czy miast powinni zgłaszać się o pomoc do rzeczników funkcjonujących w swoich powiatach lub miastach - właściwych ze względu na miejsce zamieszkania konsumentów bez względu na miejsce zawarcia umowy.
Dane teleadresowe powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów w kraju można znaleźć na stronie www.uokik.gov.pl
Sprawy, które nie są konsumenckimi to np. sprawy wynikające np. z prawa pracy, sprawy spółdzielców, wspólnot mieszkaniowych, sprawy spadkowe, sprawy dotyczące sporów między przedsiębiorcami lub sporów pomiędzy osobami prywatnymi, sprawy o ochronę danych osobowych, dotyczące upadłości konsumenckiej.
Osoby fizyczne w sprawach nie mających charakteru konsumenckiego mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego na terenie całego kraju. Brak rejonizacji. Informacje na temat nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Gliwice można znaleźć na stronie: https://bip.gliwice.eu/nieodplatna-pomoc-prawna

Miejski Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony konsumentów. Podstawę prawną działania Miejskiego Rzecznika Konsumentów stanowią przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Do zadań rzecznika konsumentów należy:

 1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
 4. współdziałanie z Prezesem Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
 5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów lub w przepisach odrębnych.

Rolą rzecznika jest przede wszystkim udzielanie konsumentom porad konsumenckich i informacji prawnej w zakresie ochrony praw i interesów konsumentów.
W sprawach, w których rzecznik dostrzega naruszenie interesu konsumenta, a przy tym szansę na polubowne rozstrzygnięcie sporu albo widzi potrzebę wyjaśnienia okoliczności faktycznych – występuje do przedsiębiorcy na rzecz konsumenta. Miejski Rzecznik Konsumentów występuje do przedsiębiorcy na wniosek konsumenta dopiero po wyczerpaniu przez konsumenta drogi postępowania reklamacyjnego (np. zgłoszenie reklamacji, wezwanie do wykonania umowy). Złożenie wniosku nie przerywa biegu przedawnienia. Jeśli przedsiębiorca odrzuci argumenty przedstawione przez rzecznika, konsumentowi – dla dalszego dochodzenia roszczeń – pozostaje droga sądowa.
Rzecznik może udzielić pomocy w dochodzeniu roszczeń przed sądem, jest to jego uprawnienie. Wstąpienie do procesu cywilnego, jak również wytoczenie powództwa na rzecz konsumenta przeciwko przedsiębiorcy jest indywidualną decyzją rzecznika.

Istnieje także możliwość pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego.
Więcej informacji na stronie https://polubowne.uokik.gov.pl/

 

Kto może załatwić sprawę?

Osoba, mająca status konsumenta oraz będąca mieszkańcem Gliwic, która potrzebuje pomocy w rozwiązaniu problemu konsumenckiego. Konsument może udzielić pisemnego upoważnienia do załatwienia sprawy. 

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Miejski Rzecznik Konsumentów rozpatruje wnioski bez zbędnej zwłoki, w kolejności wpływu. Okres oczekiwania na odpowiedź bądź podjęcie przez rzecznika działań zależy także od charakteru (w tym stopnia skomplikowania) sprawy.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

W przypadku porady konsumenckiej należy opisać przedmiot sporu oraz okoliczności sprawy oraz dołączyć kserokopie dokumentów związane ze sprawą.
W przypadku wniosku po podjęcie interwencji w indywidulanej sprawie konsumenckiej można wypełnić według wzoru dostępnego na stronie: https://bip.gliwice.eu/miejski-rzecznik-konsumentow, należy dołączyć kserokopie dokumentów związane ze sprawą.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Pomoc prawa w indywidualnych sprawach konsumenckich jest BEZPŁATNA

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

Należy przygotować kserokopie dokumentów dotyczących sprawy (np. umowa, paragon, zgłoszenie reklamacji, stanowisko przedsiębiorcy dotyczące zgłoszonej reklamacji), co jest niezbędne do uzyskania porady czy podjęcia wystąpienia do przedsiębiorcy

Krok 2

1.    Porady konsumenckie i informacje prawne:

Mieszkańcy Gliwic mogą bezpłatnie zasięgnąć porady i informacji w sprawach konsumenckich osobiście, telefonicznie, e-mailowo, pisemnie.
Aby uzyskać pomoc osobiście: przyjdź do Filii Urzędu Miejskiego, ul. Jasna 31 A, pokój 106 A. Zgłaszając się po poradę należy zabrać ze sobą wszystkie dokumenty dotyczące sprawy (np. paragon, fakturę, zamówienie, umowę, regulamin, złożone reklamacje, prowadzoną z przedsiębiorcą korespondencję, itp.).
Aby uzyskać pomoc telefonicznie: można zadzwonić pod numer : 32-338-64-99 od poniedziałku do środy: od godz. 8.00 do godz. 16.00, w czwartek w godz. 8.00 – 17.00, piątek 8.00- 15.00.
Aby uzyskać pomoc drogą e-mailową: można napisać ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania na e-mail: mrk@um.gliwice.pl


Ogólnopolska infolinia konsumencka: tel. 801 440 220 oraz (22) 290 89 16 czynna w godzinach 8.00-18.00 od poniedziałku do piątku oraz e-mail: porady@dlakonsumentow.pl

2.    Wniosek o podjęcie wystąpienia do przedsiębiorcy w indywidualnej sprawie konsumenckiej:

Pismo w sprawie interwencji rzecznika do przedsiębiorcy można złożyć:

 •  osobiście w Biurze Podawczym ul. Zwycięstwa 21 lub w Filii Urzędu Miejskiego, ul. Jasna 31 A lub drogą pocztową - pismo winno być opatrzone własnoręcznym podpisem;

 • drogą elektroniczną - pismo winno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wniosek powinien zawierać co najmniej:

 • wskazanie osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko) i jej adres zamieszkania lub pełnomocnika (pełnomocnik dołącza pełnomocnictwo osoby w imieniu, której składa wniosek. Podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika);
 • dane identyfikacyjne przedsiębiorcy, z którym została zawarta umowa;
 • opis istotnych dla sprawy okoliczności faktycznych w porządku chronologicznym;
 • zastrzeżenia, wątpliwości wnioskodawcy co do stanowiska przedsiębiorcy oraz argumenty potwierdzające ich słuszność;
 • propozycję rozwiązania sporu, żądania wnioskodawcy.

Do wniosku należy dostarczyć kopie dokumentów dot. kwestii spornej. Przede wszystkim:

 • dowód potwierdzający zawarcie między konsumentem i przedsiębiorcą umowy cywilnoprawnej np. (umowa, paragon, faktura);
 • dokumenty stwierdzające fakt zgłoszenia reklamacji, korespondencja z przedsiębiorcą;
 • inne dokumenty dotyczące sprawy np. regulaminy, karta gwarancyjna, instrukcje, itp.

Wzór wniosku dostępny na stronie: https://bip.gliwice.eu/miejski-rzecznik-konsumentow


Rzecznik występuje do przedsiębiorcy po wyczerpaniu przez konsumenta drogi postępowania reklamacyjnego. Rzecznik samodzielnie określa rodzaj i zakres udzielanej pomocy prawnej, po uwzględnieniu istotnych okoliczności w szczególności okoliczności faktycznych sprawy wynikających z dokumentacji załączonej do wniosku oraz stanu prawnego.

W przypadku gdy:

 • brak podstaw do podjęcia działań – tzn. jeżeli wniosek i załączona do niego dokumentacja nie wskazuje na naruszenie praw konsumenta - konsument jest informowany o tym przez rzecznika niezwłocznie w formie pisemnej;
 • złożony wniosek nie zawiera istotnych dla sprawy informacji czy dokumentów, rzecznik wzywa pisemnie konsumenta, do uzupełnienia braków formalnych. Nieuzupełnienie informacji lub dokumentacji w wyznaczonym terminie, skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Dane osobowe zawarte we wniosku będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności w celu zapewnienia przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów pomocy w sprawie o ochronę praw konsumenta. Szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się poniżej.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Miejski Rzecznik Konsumentów
Filia Urzędu Miejskiego,
ul. Jasna 31 A pokój 106 A

tel. (32) 338 64 99
e-mail:  mrk@um.gliwice.pl

Czynne codziennie w godzinach urzędowania Urzędu Miejskiego tj.:
• poniedziałek - środa: 8:00 - 16:00
• czwartek: 8:00 - 17:00
• piątek: 8:00 - 15:00

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wymagane dokumenty można przesłać do Urzędu pocztą tradycyjną, złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy bądź przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

 • Porady konsumenckie i informacje prawne: Sprawę można załatwić częściowo elektronicznie. W przypadku skomplikowanego stanu faktycznego/prawnego,  sprawa w której ma być udzielona porada może wymagać dodatkowych wyjaśnień ze strony konsumenta stąd konieczny może okazać się bezpośredni kontakt telefoniczny bądź osobisty.
 • Wniosek o podjęcie wystąpienia do przedsiębiorcy w indywidualnej sprawie konsumenckiej: Sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić częściowo elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
 

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych MRK [art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679]

Informacja szczegółowa o przetwarzaniu danych osobowych

1.    Dane Administratora Danych
Administratorem danych osobowych są: 

 1. Miejski Rzecznik Konsumentów w Gliwicach z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Jasna 31 A, 44-100 Gliwice) w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
 2. Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice w zakresie realizacji ustawowych zadań, w tym wynikających z funkcji kierownika Urzędu oraz organu wykonawczego Gminy

2.   Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować:

    1. pocztą elektroniczną poprzez e-mail: iod@um.gliwice.pl
    2. pocztą tradycyjną na adres: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice
    3. poprzez skrzynkę e-PUAP Urzędu Miejskiego w Gliwicach: /UMGliwice/SkrytkaESP

3.   Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 1. w celu rozpatrzenia sprawy przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Gliwicach
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w związku z art.42 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
 3. w przypadku podania szczególnych kategorii danych osobowych, dane przetwarzamy na podstawie zgody w oparciu o art. 9 ust.2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),a w przypadku, gdy przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych  jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)
 4. w przypadku podania danych dodatkowych np. nr telefonu, e-mail, dane przetwarzamy na podstawie zgody w oparciu o art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

4.    Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem:

 1. przedsiębiorcy, do którego kierowane jest wystąpienie Rzecznika w związku z wnioskiem konsumenta o ochronę jego praw i interesów konsumenckich;
 2. w przypadku danych osób reprezentujących przedsiębiorcę, w tym pełnomocników: wnioskodawcy - konsumenta, który wystąpił do rzecznika w sprawie o ochronę jego praw i interesów konsumenckich i na rzecz którego podjęto wystąpienie do przedsiębiorcy;
 3. podmiotów uprawnionych przepisami prawa m.in. w przypadku przekazania sprawy właściwemu miejscowo Rzecznikowi Konsumentów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcja Handlowa, Policja, Prokuratura, sądy, podmioty uprawnione w zakresie nadzoru i kontroli;
 4. podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których Państwa dane osobowe są przetwarzane.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

5.    Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą:

 1. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa.
 2. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

6.    Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych
Każda osoba, której dane dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień:
wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

7.    Sposób realizacji przysługujących praw
Powyższe uprawnienia może Pani/Pana realizować:

 1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach;
 2. drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie e-PUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

8.    Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.    Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych jest wymagane w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W takim przypadku uchylanie się od podania danych osobowych może skutkować konsekwencjami wynikającymi z tych przepisów.
 2. Zgoda wyrażona na przetwarzanie danych dodatkowych, w tym kontaktowych, może być w każdej chwili wycofana bez wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych do momentu jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpłynie także na realizację usługi, jednakże może utrudnić kontakt.

10.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie
W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

11.    Informacje dodatkowe
Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach w tabeli nr 1 "Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych") są współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12.08.2019 r.
1Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych MRK [art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679]

Informacja szczegółowa o przetwarzaniu danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą1

 1.    Dane Administratora Danych
Administratorem danych osobowych są:

 1. Miejski Rzecznik Konsumentów w Gliwicach z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Jasna 31 A, 44-100 Gliwice) w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
 2. Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice w zakresie realizacji ustawowych zadań, w tym wynikających z funkcji kierownika Urzędu oraz organu wykonawczego Gminy

2.    Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować:

 1. pocztą elektroniczną poprzez e-mail:iod@um.gliwice.pl
 2. pocztą tradycyjną na adres: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice;
 3. poprzez skrzynkę e-PUAP Urzędu Miejskiego w Gliwicach: /UMGliwice/SkrytkaESP

3.    Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 1. w celu rozpatrzenia sprawy przekazanej do Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Gliwicach
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w związku z art.42 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
 3. szczególne kategorie danych osobowych, jeśli Pan/Pani zawarł/a je w pismach przekazanych Rzecznikowi, przetwarzamy na podstawie zgody w oparciu o art. 9 ust.2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), a w przypadku, gdy przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych  jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy - na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)
 4. w przypadku danych dodatkowych np. nr telefonu, e-mail, jeśli Pan/Pani zawarł/a je w pismach przekazanych Rzecznikowi, przetwarzamy na podstawie zgody w oparciu o art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

4.    Kategorie danych osobowych
Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych: imiona i nazwiska, adres zamieszkania, adres prowadzenia działalności gospodarczej, dane kontaktowe np. numer telefonu, adres e-mail.

5.    Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem:

 1. przedsiębiorcy, do którego kierowane jest wystąpienie Rzecznika w związku z wnioskiem konsumenta o ochronę jego praw i interesów konsumenckich;
 2. w przypadku danych osób reprezentujących przedsiębiorcę, w tym pełnomocników: konsumenta (lub jego pełnomocnika), który wystąpił  do rzecznika w sprawie o ochronę jego praw i interesów konsumenckich i na rzecz którego podjęto wystąpienie do przedsiębiorcy;
 3. podmiotów uprawnionych przepisami prawa m.in. w przypadku przekazania sprawy właściwemu miejscowo Rzecznikowi Konsumentów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcja Handlowa, Policja, Prokuratura, sądy, podmioty uprawnione w zakresie nadzoru i kontroli;
 4. podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których Państwa dane osobowe są przetwarzane.

 Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6.     Okres przechowywania danych osobowych

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa.
 2. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

7.      Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych
Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień:
wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Powyższe uprawnienia może Pani/Pana realizować:

 1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
 2. drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie e-PUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

8.      Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.      Źródło pochodzenia danych
Pani/Pana dane osobowe pochodzą od osób lub podmiotów przekazujących sprawę wg właściwości do Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Gliwicach lub z danych pozyskanych przez Rzecznika ze źródeł dozwolonych przez przepisy prawa, w szczególności z publicznych rejestrów (np. CEIDG, KRS) lub od innego uprawnionego organu w ramach prowadzonego postępowania, przedsiębiorcy lub jego pełnomocnika udzielającego odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika.

10.       Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie
W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

11.     Informacje dodatkowe
Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach w tabeli nr 1 "Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych") są współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12.08.2019 r.
1Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych MRK [ art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679] – Edukacja konsumencka

Informacja szczegółowa o przetwarzaniu danych osobowych1

1.    Dane Administratora Danych
Administratorem danych osobowych są: 

 1. Miejski Rzecznik Konsumentów w Gliwicach z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Jasna 31 A, 44-100 Gliwice) w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
 2. Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice w zakresie realizacji ustawowych zadań, w tym wynikających z funkcji kierownika Urzędu oraz organu wykonawczego Gminy

2.    Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować:

 1. pocztą elektroniczną poprzez e-mail: iod@um.gliwice.pl
 2. pocztą tradycyjną na adres: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice;
 3. poprzez skrzynkę e-PUAP Urzędu Miejskiego w Gliwicach: /UMGliwice/SkrytkaESP

3.    Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 1. w celu realizacji zadania samorządu terytorialnego jakim jest prowadzenie edukacji konsumenckiej.
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w związku z art. 38 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
 3. w przypadku podania danych dodatkowych np. nr telefonu, e-mail, dane przetwarzamy na podstawie zgody w oparciu o art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

4.    Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem:

 1. podmiotów uprawnionych przepisami prawa m.in. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcja Handlowa,  podmioty uprawnione w zakresie nadzoru i kontroli;
 2. podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których Państwa dane osobowe są przetwarzane.

 Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

5.  Okres przechowywania danych osobowych

 Pani/Pana dane osobowe będą:

 1. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa.
 2. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

6.    Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 1. wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa - do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

7.    Sposób realizacji przysługujących praw

Powyższe uprawnienia może Pani/Pana realizować:

 1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach;
 2. drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie e-PUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

8.   Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.   Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych
Zgoda wyrażona na przetwarzanie danych dodatkowych, w tym kontaktowych, może być w każdej chwili wycofana bez wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych do momentu jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpłynie także na realizację usługi, jednakże może utrudnić kontakt.

10.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie
W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

11.    Informacje dodatkowe
Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach w tabeli nr 1 "Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych") są współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12.08.2019 r.
1Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wydział:

Biuro Obsługi Interesantów

Numer karty

BOI.8/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAnna Nidzińska
Data wytworzenia informacji2021-05-13 16:02:36
Informację wprowadził do BIPAnna Imbiorska
Data udostępnienia informacji w BIP2021-05-13 16:02:36
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja RODOAnna Imbiorska23-11-2023 10:41:10
2aktualizacja linkuAnna Imbiorska22-03-2023 11:13:41
3Zmiana statusu dokumentuAnna Imbiorska14-05-2021 08:43:36
4Utworzenie dokumentuAnna Imbiorska13-05-2021 16:02:36