Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Tablice tymczasowe

Tablice tymczasowe

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis usługi:

Tablice tymczasowe

Wydział:

Wydział Komunikacji - Referat Rejestracji Pojazdów

Co powinienem wiedzieć?

Tablice tymczasowe wydawane są w celu :

 •  przejazdu pojazdu związanego z konieczności dokonania badania technicznego lub naprawy,
 •  wywozu pojazdu za granicę,
 • przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terenie kraju - w tym przypadku czasowej rejestracji może dokonać organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce zakupu pojazdu lub jego odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W pozostałych przypadkach wniosek o dokonanie czasowej rejestracji pojazdu składa się w urzędzie zgodnym z miejscem zamieszkania (dla osób prawnych: siedziby) właściciela.

Opłata za wydanie tablic tymczasowych nie obejmuje ubezpieczenia pojazdu – ubezpieczenia pojazdu można dokonać jedynie w wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Tablice tymczasowe wydawane są na okres nieprzekraczający 30 dni. Po upływie ważności tablice tymczasowe i pozwolenie czasowe muszą być zwrócone do urzędu, które je wydał (z wyjątkiem tablic wydanych na wywóz pojazdu za granicę).

->  Wykaz stacji kontroli pojazdów działających na terenie miasta Gliwice

Kto może załatwić sprawę?

Sprawę może załatwić właściciel / właściciele osobiście lub osoba przez nich upoważniona.

Jeżeli właścicielem jest podmiot zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym  sprawę mogą załatwić osoby wchodzące w skład organów uprawnionych do reprezentacji (uwzględniając sposób reprezentacji określony w KRS), prokurent lub inna osoba upoważniona przez uprawnione organy tego podmiotu.

Jeżeli właścicielem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna sprawę załatwia właściciel / właściciele firmy osobiście lub osoba przez nich upoważniona.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

W przypadku kompletnych i zgodnych dokumentów sprawa załatwiana jest „od ręki” przy złożeniu wniosku.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Dla pojazdu zarejestrowanego dotychczas na terytorium RP:

 1. Wniosek o rejestrację / czasową rejestrację / wyrejestrowanie pojazdu - wniosek o czasową rejestrację - oryginał.
 2. Dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany- oryginał. Z wyjątkiem czasowej rejestracji celem dojazdu na przegląd techniczny, dowód rejestracyjny musi zawierać wpis o aktualnym badaniu technicznym.
 3. Tablice rejestracyjne - jeśli pojazd posiadał tablice rejestracyjne.
 4. Jeżeli nowy właściciel nie zarejestrował na siebie jeszcze pojazdu (na tablice stałe) w Urzędzie Miejskim w Gliwicach: oryginały dowodów własności (np. umowy, faktury zakupu) potwierdzające kolejno nabycie pojazdu od właściciela, na którego pojazd był ostatnio zarejestrowany, aż do ostatniego (czyli aktualnego) właściciela. W przypadku zakupu pojazdu od firmy prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży pojazdów (np. auto-komisu, salonu samochodowego, auto-handlu) zamiast oryginałów poprzednie umowy/faktury zakupu pojazdu przez tę firmę mogą być uwierzytelnionymi notarialnie kopiami.
 5. Aktualna polisa OC lub pokwitowanie zapłaty OC ze wskazanym okresem obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (oryginał) – w przypadku nieprzedłożenia tego dokumentu urząd jest zobowiązany do powiadomienia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny celem przeprowadzenia dalszego postępowania,
 6. Pełnomocnictwo KM. Jeżeli właściciel / właściciele nie załatwiają sprawy osobiście – oryginał upoważnienia.
 7. Zaświadczenie (oryginał lub kserokopia) o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli właścicielem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna - zaświadczenie nie jest wymagane, jeżeli dane można sprawdzić w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 8. Dowody opłat dokonanych zgodnie z punktem „Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić”- oryginały.

Dla pojazdu zarejestrowanego dotychczas za granicą:

 1. Wniosek o rejestrację / czasową rejestrację / wyrejestrowanie pojazdu - wniosek o czasową rejestrację - oryginał.
 2. Z wyjątkiem zaświadczenia o badaniu technicznym, tablic rejestracyjnych i opłat, pozostałe dokumenty wymienione na stronie -> Rejestracja pojazdu z zagranicy (Z zagranicy pojazd – rejestracja). Uwaga: przy czasowej rejestracji pojazdu celem uzyskania tablic tymczasowych nie jest możliwa warunkowa czasowa rejestracja tzn. bez dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju (dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy), dowodu odprawy celnej przywozowej,
 3. Aktualna polisa OC lub pokwitowanie zapłaty OC ze wskazanym okresem obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (oryginał) – w przypadku nieprzedłożenia tego dokumentu urząd jest zobowiązany do powiadomienia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny celem przeprowadzenia dalszego postępowania,
 4. Dowody opłat dokonanych zgodnie z punktem „Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić”- oryginały.

Dla pojazdu fabrycznie nowego:

 1. Wniosek o rejestrację / czasową rejestrację / wyrejestrowanie pojazdu - wniosek o czasową rejestrację - oryginał.
 2. Z wyjątkiem opłat, pozostałe dokumenty wymienione na stronie -> Fabrycznie nowy pojazd – rejestracja.
 3. Aktualna polisa OC lub pokwitowanie zapłaty OC ze wskazanym okresem obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (oryginał) – w przypadku nieprzedłożenia tego dokumentu urząd jest zobowiązany do powiadomienia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny celem przeprowadzenia dalszego postępowania,
 4. Dowody opłat dokonanych zgodnie z punktem „Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić”- oryginały.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Za wydanie tablic i innych oznaczeń należy wnieść następujące opłaty:

 1. W przypadku dojazdu na przegląd techniczny lub na przejazd z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terenie kraju:
  • samochodu i ciągnika siodłowego: 61 zł (tablice tymczasowe: 30 zł, nalepki legalizacyjne: 12,50 zł, pozwolenie czasowe 18,50 zł) - nowa opłata obowiązuje od 01.07.2023 r.
  • przyczepy: 39,75 zł (tablica tymczasowa: 15 zł, nalepka legalizacyjna: 6,25 zł, pozwolenie czasowe 18,50 zł) - nowa opłata obowiązuje od 01.07.2023 r.
  • motocykla, motoroweru, ciągnika rolniczego: 36,75 zł (tablica tymczasowa: 12 zł, nalepka legalizacyjna: 6,25 zł, pozwolenie czasowe 18,50 zł) - nowa opłata obowiązuje od 01.07.2023 r.
 2. W przypadku wywozu pojazdu za granicę:
  • samochodu i ciągnika siodłowego: 111 zł (tablice tymczasowe: 80 zł, nalepki legalizacyjne: 12,50 zł, pozwolenie czasowe 18,50 zł) - nowa opłata obowiązuje od 01.07.2023 r.
  • przyczepy, motocykla, ciągnika rolniczego: 64,75 zł (tablica tymczasowa: 40 zł, nalepka legalizacyjna: 6,25 zł, pozwolenie czasowe 18,50 zł) - nowa opłata obowiązuje od 01.07.2023 r.


Powyższych opłat można dokonać przy stanowisku obsługi w Referacie Rejestracji Pojazdów przez terminal płatniczy – płatność tylko kartą lub w opłatomacie mieszczącym  się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów), na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi albo przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2202 0000 0005 0904 4009

Do składanego wniosku musi zostać dołączony oryginał dowodu uiszczenia opłaty (otrzymany w opłatomacie, banku, poczcie lub wydrukowany z Internetu) albo uwierzytelniona kopia tego dowodu zapłaty tj. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego oraz rzecznika patentowego.

Każdy dowód wpłaty powinien zawierać dane z jakiego tytułu jest dokonana opłata, np. czasowa rejestracja, numer rejestracyjny lub numer nadwozia lub VIN.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można przy stanowisku obsługi w Referacie Rejestracji Pojazdów przez terminal płatniczy – płatność tylko kartą lub w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów), na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi albo przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata za tablice tymczasowe:
61 zł W przypadku dojazdu na przegląd techniczny lub na przejazd z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terenie kraju samochodu i ciągnika siodłowego
39,75 zł W przypadku dojazdu na przegląd techniczny lub na przejazd z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terenie kraju przyczepy
36,75 zł W przypadku dojazdu na przegląd techniczny lub na przejazd z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terenie kraju motocykla, motoroweru, ciągnika rolniczego
111 zł W przypadku wywozu pojazdu za granicę samochodu i ciągnika siodłowego
64,75 zł W przypadku wywozu pojazdu za granicę przyczepy, motocykla, ciągnika rolniczego
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić wniosek o czasową rejestrację.

Krok 2
Wnieść opłatę za oznaczenia wydane przy czasowej rejestracji (opisana powyżej w punkcie „Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?”).

Krok 3
Wnieść opłatę od złożenia pełnomocnictwa, jeżeli dotyczy.

Krok 4
Przygotować pozostałe załączniki do wniosku wymienione powyżej w w punkcie „Sprawdź, czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty”.

Krok 5
Złożyć dokumenty na stanowiskach w sali Rejestracji Pojazdów.
Uwaga: w sali  Rejestracji Pojazdów funkcjonuje automatyczny system kolejkowy -  przed zgłoszeniem się na stanowisko należy pobrać bilet z automatu biletowego (znajdującego się na początku sali) naciskając przycisk „A”. Dokumenty można złożyć na stanowisku, nad którym wyświetla się numer biletu.

Krok 6
Przy złożeniu kompletu dokumentów następuje „od ręki” wydanie decyzji o czasowej rejestracji, tablic tymczasowych i pozwolenia czasowego.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice - Referat Rejestracji Pojazdów (na parterze urzędu, na prawo od wejścia od ulicy Zwycięstwa).


Tel. 32-239-13-29 / 32-239-11-79 / 32-238-56-90 /  32-239-12-10 / 32-238-54-96 / 32-238-54-03 / 32-238-54-85
lub
filia Wydziału Komunikacji - ul. Jasna 31a, 44-100 Gliwice - parter budynku, pok. 33-34.

Tel. 32 338-64-57 / 32 338-64-58 / 32 338-64-59

E-mail: km@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link - Czasowa rejestracja pojazdu
                                   

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić częściowo elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Art. 74 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.08.2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz.U. z 2022 r. poz. 1847).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.08.2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. 2022 r. poz. 1849).
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 100).
 5. Art. 84 ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2277).
 6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz.775).
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników  z dnia 4 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1848).
 8. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców z dnia 29.06.2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1246).
 9. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 2111).

Tryb odwoławczy

Strona wnosi odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Kategoria sprawy:

KM - Rejestracja pojazdów

Numer karty

KM.38/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćEwa Domoń
Data wytworzenia informacji2020-07-27 09:45:42
Informację wprowadził do BIPSylwia Niklewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-27 09:45:42
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja kartyAnna Imbiorska08-03-2024 11:33:39
2Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAlicja Białorucka13-12-2023 09:38:54
3zmiana wysokości opłatAlicja Białorucka28-06-2023 12:16:42
4aktualizacja RODOAnna Imbiorska02-06-2023 15:16:16
5Podlinkowanie "Informacja szczegółowa o ochronie danych osobowych zbieranych przez Urząd Miejski w Gliwicach"Krystyna Kasprzyk19-04-2023 10:50:20
6aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 12:08:57
7Utworzenie dokumentuSylwia Niklewicz27-07-2020 09:45:42