Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Udostępnienie materiałów zasobu

Udostępnienie materiałów zasobu

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis usługi:

Zamawianie map i materiałów geodezyjnych z państwowego zasobu geodezyjnego

Wydział:

Wydział Geodezji i Kartografii

Co powinienem wiedzieć?

 • Najszybszą oraz najwygodniejszą formą zamówienia oraz udostępnienia map jest skorzystanie z usługi sieciowej internetowego sklepu geodezyjnego.
 • opłaty za udostępnione dokumenty w internetowym sklepie geodezyjnym pobierane są za pośrednictwem usługi Autopay S.A.
  Pełna informacja dotycząca internetowego sklepu geodezyjnego dostępna jest w regulaminie sklepu online,
 • mapę można zamówić w postaci papierowej lub cyfrowej, dotyczy to również internetowego sklepu geodezyjnego - w takim przypadku należy określić format pliku: DXF, KCD,
 • zamawiane mapy z zasobu geodezyjnego nie mogą służyć dla celów projektowych. (sporządzenie mapy dla celów projektowych zleca się jednostkom wykonawstwa geodezyjnego)
 • mapy wydawane są na wniosek zainteresowanego jako załączniki między innymi w następujących sprawach:
 • podziału nieruchomości w celu sporządzania wstępnego projekt podziału,
 • wydania warunków przyłączenia sieci uzbrojenia terenu,
 • zmiany sposobu użytkowania obiektu,
 • pozwolenia na rozbiórkę budynku,
 • uzyskanie zezwolenia na handel,
 • wyceny nieruchomości,
 • uzyskania decyzji środowiskowej,
 • wydania warunków zabudowy dla nieruchomości,
 • przyznania kredytu bankowego.
 • Informacje w sprawie udostępniania danych z operatu ewidencji gruntów i budynków można uzyskać na stronie internetowej

-> Udostępnienie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków

Kto może załatwić sprawę?

Mapy i materiały z zasobu użytkowego może zamówić każdy.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Czas oczekiwania na mapy i materiały  wynosi  do 7 dni.

W przypadku dużych zamówień termin realizacji uzgadniany jest indywidualnie z wnioskodawcą podczas składania wniosku lub rozmowy telefonicznej.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

- kompletny wniosek podpisany przez wnioskodawcę.
- w sprawach załatwianych przez osoby trzecie oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej lub jego uwierzytelnioną kopię. Dowód zapłaty może mieć również formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Wysokość opłaty jest naliczana zgodnie z załącznikiem do Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1752 z późniejszymi zmianami) uzależniona jest od rodzaju udostępnianego materiału zasobu, od ilości egzemplarzy, formatu zamawianych map i materiałów oraz sposobu udostępniania.

Opłatę uiszcza się na podstawie Dokumentu Obliczenia Opłaty który jest wystawiany po złożeniu wniosku o udostępnienie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego i jego rejestracji w urzędzie.

Internetowy sklep geodezyjny:

Płatność w sklepie za udostępniane dokumenty lub dane odbywa się jedynie za pośrednictwem usługi Autopay S.A. Istotne postanowienia oraz wysokości prowizji za dokonane przelewy dostępne są w regulaminie korzystania z usługi Autopay S.A, który należy zaakceptować w realizacji przelewu.

Zamówienie dokumentów wraz z wysyłką pod wskazany adres jest odpłatne i równe opłacie za przesyłkę poleconą zgodnie z obowiązującym w dniu wystawienia Dokumentu Obliczenia Opłaty cennikiem usług powszechnych ogłoszonym przez operatora wyznaczonego w oparciu o przepisy prawa pocztowego.

Pełny cennik dotyczący materiałów zasobu zawiera załącznik do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r, określający wysokość stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokość współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty.

Opłatę można wpłacić w banku, na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi, za pomocą opłatomatu lub przelewem bankowym o nazwie:

”Rachunek opłat geodezyjnych”
Wpłat z tytułu opłat geodezyjnych dokonywać można przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 60 1160 2202 0000 0005 0904 4181

(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN : PL60 1160 2202 0000 0005 0904 4181 Numer BIC (Swift): BIGBPLPWXXX)

 

"Opłata skarbowa"
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN; PL 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055:
BIC (SWIFT); BIGBPLPW)

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Krok 1a:
Skorzystaj z internetowego sklepu geodezyjnego, który umożliwia intuicyjne wypełnienie wniosku prowadząc krok po kroku, automatycznie wykonując czynności opisane w poniższych krokach postępowania od pkt 2 do pkt 4, w przypadku materiałów zasobu w postaci elektronicznej do pkt 5.

Krok 1b:
W przypadku zamówienia map należy podać rodzaj mapy, skalę oraz ilość egzemplarzy zamówionych materiałów. Takie informacje podawane są przeważnie na wnioskach do załatwianych poszczególnych spraw (wymienionych w pkt. 1). Należy także podać dane umożliwiające lokalizacje terenu (obręb ewidencyjny i numer działki lub ulica i numer budynku). Informacje takie można uzyskać:

W przypadku zamawiania materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

 • informacje o punkcie osnowy geodezyjnej - należy podać numer punktu osnowy,
 • dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych – należy podać identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej.

Krok 2
Złożyć kompletny wniosek:

Krok 3
Dokument Obliczenia Opłaty wystawiany jest przed udostępnieniem materiałów zasobu. Termin odbioru materiałów jest uzgadniany indywidualnie podczas rozmowy telefonicznej. Przygotowanie materiałów z zasobu następuje po wpływie należności za udostępniany materiał.

Krok 4
Uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu określa licencja wydawana przez Prezydenta Miasta Gliwice.

Krok 5
Udostepnienie materiałów następuje po wpływie należności na poniżej podany numer rachunku bankowego. W przypadku odbioru osobistego, pracownik Wydziału Geodezji, podczas rozmowy telefonicznej ustala i rezerwuje dogodny dla Wnioskodawcy termin odbioru. Wysokość należnej opłaty można uiścić w banku, na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi, za pomocą opłatomatu lub przelewem na poniższy rachunek o nazwie:
”Rachunek opłat geodezyjnych”
Numer rachunku: 60 1160 2202 0000 0005 0904 4181
Bank Millennium S.A.
 

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Internetowy sklep geodezyjny – pytania dotyczące obsługi sklepu prosimy kierować pod nr telefonu: 32 239 11 48, 32 239 12 01,
32 239 12 47

Wydział Geodezji i Kartografii; Referat Kartografii – Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – sprzedaż map oraz materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: pokój nr 419, IV piętro nr tel. 32-239-11-48, 32-239-12-01.

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak, w następujący sposób:

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link
- Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

Podstawa prawna wydawania zamawianych dokumentów z  Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego:

 1. Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1752),
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U.2020 r. poz. 1322 ze zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 2 kwietnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 820 ze zm.),
 4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej z dnia 23 lipca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1385).
   

Tryb odwoławczy

W przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną. Odwołanie od decyzji należy wnieść do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem Prezydenta Miasta. Wniesienie odwołania od decyzji nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej zaskarżonej decyzji.
 

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacja ogólna o przetwarzaniu danych osobowych

Kategoria sprawy:

GE - Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny (mapy)

Numer karty

GE.8/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćKrzysztof Kowalski
Data wytworzenia informacji2020-07-23 10:15:19
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-23 10:15:19
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja kartyAnna Imbiorska11-04-2024 09:34:40
2Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska11-12-2023 15:32:11
3Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty? - modyfikacja treści zawartej w danej częściKrystyna Kasprzyk31-03-2023 09:17:04
4Zmiana opisu dokumentuAlicja Banach23-07-2020 10:56:34
5Utworzenie dokumentuAlicja Banach23-07-2020 10:15:19