Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Udostępnienie materiałów zasobu

Udostępnienie materiałów zasobu

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zamawianie map i materiałów geodezyjnych z państwowego zasobu geodezyjnego

Co powinienem wiedzieć?

 • Najszybszą oraz najwygodniejszą formą zamówienia oraz udostępnienia map jest skorzystanie z usługi sieciowej internetowego sklepu geodezyjnego.
 • opłaty za udostępnione dokumenty w internetowym sklepie geodezyjnym pobierane są za pośrednictwem usługi BlueMedia.
  Pełna informacja dotycząca internetowego sklepu geodezyjnego dostępna jest w regulaminie sklepu online,
 • mapę można zamówić w postaci papierowej lub cyfrowej, dotyczy to również internetowego sklepu geodezyjnego - w takim przypadku należy określić format pliku: DXF, KCD,
 • zamawiane mapy z zasobu geodezyjnego nie mogą służyć dla celów projektowych. (sporządzenie mapy dla celów projektowych zleca się jednostkom wykonawstwa geodezyjnego)
 • mapy wydawane są na wniosek zainteresowanego jako załączniki między innymi w następujących sprawach:
 • podziału nieruchomości w celu sporządzania wstępnego projekt podziału,
 • wydania warunków przyłączenia sieci uzbrojenia terenu,
 • zmiany sposobu użytkowania obiektu,
 • pozwolenia na rozbiórkę budynku,
 • uzyskanie zezwolenia na handel,
 • wyceny nieruchomości,
 • uzyskania decyzji środowiskowej,
 • wydania warunków zabudowy dla nieruchomości,
 • przyznania kredytu bankowego.
 • Informacje w sprawie udostępniania danych z operatu ewidencji gruntów i budynków można uzyskać na stronie internetowej

-> Udostępnienie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków

Kto może załatwić sprawę?

Mapy i materiały z zasobu użytkowego może zamówić każdy.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Czas oczekiwania na mapy i materiały  wynosi  do 7 dni.

W przypadku dużych zamówień termin realizacji uzgadniany jest indywidualnie z wnioskodawcą podczas składania wniosku lub rozmowy telefonicznej.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

- kompletny wniosek podpisany przez wnioskodawcę.
- w przypadku ustanowienia pełnomocnika, oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa/upoważnienia wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej wynikającej z udzielenia pełnomocnictwa.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Wysokość opłat za udostępnianie map i materiałów uzależniona jest od ilości egzemplarzy, formatu zamawianych map i materiałów oraz sposobu udostępniania.

Cennik dla potrzeb własnych niezwiązanych z działalnością gospodarczą, bez prawa publikacji w sieci internet:

 • Sposób udostępniania: drukowany kolorowy
Rodzaj dokumentu Pierwszy egzemplarz Drugi egzemplarz
Kopia mapy ewidencyjnej format A4 11,50 6,60
Kopia mapy ewidencyjnej format A3 19,20 11,00
Kopia mapy ewidencyjnej format A2 30,70 17,50
Kopia mapy ewidencyjnej format A1 46,00 26,30
Kopia mapy ewidencyjnej format A0 76,70 43,80
Mapa zasadnicza format A4 24,70 13,10
Mapa zasadnicza format A3 41,10 21,90
Mapa zasadnicza format A2 65,70 35,00
Mapa zasadnicza format A1 98,60 52,60
Mapa zasadnicza format A0 164,30            87,60
 • Sposób udostępniania: elektroniczny
Rodzaj dokumentu Cena
Kopia mapy ewidencyjnej 1:500 11,00 zł za ha
Kopia mapy ewidencyjnej 1:1000 8,80 zł za ha
Kopia mapy ewidencyjnej 1:2000 5,50 zł za ha
Kopia mapy ewidencyjnej 1:5000 3,30 zł za ha
Mapa zasadnicza 1:500 20,80 zł za ha
Mapa zasadnicza 1:1000 16,60 zł za ha
Mapa zasadnicza 1:2000 10,40 zł za ha
Mapa zasadnicza 1:5000 6,20 zł za ha


Cennik dla dowolnych potrzeb:

 • Sposób udostępniania: drukowany kolorowy
Rodzaj dokumentu Pierwszy egzemplarz Drugi egzemplarz
Kopia mapy ewidencyjnej format A4 23,00 13,10
Kopia mapy ewidencyjnej format A3 38,30 21,90
Kopia mapy ewidencyjnej format A2 61,30 35,00
Kopia mapy ewidencyjnej format A1 92,00 52,60
Kopia mapy ewidencyjnej format A0 153,30 87,60
Mapa zasadnicza format A4 49,30 26,30
Mapa zasadnicza format A3 82,10 43,80
Mapa zasadnicza format A2 131,40 70,10
Mapa zasadnicza format A1 197,10 105,10
Mapa zasadnicza format A0 328,50 175,20
 • Sposób udostępniania: elektroniczny
Rodzaj dokumentu Cena
Kopia mapy ewidencyjnej 1:500 21,90 zł za ha
Kopia mapy ewidencyjnej 1:1000 17,50 zł za ha
Kopia mapy ewidencyjnej 1:2000 11,00 zł za ha
Kopia mapy ewidencyjnej 1:5000 6,60 zł za ha
Mapa zasadnicza 1:500 41,60 zł za ha
Mapa zasadnicza 1:1000 33,30 zł za ha
Mapa zasadnicza 1:2000 20,80 zł za ha
Mapa zasadnicza 1:5000 12,50 zł za ha


Internetowy sklep geodezyjny:
Płatność w Sklepie za udostępniane dokumenty lub dane odbywa się jedynie za pośrednictwem usługi BlueMedia. Istotne postanowienia oraz wysokości prowizji za dokonane przelewy dostępne są w regulaminie korzystania z usługi BlueMedia, który należy zaakceptować w realizacji przelewu.

Zamówienie dokumentów wraz z wysyłką pod wskazany adres jest odpłatne i równe opłacie za przesyłkę poleconą zgodnie z obowiązującym w dniu wystawienia Dokumentu Obliczenia Opłaty cennikiem usług powszechnych ogłoszonym przez operatora wyznaczonego w oparciu o przepisy prawa pocztowego.

Pełny cennik dotyczący materiałów zasobu zawiera załącznik do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r, określający wysokość stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokość współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty.

Opłatę można wpłacić w banku, na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi, za pomocą opłatomatu lub przelewem bankowym o nazwie:

”Rachunek opłat geodezyjnych”
Wpłat z tytułu opłat geodezyjnych dokonywać można przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 60 1160 2202 0000 0005 0904 4181

(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN : PL60 1160 2202 0000 0005 0904 4181 Numer BIC (Swift): BIGBPLPWXXX)

 

"Opłata skarbowa"
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN; PL 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055:
BIC (SWIFT); BIGBPLPW)

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Krok 1a:
Skorzystaj z internetowego sklepu geodezyjnego, który umożliwia intuicyjne wypełnienie wniosku prowadząc krok po kroku, automatycznie wykonując czynności opisane w poniższych krokach postępowania od pkt 2 do pkt 4, w przypadku materiałów zasobu w postaci elektronicznej do pkt 5.

Krok 1b:
W przypadku zamówienia map należy podać rodzaj mapy, skalę oraz ilość egzemplarzy zamówionych materiałów. Takie informacje podawane są przeważnie na wnioskach do załatwianych poszczególnych spraw (wymienionych w pkt. 1). Należy także podać dane umożliwiające lokalizacje terenu (obręb ewidencyjny i numer działki lub ulica i numer budynku). Informacje takie można uzyskać:

W przypadku zamawiania materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

 • informacje o punkcie osnowy geodezyjnej - należy podać numer punktu osnowy,
 • dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych – należy podać identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej.

Krok 2
Złożyć kompletny wniosek:

 • osobiście bezpośrednio w Wydziale Geodezji i Kartografii w  pokoju 419 (IV piętro),
 • listownie,
 • faksem
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP

Obecnie, z uwagi na stan epidemii, istnieje możliwość osobistego złożenia kompletnego wniosku jedynie w Biurze Podawczym Urzędu Miasta, zlokalizowanym od ulicy Wyszyńskiego.

Krok 3
Dokument Obliczenia Opłaty wystawiany jest przed udostępnieniem materiałów zasobu. Termin odbioru materiałów jest uzgadniany indywidualnie podczas rozmowy telefonicznej. Przygotowanie materiałów z zasobu następuje po wpływie należności za udostępniany materiał.

Krok 4
Uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu określa licencja wydawana przez Prezydenta Miasta Gliwice.

Krok 5
Udostepnienie materiałów następuje po wpływie należności na poniżej podany numer rachunku bankowego. W przypadku odbioru osobistego, pracownik Wydziału Geodezji, podczas rozmowy telefonicznej ustala i rezerwuje dogodny dla Wnioskodawcy termin odbioru. Wysokość należnej opłaty można uiścić bezpłatnie w kasach ING Banku Śląskiego, na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi lub przelewem na poniższy rachunek o nazwie:
”Rachunek opłat geodezyjnych”
Numer rachunku: 23 1050 1230 1000 0023 5269 1410
Bank: ING Bank Śląski S.A.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Internetowy sklep geodezyjny – pytania dotyczące obsługi sklepu prosimy kierować pod nr telefonu: 32 239 11 48, 32 239 12 01,
32 239 12 47

Wydział Geodezji i Kartografii; Referat Kartografii – Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – sprzedaż map oraz materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: pokój nr 419, IV piętro nr tel. 32-239-11-48, 32-239-12-01.

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak, w następujący sposób:
- korzystając z usługi internetowego sklepu geodezyjnego
- wysyłając kompletny wniosek pod nr faksu: 32-239-12-23
- listownie
- drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP

Po wpływie należności na podany w pkt. 5 numer rachunku bankowego, zamówienie wysyłane jest drogą pocztową.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link
- Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić częściowo elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

Podstawa prawna wydawania zamawianych dokumentów z  Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego:

 1. Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U.2020 r. poz. 1322),
 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 2 kwietnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 820)
 4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej z dnia 23 lipca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1385).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną. Wniesienie odwołania od decyzji nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej zaskarżonej decyzji.

Wydział:

Wydział Geodezji i Kartografii

Kategoria sprawy:

GE - Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny (mapy)

Numer karty

GE.8/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćKrzysztof Kowalski
Data wytworzenia informacji2020-07-23 10:15:19
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-23 10:15:19
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiana opisu dokumentuAlicja Banach23-07-2020 10:56:34
2Utworzenie dokumentuAlicja Banach23-07-2020 10:15:19