Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Wyrejestrowanie pojazdu

Wyrejestrowanie pojazdu

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Wyrejestrowanie pojazdu

Co powinienem wiedzieć?

Wyrejestrowanie pojazdu na wniosek właściciela może nastąpić tylko  w  sytuacjach wymienionych w ustawie Prawo o ruchu drogowym.  Do sytuacji takich należą:

 • Demontaż pojazdu  (pojazdu lub zespołów posiadających cechy identyfikacyjne tj. nr VIN, nadwozia, podwozia).
 • Kradzież pojazdu.
 • Kasacja pojazdu za granicą.
 • Wywóz pojazdu za granicę z  jego jednoczesnym zbyciem lub zarejestrowanie pojazdu za granicą.
 • Udokumentowana trwała i  zupełna utrata pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności.
 • Wycofanie pojazdu z obrotu – przez podmiot, który wprowadził do obrotu nowy pojazd bez wymaganego odpowiedniego świadectwa homologacji typu lub innego równoważnego dokumentu, o którym mowa w art. 70j ust. 1, art. 70k ust. 1, art. 70o ust. 1, art. 70zo ust. 1, art. 70zp ust. 1 albo art. 70zu ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Sprzedaż pojazdu na terenie kraju nie jest podstawą wyrejestrowania (wycofania z ruchu), w tej sytuacji zawiadamia się urząd jedynie o zmianie właściciela pojazdu ->  Zbycie pojazdu (Zgłoszenie sprzedaży /zbycia pojazdu).

Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany wyrejestrować pojazd w terminie nieprzekraczającym 30 dni.
Pojazd można wyrejestrować jedynie w urzędzie, w którym pojazd został ostatnio zarejestrowany (czyli nie decyduje o tym adres zamieszkania ostatniego właściciela).

Kto może załatwić sprawę?

Sprawę może załatwić właściciel / współwłaściciele osobiście lub osoba przez nich upoważniona.

Jeżeli właścicielem jest podmiot zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym  sprawę mogą załatwić osoby wchodzące w skład organów uprawnionych do reprezentacji (uwzględniając sposób reprezentacji określony w KRS), prokurent lub inna osoba upoważniona przez uprawnione organy tego podmiotu.

Jeżeli właścicielem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna sprawę załatwia właściciel / współwłaściciele firmy lub osoba upoważniona.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

W przypadku kompletnych i zgodnych dokumentów sprawa załatwiana jest „od ręki” przy złożeniu wniosku.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o rejestrację / czasową rejestrację / wyrejestrowanie pojazdu - oryginał.
 2. W przypadku demontażu pojazdu: zaświadczenie o demontażu pojazdu lub przyjęciu niekompletnego pojazdu - oryginał.
 3. Oświadczenie KM - odpowiednio punkt 4 lub 6 poniżej.
 4. W przypadku kradzieży pojazdu:  oświadczenie  (formularz w punkcie 3 powyżej) właściciela w sprawie kradzieży pojazdu złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, zaświadczenie z Policji o kradzieży pojazdu lub postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży- oryginały.
 5. W przypadku kasacji pojazdu za granicą: dokument potwierdzający fakt dokonanie kasacji   pojazdu za granicą (przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego) – oryginały.
 6. W przypadku wywozu pojazdu za granicę: dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę (kopia) oraz oryginał oświadczenia (formularz w punkcie 3 powyżej) właściciela w sprawie wywozu pojazdu za granicę złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań lub dokument potwierdzający zarejestrowanie pojazdu za granicą (kopia)  i oryginały tłumaczeń przysięgłych (pojazd podlega wyrejestrowaniu na wniosek właściciela pojazdu będącego zbywcą albo nabywcą pojazdu wywożonego za granicę).
 7. Dla udokumentowanej trwałej i  zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności: dokument potwierdzający fakt trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany prawa własności (np. zaświadczenie ze Straży Pożarnej o spaleniu pojazdu, zaświadczenie z Policji o przywłaszczeniu pojazdu bez zwrotu właścicielowi) - oryginał.
 8. W przypadku wycofania pojazdu z obrotu: dokument potwierdzający wycofanie pojazdu z obrotu, o którym mowa w art. 70g ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, albo dokument potwierdzający odkupienie pojazdu wycofanego z obrotu lub kopię decyzji administracyjnej, o której mowa w art. 70g ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym, poświadczoną przez organ ją wydający (czyli przez ministra właściwego do spraw transportu).
 9. Dowód rejestracyjny (oryginał), o ile nie został zdany w urzędzie za granicą celem rejestracji pojazdu.
 10. Tablice rejestracyjne, o ile nie zostały zdane w urzędzie za granicą celem rejestracji pojazdu – nie dotyczy kradzieży pojazdu.
 11. Dodatkową tablicę rejestracyjną albo jej wtórnik jeżeli była wydana, nie dotyczy jeżeli właściciel dokonał jej zwrotu wcześniej lub złożył stosowne oświadczenie o utracie.
 12. W przypadku, gdy nowy właściciel nie zarejestrował jeszcze na siebie pojazdu: oryginały dowodów własności (np. umowy, faktury zakupu) potwierdzające kolejno nabycie pojazdu od właściciela, na którego pojazd był ostatnio zarejestrowany, aż do ostatniego (czyli aktualnego) właściciela. W przypadku zakupu pojazdu od firmy prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży pojazdów (np. auto-komisu, salonu samochodowego, auto-handlu) zamiast oryginałów poprzednie umowy/faktury zakupu pojazdu przez tę firmę mogą być uwierzytelnionymi notarialnie kopiami.
 13. Pełnomocnictwo KM -  Jeżeli właściciel nie załatwia sprawy osobiście – oryginał upoważnienia.
 14. Dowody opłat dokonanych zgodnie z punktem poniżej „Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić”- oryginały.
 15. Zaświadczenie (oryginał lub kserokopia) o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli właścicielem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna - zaświadczenie nie jest wymagane, jeżeli dane można sprawdzić w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

10 zł jako opłata  skarbowa za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu (z wyjątkiem udokumentowanej trwałej i  zupełnej utraty pojazdu).

W przypadku udokumentowanej trwałej i  zupełnej utraty pojazdu należy wnieść opłatę na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie. Wysokość opłaty jest indywidualnie wyliczana przez pracownika urzędu wg wzoru zawartego w rozporządzeniu w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności.

Powyższych opłat można dokonać przy stanowisku obsługi w Referacie Rejestracji Pojazdów przez terminal płatniczy – płatność tylko kartą lub w opłatomacie mieszczącym  się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów), na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi albo przelewem na rachunek bankowy:

 • w przypadku opłaty skarbowej za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu (z wyjątkiem udokumentowanej trwałej i  zupełnej utraty pojazdu) oraz opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa:

  Urząd Miejski w Gliwicach
  Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

 • w przypadku opłaty na rzecz gminy w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu:


  Urząd Miejski w Gliwicach
  Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2202 0000 0005 0904 4009

Do składanego wniosku musi zostać dołączony oryginał dowodu uiszczenia opłaty (otrzymany w opłatomacie, banku, poczcie lub wydrukowany z Internetu) albo uwierzytelniona kopia tego dowodu zapłaty tj. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego oraz rzecznika patentowego.

Każdy dowód wpłaty powinien zawierać dane z jakiego tytułu jest dokonana opłata, np. wyrejestrowanie, numer rejestracyjny lub numer nadwozia lub VIN.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można przy stanowisku obsługi w Referacie Rejestracji Pojazdów przez terminal płatniczy – płatność tylko kartą lub w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów), na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi albo przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy klinknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata za wyrejestrowanie pojazdu:
10 zł Opłata skarbowa za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Uzyskać zaświadczenie o demontażu pojazdu lub przyjęciu niekompletnego pojazdu w przypadku złomowania pojazdu.
Gdzie znajdę najbliższą stację demontażu? -> BIP Urzędu Marszalkowskiego Województwa Śląskiego

Krok 2
Uzyskać tłumaczenie przysięgłe, jeżeli jest konieczne.
Gdzie znajdę tłumacza przysięgłego? -> Ministerstwo Sprawiedliwości - LISTA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH

Krok 3
Wypełnić wniosek o wyrejestrowanie.

Krok 4
Przygotować oświadczenie, jeżeli jest konieczne.

Krok 5
Wnieść opłatę za wyrejestrowanie
(opisana powyżej w punkcie „Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?”).

Krok 6
Wnieść opłatę od złożenia pełnomocnictwa, jeżeli dotyczy.

Krok 7
Przygotować pozostałe załączniki do wniosku wymienione powyżej w punkcie „Sprawdź, czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty”.

Krok 8
Złożyć dokumenty na stanowiskach w sali Rejestracji Pojazdów.
Uwaga: w sali Rejestracji Pojazdów funkcjonuje automatyczny system kolejkowy -  przed zgłoszeniem się na stanowisko należy pobrać bilet z automatu biletowego (znajdującego się na początku sali) naciskając przycisk „B”. Dokumenty można złożyć na stanowisku, nad którym wyświetla się numer biletu.

Krok 9
Przy złożeniu kompletu dokumentów następuje „od ręki” wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice - Referat Rejestracji Pojazdów (na parterze urzędu, na prawo od wejścia od ulicy Zwycięstwa).
Tel. 32-239-13-29 / 32-239-11-79 / 32-238-56-90 / 32-239-12-10 / 32-238-54-96 / 32-238-54-03 / 32-238-54-85
lub
filia Wydziału Komunikacji - ul. Jasna 31a, 44-100 Gliwice - parter budynku, pok. 33-34.
Tel. 32 338-64-57 / 32 338-64-58 / 32 338-64-59

E-mail: km@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Dokumenty można przesłać pocztą (najlepiej listem poleconym lub za zwrotnym potwierdzeniem nadania) na następujący adres:
Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Komunikacji, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.

Odpowiedź zwrotna również przesyłana jest pocztą (nie kurierem) w terminie do 30 dni od dnia otrzymania wniosku z kompletem załączników.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link - Wyrejestrowanie pojazdu

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić częściowo elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Art. 79 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.08.2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz.U. z 2022 r. poz. 1847).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.08.2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. 2022 r. poz. 1849).
 4. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 2056 z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775).
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 2111).
 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności (Dz.U. z 2002 r. Nr 44, poz.419 z późn. zm.).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Strona wnosi odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Kategoria sprawy:

KM - Rejestracja pojazdów

Wydział:

Wydział Komunikacji - Referat Rejestracji Pojazdów

Numer karty

KM.40/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćEwa Domoń
Data wytworzenia informacji2020-07-31 12:09:27
Informację wprowadził do BIPSylwia Niklewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2024-05-24 13:13:54
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatora ustawAlicja Białorucka12-12-2023 15:08:56
2aktualizacja RODOAnna Imbiorska02-06-2023 15:13:56
3Podlinkowanie "Informacja szczegółowa o ochronie danych osobowych zbieranych przez Urząd Miejski w Gliwicach"Krystyna Kasprzyk19-04-2023 10:47:07
4podlinkowanie informacji szczegółowejAnna Imbiorska19-04-2023 10:32:16
5Podlinkowanie "Informacja szczegółowa o ochronie danych osobowych zbieranych przez Urząd Miejski w Gliwicach"Krystyna Kasprzyk19-04-2023 10:25:09
6aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 12:01:37
7Utworzenie dokumentuSylwia Niklewicz31-07-2020 12:09:27