Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL

Zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL

Co powinienem wiedzieć?

Osobie pełnoletniej, której dane są gromadzone w rejestrze PESEL, umożliwia się nieodpłatne zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL.

Uwaga!
Ustawowy obowiązek weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL m.in. przez notariusza, bank albo inną instytucję finansową, przy zawieraniu np. umowy sprzedaży nieruchomości, umowy kredytu lub pożyczki, wejdzie w życie w dniu 1 czerwca 2024 r. Tym samym skutki prawne zastrzeżenia albo cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL będą oddziaływały na zdarzenia, które nastąpią od dnia 1 czerwca 2024 r.

Zastrzeżenia albo cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL dokonuje się:

 • na wniosek, składany osobiście w organie dowolnej gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,
 • na wniosek, składany przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie, klikając w link:
Zastrzeż swój numer PESEL lub cofnij zastrzeżenie

Uwaga!
W przypadku unieważnienia dowodu osobistego na skutek zgłoszenia utraty dowodu osobistego lub zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych (kradzieży tożsamości), albo rejestracji w rejestrze PESEL danych o zgonie osoby, której nadano numer PESEL, zastrzeżenie numeru PESEL dokonywane jest z urzędu.

Rejestrując zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL odnotowuje się chwilę dokonania tej czynności oznaczoną jako dzień, godzina, minuta i sekunda. Nie można dokonać zgłoszenia zastrzeżenia numeru PESEL przez 30 minut od chwili, w której dokonano cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL.

W przypadku zmiany numeru PESEL,  zastrzeżenie zmienianego numeru PESEL nie obejmuje nowego numeru PESEL.
 

Kto może załatwić sprawę?

Zastrzeżenia albo cofnięcia zastrzeżenia nadanego numeru PESEL może dokonać:

 • Osoba pełnoletnia, której dane gromadzone są w rejestrze PESEL – osobiście lub drogą elektroniczną.
 • Opiekun prawny albo kurator – w imieniu osoby pełnoletniej, której dane gromadzone są w rejestrze PESEL, nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.


Uwaga!
Zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL dokonywane przez opiekuna prawnego albo kuratora w imieniu osoby pełnoletniej, nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych możliwe jest wyłącznie na piśmie utrwalonym w postaci papierowej – w organie dowolnej gminy.

W przypadku niemożności złożenia wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą zastrzeżenia numeru PESEL można dokonać przez pełnomocnika składającego pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności po potwierdzeniu tożsamości pełnomocnika za pomocą dokumentu tożsamości. Zastrzeżenie numeru PESEL dokonywane przez pełnomocnika możliwe jest wyłącznie na piśmie utrwalonym w postaci papierowej – w organie dowolnej gminy.
 

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Od ręki przy zgłoszeniu na stanowisku obsługi Wydziału Spraw Obywatelskich lub przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.
 

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL składany w organie gminy
  - wypełniony formularz, który powinien zawierać własnoręczny, podpis wnioskodawcy.
 2. Ważny dowód osobisty lub dokument paszportowy osoby wnioskującej albo pełnomocnika – do wglądu, w uzasadnionych przypadkach inny dokument zawierający fotografię i pozwalający na ustalenie tożsamości.
 3. Dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamości i obywatelstwo – do wglądu – w przypadku zastrzeżenia lub cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL dokonywanego przez cudzoziemca.
 4. Ważny dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy opiekuna lub kuratora – do wglądu – w przypadku wniosku składanego w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej częściowo lub całkowicie.
 5. Dokument potwierdzający fakt sprawowania opieki lub kurateli – do wglądu – w przypadku wniosku składanego przez opiekuna lub kuratora w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 6. Pełnomocnictwo szczególne do złożenia wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL – jeżeli wniosek składany jest przez pełnomocnika dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa szczególnego – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.


Uwaga!
Realizacja przez pełnomocnika wyłącznie w  przypadku niemożności złożenia wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą.

 

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Zastrzeżenie i cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL – bez opłaty.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa. Zwolnione z opłaty skarbowej jest między innymi złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii, poświadczonego notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniającego do odbioru dokumentów oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów) lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN : PL48 1160 2215 1108 0410 0000 0055  Numer BIC (Swift): BIGBPLPWXXX

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:

Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
 

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL.

Krok 2
Skompletować wymagane załączniki do wniosku o zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL. Opis załączników w punkcie "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?".

Krok 3
Złożyć dokumenty w Sali Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich - parter budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach - wejście od ulicy Prymasa Wyszyńskiego albo skorzystać z usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie, klikając w link:
Zastrzeż swój numer PESEL lub cofnij zastrzeżenie

Krok 4
Odebrać potwierdzenie zastrzeżenia albo cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL.
 

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Biuro Obsługi Interesantów – Informacja / Sala Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich.

Telefony:

 • Informacja BOI: (32) 239 11 65 lub (32) 239 12 54.
 • Sala Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich:
  (32) 239 12 46, (32) 239 12 25, (32) 239 12 03, (32) 239 13 40, (32) 239 13 44 lub (32) 239 13 45.
 • e-mail: so@um.gliwice.pl
   

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie
Zastrzeż swój numer PESEL lub cofnij zastrzeżenie
 

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania wniosków stosowanych przy zastrzeganiu albo cofaniu zastrzeżenia numeru PESEL (Dz. U. z 2023 r. poz. 2485).
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Kategoria sprawy:

SO - Sprawy meldunkowe

Wydział:

Wydział Spraw Obywatelskich

Numer karty

SO.1/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćPaweł Wesołowski
Data wytworzenia informacji2023-11-16 13:50:53
Informację wprowadził do BIPAnna Imbiorska
Data udostępnienia informacji w BIP2023-11-16 13:50:53
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Wprowadzenie nowej karty usługiAnna Imbiorska17-11-2023 10:29:37
2Zmiana statusu dokumentuAnna Imbiorska17-11-2023 10:29:37
3Wprowadzenie nowego formularzaAnna Imbiorska17-11-2023 09:30:43
4Wprowadzenie nowej karty usługiAnna Imbiorska17-11-2023 08:44:37
5Wprowadzenie nowego formularzaAnna Imbiorska17-11-2023 08:35:25
6Utworzenie dokumentuAnna Imbiorska16-11-2023 13:50:53