Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (dla osób fizycznych, na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą)

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (dla osób fizycznych, na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą)

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Co powinienem wiedzieć?

Zgłoszenia dokonuje się w przypadku zamiaru usunięcia drzew, rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej jeżeli obwody pni drzew mierzone na wysokości 5 cm przekraczają: - 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
- 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
- 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Jeżeli obwody pni drzew nie przekraczają ww. wartości nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia ani dokonania zgłoszenia ich usunięcia.
Jeżeli obwody pni drzew przekraczają ww. wartości a nieruchomość nie stanowi własności osób fizycznych lub wycinka związana jest z prowadzeniem działalności gospodarczej należy uzyskać zezwolenie na usunięcie drzew.
Organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin drzew. Po dokonaniu oględzin organ, w terminie 14 dni może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. Usunięcie drzew może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

Organ może przed upływem terminu 14 dni od dnia oględzin wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu przez organ oraz uprawnia do usunięcia drzew.
W przypadku nieusunięcia drzew przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzenia oględzin usunięcie drzew może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin, właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a budowa będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosły drzewa, usunięte na podstawie zgłoszenia, wówczas na właściciela nałożony zostanie obowiązek uiszczenia naliczonej opłaty za usunięcie drzew.

Zgodnie z art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.) opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty.

Jeżeli drzewo na wysokości 130 cm:

 1. posiada kilka pni – za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni;
 2. nie posiada pnia – za obwód pnia drzewa przyjmuje się obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa.

Wysokość stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew w zależności od obwodu pnia została określona w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek za usunięcie drzew i krzewów (Dz.U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.).

Kto może załatwić sprawę?

Właściciel nieruchomości, na której rosną zgłoszone do usunięcia drzewa lub upoważniona przez niego osoba.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Zgodny z ustawą o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.).

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
 2. Rysunek albo mapka określająca usytuowanie drzew(a) na nieruchomości.
 3. W przypadku działania przez pełnomocnika – upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu wnioskodawcy wraz z dowodem wpłaty w kwocie 17 zł (wpłaty należy dokonać w opłatomacie lub bezgotówkowo na rachunek bankowy tut. Urzędu nr: 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055).
  Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. Wykaz pozostałych zwolnień z opłaty skarbowej do pobrania na stronie internetowej Opłata skarbowa  -> Szczegółowy wykaz przedmiotów podlegających opłacie skarbowej
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Zgłoszenie nie podlega opłacie.

Za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przez organ (uprawniającego do usunięcia drzew przed upływem terminu 14 dni od dnia oględzin) – opłata 17 zł.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można:

 • w Opłatomatach (zlokalizowanych na parterze w urzędzie na ul. Zwycięstwa 21) umożliwiających dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą, jak i gotówką,
 •  na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi,
 • przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata za wydanie zaświadczenia:
17 zł Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Zgłoszenie wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Podawczym Biura Obsługi Interesantów w holu głównym Urzędu Miejskiego, w sekretariacie Wydziału Środowiska lub przesłać pocztą na adres urzędu.

Krok 2
Organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin drzew. Po dokonaniu oględzin organ, w terminie 14 dni może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. Usunięcie drzew może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. Przed upływem terminu 14 dni od dnia oględzin organ może wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zamiaru usunięcia drzew. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość sprzeciwu organu oraz uprawnia do usunięcia drzew.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Biuro Obsługi Interesantów (holl Urzędu) – stanowisko Wydziału Środowiska – codziennie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.
Sekretariat Wydziału ŚR – pokój 331 – (III piętro) - codziennie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.
Pokój nr 337 Wydziału ŚR (III piętro) - codziennie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.
Telefon:
Sekretariat Wydziału ŚR: tel. 238-54-45
Wydziału ŚR:
pokój 337 tel. 32-239-12-86, 32-238-55-16, 32-239-11-75
e-mail: sr@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wypełnione zgłoszenie wraz z rysunkiem albo mapką określającą usytuowanie drzew(a) na nieruchomości można przesłać drogą pocztową.

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

Art. 83-90 w/w ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.


Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Kategoria sprawy:

SR – Zieleń

Wydział:

Wydział Środowiska

Numer karty

ŚR.22/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAgnieszka Czyżewska
Data wytworzenia informacji2020-07-28 13:57:53
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-28 13:57:53
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1aktualizacja przepisówAlicja Białorucka14-08-2023 08:23:59
2Zmiana tytułu dokumentuAlicja Białorucka31-07-2023 11:03:47
3zmiana nazwy kartyAlicja Białorucka31-07-2023 11:03:47
4aktualizacja linkuAnna Imbiorska22-02-2023 09:59:15
5Utworzenie dokumentuAlicja Banach28-07-2020 13:57:53