Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zmiana zaświadczenia na potrzeby własne

Zmiana zaświadczenia na potrzeby własne

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zaświadczenie na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne (osób, rzeczy) - zmiana

Co powinienem wiedzieć?

 1. O zmianę zaświadczenia na wykonywanie przewozów na potrzeby własne może ubiegać się podmiot gospodarczy (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej) lub osoba działająca z upoważnienia podmiotu gospodarczego, posiadający wydane zaświadczenie na przewóz drogowy na potrzeby własne.
 2. W przypadku zmiany danych zawartych w zaświadczeniu należy wystąpić z wnioskiem o zmianę jego treści, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.
 3. W przypadku zmiany danych nie zawartych w zaświadczeniu, tj. zatrudnienie nowego kierowcy, zakończenie stosunku pracy z kierowcą, należy zgłosić powyższy fakt, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.
 4. Organem właściwym w sprawach zmiany zaświadczenia na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne jest starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy lub miejsca zamieszkania przedsiębiorcy.
   

Kto może załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej załatwienia. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Do akt sprawy pełnomocnik zobowiązany jest dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Za udzielone pełnomocnictwo należy wnieść opłatę skarbową, szczegółowe informacje znajdują się w pkt "Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?" opisu usługi.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do jednego miesiąca (zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego).
W przypadkach wymagających przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego zastosowanie mają przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Wymagane dokumenty zgodne z aktualnymi danymi osobowymi:

 1. Wniosek o zmianę zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
 2. Dokumenty potwierdzające przedmiotową zmianę, np. akt małżeństwa w przypadku zmiany nazwiska lub decyzja Urzędu Skarbowego korygująca błędnie nadany NIP.
 3. Aktualny wykaz pojazdów
  W przypadku zmiany pojazdów zgłoszonych do zaświadczenia.
  Wykaz pojazdów zawierający następujące informacje:
  a) markę, typ
  b) rodzaj/przeznaczenie
  c) numer rejestracyjny
  d) numer VIN
  e) wskazanie tytułu prawnego dysponowania pojazdem
 4. Pełnomocnictwo KM 
  - pełnomocnictwo udzielone przez mocodawcę (jeżeli dotyczy).

 5. Dowód uiszczenia opłaty za zmianę przedmiotowego zaświadczenia (patrz. pkt "Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?") najpóźniej przy odbiorze dokumentu.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Za zmianę zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne osób lub rzeczy pobiera się opłatę w wysokości 25 zł.
Za zmianę posiadanego wypisu w przypadku zmiany zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości 10 zł.
Za wydanie wypisu w przypadku zgłoszenia nowego pojazdu pobiera się opłatę w wysokości 100 zł.

Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć przy odbiorze zaświadczenia.

Powyższej opłaty dokonać można za pomocą:

 • platformy internetowej, za pośrednictwem strony internetowej: gliwice.oplatyurzedowe.pl,
 • na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi,
 • przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2202 0000 0005 0904 4009

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Powyższej opłaty dokonać można za pomocą:

 • opłatomatu (zlokalizowanego w urzędzie na ul. Zwycięstwa 21) umożliwiającego dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą, jak i gotówką,
 • platformy internetowej, za pośrednictwem strony internetowej: gliwice.oplatyurzedowe.pl,
 • na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi,
 • przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

   

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata za zaświadczenie na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne (osób, rzeczy) - zmiana:
25 zł Opłata za zmianę zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne osób lub rzeczy
10 zł Opłata za wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku jego zmiany
100 zł Za wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku zgłoszenia przez przedsiębiorcę kolejnego pojazdu nie zgłoszonego we wniosku o wydanie tego zaświadczenia
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić wniosek

Krok 2
Przygotować wymagane dokumenty.

Krok 3
Istnieje możliwość weryfikacji dokumentów w pokoju 321 (III piętro) Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Krok 4
Złożyć dokumenty w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Komplet dokumentów może zostać przesłany drogą pocztową.
Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link
Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy

Krok 5
Uiścić opłatę

Krok 6
W przypadku odbioru zaświadczenia przez pełnomocnika należy okazać pełnomocnictwo wystawione przez wnioskodawcę.

Krok 7
W chwili odbioru zmienionego zaświadczenia proszę zwrócić dotychczasowe zaświadczenie i wydane do niego wypisy.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Pokój 321, III piętro
Telefon: 32-238-54-94
e-mail: km@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Komplet dokumentów przesłany może zostać drogą pocztową. W przypadku konieczności uiszczenia opłaty, proszę o dołączenie dokumentu potwierdzającego jej dokonanie.
Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link
Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 2201 z późn. zm.);
 2. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.);
 3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z późn. zm.);
 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465);
 5. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2021r. poz. 1220).
 6. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111);
 7. Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 622 z późn. zm.).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Odmowa zmiany zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania lub ogłoszenia stronie.

Kategoria sprawy:

KM - Zaświadczenie na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne (osób, rzeczy)

Wydział:

Wydział Komunikacji - Referat Transportu i Działalności Regulowanej

Numer karty

KM.126/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMarzena Zdebel
Data wytworzenia informacji2020-08-20 07:56:19
Informację wprowadził do BIPSylwia Niklewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2020-08-20 07:56:19
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatora ustawyAlicja Białorucka08-12-2023 13:55:49
2Aktualizacja podstawy prawnej w kartach usługKrystyna Kasprzyk05-07-2023 09:26:51
3Aktualizacja publikatorów ustawKrystyna Kasprzyk20-04-2023 10:47:05
4aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 14:05:29
5Aktualizacja karty w punkcie Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?Dorota Rynkiewicz18-01-2023 11:11:14
6Aktualizacja karty w punkcie Krok 4Dorota Rynkiewicz18-01-2023 10:53:30
7Utworzenie dokumentuSylwia Niklewicz20-08-2020 07:56:19