Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Związek Małżeński poza granicą kraju

Związek Małżeński poza granicą kraju

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis usługi:

Związek Małżeński poza granicą kraju

Wydział:

Urząd Stanu Cywilnego

Co powinienem wiedzieć?

Osoba planująca zawrzeć związek małżeński za granicą może uzyskać Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim może zawrzeć związek małżeński za granicą.
Zaświadczenie może uzyskać obywatel polski  i bezpaństwowiec na stałe zamieszkały w Polsce.
Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od dnia wydania.
Ważne!
Upewnij się czy w kraju w którym zamierzasz zawrzeć małżeństwo będzie ten dokument konieczny, oraz jakie inne należy spełnić wymogi.
Można złożyć odrębny wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza do zaświadczenia, że zgodnie z polskim prawem można zawrzeć związek małżeński.
Formularz nie jest samodzielnym dokumentem, musi być przedkładany jako załącznik do zaświadczenia.
Organ, któremu dokument (formularz) jest przedłożony może w toku postępowania zażądać tłumaczenia przysięgłego.
Wielojęzyczny standardowy formularz nie odzwierciedla treści odpisu zupełnego.

Kto może załatwić sprawę?

- Kobieta: ukończone 18 lat /w przypadku nie ukończenia 18 lat, za zgodą sądu opiekuńczego jeśli kobieta ukończyła 16 lat.
- Mężczyzna ukończone 18 lat.

Wniosek o wydanie zaświadczenia składa się osobiście. Polacy przebywający za granicą z wnioskiem o wydanie zaświadczenia zwracają się do najbliższej polskiej placówki konsularnej.

- W tym wypadku konieczne będzie przedstawienie odpisów aktów stanu cywilnego potwierdzających stan cywilny wnioskodawcy:

Panna/kawaler przedkładają

 • odpis skrócony aktu urodzenia.


Wdowa/wdowiec przedkładają:

 • skrócony odpis aktu urodzenia
 • odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka.


Rozwiedziona/rozwiedziony przedkładają:

 • skrócony odpis aktu urodzenia
 • skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub odpis aktu małżeństwa i dokument potwierdzający jego ustanie, unieważnienie albo stwierdzający nieistnienie małżeństwa, 

dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego współmałżonka.

Pełnomocnictwo w tej sprawie działa tylko przy złożeniu wniosku i odbiorze zaświadczenia  - pod warunkiem, że pełnomocnik składa  zapewnienie wnioskodawcy, podpisane w obecności innego kierownika urzędu stanu cywilnego w kraju  lub  w polskim konsulacie wraz pozostałymi dokumentami. Pełnomocnictwo pisemnie. Strona zamieszkała za granicą, jeśli nie ustanowiła pełnomocnika zamieszkałego w kraju jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń w kraju.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do 7 dni jeśli wydanie zaświadczenia oparte jest na aktach znajdujących się w tut. USC, do 10 dni jeśli wydanie zaświadczenia uwarunkowane jest wydobyciem aktu stanu cywilnego z innego USC, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego i ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
 2. Dokumenty stwierdzające tożsamość (ważny dowód osobisty lub paszportu, bezpaństwowiec stosowny ważny dokument stwierdzający tożsamość bezpaństwowca, ponadto bezpaństwowiec przedkłada:
  1. Odpisy aktu urodzenia:

Panna/kawaler przedkładają:

 • odpis skrócony aktu urodzenia

Wdowa/wdowiec przedkładają:

 • skrócony odpis aktu urodzenia
 • odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka

Rozwiedziona/rozwiedziony przedkładają:

 • skrócony odpis aktu urodzenia
 • skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, bądź prawomocny wyrok rozwodowy.
 1. Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.
 1. Wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza Rozporządzenie UE 2016/1191 (tłumaczenie do aktów stanu cywilnego i zaświadczeń)
 2. Wzór pełnomocnictwa
  (Pełnomocnictwo w tej sprawie działa tylko przy złożeniu wniosku i odbiorze zaświadczenia  - pod warunkiem, że pełnomocnik składa  zapewnienie wnioskodawcy, podpisane w obecności innego kierownika urzędu stanu cywilnego w kraju  lub  w polskim konsulacie wraz pozostałymi dokumentami.  Pełnomocnictwo pisemnie. Strona zamieszkała za granicą, jeśli nie ustanowiła pełnomocnika zamieszkałego w kraju jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń w kraju.)
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Za  zaświadczenie - 38 zł
Opłatę należy wnieść równocześnie z wnioskiem.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomatach (zlokalizowanych na parterze w urzędzie na ul. Zwycięstwa 21). Płatności można dokonywać zarówno kartą płatniczą, jak i gotówką lub przelewem  na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN; PL 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055:
BIC (SWIFT); BIGBPLPW)


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata za związek małżeński poza granicami kraju:
38 zł Za zaświadczenie
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia  stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim może zawrzeć związek małżeński za granicą.

Krok 2
Przygotować wymagane dokumenty.

Krok 3
Zgłosić się do USC.

Krok 4
Wnieść opłatę.

Krok 5
Złożyć dokumenty na stanowisku – Rejestracji Małżeństw.

Krok 6
Złożyć pisemne zapewnienie przed urzędnikiem stanu cywilnego o nie istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Krok 7
Wydanie zaświadczenia.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Urząd Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta w Gliwicach
(parter ul. Zwycięstwa 21)

Tel.  32-238-54-54, 32-239-12-88, 32-239-12-80
Fax: 32-239-13-48
usc@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Uzyskanie żądanego zaświadczenia wiąże się z osobistym przybyciem do usc osoby zainteresowanej.
Przebywający  poza granicami kraju, składają wniosek w polskim konsulacie.
Osobiste stawiennictwo związane jest z koniecznością złożenia zapewnienia o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego, które stanowi podstawę wydania zaświadczenia.

Pełnomocnictwo w tej sprawie działa tylko przy złożeniu wniosku i odbiorze zaświadczenia  - pod warunkiem, że pełnomocnik składa zapewnienie wnioskodawcy   podpisane w obecności innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub w polskim konsulacie. Wraz z pozostałymi dokumentami. Pełnomocnictwo  pisemne. Strona zamieszkała za granicą, jeśli nie ustanowiła pełnomocnika zamieszkałego w kraju jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń w kraju (wzór pełnomocnictwa do pobrania wyżej - w dziale "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty").

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego  tj. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1378)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego tj. (Dz.U. z 2024 r. poz. 572)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej tj. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2111)
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego z dnia 9 lutego 2015 r. tj. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1904)
   

Tryb odwoławczy

Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę kierownika usc w terminie 14 dni od doręczenia odmowy.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Bezpieczeństwo danych osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

Tożsamość administratora
Administratorami są:

 1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,
 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Prezydent Miasta w Gliwicach, mający siedzibę w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21.

Dane kontaktowe administratora
Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl lub formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt albo pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego - Prezydentem Miasta w Gliwicach można się skontaktować poprzez adres email usc@um.gliwice.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Prezydent Miasta w Gliwicach wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres email iod@um.gliwice.pl
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna
Pani / Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

 • sporządzenia aktu urodzenia dziecka
 • sporządzenia aktu małżeństwa
 • sporządzenia aktu zgonu
 • przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa
 • przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 • przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia
 • przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko
 • przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion
 • wydania zaświadczenia o stanie cywilnym
 • wydania odpisu aktu stanu cywilnego
 • wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą
 • wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego
 • sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego
 • realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego
 • dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą
 • realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach
 • realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.
 • dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie
 • wydania dokumentów z akt zbiorowych
 • zameldowania
 • nadania numeru PESEL.

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.
Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

Odbiorcy danych
Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby.
Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Okres przechowywania danych
Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego
przechowuje przez okres:

 1. 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu urodzenia;
 2. 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca
popełnienia domniemanego naruszenia.

Źródło pochodzenia danych osobowych
Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:

 • kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany;
 • kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych
Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

Kategoria sprawy:

USC – Małżeństwo

Numer karty

USC.18/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćIwona Ciosek, Sylwia Szewioła
Data wytworzenia informacji2020-07-29 11:42:31
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-29 11:42:31
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska26-07-2023 15:13:57
2aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 09:46:29
3Utworzenie dokumentuAlicja Banach29-07-2020 11:42:31