Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Czasowe wycofanie z ruchu

Czasowe wycofanie z ruchu

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Czasowe wycofanie z ruchu

Co powinienem wiedzieć?

Czasowego wycofania z ruchu można dokonać dla następujących pojazdów:
samochodu ciężarowego i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony, ciągników samochodowych, pojazdów specjalnych, autobusów i samochodu osobowego.

Wycofania pojazdów z ruchu (samochodu ciężarowego i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony, ciągników samochodowych, pojazdów specjalnych, autobusów) dokonuje się na okres nie mniej niż 2 miesiące i nie więcej niż 24 miesiące. Okres ten może zostać przedłużony, jednakże łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekroczyć 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o czasowym wycofaniu z ruchu. Czasowo wycofać można jedynie w urzędzie, w którym pojazd został ostatnio zarejestrowany (czyli nie decyduje o tym adres zamieszkania ostatniego właściciela).

Wycofania samochodu osobowego z ruchu dokonuje się na okres od 3 do 12 miesięcy bez możliwości przedłużenia tego okresu i nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym upłynął okres czasowego wycofania określony w ostatniej decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu. Czasowo wycofać można jedynie w urzędzie, w którym pojazd został ostatnio zarejestrowany (czyli nie decyduje o tym adres zamieszkania ostatniego właściciela). Samochód osobowy można wycofać z ruchu tylko w związku z koniecznością wykonania naprawy pojazdu wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji oraz w przypadku wystąpienia szkody istotnej.

Z uwagi, iż na okres czasowego wycofania dowód rejestracyjny i tablice są przechowywane w urzędzie, właściciel pojazdu jest obowiązany zapewnić pojazdowi wycofanemu z ruchu postój poza drogą publiczną i strefą zamieszkania.

Po zakończeniu okresu czasowego wycofania można odebrać zdeponowany w urzędzie dowód rejestracyjny i tablice, jeżeli w dowodzie rejestracyjnym nie upłynął termin ważności badań technicznych, w przeciwnym razie należy  przedłożyć zaświadczenie o aktualnym badaniu okresowym pojazdu. W tym celu może być konieczne uzyskanie najpierw tablic tymczasowych na dojazd na przegląd techniczny.

Warunkiem dopuszczenia samochodu osobowego do ruchu po jego czasowym wycofaniu jest wykonanie dodatkowego badania technicznego pojazdu potwierdzone w centralnej ewidencji pojazdów. W przypadku braku w centralnej ewidencji pojazdów informacji o dodatkowym badaniu technicznym dopuszczenie do ruchu następuje na podstawie przedłożonego zaświadczenia o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu.

W przypadku nie uzyskania przeglądu technicznego kolejny nabywca pojazdu otrzymuje od sprzedawcy jedynie decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu (zamiast dowodu rejestracyjnego i tablic).

Zanim upłynie pełny, wnioskowany wcześniej termin czasowego wycofania, można go skrócić, ale pod warunkiem, że nie na mniej niż 2 miesiące od dnia wydania decyzji o czasowym wycofaniu z ruchu.

Kto może załatwić sprawę?

Sprawę może załatwić właściciel / współwłaściciele osobiście lub osoba przez nich upoważniona.

Jeżeli właścicielem jest podmiot zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym  sprawę mogą załatwić osoby wchodzące w skład organów uprawnionych do reprezentacji (uwzględniając sposób reprezentacji określony w KRS), prokurent lub inna osoba upoważniona przez uprawnione organy tego podmiotu.

Jeżeli właścicielem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna sprawę załatwia właściciel / współwłaściciele firmy lub osoba przez nich upoważniona.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

W przypadku kompletnych i zgodnych dokumentów sprawa załatwiana jest „od ręki” przy złożeniu wniosku.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Pierwszy etap - uzyskanie czasowego wycofania z ruchu:

Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu -  oryginał . – (Dz.U. z 2022 poz. 123 zał. do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2022 r. (poz.123)

 1. Dowód rejestracyjny - oryginał.
 2. Karta pojazdu, jeżeli była wydana - oryginał.
 3. Tablice rejestracyjne.
 4. Oświadczenie.
 5. W przypadku, gdy nowy właściciel nie zarejestrował jeszcze na siebie pojazdu: oryginały dowodów własności (np. umowy, faktury zakupu) potwierdzające kolejno nabycie pojazdu od właściciela, na którego pojazd był ostatnio zarejestrowany, aż do ostatniego (czyli aktualnego) właściciela. W przypadku zakupu pojazdu od firmy prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży pojazdów (np. auto-komisu, salonu samochodowego, auto-handlu) zamiast oryginałów poprzednie umowy/faktury zakupu pojazdu przez tę firmę mogą być uwierzytelnionymi notarialnie kopiami.
 6. Pełnomocnictwo KM
  Jeżeli właściciel nie załatwia sprawy osobiście – oryginał upoważnienia.
 7. Dowody opłat dokonanych zgodnie z punktem  „Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić”- oryginały.

Drugi etap – ponowne dopuszczenie do ruchu po upływie czasowego wycofania lub skrócenie okresu czasowego wycofania:

 1. Wniosek o ponowne dopuszczenie pojazdu do ruchu po upływie okresu czasowego wycofania / skrócenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu - oryginał
 2. Decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu - oryginał.

 3. Zaświadczenie z badania technicznego, jeżeli w dowodzie rejestracyjnym upłynął termin ważności badań technicznych – oryginał.

 4. Aktualna polisa OC lub pokwitowanie zapłaty OC ze wskazanym okresem obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (oryginał) – w przypadku nieprzedłożenia tego dokumentu urząd jest zobowiązany do powiadomienia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny celem przeprowadzenia dalszego postępowania

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Za uzyskanie czasowego wycofania z ruchu (pojazdów: samochodu ciężarowego i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony, ciągników samochodowych, pojazdów specjalnych i autobusów) na okres 2 miesięcy należy wnieść opłatę w wys. 80 zł.

W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące, opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:  4 zł (od 3 do 12 miesiąca), 2 zł (od 13 do 24 miesiąca) i 0,25 zł (od 25 do 48 miesiąca).

Za uzyskanie czasowego wycofania samochodu osobowego z ruchu na okres 3 miesięcy należy wnieść opłatę w wys. 80 zł.

W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 3 miesiące ale nie dłuższy niż 12 miesięcy opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o: 4 zł (od 4 do 12 miesiąca).

Powyższych opłat można dokonać przy stanowisku obsługi w Referacie Rejestracji Pojazdów przez terminal płatniczy – płatność tylko kartą lub w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów), na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi albo przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2202 0000 0005 0904 4009

Do składanego wniosku musi zostać dołączony oryginał dowodu uiszczenia opłaty (otrzymany w opłatomacie, banku, poczcie lub wydrukowany z Internetu) albo uwierzytelniona kopia tego dowodu zapłaty tj. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego oraz rzecznika patentowego.

Każdy dowód wpłaty powinien zawierać dane z jakiego tytułu jest dokonana opłata, np. czasowe wycofanie, numer rejestracyjny lub numer nadwozia lub VIN.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można przy stanowisku obsługi w Referacie Rejestracji Pojazdów przez terminal płatniczy – płatność tylko kartą lub w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów), na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi albo przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata za czasowe wycofanie z ruchu:
80 zł Za uzyskanie czasowego wycofania z ruchu na okres 2 miesięcy
4 zł Za uzyskanie czasowego wycofania z ruchu - od 3 do 12 miesięcy (opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu)
2 zł Za uzyskanie czasowego wycofania z ruchu - od 13 do 24 miesięcy (opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu)
0,25 zł Za uzyskanie czasowego wycofania z ruchu - od 25 do 48 miesięcy (opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu)
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Pierwszy etap - uzyskanie czasowego wycofania z ruchu (Kroki od 1 do 6):

Krok 1
Wypełnić wniosek o czasowe wycofanie z ruchu

Krok 2
Wnieść opłatę za czasowe wycofanie (opisana powyżej w punkcie „Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?”).

Krok 3
Wnieść opłatę od złożenia pełnomocnictwa, jeżeli dotyczy.

Krok 4
Przygotować pozostałe załączniki do wniosku wymienione powyżej w punkcie „Sprawdź, czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty”

Krok 5
Złożyć dokumenty na stanowiskach w sali Rejestracji Pojazdów.

Uwaga: w sali Rejestracji Pojazdów funkcjonuje automatyczny system kolejkowy -  przed zgłoszeniem się na stanowisko należy pobrać bilet z automatu biletowego (znajdującego się na początku sali) naciskając przycisk „B”. Dokumenty można złożyć na stanowisku, nad którym wyświetla się numer biletu.

Krok 6
Przy złożeniu kompletu dokumentów następuje „od ręki” wydanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.


Drugi etap – ponowne dopuszczenie do ruchu po upływie czasowego wycofania lub skrócenie okresu czasowego wycofania (Kroki od 7 do 13):

Krok 7
Wypełnić wniosek o ponowne dopuszczenie pojazdu do ruchu po upływie okresu czasowego wycofania/skrócenia okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu.

Krok 8
Załączyć do wniosku decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

Krok 9
Uzyskać zaświadczenie z badania technicznego dokonanego w stacji kontroli pojazdów jeżeli w dowodzie rejestracyjnym upłynął termin ważności badań technicznych.
-> Wykaz stacji kontroli pojazdów na terenie Gliwic
-> Sprawdź, jak uzyskać tablice tymczasowe celem dojazdu na przegląd

Krok 10
Wnieść opłatę od złożenia pełnomocnictwa, jeżeli dotyczy (opisana powyżej w punkcie „Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?”).

Krok 11
Przygotować pozostałe załączniki do wniosku wymienione powyżej w punkcie „Sprawdź, czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty”

Krok 12
Złożyć dokumenty na stanowiskach w sali Rejestracji Pojazdów (na parterze urzędu, na prawo od wejścia od ulicy Zwycięstwa).
Uwaga: w sali Rejestracji Pojazdów funkcjonuje automatyczny system kolejkowy -  przed zgłoszeniem się na stanowisko należy pobrać bilet z automatu biletowego (znajdującego się na początku sali) naciskając przycisk „B”. Dokumenty można złożyć na stanowisku, nad którym wyświetla się numer biletu.

Krok 13
Przy złożeniu kompletu dokumentów następuje „od ręki” wydanie decyzji o przywróceniu pojazdu do ruchu oraz zwrot dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice - Referat Rejestracji Pojazdów (na parterze urzędu, na prawo od wejścia od ulicy Zwycięstwa).
Tel. 32-239-13-29 / 32-239-11-79 / 32-238-56-90 / 32-239-12-10 / 32-238-54-96 / 32-238-54-03 / 32-238-54-85
lub
filia Wydziału Komunikacji - ul. Jasna 31a, 44-100 Gliwice - parter budynku, pok. 33-34.
Tel. 32 338-64-57 / 32 338-64-58 / 32 338-64-59
E-mail: km@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link:  Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić częściowo elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Art. 78a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu z dnia 23 grudnia 2022 r. (Dz. U. 2023 poz.87).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.08.2022r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. 2022 r. poz. 1849).
 4. Art. 84 ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2277).
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775).
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 2111).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Strona wnosi odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Kategoria sprawy:

KM - Rejestracja pojazdów

Wydział:

Wydział Komunikacji - Referat Rejestracji Pojazdów

Numer karty

KM.46/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćEwa Domoń
Data wytworzenia informacji2020-07-16 12:17:13
Informację wprowadził do BIPSylwia Niklewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-16 12:17:13
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAlicja Białorucka13-12-2023 12:13:31
2aktualizacja RODOAnna Imbiorska02-06-2023 15:21:13
3Podlinkowanie "Informacja szczegółowa o ochronie danych osobowych zbieranych przez Urząd Miejski w Gliwicach"Krystyna Kasprzyk19-04-2023 10:59:27
4aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 12:23:26
5Zmiana podstawy prawnej w miejscu -"Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?".Dorota Rynkiewicz27-01-2023 08:31:54
6Zmiana opisu dokumentuSylwia Niklewicz16-07-2020 12:18:54
7Zmiany w dokumencieSylwia Niklewicz16-07-2020 12:18:54
8Utworzenie dokumentuSylwia Niklewicz16-07-2020 12:17:13