Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Dodatkowa tablica rejestracyjna

Dodatkowa tablica rejestracyjna

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis usługi:

Dodatkowa tablica rejestracyjna - wydanie lub zwrot dla pojazdu samochodowego

Wydział:

Wydział Komunikacji - Referat Rejestracji Pojazdów

Co powinienem wiedzieć?

Dodatkową zalegalizowaną tablicę rejestracyjną wydaje się dla pojazdu samochodowego, z wyłączeniem motocykla.
Organ rejestrujący, właściwy dla miejsca rejestracji pojazdu, na wniosek właściciela pojazdu, może wydać dodatkową tablicę rejestracyjna do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną, o tym samym numerze rejestracyjnym co numer rejestracyjny tego pojazdu.
Dodatkową tablicę rejestracyjną, na wniosek właściciela pojazdu, organ rejestrujący wydaje:

 • po dokonaniu czasowej rejestracji pojazdu, lub przy wydaniu dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd samochodowy jest rejestrowany przez ten organ,
 • po zarejestrowaniu pojazdu przez ten organ.

W przypadku posiadania białych tablic rejestracyjnych z symbolem Unii Europejskiej można otrzymać dodatkową tablicę rejestracyjną do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną.
W przypadku posiadania białych tablic rejestracyjnych z flagą Polski należy dokonać wymiany tablic rejestracyjnych na tablice białe z symbolem Unii Europejskiej zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu.
W przypadku posiadania tablic rejestracyjnych wydanych przed 1 maja 2000 r. (czyli czarne) należy dokonać wymiany tablic rejestracyjnych na tablice białe z symbolem Unii Europejskiej zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu.
W przypadku pojazdu elektrycznego albo pojazdu napędzonego wodorem posiadających zalegalizowane tablice rejestracyjne, o których mowa w § 28 ust. 3 pkt.2 albo ust.4 pkt 2 albo ust 5 pkt 2 zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11.12.2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych. (Dz.U. z 2017r. poz. 2355 z późn. zm.), organ rejestrujący wydaje dodatkową tablicę rejestracyjną.W przypadku kradzieży, zgubienia albo zniszczenia dodatkowej tablicy rejestracyjnej, organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu, wydaje wtórnik tej tablicy.

W przypadku zmiany właściciela lub współwłaściciela konieczne jest  złożenie w pierwszej kolejności wniosku o rejestrację pojazdu.
Jeżeli nastąpiła zmiana innych danych, ale znajdujących się poza adnotacjami dowodu rejestracyjnego, może być konieczna również wymiana dowodu rejestracyjnego (dodatkowe informacje na stronie -> Zmiana danych i adnotacje w dowodzie rejestracyjnym) lub rejestracja pojazdu w innym urzędzie zgodnie z aktualnym miejscem zamieszkania właściciela.
Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić urząd w terminie nie przekraczającym 30 dni o wszelkich zmianach danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym (w tym zmiany właściciela, współwłaściciela, zmiany adresu zamieszkania).

Kto może załatwić sprawę?

Sprawę może załatwić właściciel/współwłaściciele osobiście lub osoba przez nich upoważniona.
Jeden ze współwłaścicieli może załatwić sprawę sam, jeżeli będzie miał pełnomocnictwo lub złoży oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli (jeżeli udziały we współwłasności są równe, to w przypadku dwóch właścicieli – oświadcza, iż działa za zgodą drugiej osoby, w przypadku trzech - zgodę musi wyrazić dwóch właścicieli).
Jeżeli właścicielem jest podmiot zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym  sprawę mogą załatwić osoby wchodzące w skład organów uprawnionych do reprezentacji (uwzględniając sposób reprezentacji określony w KRS), prokurent lub inna osoba upoważniona przez uprawnione organy tego podmiotu.
Jeżeli właścicielem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna sprawę załatwia właściciel/właściciele firmy osobiście lub osoba przez nich upoważniona.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Średni czas oczekiwania na tablicę rejestracyjną (lub wtórnik): 5-10 dni.
Średni czas oczekiwania na tablicę rejestracyjną dla pojazdu elektrycznego lub napędzanego wodorem (lub wtórnik): 5-10 dni.
W przypadku zmiany tablic o tym samym numerze rejestracyjnym z białych tablic rejestracyjnych z flagą Polski na tablice rejestracyjne białe z symbolem Unii Europejskiej zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu: 5-10 dni.
W przypadku zmiany tablic o tym samym numerze rejestracyjnym z białych tablic z symbolem Unii Europejskiej na tablice rejestracyjne barwy czarnej na zielonym tle w przypadku tablicy rejestracyjnej wydawanej dla pojazdu elektrycznego albo napędzanego wodorem zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu: 5-10 dni.
W przypadku, gdy wnioskodawca otrzymuje tablice z  nowym numerem rejestracyjnym  ponieważ konieczna jest wymiana białych tablic rejestracyjnych z flagą Polski na tablice rejestracyjne białe z symbolem Unii Europejskiej zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu lub wymiana czarnych tablic rejestracyjnych na tablice białe z symbolem Unii Europejskiej, lub gdy wnioskodawca wnioskuje o wydanie nowych numerów rejestracyjnych dla pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych wodorem sprawa jest załatwiana w dwóch etapach:

 1. przy złożeniu wniosku sprawa załatwiana jest „od ręki” przez wydanie  na wniosek właściciela pozwolenia czasowego oraz zalegalizowanych tablic rejestracyjnych.
 2. do 30 dni następuje odbiór nowego dowodu rejestracyjnego otrzymanego z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
  W szczególnych przypadkach oczekiwanie na odbiór może wynieść 44 dni. W dniu odbioru dowodu sprawa załatwiana jest „od ręki” przy zgłoszeniu się do odpowiedniego stanowiska.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Dla pojazdu zarejestrowanego posiadającego białe tablice rejestracyjne z symbolem Unii Europejskiej:

 1. Wniosek o wydanie/zwrot dodatkowej tablicy rejestracyjnej dla pojazdu samochodowego
 2. Dowód rejestracyjny - oryginał.
 3. Oświadczenie KM
 4. Aktualna polisa OC lub pokwitowanie zapłaty OC ze wskazanym okresem obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (oryginał) – w przypadku nie przedłożenia tego dokumentu urząd jest zobowiązany do powiadomienia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny celem przeprowadzenia dalszego postępowania.
 5. Pełnomocnictwo KM
  Jeżeli właściciel / właściciele nie załatwiają sprawy osobiście – oryginał upoważnienia.
 6. Dowody opłat dokonanych zgodnie z punktem „Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić” - oryginały.

Dla pojazdu zarejestrowanego posiadającego białe tablice rejestracyjne z flagą Polski zgodnie z kartą informacyjną: Utrata tablic rejestracyjnych (Tablice rejestracyjne – zgubienie/kradzież/zniszczenie).

Dla pojazdu zarejestrowanego posiadającego czarne tablice rejestracyjne zgodnie z kartą informacyjną: Wymiana czarnych tablic rejestracyjnych (Czarne tablice rejestracyjne – wymiana na wniosek właściciela).

Dla pojazdu zarejestrowanego posiadającego dodatkową tablicę rejestracyjną – zwrot tablicy:

 1. Wniosek o wydanie/zwrot dodatkowej tablicy rejestracyjnej dla pojazdu samochodowego
 2. Dowód rejestracyjny - oryginał.
 3. Oświadczenie KM
 4. Tablicę rejestracyjną - dodatkową.

Aktualna polisa OC lub pokwitowanie zapłaty OC ze wskazanym okresem obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (oryginał) – w przypadku nie przedłożenia tego dokumentu urząd jest zobowiązany do powiadomienia

 1. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny celem przeprowadzenia dalszego postępowania.
 2. Pełnomocnictwo KM
  Jeżeli właściciel / właściciele nie załatwiają sprawy osobiście – oryginał upoważnienia.

Dla pojazdu zarejestrowanego posiadającego dodatkową tablice rejestracyjną – wtórnik:

 1. Wniosek o wydanie wtórnika dodatkowej tablicy rejestracyjnej w związku z kradzieżą/zgubieniem/zniszczeniem tablicy dotychczasowej
 2. Dowód rejestracyjny - oryginał.
 3. Oświadczenie KM
 4. Aktualna polisa OC lub pokwitowanie zapłaty OC ze wskazanym okresem obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (oryginał) – w przypadku nie przedłożenia tego dokumentu urząd jest zobowiązany do powiadomienia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny celem przeprowadzenia dalszego postępowania.
 5. Pełnomocnictwo KM
  Jeżeli właściciel / właściciele nie załatwiają sprawy osobiście – oryginał upoważnienia.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Opłata za wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej:

 • dodatkowa tablica rejestracyjna dla pojazdu posiadającego tablice rejestracyjne z symbolem Unii Europejskiej 52,50 zł (tablica rejestracyjna: 40 zł, znaki legalizacyjne: 12,50 zł) - nowa opłata obowiązuje od 01.07.2023 r.

Opłata za wydanie tablic o tym samym numerze rejestracyjnym (jeżeli pojazd posiada tablice z flagą Polski):

 • dwóch tablic samochodowych: 92,50 zł (tablice rejestracyjne: 80 zł, znaki legalizacyjne: 12,50 zł) - nowa opłata obowiązuje od 01.07.2023 r.

Opłata za wydanie tablic z  nowym numerem rejestracyjnym:

 • wydaniem pozwolenia czasowego: 165 zł (tablice rejestracyjne: 80 zł, dowód rejestracyjny: 54 zł, znaki legalizacyjne: 12,50 zł, pozwolenie czasowe 18,50 zł) - nowa opłata obowiązuje od 01.07.2023 r.

Opłata za wydanie wtórnika dodatkowej tablicy rejestracyjnej:

 • wtórnik dodatkowej tablicy rejestracyjnej dla pojazdu posiadającego tablice rejestracyjne z symbolem Unii Europejskiej 52,50 zł (tablica rejestracyjna: 40 zł, znaki legalizacyjne: 12,50 zł) - nowa opłata obowiązuje od 01.07.2023 r.


Powyższych opłat można dokonać przy stanowisku obsługi w Referacie Rejestracji Pojazdów przez terminal płatniczy – płatność tylko kartą lub w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów), na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi albo przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2202 0000 0005 0904 4009

Do składanego wniosku musi zostać dołączony oryginał dowodu uiszczenia opłaty (otrzymany w opłatomacie, banku, poczcie lub wydrukowany z Internetu) albo uwierzytelniona kopia tego dowodu zapłaty tj. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego oraz rzecznika patentowego.

Każdy dowód wpłaty powinien zawierać dane z jakiego tytułu jest dokonana opłata, np. wtórniki tablic, numer rejestracyjny lub numer nadwozia lub VIN.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można przy stanowisku obsługi w Referacie Rejestracji Pojazdów przez terminal płatniczy – płatność tylko kartą lub w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów), na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi albo przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata za wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika:
52,50 zł Samochód osobowy lub ciężarowy (dla pojazdów posiadających symbol Unii Europejskiej: "gwiazdki")
145 zł Samochód osobowy lub ciężarowy (dla pojazdów posiadających Polski symbol: flaga RP)
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Uzyskać zaświadczenie z Policji o kradzieży dodatkowej tablicy rejestracyjnej, jeżeli dotyczy.

Krok 2
Uzyskać zaświadczenie z badania technicznego dokonanego w stacji kontroli pojazdów, o ile jest wymagane.
-> Wykaz stacji kontroli pojazdów działających na terenie miasta Gliwice

Krok 3
Wniosek o wydanie/zwrot dodatkowej tablicy  rejestracyjnej dla pojazdu samochodowego – oryginał.
lub
Wypełnić wniosek o wydanie wtórnika dodatkowej tablicy rejestracyjnej w związku z kradzieżą/zgubieniem/zniszczeniem  tablicy dodatkowej-oryginał.

Krok 4
W przypadku zgubienia lub zwrotu dodatkowej tablicy rejestracyjnej wypełnić formularz: oświadczenie.

Krok 5
Wnieść opłatę za wydane oznaczenia, druki (opisana powyżej w punkcie „Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?”).

Krok 6
Wnieść opłatę od złożenia pełnomocnictwa, jeżeli dotyczy.

Krok 7
Przygotować pozostałe załączniki do wniosku wymienione powyżej w punkcie „Sprawdź, czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty”.

Krok 8
Złożyć dokumenty na stanowiskach w sali Rejestracji Pojazdów.

Uwaga: w sali Rejestracji Pojazdów funkcjonuje automatyczny system kolejkowy -  przed zgłoszeniem się na stanowisko należy pobrać bilet z automatu biletowego (znajdującego się na początku sali) naciskając przycisk „B”. Dokumenty można złożyć na stanowisku, nad którym wyświetla się numer biletu.

Krok 9
W przypadku wtórników tablic rejestracyjnych: najczęściej w terminie 5-10 dni następuje odbiór tablic.
W dniu odbioru wtórników tablic sprawa załatwiana jest „od ręki” przy zgłoszeniu się do odpowiedniego stanowiska i przedłożeniu dotychczasowych tablic w przypadku ich zniszczenia lub gdy jest utracona tylko jedna tablica.
lub
W przypadku, gdy wnioskodawca otrzymuje tablice z nowym numerem rejestracyjnym sprawa jest załatwiana w dwóch etapach:

 1. przy złożeniu wniosku sprawa załatwiana jest „od ręki” przez wydanie  na wniosek właściciela pozwolenia czasowego oraz zalegalizowanych tablic rejestracyjnych,
 2. do 30 dni następuje odbiór nowego dowodu rejestracyjnego otrzymanego z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
  W szczególnych przypadkach oczekiwanie na odbiór może wynieść 44 dni. W dniu odbioru dowodu sprawa załatwiana jest „od ręki” przy zgłoszeniu się do odpowiedniego stanowiska.

Informację o możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego można uzyskać m.in. telefonicznie dzwoniąc na podane poniżej numery.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice - Referat Rejestracji Pojazdów (na parterze urzędu, na prawo od wejścia od ulicy Zwycięstwa).
Tel. 32-239-13-29 / 32-239-11-79 / 32-238-56-90 / 32-239-12-10 / 32-238-54-96 / 32-238-54-03 / 32-238-54-85
lub
filia Wydziału Komunikacji - ul. Jasna 31a, 44-100 Gliwice - parter budynku, pok. 33-34.
Tel. 32 338-64-57 / 32 338-64-58 / 32 338-64-59
E-mail: km@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Nie dotyczy.

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.08.2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz.U. z 2022 r. poz. 1847).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.08.2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. 2022 r. poz. 1849).
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 100).
 5. Art. 84 ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2277).
 6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775).
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników  z dnia 4 sierpnia 2022 r.(Dz.U. z 2022 r. poz. 1848).
 8. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców z dnia 29.06.2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1246).
 9. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 2111).

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Kategoria sprawy:

KM - Rejestracja pojazdów

Numer karty

KM.131/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćEwa Domoń
Data wytworzenia informacji2020-07-16 13:56:05
Informację wprowadził do BIPSylwia Niklewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-16 13:56:05
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAlicja Białorucka13-12-2023 12:03:15
2zmiana wysokości opłatAlicja Białorucka28-06-2023 14:38:25
3aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 12:22:16
4Zmiana statusu dokumentuSylwia Niklewicz16-07-2020 14:54:53
5Utworzenie dokumentuSylwia Niklewicz16-07-2020 13:56:05