Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zmiana danych i adnotacje w dowodzie rejestracyjnym

Zmiana danych i adnotacje w dowodzie rejestracyjnym

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zmiana danych i adnotacje w dowodzie rejestracyjnym

Co powinienem wiedzieć?

Zmianę danych oraz adnotacji w dowodzie rejestracyjnym można dokonać jedynie w urzędzie, który wydał dowód rejestracyjny. Jeżeli następuje zmiana danych znajdujących się poza adnotacjami dowodu rejestracyjnego, może być konieczna wymiana dowodu rejestracyjnego lub rejestracja pojazdu w innym urzędzie zgodnie z aktualnym miejscem zamieszkania.

W przypadku wymiany dowodu rejestracyjnego (nie jest konieczna, jeżeli następuje tylko wpisanie lub wykreślenie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym):

 • urząd zwraca dotychczasowy dowód rejestracyjny właścicielowi pojazdu z adnotacją „zgłoszono zmianę danych”– ale tylko do czasu wydania nowego dowodu rejestracyjnego,
 • odbiór stałego dowodu rejestracyjnego następuje najczęściej do 3 tygodni.

W przypadku, gdy pojazd posiada czarne tablice (czyli wydane przed 1 maja 2000r.), na wniosek właściciela możliwa jest wymiana na białe tablice (czyli zgodnie z obecnie obowiązującym wzorem) – wówczas konieczne będzie uzupełnienie składanych dokumentów o opłatę za wymianę dowodu rejestracyjnego, za wydanie nowych tablic rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych,  oraz konieczne będzie załączenie dotychczasowych tablic rejestracyjnych. Więcej informacji na stronie Wymiana czarnych tablic rejestracyjnych (Czarne tablice rejestracyjne – wymiana na wniosek właściciela).

Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić urząd w terminie nieprzekraczającym 30 dni o wszelkich zmianach danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym (w tym zmiany właściciela, współwłaściciela, zmiany adresu zamieszkania).

Jeżeli termin następnego badania technicznego pojazdu zapisany w dowodzie rejestracyjnym przekracza rok od daty: montażu instalacji gazowej, przystosowania pojazdu do nauki jazdy, przystosowania pojazdu jako taksówka to termin następnego badania technicznego zostanie skrócony w dowodzie rejestracyjnym do roku.

W dowodzie rejestracyjnym wydanym  przed  1.07.1999r. nie wolno wpisywać lub wykreślać adnotacji, możliwa jest tylko wymiana tego dokumentu.

Kto może załatwić sprawę?

Sprawę może załatwić właściciel / współwłaściciel osobiście lub osoba przez nich upoważniona.

Jeden ze współwłaścicieli może załatwić sprawę sam, jeżeli będzie miał pełnomocnictwo lub złoży oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli (jeżeli udziały we współwłasności są równe, to w przypadku dwóch właścicieli – oświadcza, iż działa za zgodą drugiej osoby, w przypadku trzech - zgodę musi wyrazić dwóch właścicieli).

Jeżeli właścicielem jest podmiot zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym  sprawę mogą załatwić osoby wchodzące w skład organów uprawnionych do reprezentacji (uwzględniając sposób reprezentacji określony w KRS), prokurent lub inna osoba upoważniona przez uprawnione organy tego podmiotu.

Jeżeli właścicielem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna sprawę załatwia właściciel / współwłaściciele firmy osobiście lub osoba przez nich upoważniona.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

W przypadku wpisania lub wykreślenia adnotacji, sprawa jest załatwiana „od ręki” przy złożeniu wniosku.

W przypadku zmiany pozostałych danych znajdujących się poza adnotacjami dowodu rejestracyjnego oraz w przypadku wniosku właściciela o wymianę dowodu rejestracyjnego z powodu wygaśnięcia zastawu sprawa jest załatwiana w dwóch etapach:

 • przy złożeniu wniosku sprawa załatwiana jest „od ręki” przez zwrot dotychczasowego dowodu rejestracyjnego z adnotacją „zgłoszono zmianę danych”,
 • do 30 dni następuje odbiór nowego dowodu rejestracyjnego otrzymanego z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. W szczególnych przypadkach oczekiwanie na odbiór może wynieść 44 dni. W dniu odbioru dowodu sprawa załatwiana jest „od ręki” przy zgłoszeniu się do odpowiedniego stanowiska.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym - oryginał

lub

 1. Wniosek o dokonanie wpisu/wykreślenia w dokumentach pojazdu informacji na temat zastawu rejestrowego (bankowego) - w przypadku ustanowienia lub wygaśnięcia zastawu (oryginał).
   
 2. Dowód rejestracyjny - oryginał. Dowód rejestracyjny musi zawierać wpis o aktualnym badaniu technicznym.
 3. W przypadku zmiany rodzaju pojazdu: zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu wraz z opisem zmian dokonanych w pojeździe (oryginały) wystawione przez stację kontroli pojazdów oraz oświadczenie wystawione przez uprawnionego przedsiębiorcę, potwierdzające dokonanie zmian konstrukcyjnych w pojeździe lub faktura za wykonanie takiej usługi (oryginały) wraz z dokumentem potwierdzającym prowadzenie działalności w zakresie naprawy i obsługi pojazdów.
 4. W przypadku wpisania adnotacji o zasilaniu pojazdu gazem: faktura lub rachunek za montażu gazu, wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji gazowej (oryginały).
 5. W przypadku wpisania lub wykreślenia adnotacji dotyczącej przystosowania pojazdu do ciągnięcia przyczepy, jako taksówka, do nauki jazdy, spełniania wymagań ustawy o podatku VAT, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (adnotacja PIT) lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (adnotacja CIT), a także w przypadku wykreślenia adnotacji o zasilaniu gazem: oryginał zaświadczenia z przeprowadzonego badania dodatkowego  pojazdu w zakresie zmian, których dotyczy adnotacja.
 6. W przypadku zmiany parametrów technicznych: zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym dodatkowym, potwierdzającym prawidłowość dokonanych zmian oraz w przypadku zmian mas i nacisków osi - oświadczenie wystawione przez producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzające, że pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi technicznymi - oryginały.
 7. W  przypadku wygaśnięcia zastawu: odpis prawomocnego postanowienia sądu prowadzącego rejestr zastawów o wykreśleniu zastawu lub pisemna informacja z centralnej informacji o zastawach rejestrowych o wykreśleniu zastawu rejestrowego - oryginał.
 8. W przypadku wpisania adnotacji „poziom emisji spalin- EURO...” (dotyczy tylko samochodu osobowego, samochodu ciężarowego, samochodu specjalnego, ciągnika samochodowego lub autobusu):
 • dla pojazdu nowego: świadectwo zgodności WE, świadectwo zgodności, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu, albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu;
 • dla pojazdu zarejestrowanego: świadectwo zgodności WE, świadectwo zgodności, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu, świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu, wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji lub oświadczenie producenta lub przedstawiciela producenta lub poprzedni dowód rejestracyjny, jeżeli zawiera taką informację. Jeżeli dowód rejestracyjny był wydany za granicą wymagane jest również tłumaczenie przysięgłe (z wyjątkiem tych części dowodu rejestracyjnego wystawionego w UE, Szwajcarii lub w kraju EFTA, które są zgodne z kodami oznaczeń obecnie obowiązującymi w polskim dowodu rejestracyjnego). Dla pojazdu wcześniej już zarejestrowanego urząd może też ustalić poziom emisji spalin Euro na podstawie roku produkcji pojazdu.
 1. Aktualna polisa OC lub pokwitowanie zapłaty OC ze wskazanym okresem obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (oryginał) – w przypadku nieprzedłożenia tego dokumentu urząd jest zobowiązany do powiadomienia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny celem przeprowadzenia dalszego postępowania,
 2. Pełnomocnictwo KM.Jeżeli właściciel / właściciele nie załatwiają sprawy osobiście – oryginał upoważnienia.
 3. Zaświadczenie (oryginał lub kserokopia) o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli właścicielem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna - zaświadczenie nie jest wymagane, jeżeli dane można sprawdzić w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Dowody opłat dokonanych zgodnie z punktem „Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić”- oryginały.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Za wymianę dowodu rejestracyjnego obowiązują następujące opłaty (wymiana dowodu rejestracyjnego nie jest konieczna, jeżeli następuje tylko wpisanie lub wykreślenie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym):

 • 54 zł (dowód rejestracyjny: 54 zł) - nowa opłata obowiązuje od 01.07.2023 r.

Sprawdź Wysokość opłat za druki, nalepki oraz tablice rejestracyjne w przypadku wymiany tablic rejestracyjnych.


Powyższych opłat można dokonać przy stanowisku obsługi w Referacie Rejestracji Pojazdów przez terminal płatniczy – płatność tylko kartą lub w opłatomacie mieszczącym  się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów), na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi albo przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2202 0000 0005 0904 4009

Do składanego wniosku musi zostać dołączony oryginał dowodu uiszczenia opłaty (otrzymany w opłatomacie, banku, poczcie lub wydrukowany z Internetu) albo uwierzytelniona kopia tego dowodu zapłaty tj. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego oraz rzecznika patentowego.

Każdy dowód wpłaty powinien zawierać dane z jakiego tytułu jest dokonana opłata, np. wymiana dowodu rej., numer rejestracyjny lub numer nadwozia lub VIN.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można przy stanowisku obsługi w Referacie Rejestracji Pojazdów przez terminal płatniczy – płatność tylko kartą lub w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów), na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi albo przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata za zmianę danych i adnotacje w dowodzie rejestracyjnym:
54 zł Opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Uzyskać zaświadczenie z badania technicznego dokonanego w stacji kontroli pojazdów, o ile jest wymagane.
-> Wykaz stacji kontroli pojazdów działających na terenie miasta Gliwice
lub:
W przypadku wpisania adnotacji o zasilaniu pojazdu gazem: uzyskać fakturę lub rachunek za montażu gazu oraz wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji gazowej.

Krok 2
Wypełnić wniosek o zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym
lub
Wypełnić wniosek o dokonanie wpisu/wykreślenia w dokumentach pojazdu informacji na temat zastawu rejestrowego (bankowego), w przypadku wygaśnięcia zastawu.

Krok 3
Wnieść opłatę za wymianę dowodu rejestracyjnego, jeżeli jest konieczna (opisana powyżej w punkcie „Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?”).

Krok 4
Wnieść opłatę od złożenia pełnomocnictwa, jeżeli dotyczy.

Krok 5
Przygotować pozostałe załączniki do wniosku wymienione powyżej w punkcie „Sprawdź, czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty”

Krok 6
Złożyć dokumenty na stanowiskach w sali Rejestracji Pojazdów.

Uwaga: w sali Rejestracji Pojazdów funkcjonuje automatyczny system kolejkowy -  przed zgłoszeniem się na stanowisko należy pobrać bilet z automatu biletowego (znajdującego się na początku sali) naciskając przycisk „B”. Dokumenty można złożyć na stanowisku, nad którym wyświetla się numer biletu.

Krok 7
Przy złożeniu kompletu dokumentów następuje wpisanie lub wykreślenie adnotacji „od ręki”.
lub
W przypadku konieczności wymiany dowodu rejestracyjnego: zwracany jest dotychczasowy dowód rejestracyjny właścicielowi pojazdu z adnotacją „zgłoszono zmianę danych” (sprawa załatwiana „od ręki”). Do 30 dni następuje odbiór nowego dowodu rejestracyjnego. W dniu odbioru dowodu sprawa załatwiana jest „od ręki” przy zgłoszeniu się do odpowiedniego stanowiska.

Informację o możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego można uzyskać m.in. telefonicznie dzwoniąc na podane poniżej numery.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice - Referat Rejestracji Pojazdów (na parterze urzędu, na prawo od wejścia od ulicy Zwycięstwa).
Tel. 32-239-13-29 / 32-239-11-79 / 32-238-56-90 / 32-239-12-10 / 32-238-54-96 / 32-238-54-03 / 32-238-54-85
lub
filia Wydziału Komunikacji - ul. Jasna 31a, 44-100 Gliwice - parter budynku, pok. 33-34.
Tel. 32 338-64-57 / 32 338-64-58 / 32 338-64-59

E-mail: km@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Art. 74a ust. 4, art. 78 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.08.2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz.U. z 2022 r. poz. 1847).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.08.2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. 2022 r. poz. 1849).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 145 poz. 1542).
 5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych
  i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 100).
 6. Art. 84 ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2277).  
 7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775).
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników  z dnia 4 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1848).
 9. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców z dnia 29.06.2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1246).
 10. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Kategoria sprawy:

KM - Rejestracja pojazdów

Wydział:

Wydział Komunikacji - Referat Rejestracji Pojazdów

Numer karty

KM.36/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćEwa Domoń
Data wytworzenia informacji2020-08-18 09:37:17
Informację wprowadził do BIPSylwia Niklewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2020-08-18 09:37:17
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatora ustawyAlicja Białorucka12-12-2023 13:48:16
2zmiana wysokości opłatAlicja Białorucka28-06-2023 11:33:10
3Zmiana w punkcie Czy można załatwić sprawę elektronicznie?Dorota Rynkiewicz01-03-2023 13:36:12
4aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 11:53:49
5Zmiana danych i adnotacje w dowodzie rejestracyjnym ,w miejscu - "Co powinienem wiedzieć?".Dorota Rynkiewicz27-01-2023 08:45:27
6Utworzenie dokumentuSylwia Niklewicz18-08-2020 09:37:17