Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Utrata tablic rejestracyjnych

Utrata tablic rejestracyjnych

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Tablice rejestracyjne – zgubienie/kradzież/zniszczenie

Co powinienem wiedzieć?

Właściciel pojazdu jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia utraty albo jego zniszczenia tablic (tablicy), złożyć do organu rejestrującego wniosek o wydanie wtórnika tablic (tablicy) rejestracyjnych.

W przypadku utraty lub zniszczenia białych tablic rejestracyjnych można otrzymać tablice o takim samym numerze (wtórniki) lub z nowym numerem rejestracyjnym.

Tablice rejestracyjne wydane przed dniem  30 czerwca 2018r. z czcionką niebędącą czcionką zwężoną, wtórniki tych tablic wydaje się odpowiednio:

 1. w komplecie albo
 2. jako pojedynczą tablicę rejestracyjną, jeżeli dla oznaczenia pojazdu albo bagażnika wydana była wcześniej jedna tablica rejestracyjna.

W przypadku utraty lub zniszczenia czarnych tablic rejestracyjnych można otrzymać tylko tablice z nowym numerem rejestracyjnym.

Pojazd bez tablic (tablicy) rejestracyjnych nie może uczestniczyć w ruchu, nawet w okresie oczekiwania na odbiór wtórników tablic. Właściciel pojazdu bez tablic jest obowiązany zapewnić pojazdowi postój poza drogą publiczną i strefą zamieszkania.

W przypadku składania wniosku o wtórnik tablic rejestracyjnych można otrzymać tablice tymczasowe na okres oczekiwania na odbiór wtórników tablic.
Jak otrzymać tablice tymczasowe?  -> Tablice tymczasowe.

W przypadku wymiany tablic rejestracyjnych (i tym samym zmiany numeru rejestracyjnego) konieczna jest też wymiana dowodu rejestracyjnego, co oznacza, że:

 • należy przynieść do urzędu tablice rejestracyjne,
 • przed otrzymaniem nowego stałego dowodu rejestracyjnego urząd wydaje na wniosek właściciela pozwolenie czasowe,
 • odbiór stałego dowodu rejestracyjnego następuje najczęściej do 3 tygodni.

Wtórniki tablic można otrzymać jedynie w urzędzie, który zarejestrował pojazd.

W przypadku zmiany właściciela lub współwłaściciela konieczne jest  złożenie w pierwszej kolejności wniosku o rejestrację pojazdu.

Jeżeli nastąpiła zmiana innych danych, ale znajdujących się poza adnotacjami dowodu rejestracyjnego, może być konieczna również wymiana dowodu rejestracyjnego (dodatkowe informacje na stronie Zmiana danych i adnotacje w dowodzie rejestracyjnym) lub rejestracja pojazdu w innym urzędzie zgodnie z aktualnym miejscem zamieszkania właściciela.

Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić urząd w terminie nieprzekraczającym 30 dni o wszelkich zmianach danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym (w tym zmiany właściciela, współwłaściciela, zmiany adresu zamieszkania).

W przypadku zmiany tablic dotychczasowych na tablice rejestracyjne określające rodzaj paliwa wykorzystywanego do ich napędu dla pojazdów elektrycznych lub napędzanych wodorem, albo motoroweru wyposażonego w silnik elektryczny posiadających tablice rejestracyjne zgodne z dotychczasowymi przepisami wydaje  na wniosek właściciela w komplecie wtórnik zalegalizowanych tablic rejestracyjnych albo jako pojedynczą tablice rejestracyjną, jeżeli dla oznaczenia pojazdu była wydana wcześniej jedna tablica rejestracyjna.

Kto może załatwić sprawę?

Sprawę może załatwić właściciel / współwłaściciele osobiście lub osoba przez nich upoważniona.

Jeden ze współwłaścicieli może załatwić sprawę sam, jeżeli będzie miał pełnomocnictwo lub złoży oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli (jeżeli udziały we współwłasności są równe, to w przypadku dwóch właścicieli – oświadcza, iż działa za zgodą drugiej osoby, w przypadku trzech - zgodę musi wyrazić dwóch właścicieli).


Jeżeli właścicielem jest podmiot zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym  sprawę mogą załatwić osoby wchodzące w skład organów uprawnionych do reprezentacji (uwzględniając sposób reprezentacji określony w KRS), prokurent lub inna osoba upoważniona przez uprawnione organy tego podmiotu.

Jeżeli właścicielem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna sprawę załatwia właściciel / właściciele firmy osobiście lub osoba przez nich upoważniona.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Średni czas oczekiwania na tablice rejestracyjne o takim samym numerze (wtórniki): 5-10 dni.

Średni czas oczekiwania na tablice rejestracyjne o takim samym numerze dla pojazdu elektrycznego albo napędzanego wodorem (wtórniki): 5-10 dni.

W przypadku, gdy wnioskodawca otrzymuje tablice z  nowym numerem rejestracyjnym sprawa jest załatwiana w dwóch etapach:

 1. przy złożeniu wniosku sprawa załatwiana jest „od ręki” przez wydanie  na wniosek właściciela pozwolenia czasowego oraz zalegalizowanych tablic rejestracyjnych,
 2. do 30 dni następuje odbiór nowego dowodu rejestracyjnego otrzymanego z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. W szczególnych przypadkach oczekiwanie na odbiór może wynieść 44 dni. W dniu odbioru dowodu sprawa załatwiana jest „od ręki” przy zgłoszeniu się do odpowiedniego stanowiska.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wydanie tablic (tablicy) rejestracyjnych w związku z kradzieżą / zgubieniem / zniszczeniem tablic (tablicy) dotychczasowych - oryginał
 2. W przypadku kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych: zaświadczenie z Policji o kradzieży.
 3. Oświadczenie KM. W przypadku zgubienia tablic (tablicy) rejestracyjnych: oświadczenie właściciela złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.
 4. Dowód rejestracyjny - oryginał. Dowód rejestracyjny musi zawierać wpis o aktualnym badaniu technicznym – nie dotyczy, jeżeli właściciel posiada zaświadczenie o aktualnym przeglądzie technicznym pojazdu lub mają być wydane wtórniki tablic.
 5. Zaświadczenie o aktualnym przeglądzie technicznym, jeżeli w dowodzie rejestracyjnym nie ma wpisu o aktualnym przeglądzie - oryginał. Nie dotyczy, jeżeli mają być wydane wtórniki tablic.
 6. Tablice rejestracyjne - w przypadku zniszczenia lub gdy jest utracona tylko jedna tablica. Jeżeli mają być wydane wtórniki tablic, dotychczasowe tablice można przedłożyć w urzędzie w dniu odbioru wtórników.
 7. Aktualna polisa OC lub pokwitowanie zapłaty OC ze wskazanym okresem obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (oryginał) – w przypadku nieprzedłożenia tego dokumentu urząd jest zobowiązany do powiadomienia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny celem przeprowadzenia dalszego postępowania,
 8. Pełnomocnictwo KM. Jeżeli właściciel / właściciele nie załatwiają sprawy osobiście – oryginał upoważnienia.
 9. Dowody opłat dokonanych zgodnie z punktem „Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić”- oryginały.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Opłata za wydanie wtórników tablic rejestracyjnych:

 • jednej tablicy samochodowej lub motocyklowej: 52,50 zł (tablica rejestracyjna: 40 zł, znaki legalizacyjne: 12,50 zł) - nowa opłata obowiązuje od 01.07.2023 r.
 • jednej tablicy motorowerowej: 42,50 zł (tablica rejestracyjna: 30 zł, znaki legalizacyjne: 12,50 zł) - nowa opłata obowiązuje od 01.07.2023 r.
 • dwóch tablic samochodowych: 92,50 zł (tablice rejestracyjne: 80 zł, znaki legalizacyjne: 12,50 zł) - nowa opłata obowiązuje od 01.07.2023 r.

Opłata za wydanie tablic z  nowym numerem rejestracyjnym:

 • z wydaniem pozwolenia czasowego: 165 zł (tablice rejestracyjne: 80 zł, dowód rejestracyjny: 54 zł, znaki legalizacyjne: 12,50 zł, pozwolenie czasowe 18,50 zł) - nowa opłata obowiązuje od 01.07.2023 r.
 • bez wydania pozwolenia czasowego: 146,50 zł (tablice rejestracyjne: 80 zł, dowód rejestracyjny: 54 zł, znaki legalizacyjne: 12,50 zł) - nowa opłata obowiązuje od 01.07.2023 r.

Sprawdź wysokość opłat za druki, nalepki i tablice rejestracyjne dla innych pojazdów Wysokość opłat podczas rejestracji pojazdu (Wysokość opłat za druki, nalepki i tablice rejestracyjne)

Powyższych opłat można dokonać przy stanowisku obsługi w Referacie Rejestracji Pojazdów przez terminal płatniczy – płatność tylko kartą lub w opłatomacie mieszczącym  się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów), na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi albo przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2202 0000 0005 0904 4009

Do składanego wniosku musi zostać dołączony oryginał dowodu uiszczenia opłaty (otrzymany w opłatomacie, banku, poczcie lub wydrukowany z Internetu) albo uwierzytelniona kopia tego dowodu zapłaty tj. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego oraz rzecznika patentowego.

Każdy dowód wpłaty powinien zawierać dane z jakiego tytułu jest dokonana opłata, np. wtórniki tablic, numer rejestracyjny lub numer nadwozia lub VIN.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można przy stanowisku obsługi w Referacie Rejestracji Pojazdów przez terminal płatniczy – płatność tylko kartą lub w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów), na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi albo przelewem na rachunek bankowy  w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata za wydanie wtórników tablic rejestracyjnych:
52,50 zł jednej tablicy samochodowej lub motocyklowej
42,50 zł jednej tablicy motorowerowej
92,50 zł dwóch tablic samochodowych
Zmiana numeru rejestracyjnego z powodu zagubienia zniszczenia, kradzieży lub wymiany czarnych tablic (brak możliwości zmiany numeru rejestracyjnego na nowy bez wydania pozwolenia czasowego):
165 zł Opłata za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodu rejestracyjnego i innych oznaczeń dla samochodu osobowego lub ciężarowego, ciągnika samochodowego
125 zł Opłata za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodu rejestracyjnego i innych oznaczeń dla motocykla, ciągnika rolniczego, czterokołowca
125 zł Opłata za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodu rejestracyjnego i innych oznaczeń dla przyczepy lub naczepy
115 zł Opłata za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodu rejestracyjnego i innych oznaczeń dla motoroweru
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Uzyskać zaświadczenie z Policji o kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli dotyczy.

Krok 2
Uzyskać zaświadczenie z badania technicznego dokonanego w stacji kontroli pojazdów, o ile jest wymagane.
-> Wykaz stacji kontroli pojazdów działających na terenie miasta Gliwice

Krok 3
Wypełnić wniosek o wydanie tablic (tablicy) rejestracyjnych w związku z kradzieżą / zgubieniem / zniszczeniem tablic (tablicy) dotychczasowych – oryginał.

Krok 4
W przypadku zgubienia tablic (tablicy) rejestracyjnych wypełnić formularz: oświadczenie.

Krok 5
Wnieść opłatę za wydane oznaczenia, druki (opisana powyżej w punkcie „Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?”).

Krok 6
Wnieść opłatę od złożenia pełnomocnictwa, jeżeli dotyczy.

Krok 7
Przygotować pozostałe załączniki do wniosku wymienione powyżej w punkcie „Sprawdź, czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty”.

Krok 8
Złożyć dokumenty
na stanowiskach w sali Rejestracji Pojazdów.

Uwaga: w sali Rejestracji Pojazdów funkcjonuje automatyczny system kolejkowy -  przed zgłoszeniem się na stanowisko należy pobrać bilet z automatu biletowego (znajdującego się na początku sali) naciskając przycisk „B” w przypadku wtórników tablic rejestracyjnych lub „A” w przypadku tablic z  nowym numerem rejestracyjnym. Dokumenty można złożyć na stanowisku, nad którym wyświetla się numer biletu.

Krok 9
W przypadku wtórników tablic rejestracyjnych: najczęściej w terminie 5-10 dni następuje odbiór tablic.

Informację o możliwości odbioru tablic można uzyskać m.in. telefonicznie dzwoniąc na podane poniżej numery.

W dniu odbioru wtórników tablic sprawa załatwiana jest „od ręki” przy zgłoszeniu się do odpowiedniego stanowiska i przedłożeniu dotychczasowych tablic w przypadku ich zniszczenia lub gdy jest utracona tylko jedna tablica.

lub

W przypadku, gdy wnioskodawca otrzymuje tablice z  nowym numerem rejestracyjnym sprawa jest załatwiana w dwóch etapach:

 1. przy złożeniu wniosku sprawa załatwiana jest „od ręki” przez wydanie  na wniosek właściciela pozwolenia czasowego oraz zalegalizowanych tablic rejestracyjnych,
 2. do 30 dni następuje odbiór nowego dowodu rejestracyjnego otrzymanego z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
  W szczególnych przypadkach oczekiwanie na odbiór może wynieść 44 dni. W dniu odbioru dowodu sprawa załatwiana jest „od ręki” przy zgłoszeniu się do odpowiedniego stanowiska.

Informację o możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego można uzyskać m.in. telefonicznie dzwoniąc na podane poniżej numery.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice - Referat Rejestracji Pojazdów (na parterze urzędu, na prawo od wejścia od ulicy Zwycięstwa).

Tel. 32-239-13-29 / 32-239-11-79 / 32-238-56-90 / 32-239-12-10 / 32-238-54-96 / 32-238-54-03 / 32-238-54-85
lub
filia Wydziału Komunikacji - ul. Jasna 31a, 44-100 Gliwice - parter budynku, pok. 33-34.

Tel. 32 338-64-57 / 32 338-64-58 / 32 338-64-59

E-mail: km@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link:- Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych
 

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić częściowo elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Art. 73 ust. 1, art. 74a,  art. 75 ust. 2, art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.08.2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz.U. z 2022 r. poz. 1847).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.08.2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. 2022 r. poz. 1849).
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 100).
 5. Art. 84 ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2277).
 6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz.775).
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników  z dnia 4 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1848).
 8. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców z dnia 29.06.2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1246).
 9. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 2111).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Kategoria sprawy:

KM - Rejestracja pojazdów

Wydział:

Wydział Komunikacji - Referat Rejestracji Pojazdów

Numer karty

KM.15/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćEwa Domoń
Data wytworzenia informacji2020-07-27 08:46:03
Informację wprowadził do BIPSylwia Niklewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-27 08:46:03
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAlicja Białorucka13-12-2023 09:55:25
2zmiana wysokości opłatAlicja Białorucka28-06-2023 12:48:22
3aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 12:10:13
4Utworzenie dokumentuSylwia Niklewicz27-07-2020 08:46:03