Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Dowód osobisty – zgłoszenie utraty, uszkodzenia

Dowód osobisty – zgłoszenie utraty, uszkodzenia

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Dowód osobisty – zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dokumentu

Co powinienem wiedzieć?

Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza ten fakt niezwłocznie osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dowolnemu konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego przez posiadacza dowodu – z wnioskiem o wydanie nowego dokumentu należy wystąpić niezwłocznie. Patrz opis usługi: Dowód osobisty – utrata, uszkodzenie, upływ terminu zawieszenia dowodu

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik, składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania zgłoszenia.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dokonuje się:

 • osobiście na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem zgłaszającego, w siedzibie organu dowolnej gminy – do pisemnego zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód osobisty,
 • na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym w organie gminy, który wydał dowód osobisty – a w przypadku zgłoszenia przez osobę, która dokonuje zgłoszenia w imieniu posiadacza dowodu osobistego (pełnomocnik, rodzic, opiekun, kurator), również podpisem osobistym – w przypadku zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego uszkodzony dokument przekazuje się pocztą lub osobiście,
 • poprzez użycie udostępnionej na stronie internetowej www.gov.pl usługi elektronicznej: Zgłoś utratę albo uszkodzenie swojego dowodu osobistego – unieważnij dowód

Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia organowi gminy lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

Osobie dokonującej zgłoszenia na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej – zaświadczenie wydaje się na żądanie.

W przypadku posiadacza dowodu osobistego, który dokonuje zgłoszenia poprzez stronę internetową www.gov.pl przy użyciu dedykowanej usługi elektronicznej: Zgłoś utratę albo uszkodzenie swojego dowodu osobistego – unieważnij dowód – zaświadczenie o zgłoszeniu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego generowane jest automatycznie przez usługę elektroniczną i przekazywane na skrzynkę ePUAP, z której dokonano zgłoszenia.

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się nieodpłatnie i jest ono ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.

Uwaga!
Nie ma możliwości zgłoszenia
utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego przez pocztę, telefon lub telefaks. Wyjątek stanowi zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej, którego można dokonać na piśmie utrwalonym w postaci papierowej  za pomocą poczty lub telefaksu. W takim przypadku zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.

Unieważnienie dowodu osobistego następuje z dniem zgłoszenia
do organu dowolnej gminy lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego przez jego posiadacza lub pełnomocnika albo przekazania do w/w organów przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego.

Uwaga!

Dowód osobisty zgłoszony jako utracony lub uszkodzony jest nieodwracalnie unieważniany w elektronicznym Rejestrze Dowodów Osobistych. Informacja o utracie i unieważnieniu dowodu jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacyjnego Schengen, a także wykazu unieważnionych dowodów osobistych. Posługiwanie się dowodem osobistym zgłoszonym jako utracony może więc powodować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczania granic lub dokonywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu!

Posiadacz dowodu osobistego zgłoszonego jako utracony w przypadku jego odnalezienia jest obowiązany niezwłocznie przekazać go organowi dowolnej gminy lub dowolnemu konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Uwaga!
Dla własnego bezpieczeństwa oraz ochrony swojego mienia
utratę ważnych dokumentów tożsamości m. in. dowodu osobistego warto zastrzec w systemie „dokumenty zastrzeżone", realizowanym przez Związek Banków Polskich - patrz opis karty informacyjnej: Zastrzeżenie dowodu osobistego lub karty płatniczej w Banku
 

Kto może załatwić sprawę?

Zgłoszenia utraty dowodu osobistego może dokonać:

 • Posiadacz dowodu osobistego posiadający pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia), którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony – osobiście.
 • Posiadacz dowodu osobistego, któremu osoba trzecia przekazała odnaleziony dowód osobisty.
 • Rodzic, opiekun lub kurator – w imieniu posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 • Pełnomocnik składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania takiej czynności.

   

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Od ręki - przy zgłoszeniu na stanowisku.

Niezwłocznie - przy zgłoszeniu w formie dokumentu elektronicznego.
 

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
  - wypełniony formularz, który powinien zawierać własnoręczny, czytelny podpis zgłaszającego.
 2. Uszkodzony dowód osobisty – w przypadku zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego.
 3. Odnaleziony dowód osobisty – w przypadku odnalezienia dowodu osobistego przez osobę trzecią i przekazania dokumentu jego posiadaczowi.
 4. Dowód osobisty lub dokument paszportowy rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora – do wglądu – w przypadku zgłoszenia w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 5.  Dokument potwierdzający opiekę prawną – do wglądu – w przypadku zgłoszenia przez opiekuna lub kuratora w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych
 6. Pełnomocnictwo szczególne do zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
  - wypełniony dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa szczególnego.
 7. Dowód osobisty pełnomocnika w przypadku jego ustanowienia, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Zgłoszenie utraty lub zniszczenia dowodu osobistego – bez opłaty.

Uwaga!

Złożenie pełnomocnictwa szczególnego do zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego –  nie podlega opłacie skarbowej.
 

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok.1
Wypełnić formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

Krok.2
Skompletować wymagane załączniki do zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. Opis załączników w punkcie "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?".

Krok.3

Dokonać zgłoszenia w Sali Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich - parter budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach - wejście od ulicy Prymasa Wyszyńskiego.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie, klikając w link:


Krok.4
Otrzymać zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

Krok.5
Złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego – niezwłocznie – po zgłoszeniu i unieważnieniu dotychczasowego dowodu osobistego.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Biuro Obsługi Interesantów – Informacja / Sala Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich.
Telefony:

 • Informacja BOI: (32) 239 11 65 lub (32) 239 12 54.
 • Sala Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich: (32) 239 12 46, (32) 239 12 25, (32) 239 12 03, (32) 239 13 40, (32) 239 13 44 lub (32) 239 13 45.
 • E-mail: so@um.gliwice.pl
   

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 671 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1865).
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.
 

Wydział:

Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria sprawy:

SO - Dowody osobiste

Numer karty

SO.81/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMariusz Magierski
Data wytworzenia informacji2021-11-05 15:09:39
Informację wprowadził do BIPAnna Imbiorska
Data udostępnienia informacji w BIP2021-11-05 15:09:39
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska25-10-2023 12:22:31
2Klauzula RODODorota Rynkiewicz17-02-2023 13:24:05
3Zmiana statusu dokumentuAnna Imbiorska08-11-2021 09:11:03
4Zmiana opisu dokumentuAnna Imbiorska05-11-2021 15:37:56
5Utworzenie dokumentuAnna Imbiorska05-11-2021 15:09:39