Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Dowód osobisty – zgłoszenie utraty, uszkodzenia

Dowód osobisty – zgłoszenie utraty, uszkodzenia

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Dowód osobisty – zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dokumentu

Co powinienem wiedzieć?

Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza ten fakt niezwłocznie osobiście w organie dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dowolnemu konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Uwaga!

Zgłoszenie utraty dowodu osobistego, w przypadku osoby pełnoletniej, skutkuje zastrzeżeniem numeru PESEL – patrz opis usługi: Zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL

W związku ze zgłoszeniem utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium winien niezwłocznie wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego dokumentu. Patrz opis usługi: Dowód osobisty – utrata, uszkodzenie, upływ terminu zawieszenia dowodu

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik, składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania zgłoszenia.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dokonuje się:

 • osobiście na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem zgłaszającego, w organie dowolnej gminy – do pisemnego zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód osobisty,
 • na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym w organie gminy, który wydał dowód osobisty – w przypadku zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej uszkodzony dokument przekazuje się pocztą lub osobiście,
 • za pomocą usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji: Zgłoś utratę lub uszkodzenie swojego dowodu osobistego – unieważnij dowód - w przypadku zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego za pomocą usługi elektronicznej uszkodzony dokument przekazuje się pocztą lub osobiście.

Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia organowi gminy lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

Osobie dokonującej zgłoszenia na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej – zaświadczenie wydaje się na żądanie.

W przypadku zgłoszenia za pomocą dedykowanej usługi elektronicznej: Zgłoś utratę lub uszkodzenie swojego dowodu osobistego – unieważnij dowód – zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest generowane automatycznie przez usługę elektroniczną, za pomocą której dokonano zgłoszenia.

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się nieodpłatnie i jest ono ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.

Uwaga!
Nie ma możliwości zgłoszenia
utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego za pomocą poczty, telefonu lub telefaksu. Wyjątek stanowi zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej, którego można dokonać na piśmie utrwalonym w postaci papierowej  za pomocą poczty lub telefaksu. W takim przypadku zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.

Unieważnienie dowodu osobistego następuje z dniem zgłoszenia
organowi gminy lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego albo przekazania do w/w organów przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego.

Uwaga!

Dowód osobisty zgłoszony jako utracony lub uszkodzony jest nieodwracalnie unieważniany w elektronicznym Rejestrze Dowodów Osobistych. Informacja o utracie i unieważnieniu dowodu jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacyjnego Schengen, a także wykazu unieważnionych dowodów osobistych. Posługiwanie się dowodem osobistym zgłoszonym jako utracony może więc powodować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczania granic lub dokonywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu!

Posiadacz dowodu osobistego zgłoszonego jako utracony w przypadku jego odnalezienia jest obowiązany niezwłocznie przekazać go organowi dowolnej gminy lub dowolnemu konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Uwaga!

Zgłoszenie utraty dowodu osobistego, w przypadku osoby pełnoletniej, skutkuje zastrzeżeniem numeru PESEL – patrz opis usługi: Zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL

Uwaga!
Dla własnego bezpieczeństwa oraz ochrony swojego mienia
utratę ważnych dokumentów tożsamości m. in. dowodu osobistego warto zastrzec w systemie „dokumenty zastrzeżone", realizowanym przez Związek Banków Polskich - patrz opis karty informacyjnej: Zastrzeżenie dowodu osobistego lub karty płatniczej w Banku

Kto może załatwić sprawę?

Zgłoszenia utraty dowodu osobistego może dokonać:

 • Posiadacz dowodu osobistego posiadający pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia), którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony – osobiście.
 • Posiadacz dowodu osobistego, któremu osoba trzecia przekazała odnaleziony dowód osobisty.
 • Rodzic, opiekun lub kurator – w imieniu posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 • Pełnomocnik składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania takiej czynności.

   

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Od ręki - przy zgłoszeniu na stanowisku oraz za pomocą usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Niezwłocznie - przy zgłoszeniu na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
  - wypełniony formularz, który powinien zawierać własnoręczny, czytelny podpis zgłaszającego.
 2. Uszkodzony dowód osobisty – w przypadku zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego.
 3. Odnaleziony dowód osobisty – w przypadku odnalezienia dowodu osobistego przez osobę trzecią i przekazania dokumentu jego posiadaczowi.
 4. Dowód osobisty lub dokument paszportowy rodzica, opiekuna lub kuratora – do wglądu – w przypadku zgłoszenia w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 5. Dokument potwierdzający fakt sprawowania opieki lub kurateli – do wglądu – w przypadku zgłoszenia dokonywanego przez opiekuna lub kuratora w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 6. Pełnomocnictwo szczególne do zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
  - wypełniony dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa szczególnego.
 7. Dowód osobisty lub dokument paszportowy pełnomocnika – do wglądu - w przypadku jego ustanowienia, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego – bez opłaty.

Uwaga!

Złożenie pełnomocnictwa szczególnego do zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego –  nie podlega opłacie skarbowej.
 

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

Krok 2
Skompletować wymagane załączniki do zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. Opis załączników w punkcie "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?".

Krok 3

Dokonać zgłoszenia w Sali Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich - parter budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach - wejście od ulicy Prymasa Wyszyńskiego lub drogą elektroniczną.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie, klikając w link:


Krok 4
Otrzymać zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

Krok 5
Niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia i unieważnieniu dotychczasowego dowodu osobistego złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego – dotyczy pełnoletnich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujących na jej terytorium.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Biuro Obsługi Interesantów – Informacja / Sala Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich.
Telefony:

 • Informacja BOI: (32) 239 11 65 lub (32) 239 12 54.
 • Sala Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich: (32) 239 12 46, (32) 239 12 25, (32) 239 12 03, (32) 239 13 40, (32) 239 13 44 lub (32) 239 13 45.
 • E-mail: so@um.gliwice.pl
   

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 671 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2023 r. poz. 2798).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.
 

Kategoria sprawy:

SO - Dowody osobiste

Wydział:

Wydział Spraw Obywatelskich

Numer karty

SO.81/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMariusz Magierski
Data wytworzenia informacji2021-11-05 15:09:39
Informację wprowadził do BIPAnna Imbiorska
Data udostępnienia informacji w BIP2021-11-05 15:09:39
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja kartyAlicja Białorucka09-01-2024 09:27:36
2Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAlicja Białorucka29-12-2023 14:17:50
3Aktualizacja klauzuli RODOAlicja Białorucka22-12-2023 13:39:51
4Aktualizacja kartyAlicja Białorucka06-12-2023 09:06:28
5Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska25-10-2023 12:22:31
6Klauzula RODODorota Rynkiewicz17-02-2023 13:24:05
7Zmiana statusu dokumentuAnna Imbiorska08-11-2021 09:11:03
8Zmiana opisu dokumentuAnna Imbiorska05-11-2021 15:37:56
9Utworzenie dokumentuAnna Imbiorska05-11-2021 15:09:39