Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Pierwszy dowód osobisty

Pierwszy dowód osobisty

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Dowód osobisty – złożenie wniosku po raz pierwszy

Co powinienem wiedzieć?

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • na piśmie utrwalonym w postaci papierowej – opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełnionym przez wnioskodawcę albo przez pracownika  tego organu na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę i zawartych w rejestrze PESEL,
 • na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej – opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym – dotyczy wyłącznie osób do 12 roku życia.

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek o wydanie dowodu osobistego.

Uwaga!
O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy będącej siedzibą władz powiatu lub organ miasta na prawach powiatu, na terenie którego osoba przebywa – który po uprawdopodobnieniu przez wnioskodawcę zaistniałego przypadku zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku. Osoby przebywające na terenie miasta Gliwice oraz na terenie gmin powiatu gliwickiego (Knurowa, Pyskowic, Sośnicowic, Toszka, Gierałtowic, Pilchowic, Rudzińca i Wielowsi), proszone są o kontakt telefoniczny w tej sprawie:(32) 239 11 28 lub (32) 238 54 36 z Referatem Dowodów Osobistych, Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Warstwa graficzna dowodu osobistego zawiera dane dotyczące dowodu osobistego oraz dane dotyczące osoby, w tym m.in.:

 • nr PESEL,
 • wizerunek twarzy,
 • odwzorowanie własnoręcznego podpisu osoby, która ukończyła 12 rok życia, z wyjątkiem osoby, która nie może złożyć podpisu.

Uwaga!
Dowody osobiste obecnie wydawane posiadają oprócz warstwy graficznej również  warstwę elektroniczną.
Tzw. e-dowód to wielofunkcyjny dokument,  który jest bezpiecznym narzędziem do komunikacji obywatela z administracją i innymi podmiotami. Nie zmieniają się dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – nadal potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic państw, które uznają go za dokument podróży.

Dodatkowo e-dowód to bezpieczne narzędzie, które ma umożliwiać:

 1. uwierzytelnianie się w e-usługach;
 2. podpisywanie dokumentów elektronicznych;
 3. korzystanie z automatycznych bramek granicznych (np. na lotniskach);
 4. komunikację obywatela z:
   
 • administracją publiczną
 • służbą zdrowia
 • podmiotami komercyjnymi.

W warstwie elektronicznej umieszczono dodatkowo trzy certyfikaty:

 • potwierdzenia obecności – nie wymaga kodu PIN
 • identyfikacji i uwierzytelnienia – wymaga 4-cyfrowego kodu PIN (tzw. PIN 1)
 • podpisu osobistego (fakultatywny) – wymaga 6-cyfrowego kodu PIN (tzw. PIN 2)

oraz przestrzeń na tzw. kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego.

Certyfikat potwierdzenia obecności jest zamieszczany w każdym e-dowodzie i nie wymaga ustalania i wprowadzania kodu PIN. Jest dostępny od momentu wydania dowodu osobistego. Będzie służył w przyszłości do potwierdzania obecności w określonym czasie i miejscu (np. w placówkach służby zdrowia).

Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia jest zamieszczany w e-dowodzie osoby, która posiada pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Potwierdza on prawdziwość danych posiadacza dowodu. Dzięki tym danym, administracja publiczna może jednoznacznie zidentyfikować osobę, która korzysta z usług elektronicznych (dostępnych na przykład na platformie ePUAP czy gov.pl).

Certyfikat podpisu osobistego jest zamieszczany w e-dowodzie osoby, która:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • na wniosku o e-dowód wyraziła zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu.

Jeżeli wniosek o e-dowód dotyczy osoby małoletniej, która ukończyła 13 lat, zgodę na jego zamieszczenie musi wyrazić rodzic, opiekun prawny lub kurator tej osoby. W tym przypadku ten certyfikat stanie się ważny dopiero od dnia ukończenia 18 roku życia.

Certyfikat podpisu osobistego to elektroniczne poświadczenie danych posiadacza e-dowodu. Certyfikat ten daje możliwość złożenia podpisu w formie elektronicznej. Ma ułatwić kontakt z podmiotami publicznymi oraz komercyjnymi. Opatrzenie danych tym podpisem, wywołuje w stosunku do podmiotu publicznego skutek prawny równoważny ze złożeniem własnoręcznego podpisu. Natomiast w kontaktach z podmiotem innym niż publiczny obie strony muszą wyrazić zgodę na taki podpis.

Uwaga!
Dodatkowo w warstwie elektronicznej dostępna jest przestrzeń, która umożliwia umieszczenie tzw. kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.

Kwalifikowany podpis elektroniczny jest równoważny z podpisem własnoręcznym. Służy do podpisywania umów i dokumentów, które mają moc prawną. Wydawany jest przez podmioty wpisane do tzw. rejestru kwalifikowanych podmiotów, które świadczą usługi certyfikacyjne służące do komunikacji z podmiotami komercyjnymi. Podmioty te, dają gwarancję jakości tego certyfikatu i ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność za wszelkie problemy z nim związane.
Zamieszczenie w e-dowodzie kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, wraz z danymi do składania tego podpisu, oraz korzystanie z tego podpisu odbywa się na podstawie odrębnej umowy posiadacza dowodu osobistego oraz dostawcy usługi zaufania.

Oprócz danych dotyczących osoby oraz danych dowodu osobistego wraz z danymi je uwierzytelniającymi – warstwa elektroniczna dowodu osobistego zawiera również dane biometryczne:

 • wizerunek twarzy,
 • odciski palców.

W warstwie elektronicznej dowodu osobistego wydanego osobie:

 • która nie ukończyła 12 roku życia,
 • od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców,
 • od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe,

nie zamieszcza się odcisków palców.

Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje
każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od wieku, natomiast pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.
Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej może posiadać jeden ważny dowód osobisty.

Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Dowód osobisty wydany osobie, która:

 • nie ukończyła 12 rok życia jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego,
 • ukończyła 12 rok życia jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego,
 • ukończyła 12 rok życia, od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie któregokolwiek z odcisków palców jest ważny przez okres 12 miesięcy od daty wydania dowodu osobistego.

Dowód osobisty jest dokumentem potwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie oraz uprawniającym do przekraczania granic państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie zawartych umów.

Osoba posiadająca dowód osobisty, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana niezwłocznie zwrócić go do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Uwaga!
Obywatel polski po zawarciu związku małżeńskiego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku ubiegania się o dokument tożsamości, obowiązany jest do transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego tj. wpisania go do polskich ksiąg stanu cywilnego.


Patrz opis usługi:Wpis zagranicznego aktu stanu cywilnego do rejestru usc /Transkrypcja aktu/

Kto może załatwić sprawę?

Złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego może:

 • Osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (pełnoletnia) – osobiście.

Uwaga!
Osoba zobowiązana do posiadania dowodu osobistego, która nie ukończyła 18 roku życia – samodzielnie może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

 • Rodzic, opiekun prawny lub kurator - w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnej.

Uwaga!
Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Dowód osobisty winien być gotowy do odbioru nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym wnioskodawca zostanie powiadomiony.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego
  - wypełniony formularz zawierający własnoręczny podpis osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, która ukończyła 12 rok życia mieszczący się w polu ramki.
 2. 1 fotografia:
 • aktualna i kolorowa (nie czarno – biała),
 • odzwierciedlająca w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o dowód osobisty,
 • o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość,
 • odwzorowująca naturalny kolor skóry,
 • obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,
 • pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami,
 • przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej (en face), z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,
 • powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • powinna zostać wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.

Wyjątki:

 • Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.
 • Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Uwaga!
Fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie wymogów w/w w zakresie wizerunku, a także fotografia dziecka do 5 roku życia, może przedstawiać osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

 1. Ważny dokument paszportowy – lub inny dokument zawierający fotografię – w przypadku jego posiadania – do wglądu.
 2. Dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość – do wglądu – dotyczy osób które nabyły obywatelstwo polskie.
 3. Dowód osobisty lub dokument paszportowy rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora – do wglądu – w przypadku złożenia wniosku w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 4. Dokument potwierdzający opiekę prawną – do wglądu – w przypadku złożenia wniosku przez opiekuna prawnego lub kuratora w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 5. Dokument poświadczający obywatelstwo polskie – w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego – bez opłaty.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić formularz wniosku o wydanie dowodu osobistego i uzyskać fotografię (1 szt.) do dowodu osobistego w dowolnym punkcie fotograficznym, który wykonuje taką usługę.

Krok 2
Skompletować wymagane załączniki do wniosku o wydanie dowodu osobistego. Opis załączników w punkcie "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?".

Krok 3
Złożyć dokumenty w Sali Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich - parter budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach - wejście od ulicy Prymasa Wyszyńskiego.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie:

Uwaga!
Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie:

Dotyczy wyłącznie wniosku o wydanie dowodu osobistego dla osoby do 12 roku życia – który można złożyć na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym, podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Uwaga!
Podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego pobiera się odciski palców wskazujących obu dłoni, za pomocą elektronicznego urządzenia do pobierania odcisków palców – dotyczy osób, które ukończyły 12 rok życia.
W przypadku, gdy odcisk palca wskazującego jest nieczytelny lub brak tego palca, odcisk pobiera się kolejno z palca środkowego, serdecznego albo kciuka, w odniesieniu do każdej z dłoni.
Jeżeli odciski wszystkich palców danej dłoni wykazują niską jakość, pobiera się odcisk danej dłoni, który posiada najwyższą jakość.

Krok 4
Otrzymać potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego, które zawiera przewidywaną datę odbioru dowodu osobistego.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Biuro Obsługi Interesantów – Informacja / Sala Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich.

Telefony:

 • Informacja BOI: (32) 239 11 65 lub (32) 239 12 54.
 • Sala Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich: (32) 239 12 46, (32) 239 12 25, (32) 239 12 03, (32) 239 13 40, (32) 239 13 44 lub (32) 239 13 45.

E-mail: so@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie
Dotyczy wyłącznie wniosku o wydanie dowodu osobistego dla osoby do 12 roku życia – który można złożyć na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym, podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić częściowo elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa o dowodach osobistych z dnia 6 sierpnia 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 671).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2021 r. poz.1865).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1431).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego wnosi się do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Złożenie do organu przedmiotowego oświadczenia nie podlega wycofaniu. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).

Wydział:

Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria sprawy:

SO - Dowody osobiste

Numer karty

SO.72/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMariusz Magierski
Data wytworzenia informacji2020-07-27 09:10:28
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-27 09:10:28
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Klauzula RODODorota Rynkiewicz17-02-2023 13:34:14
2Zmiana Klauzuli RodoDorota Rynkiewicz17-02-2023 13:31:59
3Zmiana opisu dokumentuAnna Imbiorska10-11-2021 08:50:48
4Zmiana opisu dokumentuDorota Rynkiewicz09-11-2021 12:55:13
5Zmiana tytułu dokumentuAlicja Banach27-07-2020 09:25:51
6Utworzenie dokumentuAlicja Banach27-07-2020 09:10:28