Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Wtórnik dowodu rejestracyjnego

Wtórnik dowodu rejestracyjnego

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis usługi:

Wtórnik dowodu rejestracyjnego

Wydział:

Wydział Komunikacji - Referat Rejestracji Pojazdów

Co powinienem wiedzieć?

Wtórnik dowodu rejestracyjnego można wydać w przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia dowodu rejestracyjnego. W przypadku kradzieży dowodu rejestracyjnego nie jest konieczne uzyskanie zaświadczenia z Policji.

Właściciel pojazdu jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia utraty dowodu rejestracyjnego albo jego zniszczenia w stopniu powodującym jego nieczytelność, złożyć do organu rejestrującego wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego.

Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego oznacza, że:

 •     przed otrzymaniem nowego stałego dowodu rejestracyjnego urząd wydaje na wniosek właściciela pozwolenie czasowe
 •     odbiór stałego dowodu rejestracyjnego następuje najczęściej do 3 tygodni


Uwaga: składając wniosek wnioskodawca musi okazać dowód osobisty (w przypadku utraty dowodu osobistego należy również uzyskać nowy dokument) lub inny dokument tożsamości.

Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić urząd w terminie nieprzekraczającym 30 dni o wszelkich zmianach danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym (w tym zmiany właściciela, współwłaściciela, zmiany adresu zamieszkania). W przypadku zmiany właściciela lub współwłaściciela konieczne jest  złożenie w pierwszej kolejności wniosku o rejestrację pojazdu. Zmiana adresu właściciela na adres zamieszkania poza Gliwicami oznacza konieczność zarejestrowania pojazdu w innym urzędzie zgodnie z aktualnym miejscem zamieszkania właściciela.

Jak dopisać lub wykreślić współwłaściciela? -> Dopisanie lub skreślenie współwłaściciela.
Jak zmienić właściciela? -> Przerejestrowanie pojazdu.

Jeżeli w Centralnej Ewidencji Pojazdów nie widnieje informacja o ważnym terminie kolejnego badania technicznego, to konieczne będzie przed rozpoczęciem załatwiania sprawy w urzędzie uzyskanie odpisu z ostatniego badania technicznego w stacji kontroli pojazdów - nie dotyczy sytuacji, gdy w zniszczonym dowodzie rejestracyjnym  jest możliwy do odczytania termin kolejnego badania.

Dla motoroweru, dla którego minęły już 3 lata od daty pierwszej rejestracji i w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym nie był określony termin badania technicznego (np. był zapis „nie dotyczy”, „nie podlega”), również należy przedstawić zaświadczenie o aktualnym przeglądzie.

Jeżeli pojazd nie posiada obecnie aktualnych badań technicznych, to na przejazd  do przeglądu technicznego można uzyskać najpierw tablice tymczasowe.
Jak otrzymać tablice tymczasowe? -> Tablice tymczasowe.

"Informacja o systemie „Dokumenty zastrzeżone", realizowanym przez Związek Banków Polskich.

W razie stwierdzenia zagubienia lub kradzieży dokumentu tożsamości wskazane jest powiadomić o tym fakcie oddział banku, w którym posiadamy rachunek lub którego jesteśmy stałym Klientem (albo, gdy nie mamy konta bankowego, w Banku, który przyjmuje zastrzeżenia nie tylko od swoich klientów - lista banków na  stronie internetowej www.dokumentyzastrzezone.pl).
Do najważniejszych dokumentów wykorzystywanych do poświadczania tożsamości zalicza się: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, książeczka żeglarska, książeczka wojskowa, karta pobytu. Zastrzegać należy także karty płatnicze i dowody rejestracyjne."

Kto może załatwić sprawę?

Sprawę może załatwić właściciel / współwłaściciele osobiście lub osoba przez nich upoważniona.

Jeden ze współwłaścicieli może załatwić sprawę sam, jeżeli będzie miał pełnomocnictwo lub złoży oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli (jeżeli udziały we współwłasności są równe, to w przypadku dwóch właścicieli – oświadcza, iż działa za zgodą drugiej osoby, w przypadku trzech - zgodę musi wyrazić dwóch właścicieli).

Jeżeli właścicielem jest podmiot zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym  sprawę mogą załatwić osoby wchodzące w skład organów uprawnionych do reprezentacji (uwzględniając sposób reprezentacji określony w KRS), prokurent lub inna osoba upoważniona przez uprawnione organy tego podmiotu.

Jeżeli właścicielem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna sprawę załatwia właściciel / współwłaściciele firmy osobiście lub osoba przez nich upoważniona.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Sprawa jest załatwiana w dwóch etapach:

 1. przy złożeniu wniosku sprawa załatwiana jest „od ręki” przez wydanie  na wniosek właściciela pozwolenia czasowego,
 2. do 30 dni następuje odbiór nowego dowodu rejestracyjnego otrzymanego z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. W szczególnych przypadkach oczekiwanie na odbiór może wynieść 44 dni. W dniu odbioru dowodu sprawa załatwiana jest „od ręki” przy zgłoszeniu się do odpowiedniego stanowiska.
 3. Właściciel pojazdu jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia utraty dowodu rejestracyjnego albo jego zniszczenia w stopniu powodującym jego nieczytelność, złożyć do organu rejestrującego wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego.

Organ rejestrujący, po wyprodukowaniu wtórnika dowodu rejestracyjnego wydaje, a właściciel pojazdu jest obowiązany odebrać wtórnik dowodu rejestracyjnego  w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o ich wydanie.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego (utrata lub zniszczenie) - oryginał.
 2. Zaświadczenie o aktualnym przeglądzie technicznym (oryginał lub odpis wydany przez stację kontroli pojazdów), jeżeli w Centralnej Ewidencji Pojazdów nie widnieje informacja o ważnym terminie kolejnego badania technicznego lub w zniszczonym dowodzie rejestracyjnym  nie jest możliwy do odczytania termin kolejnego badania - oryginał.
 3. Oświadczenie KM. Oświadczenie właściciela w sprawie zagubienia lub kradzieży dowodu rejestracyjnego złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań – nie dotyczy zniszczenia dowodu rejestracyjnego.
 4. W przypadku zniszczenia: zniszczony dowód rejestracyjny - oryginał.
 5. Aktualna polisa OC lub pokwitowanie zapłaty OC ze wskazanym okresem obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (oryginał lub potwierdzona przez towarzystwo ubezpieczeniowe kopia) – w przypadku nieprzedłożenia tego dokumentu urząd jest zobowiązany do powiadomienia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny celem przeprowadzenia dalszego postępowania,
 6. Pełnomocnictwo KM. Jeżeli właściciel / właściciele nie załatwiają sprawy osobiście – oryginał upoważnienia.
 7. Dowody opłat dokonanych zgodnie z punktem „Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić”- oryginały.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Opłata za wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego:

 1. z wydaniem pozwolenia czasowego: 72,5 zł (dowód rejestracyjny: 54 zł, pozwolenie czasowe 18,50 zł) - nowa opłata obowiązuje od 01.07.2023 r.
 2. bez wydania pozwolenia czasowego: 54 zł (dowód rejestracyjny: 54 zł) - nowa opłata obowiązuje od 01.07.2023 r.

Powyższych opłat można dokonać przy stanowisku obsługi w Referacie Rejestracji Pojazdów przez terminal płatniczy – płatność tylko kartą lub w opłatomacie mieszczącym  się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów), na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi albo przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2202 0000 0005 0904 4009

Do składanego wniosku musi zostać dołączony oryginał dowodu uiszczenia opłaty (otrzymany w opłatomacie, banku, poczcie lub wydrukowany z Internetu) albo uwierzytelniona kopia tego dowodu zapłaty tj. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego oraz rzecznika patentowego.

Każdy dowód wpłaty powinien zawierać dane z jakiego tytułu jest dokonana opłata, np. wtórnik dowodu rej., numer rejestracyjny lub numer nadwozia lub VIN.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można przy stanowisku obsługi w Referacie Rejestracji Pojazdów przez terminal płatniczy – płatność tylko kartą lub w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów), na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi albo przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata za wtórnik dowodu rejestracyjnego:
72,50 zł Opłata za wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego (z wydaniem pozwolenia czasowego)
54 zł Opłata za wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego (bez wydania pozwolenia czasowego)
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Uzyskać zaświadczenie z badania technicznego dokonanego w stacji kontroli pojazdów, o ile jest wymagane.

Jeżeli nie mają Państwo pewności, czy w Centralnej Ewidencji Pojazdów znajduje się informacja o aktualnym badaniu technicznym, można taką informację uzyskać zgłaszając się na stanowisko „Informacja o rejestracji pojazdów” lub na dowolne stanowisko w sali obsługi Rejestracji pojazdów na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21.
-> Wykaz stacji kontroli pojazdów działających na terenie miasta Gliwice

Krok 2
Uzyskać oryginał lub potwierdzoną przez towarzystwo ubezpieczeniowe kopię aktualnej polisy OC lub pokwitowania zapłaty OC ze wskazanym okresem obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, jeżeli taki dokument również został utracony.

Krok 3
Wypełnić wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego (utrata lub zniszczenie).

Krok 4
Wnieść opłatę za wydane oznaczenia, druki (opisaną powyżej w punkcie „Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?”).

Krok 5
Wnieść opłatę od złożenia pełnomocnictwa, jeżeli dotyczy.

Krok 6
Przygotować pozostałe załączniki do wniosku wymienione powyżej w punkcie „Sprawdź, czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty”.

Krok 7
Złożyć dokumenty na stanowiskach w sali Rejestracji Pojazdów.
Uwaga: w sali Rejestracji Pojazdów funkcjonuje automatyczny system kolejkowy -  przed zgłoszeniem się na stanowisko należy pobrać bilet z automatu biletowego (znajdującego się na początku sali) naciskając przycisk „B”. Dokumenty można złożyć na stanowisku, nad którym wyświetla się numer biletu.

Krok 8
Przy złożeniu wniosku sprawa załatwiana jest „od ręki” przez wydanie  na wniosek właściciela pozwolenia czasowego. Do 30 dni następuje odbiór nowego dowodu rejestracyjnego. W dniu odbioru dowodu sprawa załatwiana jest „od ręki” przy zgłoszeniu się do odpowiedniego stanowiska.

Informację o możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego można uzyskać m.in. telefonicznie dzwoniąc na podane poniżej numery.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice - Referat Rejestracji Pojazdów (na parterze urzędu, na prawo od wejścia od ulicy Zwycięstwa).

Tel. 32-239-13-29 / 32-239-11-79 / 32-238-56-90 / 32-239-12-10 / 32-238-54-96 / 32-238-54-03 / 32-238-54-85
lub
filia Wydziału Komunikacji - ul. Jasna 31a, 44-100 Gliwice - parter budynku, pok. 33-34.

Tel. 32 338-64-57 / 32 338-64-58 / 32 338-64-59

E-mail: km@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link - Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego
 

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić częściowo elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Art. 71 ust. 1, art. 74a,  art. 75 ust. 2 oraz 78  ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.08.2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz.U. z 2022 r. poz. 1847).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.08.2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. 2022 r. poz. 1849).
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych
  i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 100).
 5. Art.  84 ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2277).
 6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz 775).
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników  z dnia 4 sierpnia 2022 r.(Dz.U. z 2022 r. poz. 1848).
 8. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców z dnia 29.06.2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1246).
 9. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 2111).

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Kategoria sprawy:

KM - Rejestracja pojazdów

Numer karty

KM.44/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćEwa Domoń
Data wytworzenia informacji2020-07-29 09:04:39
Informację wprowadził do BIPSylwia Niklewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-29 09:04:39
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja kartyAnna Imbiorska08-03-2024 11:04:36
2Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAlicja Białorucka13-12-2023 08:36:32
3zmiana wysokości opłatAlicja Białorucka28-06-2023 11:47:47
4aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 12:04:14
5Utworzenie dokumentuSylwia Niklewicz29-07-2020 09:04:39