Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Przerejestrowanie pojazdu

Przerejestrowanie pojazdu

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Przerejestrowanie pojazdu

Co powinienem wiedzieć?

Rejestracji pojazdu dokonuje się w urzędzie zgodnym z miejscem zamieszkania (dla osób prawnych: siedziby) właściciela.

Uwaga: jeżeli z przedstawionych do rejestracji dokumentów wynika, że pojazd uczestniczył w kolizji lub wypadku drogowym, albo narusza wymagania ochrony środowiska lub w poprzednim dowodzie rejestracyjnym nie ma wszystkich parametrów technicznych niezbędnych do rejestracji – przed złożeniem wniosku o rejestrację należy uzupełnić dokumenty o zaświadczenie o dodatkowym badaniu technicznym nawet jeżeli pojazd posiada aktualny przegląd techniczny okresowy.

Dla motoroweru, dla którego minęły już 3 lata od daty pierwszej rejestracji i w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym nie był określony termin badania technicznego (np. był zapis „nie dotyczy”, „nie podlega”), należy przedstawić zaświadczenie o aktualnym przeglądzie okresowym.

Aby dojechać do stacji kontroli pojazdów celem uzyskania zaświadczenia z przeprowadzonego badania  technicznego,  można otrzymać tablice tymczasowe.

UWAGA: z dniem 31 styczeń 2022 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu Drogowym umożliwiające zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu. Możliwe będzie zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, w tym tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli :
•    pojazd był już zarejestrowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i
•    posiada tablice (tablicę) rejestracyjne zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz utrzymane w należytym stanie i czytelne.

Tym samym tablicami, które będzie można zachować przy rejestracji pojazdu na podstawie wchodzących w życie w dniu 31 stycznia 2022 r. przepisów ustawy są:
•    tzw. „Eurotablice” zarówno z czcionka zwężona i z czcionką niebędącą czcionką zwężoną, które nie posiadają oznaczeń i grafiki obrysu wizerunku orła naniesiona technika laserową;
•    tzw. „Eurotablice” z czcionką zwężoną, które posiadają oznaczenia i grafikę obrysu wizerunku orła naniesiona technika laserową.

Nie są natomiast zgodne z wzorami określonymi w rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczeń pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355) wcześniej stosowane tablice rejestracyjne tzw. „czarne” tablice oraz „białe z flagą PL”.


Rejestracja pojazdu oznacza, że:

 • do urzędu należy przynieść tablice rejestracyjne (nawet jeżeli są białe i wydane wcześniej w Urzędzie Miejskim w Gliwicach – w tym przypadku tablice nie są zmieniane, ale jest dokonywana przez pracownika legalizacja tablic, czyli zmiana znaków legalizacyjnych),
 • do urzędu należy przynieść dodatkową tablicę rejestracyjną do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną  w celu legalizacji lub jej zwrotu, jeżeli była wydana. W przypadku utraty tablicy stosowne oświadczenie,
 • przed otrzymaniem nowego stałego dowodu rejestracyjnego urząd wydaje na wniosek właściciela pozwolenie czasowe,
 • odbiór stałego dowodu rejestracyjnego następuje najczęściej do 3 tygodni.

Jak uzyskać tablice indywidualne? -> Tablice indywidualne.
Jak zarejestrować pojazd zabytkowy? -> Pojazd zabytkowy -rejestracja.

Właściciel pojazdu jest obowiązany złożyć wniosek o jego zarejestrowanie w terminie 30 dni od dnia nabycia pojazdu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku termin do rejestracji pojazdu biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sadu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia. W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie obrotu pojazdami termin do złożenia wniosku o rejestrację to 90 dni.

Kto będąc właścicielem pojazdu obowiązany do złożenia wniosku o rejestrację nie złoży tego wniosku terminie 30 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł.

Kto będąc właścicielem pojazdu obowiązanym do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 90 dni (przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami) nie złoży wniosku w terminie podlega karze pieniężnej w wysokości 1000 zł.

Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić urząd w terminie nieprzekraczającym 30 dni o wszelkich zmianach danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym (w tym zmianach właściciela, współwłaściciela, zmianach adresu zamieszkania, zmianach stanu faktycznego wymagających zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym).

Kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie zawiadomi starosty o zbyciu pojazdu podlega karze pieniężnej w wysokości 250 zł.

Jak zgłosić zawiadomienie o nabyciu pojazdu? -> Nabycie pojazdu (Zawiadomienie o nabyciu pojazdu).
Jak zgłosić zbycie pojazdu? -> Zbycie pojazdu (Zgłoszenie sprzedaży pojazdu / zbycia).
 

Kto może załatwić sprawę?

Sprawę może załatwić właściciel / właściciele osobiście lub osoba przez nich upoważniona.

Jeżeli właścicielem jest podmiot zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym  sprawę mogą załatwić osoby wchodzące w skład organów uprawnionych do reprezentacji (uwzględniając sposób reprezentacji określony w KRS), prokurent lub inna osoba upoważniona przez uprawnione organy tego podmiotu.

Jeżeli właścicielem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna sprawę załatwia właściciel / właściciele firmy osobiście lub osoba przez nich upoważniona.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Sprawa jest załatwiana w dwóch etapach:

 • przy złożeniu wniosku sprawa załatwiana jest „od ręki” przez wydanie  tablic rejestracyjnych oraz pozwolenia czasowego.
 • do 30 dni następuje odbiór nowego dowodu rejestracyjnego otrzymanego z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
  W szczególnych przypadkach oczekiwanie na odbiór może wynieść 44 dni. W dniu odbioru dowodu sprawa załatwiana jest „od ręki” przy zgłoszeniu się do odpowiedniego stanowiska.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o rejestrację / czasową rejestrację / wyrejestrowanie pojazdu - oryginał.
 2. Dowód rejestracyjny (również jeżeli jest zniszczony) - oryginał.
  Dowód rejestracyjny musi zawierać wpis o aktualnym badaniu technicznym – nie dotyczy, jeżeli właściciel posiada zaświadczenie o aktualnym przeglądzie technicznym pojazdu. Nie ma obowiązku przedstawienia dowodu rejestracyjnego w następujących przypadkach:

  • pojazdu czasowo wycofanego z ruchu,

  • pojazdu zabytkowego (Jak zarejestrować pojazd zabytkowy? –> (Pojazd zabytkowy - rejestracja),

  • pojazdu zakupionego po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem, że na dowodzie własności (np. protokole sprzedaży w drodze licytacji) znajduje się adnotacja, że nie został przekazany dowód rejestracyjny,

  • pojazdu zakupionego od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celnej lub Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

  • w przypadku ponownej rejestracji pojazdu wyrejestrowanego uznanego za unikatowy (mającego co najmniej 25 lat i szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji).

 3. Tablice rejestracyjne. Nie ma obowiązku przedstawienia tablic rejestracyjnych w przypadku pojazdu zakupionego od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celnej lub Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Oryginały dowodów własności (np. umowy, faktury zakupu) potwierdzające kolejno nabycie pojazdu od właściciela, na którego pojazd był ostatnio zarejestrowany, aż do ostatniego (czyli aktualnego) właściciela. W przypadku zakupu pojazdu od firmy prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży pojazdów (np. auto-komisu, salonu samochodowego, auto-handlu) zamiast oryginałów poprzednie umowy/faktury zakupu pojazdu przez tę firmę mogą być uwierzytelnionymi notarialnie kopiami.

Nie wymaga się dowodu własności pojazdu, w przypadku gdy przerejestrowanie pojazdu (który był zarejestrowany na terytorium RP i od ostatniej  rejestracji nie nastąpiła zmiana właściciela tego pojazdu) jest dokonywane na wniosek właściciela tego pojazdu w związku ze zmianą jego miejsca zamieszkania (siedziby).

 1. Zaświadczenie o aktualnym przeglądzie technicznym okresowym (oryginał), jeżeli:

  • w dowodzie rejestracyjnym (decyzji o czasowym wycofaniu) nie ma wpisu o aktualnym przeglądzie (w razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu zarejestrowanego, dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi dowód rejestracyjny oraz zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, jeżeli w dowodzie rejestracyjnym nie jest określony);

  • dowód rejestracyjny został utracony lub jest zniszczony w stopniu uniemożliwiającym odczytanie terminu kolejnego badania (z wyjątkiem pojazdu, który był zarejestrowany wcześniej w Urzędzie Miejskim w Gliwicach i w ewidencji urzędu znajduje się informacja o ważnym terminie kolejnego badania technicznego)

  • w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym motoroweru, dla którego minęły już 3 lata od daty pierwszej rejestracji, nie był określony termin badania technicznego (np. był zapis „nie dotyczy”, „nie podlega”).

 2. Zaświadczenie o dodatkowym badaniu technicznym (oryginał), jeżeli:

  • z przedstawionych do rejestracji dokumentów wynika, że pojazd uczestniczył w kolizji lub wypadku drogowym, albo narusza wymagania ochrony środowiska,

  • w poprzednim dowodzie rejestracyjnym nie ma wszystkich parametrów technicznych niezbędnych do rejestracji.

 3. Zaświadczenie wydane przez stację kontroli pojazdów potwierdzające nadanie i umieszczenie o nadaniu nr nadwozia, podwozia lub ramy oraz tabliczki znamionowej zastępczej – w przypadku, gdy pojazd nie posiada fabrycznie nadanych przez producenta cech identyfikacyjnych lub tabliczki znamionowej.

 4. Decyzja o czasowym wycofaniu, w przypadku pojazdu czasowo wycofanego z ruchu.

 5. Opinia uprawnionego rzeczoznawcy samochodowego  w przypadku ponownej rejestracji pojazdu wyrejestrowanego uznanego za unikatowy (mającego co najmniej 25 lat i szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji).

 6. Pełnomocnictwo KM Jeżeli właściciel / właściciele nie załatwiają sprawy osobiście – oryginał upoważnienia.

 7. Zaświadczenie (oryginał lub kserokopia) o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli właścicielem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna - zaświadczenie nie jest wymagane, jeżeli dane można sprawdzić w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 8. Dowody opłat za wydanie tablic i innych druków oraz oznaczeń dokonanych zgodnie z punktem „Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić”- oryginały.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

W związku z możliwością zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego, koszt przerejestrowania pojazdu jest uzależniony od tego czy przedstawione tablice (tablica) rejestracyjne są zgodne z wzorami określonymi w rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczeń pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355). Organ rejestrujący sprawdza czy tablice rejestracyjne są utrzymane w należytym stanie i są czytelne.
W związku z powyższym pracownik po weryfikacji dokumentów i tablic rejestracyjnych naliczy prawidłową opłatę za przerejestrowanie pojazdu.

Opłata za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodu rejestracyjnego i innych oznaczeń:

 • jeżeli jest konieczna zmiana kompletu tablic samochodowych (czyli, gdy nie są to białe tablice wydane przez Urząd Miejski w Gliwicach): 160 zł (tablice rejestracyjne: 80 zł, dowód rejestracyjny: 54 zł, znaki legalizacyjne: 12,50 zł, pozwolenie czasowe 13,50 zł) - nowa opłata obowiązuje od 01.07.2023 r.
 • jeżeli dotychczasowe tablice są białe wydane przez Urząd Miejski w Gliwicach: 80 zł (dowód rejestracyjny: 54 zł, znaki legalizacyjne: 12,50 zł, pozwolenie czasowe
  13,50 zł) - nowa opłata obowiązuje od 01.07.2023 r.
 • jeżeli jest konieczna zmiana tablicy dla: motocykla, przyczepy, ciągnika rolniczego, czterokołowca (czyli, gdy nie jest to biała tablica wydana przez Urząd Miejski w Gliwicach): 120 zł (tablica rejestracyjna: 40 zł, dowód rejestracyjny: 54 zł, znaki legalizacyjne: 12,50 zł, pozwolenie czasowe 13,50 zł) - nowa opłata obowiązuje od 01.07.2023 r.
 •  jeżeli jest konieczna zmiana tablicy dla motoroweru (czyli, gdy nie jest to biała tablica wydana przez Urząd Miejski w Gliwicach): 110 zł (tablica rejestracyjna: 30 zł, dowód rejestracyjny: 54 zł, znaki legalizacyjne: 12,50 zł, pozwolenie czasowe 13,50 zł) - nowa opłata obowiązuje od 01.07.2023 r.
 • w przypadku legalizacji dodatkowej tablicy rejestracyjnej: 12,50 zł (znak legalizacyjny: 12,50 zł) - nowa opłata obowiązuje od 01.07.2023 r.
 • zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego z wydaniem pozwolenia czasowego: 80 zł (dowód rejestracyjny: 54 zł, znaki legalizacyjne: 12,50 zł, pozwolenie czasowe 13,50 zł) - nowa opłata obowiązuje od 01.07.2023 r.
 • zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego bez wydania pozwolenia czasowego: 66,50 zł (dowód rejestracyjny: 54 zł, znaki legalizacyjne: 12,50 zł) - nowa opłata obowiązuje od 01.07.2023 r.

Sprawdź wysokość opłat za wydanie wtórnika karty pojazdu -> Wysokość opłat za druki, nalepki i tablice rejestracyjne.

Powyższych opłat można dokonać przy stanowisku obsługi w Referacie Rejestracji Pojazdów przez terminal płatniczy – płatność tylko kartą lub w opłatomacie mieszczącym  się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów), na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi albo przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2202 0000 0005 0904 4009

Do składanego wniosku musi zostać dołączony oryginał dowodu uiszczenia opłaty (otrzymany w opłatomacie, banku, poczcie lub wydrukowany z Internetu) albo uwierzytelniona kopia tego dowodu zapłaty tj. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego oraz rzecznika patentowego.

Każdy dowód wpłaty powinien zawierać dane z jakiego tytułu jest dokonana opłata, np. rejestracja, numer rejestracyjny lub numer nadwozia lub VIN.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można przy stanowisku obsługi w Referacie Rejestracji Pojazdów przez terminal płatniczy – płatność tylko kartą lub w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów), na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi albo przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata za przerejestrowanie pojazdu:
160 zł Samochód osobowy lub ciężarowy, ciągnik samochodowy (zarejestrowany w innym mieście bądź posiadający czarne tablice)
80 zł Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w Gliwicach jeżeli dotychczasowe tablice są białe wydane przez Urząd Miejski w Gliwicach
120 zł Motocykl lub ciągnik rolniczy, czterokołowiec (zarejestrowany w innym mieście bądź posiadający czarne tablice)
110 zł Motorower (zarejestrowany w innym mieście bądź posiadający czarne tablice)
Opłata za legalizację dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika samochodowego:
12,50 zł Wydanie znaków legalizacyjnych/ utrata, zniszczenie
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Jeżeli utracono dowód rejestracyjny należy wypełnić oświadczenie w sprawie utraty dowodu rejestracyjnego pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

Krok 2
Uzyskać zaświadczenie z badania technicznego, jeżeli jest konieczne.
Jak otrzymać tablice tymczasowe? -> Tablice tymczasowe.
-> Wykaz stacji kontroli pojazdów działających na terenie miasta Gliwice

Krok 3
Wypełnić wniosek o rejestrację.

Krok 4
Wnieść opłatę za wydane tablice, oznaczenia, druki (opisana powyżej w punkcie „Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?”).

Krok 5
Wnieść opłatę od złożenia pełnomocnictwa, jeżeli dotyczy.

Krok 6
Przygotować pozostałe załączniki do wniosku wymienione powyżej w punkcie „Sprawdź, czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty”.

Krok 7
Złożyć dokumenty na stanowiskach w sali Rejestracji Pojazdów.
Przy złożeniu wniosku sprawa załatwiana jest „od ręki” przez wydanie  decyzji o czasowej rejestracji, zalegalizowanych tablic rejestracyjnych, pozwolenia czasowego.
Uwaga: w sali Rejestracji Pojazdów funkcjonuje automatyczny system kolejkowy -  przed zgłoszeniem się na stanowisko należy pobrać bilet z automatu biletowego (znajdującego się na początku sali) naciskając przycisk „A”. Dokumenty można złożyć na stanowisku, nad którym wyświetla się numer biletu.

Krok 8
Do 30 dni następuje odbiór decyzji o rejestracji wraz z nowym dowodem rejestracyjnym otrzymanym z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
W szczególnych przypadkach oczekiwanie na odbiór może wynieść 44 dni. W dniu odbioru dowodu sprawa załatwiana jest „od ręki” przy zgłoszeniu się do odpowiedniego stanowiska i zwrócenia pozwolenia czasowego.
Informację o możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego można uzyskać m.in. telefonicznie dzwoniąc na podane poniżej numery.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice - Referat Rejestracji Pojazdów (na parterze urzędu, na prawo od wejścia od ulicy Zwycięstwa).
Tel. 32-239-13-29 / 32-239-11-79 / 32-238-56-90 / 32-239-12-10 / 32-238-54-96 / 32-238-54-03 / 32-238-54-85
lub
filia Wydziału Komunikacji - ul. Jasna 31a, 44-100 Gliwice - parter budynku, pok. 33-34.
Tel. 32 338-64-57 / 32 338-64-58 / 32 338-64-59
E-mail: km@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link: Rejestracja pojazdów używanych zakupionych na terenie RP

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić częściowo elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Art. 72, 73 ust. 1, art.78 ust 1 i art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.08.2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz.U. z 2022 r. poz. 1847).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.08.2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. 2022 r. poz. 1849).
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 100).
 5. Art.84 ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2277).
 6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775).
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników  z dnia 4 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1848).
 8. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców z dnia 29.06.2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1246).
 9. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 2111).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Strona wnosi odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Kategoria sprawy:

KM - Rejestracja pojazdów

Wydział:

Wydział Komunikacji - Referat Rejestracji Pojazdów

Numer karty

KM.2/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćEwa Domoń
Data wytworzenia informacji2020-07-22 13:32:56
Informację wprowadził do BIPSylwia Niklewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-22 13:32:56
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja kartyAnna Imbiorska08-03-2024 11:39:04
2Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAlicja Białorucka13-12-2023 10:55:19
3zmiana wysokości opłatAlicja Białorucka28-06-2023 13:20:36
4aktualizacja RODOAnna Imbiorska02-06-2023 15:17:57
5Podlinkowanie "Informacja szczegółowa o ochronie danych osobowych zbieranych przez Urząd Miejski w Gliwicach"Krystyna Kasprzyk19-04-2023 10:54:07
6aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 12:14:08
7Utworzenie dokumentuSylwia Niklewicz22-07-2020 13:32:56