Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Wyrys i wypis ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Wyrys i wypis ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Wyrys i wypis ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Co powinienem wiedzieć?

Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego nie jest aktem prawa miejscowego - określa politykę przestrzenną gminy i stanowi jedynie „wytyczne” do planu miejscowego.

 1. Jeżeli klient zamierza uzyskać kredyt w banku albo sprzedać nieruchomość – potrzebne będzie zaświadczenie w sprawie przeznaczenia terenu w  Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Gliwice - należy przejść do opisu usługi -> Zaświadczenie z planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Jeżeli klient planuje budowę i zamierza zlecić opracowanie projektu – potrzebny będzie wyrys z wypisem z planu miejscowego – na podstawie zawartych w nim informacji projektant powinien wykonać projekt tak, aby spełniał wymóg zgodności z ustaleniami planu - należy przejść do opisu usługi -> Wyrys i wypis  z planu zagospodarowania przestrzennego.
  Informacje na temat obszarów miasta Gliwice objętych planami miejscowymi wraz ze stosownymi numerami uchwał uzyskać można w Informacji Przestrzennej/Geoportal Planistyczny pod adresem: https://geoportal.gliwice.eu/gpt4//?profile=3532013
 3. Studium składa się z rysunku i z tekstu. Klient może uzyskać wyrys wraz z legendą (fragment rysunku Studium) albo wypis (fragment tekstu Studium) – poprzez zaznaczenie właściwego kwadracika (lub kwadracików) na formularzu wniosku o wydanie wypisu i/lub wyrysu ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Gliwice (formularz dostępny niżej - w dziale "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty"). W przypadku, gdy klient zamierza uzyskać wypis ze Studium, konieczne jest podanie we wniosku numerów konkretnych stron z tekstu Studium.

  Studium dostępne jest na stronie internetowej -> Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice.

Kto może załatwić sprawę?

 1. Osoba fizyczna działająca osobiście lub przez pełnomocnika*.
 2. Osoba prawna działająca przez swoje organy lub działająca przez pełnomocnika*. Właściwą reprezentację osoby prawnej stwierdza się poprzez jej statut oraz odpowiedni rejestr.
 3. Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej działająca przez kierowników bądź osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie ze statutem, regulaminem bądź umową lub działająca przez pełnomocnika*.


* pełnomocnikiem w postępowaniu administracyjnym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do jednego miesiąca od daty złożenia wniosku.
Do ww. okresu nie wlicza się okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu (Urzędu).

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wydanie wypisu i/lub wyrysu ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Gliwice
 2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie wyrysu wraz z legendą lub wypisu ze Studium.

Jeżeli klient działa przez pełnomocnika, dodatkowo:

 1. Wzór pełnomocnictwa AB
  Oryginał lub odpis pełnomocnictwa
 2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo złożone w sprawie od każdego stosunku pełnomocnictwa – opłata wnoszona w przypadku ustanowienia pełnomocnika.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Opłata skarbowa:

 1. Za wydanie wypisu:
  • do 5 stron: 30,00 zł
  • powyżej 5 stron: 50,00 zł
 2. Za wydanie wyrysu wraz z legendą:
  • za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą  stronie formatu A4: 20,00 zł - nie więcej niż: 200,00 zł.

Przed odbiorem wyrysu wraz z legendą i wypisu może zajść konieczność dopłaty opłaty skarbowej zgodnie z pkt 1 i 2.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można przelewem na rachunek bankowy w ING BSK S.A.

Urząd Miejski w Gliwicach
ING BSK S.A nr : 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055


(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN:  PL51 1050 0099 5261 0410 0000 0055
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW)

Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata za wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:
30 zł Tylko wypis
20 zł Tylko wyrys
50 zł Wypis z wyrysem
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Należy wypełnić Wniosek o wydanie wypisu i/lub wyrysu ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Gliwice.
Do wniosku można dołączyć załącznik graficzny wygenerowany w Geoportalu Planistycznym korzystając z narzędzia do tworzenia załączników mapowych.

Geoportal Planistyczny pod adresem: https://geoportal.gliwice.eu/gpt4//?profile=3532013.

Krok 2
Dokonać koniecznych wpłat z tytułu opłaty skarbowej, pamiętając o przytoczonych wyżej sytuacjach, w których wnioskodawca jest zwolniony z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej.

Krok 3
Sprawdzić poprawność wypełnienia wniosku oraz kompletność niezbędnych załączników. W przypadku składania wniosku w budynku Urzędu przy ul. Jasnej 31A można dokonać wstępnej weryfikacji wniosku w pokoju wydawania dokumentów w Wydziale Planowania Przestrzennego - pokój nr 217, II piętro. Również dla osób składających wniosek w głównym budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21 istnieje możliwość dokonania wstępnej weryfikacji wniosku na wspólnym stanowisku Wydziału Architektury i Budownictwa oraz Wydziału Planowania Przestrzennego w Biurze Obsługi Interesantów (holl Urzędu).

Krok 4
Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów na stanowisku Biura Podawczego.

Krok 5
Po sporządzeniu wyrysu wraz z legendą lub wypisu ze Studium przez pracownika Wydziału Planowania Przestrzennego, odbiór osobisty lub przesłanie dokumentu pocztą.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21:
Biuro Obsługi Interesantów (parter Urzędu) – stanowisko Wydziału AB, PP – codziennie w godzinach urzędowania Urzędu Miejskiego – tel. 32 239-13-01
Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Jasna 31A:
Sekretariat Wydziału Planowania Przestrzennego
- pokój 219 (II piętro) - codziennie w godzinach urzędowania Urzędu Miejskiego,
tel. 32 338-65-02.
pp@um.gliwice.pl
Pokój wydawania dokumentów Referatu Lokalizacji Wydziału Planowania Przestrzennego nr 217 (II piętro) – w godzinach urzędowania Urzędu Miejskiego.

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę SEKAP, klikając w link
- Wydanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta)

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z poźn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst. jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.).
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacja szczegółowa o ochronie danych osobowych

Wydział:

Wydział Planowania Przestrzennego

Kategoria sprawy:

PP - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Numer karty

PP.6/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJoanna Ballon
Data wytworzenia informacji2020-07-24 11:57:35
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-24 11:57:35
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuAlicja Banach24-07-2020 11:57:35