Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / ZMIANA LOKALU WYBORCZEGO - USŁUGA DEDYKOWANA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ /SAM2024/

ZMIANA LOKALU WYBORCZEGO - USŁUGA DEDYKOWANA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ /SAM2024/

Zmiana lokalu wyborczego na lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

WYBORY DO RADY MIASTA GLIWICE, SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ORAZ WYBORY PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

W zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. wyborach do Rady Miasta Gliwice, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Prezydenta Miasta Gliwice – wyborcę, któremu przysługuje prawo wybierania, ujmuje się w spisie wyborców sporządzanym w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania, w którym dana osoba jest ujęta z urzędu lub na wniosek.

Wyborca niepełnosprawny ujmowany jest, po złożeniu wniosku o zmianę miejsca głosowania, w spisie wyborców w wybranym przez wyborcę stałym obwodzie głosowania gminy właściwej dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania, w którym lokal obwodowej komisji wyborczej dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, jeżeli lokal obwodowej komisji wyborczej właściwej dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania wyborcy nie spełnia tych warunków.

Uwaga!!!

W wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego wniosek o zmianę miejsca głosowania może dotyczyć wyłącznie lokalu obwodowej komisji wyborczej dostosowanego do potrzeb wyborców niepełnosprawnych położonego w okręgu wyborczym właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania wyborcy z niepełnosprawnością.

Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych dostępna jest w Obwieszczeniu Prezydenta Miasta Gliwice o numerach i granicach obwodów głosowania.

Wniosek o zmianę miejsca głosowania, może zostać złożony od dnia 23 lutego 2024 r. do dnia 04 kwietnia 2024 r. na piśmie utrwalonym w postaci:

  • papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem do urzędu gminy właściwego ze względu na adres przebywania w dniu wyborów;
  • elektronicznej - opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji (sprawdź na platfomie GOV.PL).

Wniosek dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (tzw. II tura) w wyborach na Prezydenta Miasta Gliwice. W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania (tzw. II tura) wyborca niepełnosprawny, który nie złożył wniosku o zmianę miejsca głosowania przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić taki wniosek, najpóźniej w 3. dniu przed dniem ponownego głosowania tj. do dnia 18 kwietnia 2024 r.

Uwaga!
Należy pamiętać, że o dotrzymaniu terminu decyduje otrzymanie wniosku przez właściwy organ, a nie data stempla pocztowego.

We wniosku o zmianę miejsca głosowania (zmianę lokalu wyborczego) podaje się:

  • nazwisko,
  • imię (imiona),
  • obywatelstwo,
  • numer ewidencyjny PESEL,
  • adres lokalu OKW dostosowanego do potrzeb wyborców z niepełnosprawnością.

Uwaga!

Złożenie wniosku o zmianę miejsca głosowania (zmianę lokalu wyborczego) skutkuje ujęciem wyborcy w spisie wyborców w obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb wyborców z niepełnosprawnością i skreśleniem ze spisu wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania.

WNIOSEK O ZMIANĘ MIEJSCA GŁOSOWANIA (PDF - nowe okno)

Wniosek o zmianę miejsca głosowania (zmianę lokalu wyborczego) sporządzony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej składa się w Sali Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich - parter budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach - wejście od ulicy Prymasa Wyszyńskiego od dnia 23 lutego br. (piątek) do dnia 4 kwietnia br. (czwartek)
w następujących godzinach:

  • poniedziałek, wtorek, środa od godz. 8:00 do 16:00
  • czwartek od godz. 8:00 do godz. 17:00
  • piątek od godz. 8:00 do godz. 15.00

Informacje telefoniczne w tej sprawie – Sala Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich: (32) 239 12 46, (32) 239 12 25, (32) 239 12 03, (32) 239 13 40, (32) 239 13 44 lub (32) 239 13 45.

POWIĄZANE USŁUGI:

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania obywatela polskiego

Głosowanie przez pełnomocnika

Głosowanie korespondencyjne

Bezpieczeństwo danych osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy) – informacja szczegółowa o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy)

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćDamian Cichorz
Data wytworzenia informacji2024-01-30 11:05:47
Informację wprowadził do BIPDamian Cichorz
Data udostępnienia informacji w BIP2024-01-30 11:05:47
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiana statusu dokumentuDamian Cichorz30-01-2024 11:47:46
2Utworzenie dokumentuDamian Cichorz30-01-2024 11:05:47