Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej

Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej

Co powinienem wiedzieć?

Inwestycja mieszkaniowa - przedsięwzięcie obejmujące budowę, zmianę sposobu użytkowania lub przebudowę, w wyniku której powstaną budynek lub budynki mieszkalne wielorodzinne o łącznej liczbie lokali mieszkalnych nie mniejszej niż 25 lub budynki mieszkalne jednorodzinne o łącznej liczbie nie mniejszej niż 10, wraz z urządzeniami budowlanymi z nimi związanymi, drogami wewnętrznymi, a także roboty budowlane niezbędne do obsługi oraz prawidłowego wykonania tych prac; inwestycję mieszkaniową stanowią również części budynków przeznaczone na działalność handlową lub usługową;

Inwestycja towarzysząca - inwestycja w zakresie budowy, zmiany sposobu użytkowania lub przebudowy: sieci uzbrojenia terenu w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990, z 2022 r. poz. 1846 i 2185 oraz z 2023 r. poz. 803, 1615 i 1688), dróg publicznych, linii kolejowych, obiektów infrastruktury publicznego transportu zbiorowego, obiektów działalności kulturalnej, obiektów opieki nad dziećmi do lat 3, przedszkoli, szkół, placówek wsparcia dziennego, ambulatorium podstawowej opieki zdrowotnej, obiektów, w których prowadzona jest działalność z zakresu pomocy społecznej, obiektów służących działalności pożytku publicznego, obiektów sportu i rekreacji, obszarów zieleni publicznej, o których mowa w art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, obiektów budowlanych przeznaczonych na działalność handlową lub usługową, o ile służą obsłudze mieszkańców budynków będących przedmiotem inwestycji mieszkaniowej.

Tryb załatwienia sprawy:
Uchwała Rady Miasta (uchwała ustalająca lokalizację inwestycji lub uchwała odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji).

 1. Inwestor powinien sprawdzić, czy planowana inwestycja jest zgodna z planem ogólnym gminy oraz czy nie jest sprzeczna z uchwałą o utworzeniu parku kulturowego.
   
 2. Planowanej inwestycji nie lokalizuje się  na terenach podlegających ochronie przed lokalizowaniem lub zabudową na podstawie odrębnych przepisów (w tym w otulinach form ochrony przyrody, na rodzinnych ogrodach działkowych i obszarach szczególnego zagrożenia powodzią), chyba że w trybie przepisów przewidujących tę ochronę inwestor uzyska zgodę na lokalizację inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej.

  Inwestycji mieszkaniowych nie lokalizuje się w odległości, o której mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, lub większej, jeżeli taka została ustalona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

   
 3. Inwestor powinien sprawdzić czy dla planowanej inwestycji nie jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
   
 4. Inwestor powinien sprawdzić czy planowana inwestycja spełnia określone w ustawie o  ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących standardy lokalizacji i realizacji inwestycji.
   

Kto może załatwić sprawę?

 1. Osoba fizyczna działająca osobiście lub przez pełnomocnika*.
 2. Osoba prawna działająca przez swoje organy lub działająca przez pełnomocnika*.
 3. Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej działająca przez kierowników bądź osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie ze statutem, regulaminem bądź umową lub działająca przez pełnomocnika*.

* wówczas wymagane jest pełnomocnictwo, opłacone opłatą skarbową.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Rada Miasta podejmuje uchwałę o ustaleniu lokalizacji inwestycji bądź o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji w terminie 60 dni od dnia złożenia przez inwestora kompletnego wniosku. Termin ten może ulec wydłużeniu o 30 dni.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej
  - wypełniony wniosek, który powinien zawierać:
  1. kopię mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku kopię mapy ewidencyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1:1000 lub większej, z zaznaczonymi granicami terenu objętego wnioskiem i obszaru, na który będzie oddziaływać planowana inwestycja,
  2. określenie planowanej minimalnej i maksymalnej powierzchni użytkowej mieszkań.
  3. określenie planowanej minimalnej i maksymalnej liczby mieszkań.
  4. określenie zakresu inwestycji przeznaczonego na działalność handlową lub usługową.
  5. określenie zmian w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i uzbrojeniu terenu.
  6. analizę powiązania inwestycji mieszkaniowej z uzbrojeniem terenu.
  7. charakterystykę inwestycji mieszkaniowej, obejmującą określenie:
   • zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie uzbrojenia terenu, niezbędnej liczby miejsc postojowych, jak również sposobu zagospodarowywania odpadów,
   • planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
   • charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji mieszkaniowej oraz danych charakteryzujących jej wpływ na środowisko.
  8. określenie minimalnego udziału powierzchni ogólnodostępnego, nieogrodzonego urządzonego terenu wypoczynku oraz rekreacji lub sportu lokalizowanego w ramach powierzchni biologicznie czynnej na terenie inwestycji mieszkaniowej,
  9. wskazanie nieruchomości, według katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, jeżeli została założona, na których mają być zlokalizowane obiekty objęte inwestycją mieszkaniową.
  10. wskazanie nieruchomości, według katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, jeżeli została założona, w stosunku do których decyzja o pozwoleniu na budowę inwestycji mieszkaniowej ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji (…).
  11. wskazanie nieruchomości, o których mowa w art. 38 ust. 1 ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji (…), według katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, jeżeli została założona.
  12. wskazanie, w jakim zakresie planowana inwestycja nie uwzględnia ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w przypadku wniosku o ustalenie lokalizacji na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
  13. wskazanie, że planowana inwestycja jest zgodna z planem ogólnym gminy, oraz nie jest sprzeczna z uchwałą o utworzeniu parku kulturowego,
  14. wykazanie, że inwestycja mieszkaniowa odpowiada standardom, o których mowa w rozdziale 3 ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji (…).
 2. Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna, o której mowa w art. 6 ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji (…), zawierająca w szczególności informacje w zakresie:
  1. struktury funkcjonalnej zabudowy i zagospodarowania terenu, w szczególności określenie podstawowych funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu,
  2. układu urbanistycznego zespołów zabudowy i kompozycji architektonicznej obiektów o funkcji podstawowej,
  3. przebiegu głównych elementów sieci uzbrojenia terenu oraz dróg publicznych i wewnętrznych niezbędnych dla obsługi, proponowanej zabudowy i zagospodarowania terenu,
  4. etapów realizacji proponowanej zabudowy i zagospodarowania terenu,
  5. powiązania przestrzennego planowanej inwestycji z terenami otaczającymi

oraz zawierającą:

 1. uzasadnienie rozwiązania funkcjonalno-przestrzennego inwestycji mieszkaniowej, z uwzględnieniem charakteru zabudowy miejscowości i okolicy, w której inwestycja mieszkaniowa ma być zlokalizowana,
 2. wizualizację proponowanej zabudowy i zagospodarowania terenu sporządzoną w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią osobom nieposiadającym wiedzy specjalistycznej.

Uwaga: Koncepcję urbanistyczno-architektoniczną, o której mowa powyżej, sporządza osoba, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lub osoba wpisana na listę izby samorządu zawodowego architektów posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.

 1. Oświadczenie inwestora, że nie zachodzi kolizja lokalizacji inwestycji mieszkaniowej z inwestycjami, o których mowa w art. 4 pkt 1-13 ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji (…).
 2. Uzgodnienie, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji (…), w przypadku realizacji inwestycji na terenach, o których mowa w art. 10 ust. 1 ww. ustawy.

 3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – jeżeli jest wymagana.

 4. Porozumienie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji (…), o ile zostało zawarte.

 5. Zgodę na lokalizowanie inwestycji mieszkaniowej i/lub inwestycji towarzyszącej na terenach podlegających ochronie przed lokalizowaniem lub zabudową uzyskaną na podstawie przepisów odrębnych, przewidujących tę ochronę - jeżeli jest wymagana.

 6. Zaświadczenie prezydenta miasta o możliwości przyjęcia nowych uczniów w szkole podstawowej, w liczbie dzieci stanowiącej nie mnie niż 7% planowanej liczby mieszkańców inwestycji mieszkaniowej.

 7. Wzór pełnomocnictwa AB
  - oryginał lub odpis pełnomocnictwa – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomatach (zlokalizowanych na parterze w urzędzie na ul. Zwycięstwa 21) umożliwiających dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą, jak i gotówką, lub przelewem na rachunek bankowy. Wykaz rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Gliwicach.


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Należy dokonać wstępnej oceny stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym planuje się lokalizację inwestycji:
- mieszkaniowej,
- towarzyszącej,
- mieszkaniowej oraz towarzyszącej
W oparciu o informacje zawarte w części zatytułowanej: „Co powinienem wiedzieć?”

W przypadku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – należy przejść do kroku 2. Natomiast dla inwestycji niewymagającej uzyskania ww. decyzji należy przejść od razu do kroku 3.

Krok 2
Należy zapoznać się z opisem usługi -> Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach oraz złożyć stosowny wniosek w Wydziale Środowiska UM Gliwice, wypełniając formularz wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dostępny we wskazanej karcie opisu usługi.

Uzyskaną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach opatrzoną klauzulą ostateczności należy dołączyć do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej.

Krok 3
Należy zamówić w Wydziale Geodezji i Kartografii UM Gliwice kopię mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, kopię mapy ewidencyjnej wypełniając formularz "Wniosku o udostępnienie danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego" (formularz do pobrania z karty informacyjnej -> Zamawianie map i materiałów geodezyjnych z państwowego zasobu geodezyjnego) – w skali 1:1000 lub większej.

Można również złożyć zamówienie poprzez Internetowy Sklep Geodezyjny:
https://zasobgeodezyjny.gliwice.eu/e-uslugi/sklep-online/home

Krok 4
Należy sporządzić koncepcję urbanistyczno-architektoniczną, która uwzględnia zakres informacji opisany w części zatytułowanej: „Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?”.

Krok 5
Należy pobrać "Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej" i wypełnić formularz, dołączając wymagane załączniki, zgodnie z informacją opisaną w części zatytułowanej: „Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?”.

Uwaga: W związku z koniecznością przekazania do wiadomości inwestorowi otrzymanych uwag, a także opinii oraz stanowisk w sprawie uzgodnienia wniosku (w terminie 3 dni), wskazane jest podanie we wniosku adresu skrzynki elektronicznej, na który wysyłane będą niezwłocznie ww. dokumenty.

Krok 6
W przypadku działania przez pełnomocnika należy dokonać koniecznych wpłat z tytułu opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, zgodnie z informacją zawartą w części zatytułowanej: „Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?”

Krok 7
Wniosek można złożyć w Biurze Obsługi Interesantów na stanowisku Biura Podawczego w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 lub przy ul. Jasnej 31A albo przesłać pocztą, albo złożyć drogą elektroniczną (poprzez platformę ePUAP lub podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym) z załączonymi dowodami potwierdzającymi dokonanie niezbędnych opłat.

Krok 8
Do czasu podjęcia uchwały, inwestor może modyfikować wniosek. Modyfikacja wniosku może wynikać w szczególności ze zgłoszonych uwag, uzyskanych opinii oraz dokonanych uzgodnień.

Krok 9
Rada Miasta podejmuje uchwałę o ustaleniu lokalizacji inwestycji lub o odmowie ustalenia lokalizacji.

Uchwała przekazana zostanie inwestorowi w terminie 3 dni od dnia jej podjęcia.

Uwaga: Uchwała o ustaleniu lokalizacji podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Uchwała
o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej wygasa, jeżeli przed upływem 6 lat od dnia opublikowania uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym decyzja o pozwoleniu na budowę inwestycji mieszkaniowej nie stała się ostateczna.
 

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Sekretariat Wydziału Planowania Przestrzennego
Urząd Miejski w Gliwicach,
ul. Jasna 31A, 44-122 Gliwice

pokój 219 (II piętro) - codziennie w godzinach urzędowania Urzędu Miejskiego

tel. 32 338-65-02.
pp@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak
Wniosek wraz z kompletem dokumentów można przesłać pocztą.

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 5 lipca 2018r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących
 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
 3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 5. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Uwaga: Nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego
 

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Skarga na uchwałę może być wniesiona w terminie 30 dni od dnia opublikowania uchwały w dzienniku urzędowym lub przekazania uchwały inwestorowi.
Do skargi, o której mowa powyżej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Kategoria sprawy:

PP - Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej

Wydział:

Wydział Planowania Przestrzennego

Numer karty

PP.12/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAndrzej Ociepa
Data wytworzenia informacji2020-07-24 10:01:08
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-24 10:01:08
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja treści dotyczącej "sposobu załatwienia sprawy"Anna Imbiorska19-10-2023 10:52:08
2Aktualizacja kartyAlicja Białorucka18-10-2023 14:56:56
3Aktualizacja RODOAlicja Białorucka18-10-2023 09:42:37
4aktualizacja treści w punkcie "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty"Anna Imbiorska17-10-2023 12:24:23
5Aktualizacja RODOAnna Imbiorska10-07-2023 12:12:50
6Aktualizacja kartyAnna Imbiorska10-07-2023 11:41:56
7aktualizacja linkuAnna Imbiorska22-02-2023 08:09:34
8Utworzenie dokumentuAlicja Banach24-07-2020 10:01:08