Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Warunki zabudowy dla budowy obiektu budowlanego

Warunki zabudowy dla budowy obiektu budowlanego

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Warunki zabudowy dla budowy obiektu budowlanego

Co powinienem wiedzieć?

Ubiegając się o warunki zabudowy dla budowy obiektu budowlanego należy zapoznać się z poniższymi informacjami. Natomiast w przypadku planowania zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (np. części strychu na mieszkanie) – należy przejść opisu usługi -> Warunki zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Tryb załatwiania sprawy:
Decyzja ustalająca warunki zabudowy

 1. Należy upewnić się, czy teren dla którego Inwestor zamierza wystąpić z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy objęty jest ustaleniami obowiązującego planu miejscowego, gdyż ustalenie warunków zabudowy w drodze decyzji następuje dla terenu nie objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  (Informacje na temat obszarów miasta Gliwice objętych planami miejscowymi wraz ze stosownymi numerami uchwał uzyskać można w Informacji Przestrzennej / Geoportal Planistyczny pod adresem: https://geoportal.gliwice.eu/gpt4//?profile=3532013)
  W sytuacji, gdy dla terenu objętego wnioskiem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Inwestor występuje bezpośrednio o pozwolenie na budowę bądź zgłasza budowę lub wykonanie robót budowlanych w Wydziale Architektury i Budownictwa w oparciu o ustalenia miejscowego planu.Jeżeli teren, dla którego Inwestor zamierza wystąpić z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy położony jest w granicach terenu zamkniętego (np. terenu wojskowego, terenu kolei), to organem właściwym do wydania decyzji o warunkach zabudowy jest wojewoda.
   
 2. Jeżeli teren, dla którego Inwestor zamierza wystąpić z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy położony jest w granicach terenu zamkniętego (np. terenu wojskowego, terenu kolei), to organem właściwym do wydania decyzji o warunkach zabudowy jest wojewoda.
 3. Nie można ustalić warunków zabudowy dla terenu, który stanowi grunt leśny. Przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne dokonuje się wyłącznie w procedurze uchwalania bądź zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  (Informacje na temat terenów zamkniętych oraz terenów stanowiących grunty leśne w odniesieniu do nieruchomości, dla których Inwestor zamierza wystąpić z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy można uzyskać w Wydziale Geodezji i Kartografii UM Gliwice – ul. Zwycięstwa 21, IV piętro)
 4. Inwestor powinien upewnić się czy planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i czy nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, gdyż przedmiotową decyzję należy uzyskać w Wydziale Środowiska UM Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
   

Kto może załatwić sprawę?

 1. Osoba fizyczna działająca osobiście lub przez pełnomocnika*.
 2. Osoba prawna działająca przez swoje organy lub działająca przez pełnomocnika*. Właściwą reprezentację osoby prawnej stwierdza się poprzez jej statut oraz odpowiedni rejestr.
 3. Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej działająca przez kierowników bądź osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie ze statutem, regulaminem bądź umową lub działająca przez pełnomocnika*.
 4. Wspólnota mieszkaniowa – działająca przez Zarząd Wspólnoty lub Zarządcę bądź pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa* udzielonego w formie uchwały właścicieli lokali.


* pełnomocnikiem w postępowaniu administracyjnym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do dwóch miesięcy.
Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa na dokonanie określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (Urzędu).

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy
 2. 2 egz. oryginalnych kopii mapy zasadniczej (w skali 1:500 lub 1:1000), zawierającej określenie granic terenu objętego wnioskiem i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać.
 3. Po jednym egz. zapewnień lub warunków technicznych dostawy mediów (woda, energia elektryczna, odprowadzenie ścieków sanitarnych i wód opadowych, gaz, ciepło, itp.).
 4. Charakterystyka inwestycji przedstawiona w formie opisowej i graficznej - zawierająca określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz obejmująca charakterystykę zabudowy  i  zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych, powierzchnię terenu podlegającą przekształceniu.
  Na charakterystykę w formie opisowej składa się wypełnienie na wniosku odpowiednich pól dotyczących funkcji planowanej inwestycji, np. mieszkalna, usługowa, produkcyjna, itp. oraz dotyczących wymiarów, takich jak: wysokość i szerokość elewacji frontowej, wysokość obiektu, kąt nachylenia dachu.
  Na charakterystykę w formie graficznej składają się rysunki (mogą być wykonane odręcznie), przedstawiające planowaną inwestycję. Na rysunkach należy również podać orientacyjne wymiary planowanej inwestycji (odpowiadające wymiarom wpisanym na wniosku).
 5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (o ile jest wymagana).
 6. Wzór pełnomocnictwa AB
  - oryginał lub odpis pełnomocnictwa - jeżeli Inwestor działa przez pełnomocnika
 7. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji  o warunkach zabudowy.
 8. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo od każdego stosunku pełnomocnictwa – opłata wnoszona w przypadku ustanowienia pełnomocnika.

Dodatkowo przed złożeniem kompletu dokumentów należy sprawdzić czy dane liczbowe wpisane we wniosku w części określającej podstawowe parametry charakteryzujące inwestycję, w tym parametry pozwalające na ustalenie wymagań dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu są spójne z danymi liczbowymi zawartymi w charakterystyce graficznej i opisowej planowanej inwestycji.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Opłata skarbowa za wydanie decyzji w kwocie: 598 zł
(część I pkt 8 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2019 r. o opłacie skarbowej).
Zwolnieniu podlega wydanie decyzji o warunkach zabudowy na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata skarbowa za wydanie decyzji:
598 zł Decyzja o warunkach zabudowy dla obiektu budowlanego
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Należy dokonać wstępnej oceny stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym planuje się lokalizację inwestycji w oparciu o informacje zawarte w części zatytułowanej: „Co powinienem wiedzieć?”

W przypadku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – przejdź do kroku 2. Natomiast dla inwestycji niewymagającej uzyskania ww. decyzji przejdź od razu do kroku 3.

Krok 2
Należy zapoznać się z opisem usługi: -> Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach oraz złożyć stosowny wniosek w Wydziale Środowiska UM Gliwice, wypełniając formularz wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dostępny we wskazanej karcie opisu usługi.
Uzyskaną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach opatrzoną klauzulą ostateczności należy dołączać do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Krok 3
Należy zamówić w Wydziale Geodezji i Kartografii UM Gliwice 2 egzemplarze oryginalnych kopii mapy zasadniczej wypełniając formularz Wniosku o udostępnienie danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Można również złożyć zamówienie poprzez Internetowy Sklep Geodezyjny https://zasobgeodezyjny.gliwice.eu/e-uslugi/sklep-online/home.

Krok 4
Należy wystąpić do odpowiednich dysponentów sieci o wydanie zapewnień lub warunków technicznych dostawy mediów (woda, energia elektryczna, odprowadzenie ścieków sanitarnych i wód opadowych, gaz, ciepło, itp.).

W przypadku planowania budowy budynku, którego układ funkcjonalny przewiduje pobyt ludzi niezbędne jest uzyskanie następujących zapewnień: dostawy energii elektrycznej, dostawy wody oraz zapewnień odprowadzenia ścieków sanitarnych i wód opadowych.

W przypadku planowania inwestycji takich jak, np.: rozbudowa lub nadbudowa istniejącego obiektu, w sytuacji, gdy w związku z zaplanowanym zakresem inwestycji nie nastąpi konieczność rozbudowy lub budowy nowych przyłączy w formularzu wniosku  w części określającej zapotrzebowanie na media, w odpowiednich pozycjach należy wpisać komentarz „na bazie istniejących przyłączy w ramach posiadanych limitów”, co będzie równoznaczne z brakiem ingerencji w istniejące przyłącza i dla Inwestora skutkować będzie odstąpieniem od konieczności uzyskiwania wymaganych zapewnień lub warunków technicznych dostawy poszczególnych mediów.

Czynności określone w krokach 2, 3 i 4 jako niezależne od siebie można wykonać równolegle.

Krok 5
Po uzyskaniu kopii mapy zasadniczej należy wrysować na każdym z 2 egzemplarzy granice terenu objętego wnioskiem, obejmujące teren, którego ta inwestycja dotyczy i obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać. Na mapie można wrysować orientacyjną lokalizację planowanej inwestycji (np. planowane położenie budynku względem drogi i granic nieruchomości).

Krok 6
Należy sporządzić w formie opisowej i graficznej charakterystykę planowanej inwestycji - zawierającą określenie:

- funkcji zabudowy, przez co należy rozumieć sposób użytkowania planowanego obiektu budowlanego (np. funkcja mieszkalna, usługi handlu, funkcja produkcyjna, itp.) oraz planowanego sposobu zagospodarowania terenu (np. budynek mieszkalny jednorodzinny z wolnostojącym garażem, pawilon handlowy, itp.)
- formy architektonicznej planowanego obiektu budowlanego, w szczególności jego gabaryty oraz niżej wymienione parametry:

 • Szerokość elewacji frontowej,
 • Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki (Przez front działki należy rozumieć część działki budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę.)
 • Geometrię dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych),
 • Powierzchnię zabudowy,
 • Dla obiektów handlowych – powierzchnię sprzedaży,
 • Powierzchnię terenu podlegającą przekształceniu,
 • Kubaturę,
 • Rodzaj podpiwniczenia (w całości, częściowo),
 • Głębokość posadowienia,
 • Liczbę kondygnacji: nadziemnych i/lub podziemnych.


W przypadku lokalizacji składowiska odpadów dodatkowo charakterystyka planowanej inwestycji powinna zawierać elementy wskazane w art.  52, ust. 2 pkt 3 lit. a) ÷ d) ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj.:

 • docelową rzędną składowiska odpadów,
 • roczną i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów,
 • sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków,
 • sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego.

Nie jest wymagane, aby powyższa charakterystyka została sporządzona przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia (np. architektoniczne, budowlane, itp.)

Krok 7
Należy wypełnić wniosek wydanie decyzji o warunkach zabudowy (formularz do pobrania wyżej - w dziale "Sprawdź czy posiadasz wszystkie potrzebne dokumenty").

Krok 8
Dokonać koniecznych wpłat z tytułu opłaty skarbowej, pamiętając o przytoczonych wyżej sytuacjach, w których wnioskodawca jest zwolniony z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej.

Krok 9
Sprawdzić poprawność wypełnienia wniosku oraz kompletność niezbędnych załączników. W przypadku składania wniosku w budynku Urzędu przy ul. Jasnej 31A można dokonać wstępnej weryfikacji w pokojach Referatu Lokalizacji Wydziału Planowania Przestrzennego – nr 216, II piętro.

Krok 10
Wniosek można złożyć w Biurze Obsługi Interesantów na stanowisku Biura Podawczego w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 lub przy ul. Jasnej 31A albo przesłać pocztą, albo złożyć drogą elektroniczną (poprzez platformę ePUAP lub podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym) z załączonymi dowodami potwierdzającymi dokonanie niezbędnych opłat.

Krok 11
W wyniku przeprowadzonego przez organ pierwszej instancji (Urząd) postępowania administracyjnego następuje wydanie przez Prezydenta Miasta Gliwice decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy, kończącej postępowanie.

Krok 12
Odbiór osobisty (w Wydziale Planowania Przestrzennego) lub przesłanie pocztą decyzji wraz z załącznikami.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Jasna 31A:
Sekretariat Wydziału Planowania Przestrzennego

- pokój 219 (II piętro) - codziennie w godzinach urzędowania Urzędu Miejskiego - tel. 32 338-65-02.
pp@um.gliwice.pl
Referat Lokalizacji Wydziału Planowania Przestrzennego pok. nr 216 (II piętro) – w godzinach urzędowania Urzędu Miejskiego.

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link:
- Ustalenie warunków zabudowy

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić częściowo elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Od decyzji w terminie 14 dni od daty jej doręczenia służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Złożenie do organu przedmiotowego oświadczenia nie podlega wycofaniu. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).

Kategoria sprawy:

PP - Warunki zabudowy

Wydział:

Wydział Planowania Przestrzennego

Numer karty

PP.3/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAndrzej Ociepa
Data wytworzenia informacji2020-07-24 12:26:45
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-24 12:26:45
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja kartyAnna Imbiorska05-04-2024 09:25:32
2Aktualizacja RODOAnna Imbiorska07-07-2023 09:58:14
3aktualizacja linkuAnna Imbiorska22-02-2023 08:00:41
4Utworzenie dokumentuAlicja Banach24-07-2020 12:26:45