Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Warunki zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Warunki zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Warunki zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Co powinienem wiedzieć?

Ubiegając się o warunki zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (np. części strychu na mieszkanie) należy zapoznać się z poniższymi informacjami. Natomiast w przypadku planowania inwestycji polegającej na budowie od podstaw nowego budynku lub w przypadku planowania rozbudowy bądź nadbudowy istniejącego obiektu – należy przejść opisu usługi -> Warunki zabudowy dla budowy obiektu budowlanego.

Tryb załatwiania sprawy:
Decyzja ustalająca warunki zabudowy

 1. Należy upewnić się, czy teren dla którego Inwestor zamierza wystąpić z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy objęty jest ustaleniami obowiązującego planu miejscowego, gdyż ustalenie warunków zabudowy w drodze decyzji następuje dla terenu nie objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  (Informacje na temat obszarów miasta Gliwice objętych planami miejscowymi wraz ze stosownymi numerami uchwał uzyskać można w Informacji Przestrzennej / Geoportal Planistyczny pod adresem: https://geoportal.gliwice.eu/gpt4//?profile=3532013).
  W sytuacji, gdy dla terenu objętego wnioskiem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Inwestor występuje bezpośrednio o pozwolenie na budowę bądź zgłasza budowę lub wykonanie robót budowlanych w Wydziale Architektury i Budownictwa w oparciu o ustalenia miejscowego planu. W takim przypadku należy uprzednio wystąpić do Wydziału Planowania Przestrzennego z Wnioskiem o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Jeżeli Inwestor zamierza wystąpić z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, położonego w granicach terenu zamkniętego (np. terenu wojskowego, terenu kolei), to organem właściwym do wydania decyzji o warunkach zabudowy jest wojewoda.
 3. Nie można ustalić warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części zlokalizowanego na terenie, który stanowi grunt leśny. Przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne dokonuje się wyłącznie w procedurze uchwalania bądź zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  (Informacje na temat terenów zamkniętych oraz terenów stanowiących grunty leśne w odniesieniu do nieruchomości, dla których Inwestor zamierza wystąpić z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy można uzyskać w Wydziale Geodezji i Kartografii UM Gliwice – IV piętro)
 4. Inwestor powinien upewnić się czy planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i czy nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, gdyż przedmiotową decyzję należy uzyskać w Wydziale Środowiska UM Gliwice przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
   

Kto może załatwić sprawę?

 1. Osoba fizyczna działająca osobiście lub przez pełnomocnika*.
 2. Osoba prawna działająca przez swoje organy lub działająca przez pełnomocnika*. Właściwą reprezentację osoby prawnej stwierdza się poprzez jej statut oraz odpowiedni rejestr.
 3. Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej działająca przez kierowników bądź osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie ze statutem, regulaminem bądź umową lub działająca przez pełnomocnika*.
 4. Wspólnota mieszkaniowa działająca przez Zarząd Wspólnoty lub Zarządcę bądź pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa* udzielonego w formie uchwały właścicieli lokali.


* pełnomocnikiem w postępowaniu administracyjnym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do dwóch miesięcy.
Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa na dokonanie określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (Urzędu).

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy
 2. 2 egz. oryginalnych kopii mapy zasadniczej (w skali 1:500 lub 1:1000), zawierającej określenie granic terenu objętego wnioskiem i  obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać.
 3. Po jednym egz. zapewnień lub warunków technicznych dostawy mediów (woda, energia elektryczna, odprowadzenie ścieków sanitarnych i wód opadowych, gaz, ciepło, itp.) - w przypadku, gdy w związku z planowaną zmianą sposobu użytkowania nastąpi konieczność rozbudowy istniejących lub budowy nowych przyłączy.
 4.  Charakterystyka inwestycji przedstawiona w formie opisowej i graficznej - zawierająca określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz obejmująca charakterystykę zabudowy i  zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenie planowane i istniejące obiektu budowlanego lub jego części podlegającej zmianie sposobu użytkowania, powierzchnię terenu podlegającą przekształceniu.
 5. Na charakterystykę w formie opisowej składa się wypełnienie na wniosku odpowiednich pól dotyczących funkcji planowanej w obiekcie, dla którego planuje się zmianę sposobu użytkowania, np. mieszkalna, usługowa, produkcyjna, itp.
  Na charakterystykę w formie graficznej składają się rysunki (mogą być wykonane odręcznie), przedstawiające m.in. obiekt lub jego część, dla której planuje się zmianę sposobu użytkowania.
 6. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (o ile jest wymagana).
 7. Wzór pełnomocnictwa AB
  - oryginał lub odpis pełnomocnictwa - jeżeli Inwestor działa przez pełnomocnika.
 8. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo od każdego stosunku pełnomocnictwa – opłata wnoszona w przypadku ustanowienia pełnomocnika.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Opłata skarbowa za wydanie decyzji w kwocie: 598 zł
(
część I pkt 8 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2019 r. o opłacie skarbowej).
Zwolnieniu podlega wydanie decyzji o warunkach zabudowy na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata skarbowa za wydanie decyzji:
598 zł Decyzja o warunkach zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Należy dokonać wstępnej oceny stanu faktycznego i prawnego nieruchomości, na której, planuje się zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w oparciu o informacje zawarte w części zatytułowanej: „Co powinienem wiedzieć?”.

W przypadku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – przejdź do kroku 2. Natomiast dla inwestycji niewymagającej uzyskania ww. decyzji przejdź od razu do kroku 3.

Krok 2
Należy zapoznać się z opisem usługi: -> Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach oraz złożyć stosowny wniosek w Wydziale Środowiska UM Gliwice, wypełniając formularz wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dostępny we wskazanej karcie.

Uzyskaną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach opatrzoną klauzulą ostateczności należy dołączać do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Krok 3
Należy zamówić w Wydziale Geodezji i Kartografii UM Gliwice 2 egzemplarze oryginalnych kopii mapy zasadniczej wypełniając formularz: Wniosek o udostępnienie danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Można również złożyć zamówienie poprzez Internetowy Sklep Geodezyjny https://zasobgeodezyjny.gliwice.eu/e-uslugi/sklep-online/home.

W przypadku, gdy w związku z planowaną zmianą sposobu użytkowania nie nastąpi konieczność rozbudowy istniejących lub budowy nowych przyłączy przejdź od razu do kroku 5, a w formularzu wniosku w części określającej zapotrzebowanie na media, w odpowiednich pozycjach należy wpisać komentarz „na bazie istniejących przyłączy w ramach posiadanych limitów”, co będzie równoznaczne z brakiem ingerencji w istniejące przyłącza i dla Inwestora skutkować będzie odstąpieniem od konieczności uzyskiwania wymaganych zapewnień lub warunków technicznych dostawy poszczególnych mediów.

Krok 4
Należy wystąpić do odpowiednich dysponentów sieci o wydanie zapewnień lub warunków technicznych dostawy mediów (woda, energia elektryczna, odprowadzenie ścieków sanitarnych i wód opadowych, gaz, ciepło, itp.).
W przypadku planowania zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, którego układ funkcjonalny w związku z planowaną zmianą przewidywać będzie pobyt ludzi niezbędne jest uzyskanie następujących zapewnień: dostawy energii elektrycznej, dostawy wody oraz zapewnień odprowadzenia ścieków sanitarnych i wód opadowych.
Czynności określone w krokach 2, 3 i 4 jako niezależne od siebie można wykonać równolegle.

Krok 5
Po uzyskaniu kopii mapy zasadniczej należy wrysować na każdym z 2 egzemplarzy granice terenu objętego wnioskiem, obejmujące teren, którego ta inwestycja dotyczy i obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać.

Krok 6
Należy sporządzić w formie opisowej i graficznej charakterystykę planowanej inwestycji - zawierającą określenie:

- funkcji zabudowy, przez co należy rozumieć dotychczasowy i planowany sposób użytkowania obiektu budowlanego (np. funkcja mieszkalna, usługi handlu, funkcja produkcyjna, itp.)

- niżej wymienionych parametrów:

 • Wymiaru rzutu poziomego
 • Powierzchnię zabudowy
 • Dla obiektów handlowych – powierzchnię sprzedaży
 • Powierzchnię terenu podlegającą przekształceniu

Nie jest wymagane, aby powyższa charakterystyka została sporządzona przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia (np. architektoniczne, budowlane, itp.)

W przypadku planowania nieskomplikowanych zmian sposobu użytkowania (np. przeznaczenia części strychu na pomieszczenia mieszkalne) w ramach charakterystyki opisowej wystarczy, aby Inwestor wypełnił właściwie odpowiednie pozycje w formularzu wniosku, w części określającej dane charakteryzujące obiekt budowlany.

Krok 7
Należy wypełnić wniosek wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (formularz do pobrania wyżej - w dziale "Sprawdź czy posiadasz wszystkie potrzebne dokumenty").

Krok 8
Dokonać koniecznych wpłat z tytułu opłaty skarbowej, pamiętając o przytoczonych wyżej sytuacjach, w których wnioskodawca jest zwolniony z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej.

Krok 9
Sprawdzić poprawność wypełnienia wniosku oraz kompletność niezbędnych załączników. W przypadku składania wniosku w budynku Urzędu przy ul. Jasnej 31A można dokonać wstępnej weryfikacji w pokojach Referatu Lokalizacji Wydziału Planowania Przestrzennego – nr 216, II piętro.

Krok 10
Wniosek można złożyć w Biurze Obsługi Interesantów na stanowisku Biura Podawczego w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 lub przy ul. Jasnej 31A albo przesłać pocztą, albo złożyć drogą elektroniczną (poprzez platformę ePUAP lub podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym) z załączonymi dowodami potwierdzającymi dokonanie niezbędnych opłat.

Krok 11
W wyniku przeprowadzonego przez organ pierwszej instancji (Urząd) postępowania administracyjnego następuje wydanie przez Prezydenta Miasta Gliwice decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy, kończącej postępowanie.

Krok 12
Odbiór osobisty (w Wydziale Planowania Przestrzennego) lub przesłanie pocztą decyzji wraz z załącznikami.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Jasna 31A:
Sekretariat Wydziału Planowania Przestrzennego

- pokój 219 (II piętro) - codziennie w godzinach urzędowania Urzędu Miejskiego,
tel. 32 338-65-02.
pp@um.gliwice.pl
Referat Lokalizacji Wydziału Planowania Przestrzennego pok. nr 216 (II piętro) – w godzinach urzędowania Urzędu Miejskiego.

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link:
- Ustalenie warunków zabudowy

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić częściowo elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Od decyzji w terminie 14 dni od daty jej doręczenia służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Złożenie do organu przedmiotowego oświadczenia nie podlega wycofaniu. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).

Kategoria sprawy:

PP - Warunki zabudowy

Wydział:

Wydział Planowania Przestrzennego

Numer karty

PP.4/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAndrzej Ociepa
Data wytworzenia informacji2020-07-24 12:44:43
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-24 12:44:43
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja kartyAnna Imbiorska05-04-2024 09:26:21
2Aktualizacja RODOAnna Imbiorska07-07-2023 09:59:11
3aktualizacja linkuAnna Imbiorska22-02-2023 07:59:14
4Utworzenie dokumentuAlicja Banach24-07-2020 12:44:43