Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Uchwały Rady Miasta Gliwice - akty prawa miejscowego

Uchwały Rady Miasta Gliwice - akty prawa miejscowego

formularz wyszukiwania akty prawa miejscowego
Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Uchwała XLIII/887/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-01-12
w sprawie: zmiany uchwały nr XXXI/652/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Gliwice na lata 2021-2025.

Uchwała XLIII/885/2023
Wykonana
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-01-12
w sprawie: nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice.

Uchwała XLIII/884/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-01-12
w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Nasyp w Gliwicach.

Uchwała XLII/876/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2022-12-15
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania

Uchwała XLII/871/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2022-12-15
w sprawie: określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztów przewozu do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Gliwice

Uchwała XLII/870/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2022-12-15
w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej pochodzącej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gliwice

Uchwała XLII/868/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2022-12-15
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Daszyńskiego, Wójtowskiej, Ku Dołom i Orkana - etap I

Uchwała XLII/867/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2022-12-15
w sprawie: ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym

Uchwała XLI/860/2022
Wykonana
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2022-11-10
w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego

Uchwała XLI/853/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2022-11-10
w sprawie: - zmieniająca uchwałę nr XLI/906/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Gliwice