Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Uchwały Rady Miasta Gliwice - akty prawa miejscowego

Uchwały Rady Miasta Gliwice - akty prawa miejscowego

formularz wyszukiwania akty prawa miejscowego
Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Uchwała L/1035/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-10-12
w sprawie: programu współpracy miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

Uchwała L/1032/2023
Utraciła Moc
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-10-12
w sprawie: powierzenia miastu Ruda Śląska zadania publicznego, z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w postaci przekazania do realizacji Izbie Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej części zadania realizowanego przez Izbę Wytrzeźwień w Gliwicach

Uchwała XLIX/1022/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-09-14
w sprawie: nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej "Opoka" w Gliwicach

Uchwała XLIX/1019/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-09-14
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Gliwice oraz nadania jej statutu

Uchwała XLIX/1018/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-09-14
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej

Uchwała XLIX/1017/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-09-14
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach

Uchwała XLIX/1014/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-09-14
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu ustalania wysokości dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz szczegółowych zasad ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli

Uchwała XLIX/1007/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-09-14
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie lotniska – etap I

Uchwała XLIX/1006/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-09-14
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego rejon składowiska odpadów

Uchwała XLIX/1004/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-09-14
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminów określających zasady i tryb korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej miasta Gliwice