Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Uchwały Rady Miasta Gliwice - akty prawa miejscowego

Uchwały Rady Miasta Gliwice - akty prawa miejscowego

formularz wyszukiwania akty prawa miejscowego
Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Uchwała XLVIII/997/2023
Utraciła Moc
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-07-13
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Uchwała XLVIII/996/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-07-13
w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

Uchwała XLVIII/995/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-07-13
w sprawie: - zmieniająca uchwałę nr XLI/906/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Gliwice.

Uchwała XLVIII/992/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-07-13
w sprawie: ograniczenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie dzielnicy Śródmieście w mieście Gliwice.

Uchwała XLVIII/990/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-07-13
w sprawie: pozbawienia fragmentu ul. Sikornik zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej.

Uchwała XLVII/984/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-06-15
w sprawie: nadania statutu Straży Miejskiej w Gliwicach

Uchwała XLVII/983/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-06-15
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej – Straż Miejska w Gliwicach

Uchwała XLVII/977/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-06-15
w sprawie: zmiany uchwały nr IV/69/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wynajmowania lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność miasta Gliwice oddanych do użytkowania po dniu 30.06.2019 r.

Uchwała XLVII/973/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-06-15
w sprawie: ustalenia nowego przebiegu istniejącej na terenie miasta Gliwice drogi gminnej (ul. Jana Brzechwy), odcinek od ul. Dekabrystów do ul. Szafirowej w Gliwicach

Uchwała XLVI/961/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-04-20
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gliwic przez inne niż miasto Gliwice osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania