Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Uchwały Rady Miasta Gliwice - akty prawa miejscowego

Uchwały Rady Miasta Gliwice - akty prawa miejscowego

formularz wyszukiwania akty prawa miejscowego
Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Uchwała LIII/1129/2024
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2024-01-25
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania

Uchwała LIII/1124/2024
Wykonana
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2024-01-25
w sprawie: nadania nazwy placowi zlokalizowanemu na terenie miasta Gliwice

Uchwała LIII/1123/2024
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2024-01-25
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część „dzielnicy Bojków” położoną pomiędzy ul. Bojkowską a autostradami A1 i A4 - etap I

Uchwała LIII/1118/2024
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2024-01-25
w sprawie: ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym

Uchwała LIII/1100/2024
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2024-01-25
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Gliwice

Uchwała LII/1091/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-12-14
w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Uchwała LII/1090/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-12-14
w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych

Uchwała LII/1080/2023
Obowiązuje - częściowo utraciła moc
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-12-14
w sprawie: przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gliwice oraz dla nauczycieli emerytów, rencistów i pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

Uchwała LII/1082/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-12-14
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gliwic przez inne niż miasto Gliwice osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Uchwała LII/1081/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-12-14
w sprawie: - zmieniająca uchwałę nr IX/171/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 10 października 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu ustalania wysokości dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz szczegółowych zasad ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli