Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Uchwała XXXVII/764/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 09-06-2022
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok

Uchwała XXXVII/763/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 09-06-2022
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice

Uchwała XXXVI/762/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 12-05-2022
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Gliwice

Uchwała XXXVI/761/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 12-05-2022
w sprawie: delegowania radnego do udziału w pracach wspólnej dla miasta Gliwice i Powiatu Gliwickiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Uchwała XXXVI/760/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 12-05-2022
w sprawie: upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Uchwała XXXVI/759/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 12-05-2022
w sprawie: przyjęcia apelu do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia stabilnego i trwałego systemu opieki długoterminowej w domach pomocy społecznej

Uchwała XXXVI/758/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 12-05-2022
w sprawie: określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej lub opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej

Uchwała XXXVI/757/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 12-05-2022
w sprawie: przekształcenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gliwicach oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Gliwicach, wchodzących w skład Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach, poprzez zmianę siedziby

Uchwała XXXVI/756/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 12-05-2022
w sprawie: przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych i garaży

Uchwała XXXVI/755/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 12-05-2022
w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Gliwice