Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Uchwała XXIV/502/2021
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 25-03-2021
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą i wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach pomiędzy ul. Franciszkańską i ul. Bł. Czesława.

Uchwała XXIV/501/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 25-03-2021
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą i wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność miasta Gliwice, położonych w Gliwicach przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej.

Uchwała XXIV/500/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 25-03-2021
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty.

Uchwała XXIV/499/2021
Utraciła Moc
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 25-03-2021
w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Gliwice na lata 2021-2025.

Uchwała XXIV/498/2021
Utraciła Moc
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 25-03-2021
w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice.

Uchwała XXIV/497/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 25-03-2021
w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu miasta Gliwice na rok 2021 na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Uchwała XXIV/496/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 25-03-2021
w sprawie: zmiany uchwały numer XIX/369/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od linii kolejowej i na zachód od ul. Portowej.

Uchwała XXIV/495/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 25-03-2021
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice”.

Uchwała XXIV/494/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 25-03-2021
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego przy ul. Pszczyńskiej, w rejonie węzła autostradowego „Gliwice-Sośnica”.

Uchwała XXIV/492/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 25-03-2021
w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Gliwice w 2021 r.