Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Uchwała XXXVII/774/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 09-06-2022
w sprawie: nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice

Uchwała XXXVII/773/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 09-06-2022
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Uchwała XXXVII/772/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 09-06-2022
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnych położonych przy ul. Górników 2-12, ul. Górników 1, 10, 24, ul. Klonowej 4, na północ od ul. Zygmunta Starego oraz przy ul. Jedności 27a i 29, w trybie bezprzetargowym, w drodze zamiany

Uchwała XXXVII/771/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 09-06-2022
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości obejmującej niezabudowaną działkę nr 121/5, obręb Kopernik, położonej przy ul. Bereniki w Gliwicach, stanowiącej własność miasta Gliwice

Uchwała XXXVII/770/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 09-06-2022
w sprawie: ustalenia na plaży znajdującej się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice strefy wolnej od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego

Uchwała XXXVII/769/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 09-06-2022
w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych dla miasta Gliwice - program "Mój deszcz"

Uchwała XXXVII/768/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 09-06-2022
w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej miastu Bucza

Uchwała XXXVII/767/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 09-06-2022
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gliwice z wykonania budżetu za 2021 r.

Uchwała XXXVII/766/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 09-06-2022
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2021 rok.

Uchwała XXXVII/765/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 09-06-2022
w sprawie: udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Gliwice.